بخشی از مقاله

مقدمه:

برای یک دهه اخیر سرعت پیشرفت تکنولوﮊی بسیار زیاد بوده است بطوریکه همه چیز بر پایـه وب در حـال گسـترش است از قبیل طراحی کارخانجات وبازاریابی خدمات محصول ونگهداری، این رقابت باعث شده کـه فقـط مـا متکـی بـه ساخت ناب (Lean manufacture) نباشیم وکارخانجات را به سمتی برده که تولید کارخانجـات بـه سـمت کیفیـت بالاتر وتولیدات عینی تر وملموستر از لحاظ مشتری رانده شودو با وجود اینترنت ما قادر خواهیم بود تولید سنتی را بـه سمت تولید الکترونیکـی (E-Manufacturing) و کارخانـه الکترونیکـی (E-Factory) وتـامین الکترونیکـی ( E-(Supply chain management حرکت دهیم و بدین صورت ما ازحالت منطقه ای بـه حالـت جهـانی مـی رسـیم یعنی تجارت الکترونیکی و سرمایه گـذاری الکترونیکـی و جهـانی و اتوماتیـک وفرامنطقـه ای و در ایـن راسـتا قیمـت محصولات ، رهبری زمان ، بهینه بودن ماشینهای تولیدی در ارزش های شرکت های تولید کننده مؤثرند ومی شود بـا استفاده از نگهداری الکترونیک پیشگویی خرابی ماشینهارا بدست اوردو بسیار روش سودمندی است و علاوه براین بسیار مهم است که بدانیم چه مقدار از عمر دستگاه مانده است .

ساخت الکترونیک:

ما اگرزمان اجرایی را کاهش دهیم قادر خواهیم بودتوانـایی هـای خـود را افـزایش داده وهزینـه هـای لازم در جهـت نگهداری ودیگر عوامل کارخانه را کاهش دهیم به شکل ( ١ ) توجه نمائید.

Archvie of SID


Demand
Capacit Inventor

اجرا

زمان


Demand
Capacit Inventor

اجرا

نگهداری الکترونیک رابطه مستقیمی بـا سـاخت وکارخانـه الکترونیـک دارد و کارخانـه الکترونیـک بـا کمـک تجـارت الکترونیک باعث افزایش تقاضا می شـود و ارتبـاط بسـیار محکمـی بـا (Supply chain management) SCM و

(Enterprise resource planning )ERP و(customer relation management )CRM دارد وهمینطـور از شرایط محیطی وکارگران منطقه ای آگاه است به شکل شکل ( ٢ ) توجه نمائید

شکل ( ٢ )

پردازش محصول قابلیت ردیابی مقیاس پذیری پاسخدهی استاندارد نمودن


E-manufacturing
CRM
SCM

ERP برنامه ریزی نیروی انسانی نیازهای محیطی
فروش وتوزیع – نیروی کار – مواد – برنامه تولید جریان کار – برنامه نگهداری – کیفیت – منابع قوانین دولتها- مسائل منطقه ای
انسانی- سفارش مشتریان – وضعیت سفارشات – وضعیت WIP وملی
قوانین کار
احتیاجات نیروی انسانی

غیره
MES سیستمهای اجرایی کارخانه

آموزش کار- پارامترهای قابل کنترل – برنامه ریزی تولید – بهره وری – نگهداری وضعیت منابع - WIP


CS سیستمهای کنترل

تجهیزات – ابزارها- کارمندان –پردازشها – سنسورها – ورودی وخروجیها وضعیت وعملکرد وبیانیه کار – ارزشهای پردازش

Archvie of SID


ساخت الکترونیک شامل توانایی بازدید از مایملک دارایی در سطح کارخانه – پیش بینی تغییرات کیفیـت محصـول و برنامه ریزی تجهیزات متحرک برای عملیات نگهداری و یکنواختی با خدمات منطبـق بـر تجـارت بـرای بدسـت آوردن یکپارچگی بین ساخت و بالاترین سیستمهای موسسه وشـرکت اسـت.معمـاری E- Maintenance بـر اسـاس E-manufacturing استفاده ابزاری از E- Maintenance احتیاج به طراحی کارخانه وساخت الکترونیکی دارد که در آن مولفه های تعیین کننده هرکدام با یک Database مرکزی ودینامیک در ارتباط باشد به شکل ( ٣ ) توجه نمائید

ساخت واقعی
Database

Internetتعدیل پیش بینی

استراتژی نگهداری
تولید مدل نمودن خرابیهای کذشته
ضعف پرسنلی

نکهداری موجودی کالا خرابیها تعمیرات قبلی

حمل ونقل دوباره برنامه ریزی نیروی کار برنامه ریزی ERP

دردسترس نگهداری

استخدام
CRM
SCM
EAM


کارخانه مجازی

شکل ( ٣ ) تجزیه وتحلیل/ پیش بینی/ بهینه سازی

مدیریت دانش در این فرایند بسیار پر اهمیت است بطوریکه هر گونه رویداد ضمن ثبت واقدامات پیشگیرانه به نقاط دیگر توسط اینترنت ارسال می گردد ، ارسال بدین صورت است که اگر به طور مثال به علت از کالیبره خارج شدن دستگاهی مشکلاتی بوجود آید این اشکال به نقاط دیگر جهت بررسی ارسال می گردد ، تا در آن نقاط این مشکلات باعث معضلاتی نشود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید