بخشی از مقاله

هلال احمر

مقدمه:
كشور ايران به علت ا ينكه در مسير سلسله جبال آلپ هيماليا قرار دارد يكي از مناطق مهم زلزله خيز دنيا محسوب مي شود و به همين جهت اكثر شهرهاي مهم كشور و به خصوص تهران يعني مركز مهم سياسي و اقتصادي ميهن اسلامي در معرض خطر جدي زلزله مخرب و ويرانگر قرار دارند و نيز عدم رعايت مقررات ايمني در ساخت و ساز ها اين خطرات را به صورت تصاعدي افزايش داده است و استفاده بي رويه از منابع طبيعي و تخريب جنگلها و عدم التزام به مراعات مسائل زيست محيطي –بسياري از مناطق كشور را در برابر خطر سيل

آسيب پذير ساخته است و به همين نحو خطر طوفان –صاعقه و ساير حوادث غير مترقبه كه افزون بر سي مورد مي شود جدي و قابل تامل است . بنا بر همين مقولات كشور ايران جزء
ده كشور حادثه خيز مهم دنيا تلقي مي شود . از بديهيات مسلم آن است كه پيشگيري قبل از وقوع حادثه امري ضروري و ارزان و مقدم بر امداد و نجات پس از حادثه مي باشد .

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به عنوان موسسه اي امدادي و عام المنفعه كه از تجربيات نزديك به هشتاد سال فعاليت برخور دار است در امر قبل از حادثه –عمده فعاليت خود را به موضوع (آمادگي )و( آموزش كمك هاي اوليه ) متمركز نموده است و معتقد است كه مردم بايد باور كنند كه ( حادثه خبر نمي كند ) و شعار جمعيت هلال احمر آن است كه (در هر خانواده ايراني حد اقل يك نفر آموزش ديده وجود داشته باشد )بر همين اساس كليه امكانات خود را براي آموزش همگاني بسيج نموده است .

نهضت بين الملي صليب سرخ و هلال احمر تشكيلاتي بين المللي است كه وظيفه اصلي آن كمك رساني به افراد آسيب ديده از حوادث طبيعي و غير طبيعي و همچنين ارائه خدمات بشر دوستانه به افراد د آسيب پذير جامعه مي باشد .

كار گروهي به مفهوم آن است كه براي به انجام رساندن يك فعاليت ويژه بيش از يك نفر مشاركت داشته باشد . چراكه اين فعاليت را يك نفر نمي تواند انجام دهد يا در مواقعي چنانچه يك نفر در آن زمينه فعال باشد كار مورد نظر بسيار دير انجام مي گيرد . طبعا در دنياي امروز كه سرعت از شرايط اساسي اكثر فعاليت ها محسوب ميشود بسياري از كارها را بايد به صورت گروهي انجام داد . كار گروهي زمينه هاي كاربردي قابل ملاحضه اي دارد و اين مطالب گفته شده به منظور آشنايي داوطلبان سازمان جوانان با مفهوم گروه و انواع وويژگي هاي گروه –علل جذب افراد به گروه –شرايط تشكيل و راه اندازي و ......تهيه شده است .

بخش جوانان از بخش هاي اصلي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر سراسر جهان است . اعضاي جوان در انجام خدمات داوطلبانه كه يكي از اصول بنيادين نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر است .نقش بسزايي دارند . جوانان نه تنها در اجراي فعاليت هاي داوطلبانه و بشر دوستانه صليب سرخ و هلال احمر مشاركت دارند بلكه در برنامه ريزي و هدايت برنامه ها نيز نقش مهمي ايفا مي نمايند .بنا بر اين آموزش نحوه خدمات داوطلبانه و فعاليت هاي بشر دوستانه و فراگيري راه هاي رفع نياز هاي آسيب ديد گان ضروري است .اين امر مستلزم كسب يكسري مهارتهاي اوليه در سطح شناختي و عملكردي است . باشد كه مطالب ارائه شده با كمك شما و مربيان به اين مهم دست يابد .
اينجانب بر خود فرض مي دانم كه از تلاشهاي جمعي و عالمانه و محققانه دوستان و برادران جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه با تلاش شبانه روزي و ايثار گرانه خود در اين مجموعه در افزايش سلامت جامعه تلاش مي كنند سپاسگزاري نمايم.

بسم الله الرحمن الرحيم
تاريخچه ي نهضت بين المللي صليب سرخ
در سال 1859 (م) سپاهيان فرانسه و اتريش در محلي در شمال ايتاليا به نام سولفورينو به نبرد سختي پرداختند که در مدت کوتاهي 6 هزار نفر کشته و 36 هزار نفر مجروح بر جاي گذاشت و در اين حال يک بازرگان جوان سوئيسي به نام هانري دونان با مشاهده اين صحنه ها از افراد بومي که در آن منطقه بودند براي کمک به مجروحين استفاده کرد و آنها را به عنوان يک گروه امدادي سازماندهي شده و بعد در کتاب (خاطرات سولفورينو و تاليفات و رنج و دردهاي قربانيان ) باز گو کرد و دو پيشنهاد ارائه داد
1- تاسيس يک جمعيت امدادي داوطلب در هر کشور که در زمان صلح آموزش ديده باشند .

2- دولت هاي جهان در يک کنگره اجتماع کرد ه و بيک اصل بين المللي از طريق يک قرارداد بين المللي و اجرايي براي حمايت از مجروحين تصويب کنند .
در سال 1863 (م) با يک توافق کميته ي دائمي بين المللي براي کمک به مجروحان جنگ تاسيس شد و بعدها اين نام رسما به کميته بين المللي صليب سرخ تغيير کرد .
براي تشکيل اين کميته با شرکت 36 نماينده از16 کشور اروپايي در ژنو بر پا شد که مقراصلي آن نيز در شهر ژنو شاست . تا کنون 180 کشور داراي جمعيت هلال احمر و صليب سرخ مي باشد که از اين تعداد 178 جمعيت به رسميت شناخته شده اند .

علائم صليب سرخ و هلال احمر در سال 1363 به احترام هانري دونان روي زمينه سفيد و معکوس رنگهاي پرچم کشور سوئيس که زادگاه وي است به عنوان علامت مشخصه کميته صليب سرخ انتخاب شد و در اين ايران نيز علامت شير و خورشيد سرخ در سال 1321 توسط دولت ايران پيشنهاد شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي بنا به درخواست اين جمعيت علامت شير و خورشيد سرخ از مجموعه ي علائم فدراسيون بين المللي جمعيت هلال احمر و صليب سرخ حذف شد و هم اکنون با نام جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران شناخته مي شود .

م ( مصطفي محقق صليب سرخ وهلال احمر شماره 82 ص48)
اصول اساسي نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر عبارتند از :
1- بي غرضي ( نهضت هيچ گونه جهت گيري نسبت به مليت نژاد –عقيده – عقايد سياسي ندارد .
2- بي طرفي ( نهضت در درگيريها از هيچ طرفي جانب داري نمي کند )

3- نداشتن وابستگي(نهضت مستقل است )
4- انسانيت ( هدف نهضت محافظت از جان وسلامتي نوع بشر و تضمين کرامت انسانها است)
5- خدمات داوطلبانه ( عضويت در نهضت داوطلبانه است )

6- يگانگي (در هر کشوري يک جمعيت صليب سرخ و هلال احمر مي تواند وجود داشته باشد )
7- جهان شمولي ( همه جمعيت ها در نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر از موقعيت يکساني برخودارند)
م( پيدايش اصو ل هفتگانه صيلب سرخ و وظايف هلال احمر ص2)

اعضاي تشکيل دهنده ي نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر :
کميته بين المللي صليب سرخ ---فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر ---جمعيت هاي ملي (صليب سرخ و هلال احمر ) ---نهاد هاي نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر .
کميته بين المللي صليب سرخ :

د ر سال 1363 توسط هانري دونان و چند تن از دوستانش تاسيس شد وشعار اصلي انها نيکو کاري در زمان جنگ مي باشد و اين کميته پايه ي نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر است و داراي 25 عضو است.
وظايف کميته بين المللي صليب سرخ :
1-حفظ ونشر اصول اساسي نهضت که عبارتند از (انسانيت -بي غرضي –بي طرفي –عدم وابستگي – خدمت داوطلبانه –يگانگي و جهان شمولي
2- به رسميت شمردن هر جمعيت ملي تازه تاسيس ( به عهده گرفتن وظايفي که قراردادهاي ژنو براي کميته در تظر گرفته است
3- اقدامات در همه اوقات به عنوان يک موسسه ي بي طرف

4- تامين جريان عمليات آژانس مرکزي براي جست وجوي مفقودين
5-کمک در زمينه آموزش کارکنان درماني و تهيه وسايل پزشکي
6- تلاش در جهت تفهيم و نشر حقوق بين المللي بشر دوستانه در درگيري هاي مسلحانه
7- اجراي ماموريت هاي محوله از سوي کنفرانس بين المللي صليب سرخ و هلال احمر
م(جزوه نهضت بين المللي صليب سرخ وهلال احمرمترجم يزدانيان ص23 تا 31)

فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر :
اين سازمان اولين جمعيت ملي و امدادي در سال 1343 هجري شمسي تشکيل شد و تعداد اين جمعيت ها در سال 1919 به 45 جمعيت رسيد و پيشگامان اين فدراسيون کشورهاي ژاپن و ايتاليا وفرانسه و انگلستان و آمريکا نام دارد
در سال 1981 نام اتحاديه جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر تغيير کرد و شعارشان (از انسانيت تا صلح ) بوده و علائم و مشخصه ي آن هلال بود ونشانه صليب سرخ درداخل يک مربع مستطيل با زمينه سفيد با شکل زير است .
هدف کلي فدراسيون
فدراسيون بر اساس اصول اساسي نهضت و تشويق –ايجاد تصحيلات – افزايش تمام فعاليت ها به منظور بهبود موقعيت اکثر افراد نيازمند به کمک ايجاد شده است .
وظايف فدراسيون :
ايجاد هماهنگي و ارتباط دائمي بين جمعيتها ---امداد رساني به قربانيان سوانح ----سازماندهي و هدايت عمليات امدادي --- امداد رساني به قربانيان درگيريهاي نظامي
م ( کمک هاي اوليه امداد (دوره آموزشي عمومي ) 1373 ص8)
جمعيت هاي ملي هلال احمر يا صليب سرخ :
اين سازمان به عنوان يک جمعيت ملي -خيريه و غير دولتي اما تابع مقررات عمومي مطبوع دوات خود است
اهداف جمعيت هاي ملي:
1-حمايت از آسيب ديدگان در زمان جنگ و در گيري ها مي باشد
2-آمادگي امداد رساني درهنگام وقوع سوانح و حوادث طبيعي
3-همکاري در بهبود بهداشت جامعه
4- نشر اصول اساسي صليب سرخ و مقررات بين المللي ميان همه ملت ها
شرايط به رسميت شناختن يک جمعيت از نظر داخلي
1- داراي يک قانون مصوب يا ماده اي تصويب شده توسط دوات داشته باشد
2- يک اساس نامه و آيين نامه داخلي داشته باشد
3- فعالانه در زمينه مسئوليت هاي شناخته شده فعاليت کند
4- به اصول اساسي صليب سرخ و هلال احمر احترام بگذارد
شرايط به رسميت شناختن جمعيت هاي ملي توسط کميته بين المللي صليب سرخ و هلال احمر :
1- در يک کشور مستقل تاسيس شده باشد
2- تنها جمعيت ملي هلال احمر يا صليب سرخ بوده و يک مرکزيت داشته باشد
3- توسط دولت مطبوعه ي خود به رسميت شناخته شده باشد
4- اين جمعيت بايد مستقل باشد
5- استفاده صحيح و قانوني از علامت صليب سرخ بنمايد
6- سازمان دهي فعال داشته باشد
7- فعاليت هاي جمعيت کليه کشور و تابعه آن را تحت پوشش قرار بدهد
8- به اساس نامه و مصوبات نهضت احترام بگذارد

م( آشنايي با نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمرص3)

شرايط به عضويت در آمدن يك جمعيت در فدراسيون بين المللي جمعيت هاي هلال احمر
1- توسط دولت خود به رسميت شناخته شده باشد.
2- به اصول اساسي صليب سرخ احترام بگذارد .

3- تنها جمعيت ملي در كشور خود باشد .
4- به اساسنامه و مصوبات فدراسيون عمل كند.
5- مسئله به رسميت شناختن جمعيت بر اساس عرف توسط كميته بين ا لمللي و فدراسيون همزمان باشد.
4-نهاد هاي نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر
1- كنفرانس بين المللي صليب سرخ (كه اين نهاد بالا ترين مقام تصميم گيري نهضت است )

2-شوراي نمايندگان نهضت صليب سرخ و هلال احمر(دراين شورا جمعيت هاي ملي هر كدام يك راي دارند)
3-كمسيون دائمي صليب سرخ و هلال احمر
وظايف دولت هاي امضا كننده قرار داد ژنو
1-در چهار چوب قرارداد ها و اساسنامه و قطعنامه ها با سازمانها همكاري كند.
2-به تشكيل يك جمعيت ملي در كشور خود كمك كند.
3-از سازمانهاي تشكيل دهنده نهضت پشتيباني كند
4- به اصول هفتگانه نهضت صليب سرخ و هلال احمر احترام بگذارد.

5- اجراي اساس نامه نهضت توسط سازمانهاي تشكيل دهنده طبق مقررات.
اهم وظايف كمسيون دائمي بين الملل صليب سرخ و هلال احمر
1-ايجاد همكاري بين سازمانهاي تشكيل دهنده نهضت

2- تشويق و پيگيري اجراي مصوبات كنفرانس

3-بررسي در باره مسائل كلي نهضت
4- تشكيل جلسات كنفرانس و شورا
5-تصميم گيري بين دو جلسه كنفرانس از طرف كمسيون
6-انجام هر گونه اقدام با توجه به تاييد اولين اجلاس بعدي كنفرانس .
7- ايجاد هر هيئت كمكي لازم
8- ارجاع هرموضوع لازم به شوراي نمايندگان.
م (سير تاريخي نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر )
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
اين جمعيت مؤسسه اي است خيريه غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل.كه به كليه تعهدات و قراردادهاي فدراسيون كه با قوانين كشور مغايرت نداشته باشد عمل
مي كند.
سنگ بناي جمعيت در سال 1302 تحت عنوان شير و خورشيد سرخ در اولين جلسه در عمارت گلستان پايه گزاري شد . و در سال 1347 اولين آيين نامه خدمات امداد ي به تصويب هيئت مركزي جمعيت رسيد و تشكيلات رسمي آن در سال 1350 تحت عنوان سازمان امداد شروع شد .بعد از پيروزي انقلاب در سال 1359 به هلال احمر تغيير نام يافت و هم اكنون به عنوان يكي از 10 جمعيت قدرتمند جهان در پاسخ گويي به سوانح مطرح شده است.

اهداف جمعيت
1- تلاش براي تسكين الام بشري و تامين احترام انسانها
2- 2- كوشش در جهت برقراري دوستي و تفاهم و صلح پايدار ميان ملتها
3- حمايت از زندگي و سلامت مردم بدون هيچ گونه تبعيض
م ( فرشيد توفيقي نمين كمكهاي اوليه و امداد 1380ص 252و253)
وظايف جمعيت

1-ارائه خدمات امدادي در هنگام بروز حوادث و سوانح
2-ارائه كمكهاي اوليه در حوادث غير مترقبه
3-ارسال كمك و اعزام عوامل امدادي
4- كمك به امر توانبخشي و ارائه خدمات اجتماعي
5- برنامه ريزي و اقدام در جهت آمادگي مقابله با حوادث و سوانح

6- تلاش در جهت تسكين الام بشري و كمك به امر سلامت
7-اداره امور جوانان جمعيت و توسعه مشاركت جوانان
8- كمك به تهيه دارو و وسايل و تجهيزات پزشكي مورد نياز مركز بهداشتي

م (اساس نامه جمعيت هلال احمر ( ص 2و3و4)
تشكيلات جمعيت هلال احمر ايران
1- سازمان امداد و نجات
2- سازمان داو طلبان
3- سازمان جوانان
4- سازمان تداركات پزشكي

5- معاونت درمان و توانبخشي
6- اداره كل امور بين الملل
7-مركز آموزش و تحقيقات
م (اساسنامه جمعيت هلال احمر ناشر روابط عمومي هلال احمر سال 1357 ص2)
1- سازمان امداد و نجات

اين جمعيت به عنوان بزرگترين سازمان امداد و سوانح در داخل كشور جزء 5 كشور جهان از لحاظ تجهيزات و توانايي هاي امدادي است و هم اكنون داراي 263 پايگاه امدادي 368 انبار امدادي 9 پايگاه منطقه اي 68 پايگاه امداد جاده اي 3 فروند چرتبال در صحنه امداد مي باشد .
2- سازمان داوطلبان
اداره كل داوطلبان جمعيت هلال احمر در سال 1379 به سازمان داوطلبان تبديل شد اين سازمان وظيفه دارد تا در حوزه وظايف خود تمام اقشار و افرادي راكه داوطلبانه به عضويت افتخاري جمعيت پذيرفته شده اند سازماندهي كند
3- سازمان جوانان
اين سازمان با شعار (خدمت گزاري) تاسيس شد ودر سال 1368 با هدف توسعه مشاركت جوانان در تصميم گيري ها و فعاليت مربوط به آنها و تربيت و آموزش آنان به منظور انجام خدمات امدادي و عام المنفعه اعلام شده است .
فعاليت هاي سازمان به دو بخش ( آموزشي) و (امدادي و عام المنفعه) تقسيم مي شود

4-سازمان تداركات پزشكي

در سال 1347 از ادغام دو مركز( فوريت هاي دارويي )و (سازمان تداركات درماني) سازمان تداركات و توليد لوازم پزشكي و دارويي جمعيت هلال احمر به وجود آمد.
4- معاونت درماني و توانبخشي
فعاليت هاي خدمات توانبخشي را مي توالن در جهار رشته خلاصه كرد :ارتوپدي فني - فيزيوتراپي – شنوايي سنجي – كار درماني
5- اداره كل امور بين الملل
اين اداره در عرصه هاي بين المللي –هم درسطح دو جانبه وهم چند جانبه حضور و مشاركت فعال دارد
6-مركز آموزش و تحقيقات
در سال 1330 آموزش نيروي انساني را به شكل تربيت بهياران و پرستاران در آموزشگاه پرستاري آغاز كرد و در سه سطح آموزش كمك هاي اوليه – امدادگري تخصصي و مربي گري امدادي و نيز آموزش خاص علوم اداري – مدد كاري و ..... ادامه يافت
اهداف اين مركز

1- آموزش تكنيك ها و علوم جديد
2- آموزش مديران –كاركنان و امداد گران
3- آموزش امداد گران معرفي شده
4- آموزش عمومي به منظور تعميم و توسعه فرهنگ ايمني و درك خطر

5- تعيين روشهاي علمي وعملي براي ارزيابي سوانح
6- ارتقاء سطح فكري نيروي انساني
7- - آموزشهاي تخصصي باند مدت كارداني و كارشناسي
م (جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اداره كل روابط عمومي (جزوه ))
تاريخچه سازمان جوانان صليب سرخ

هلند نخستين كشوري بود كه در ان جوانان با فعاليت هاي صليب سرخ آشنا شدند
تاريخچه سازمان جوانان هلال احمر
اين سازمان عملا در آبان ماه 1326 بنا به درخواست جمعيت وقت و تصويب اساسنامه آ» با همكاري وزارت فرهنگ و هنر تاسيس شد .و در سال 1378 تحت عنوان سازمان جوانان جمعيت هلال احمر به فعاليت پرداخت.
م (كتابچه آموزشي تشكيلات و سازماندهي. معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان جوانان )1379
م(معاونت فرهنگي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ص 1 )
م (كتابچه راهنمايي مربي تشكيلات و سازماندهي ص6)
اهداف سازمان جوانان

1- اداره امور جوانمان جمعيت و توسعه مشاركت جوانان
2- 2- تربيت و آموزش جوانان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادي
سيا ست هاي سازمان
جوانان در ترويج خدمات نقش كليدي ايفا مي كنند
جوانان از داوطلبان استثنايي خوبي به شمار مي روند
جوانان به عنوان يك گروه مهم در جامعه محسوب مي شوند

امروز جواناندر رهبري و اداره نهضت نقش دارند
جوانان امروز نهضت فردا را هدايت مي كنند
جوانان نيازمند حمايت هستند

( تاريخچه اهداف و وظايف صليب سرخ و هلال احمر )
وظايف اعضاي جوان
پيام نهضت را ترويج كنند
ديگران را جذب نهضت كنند
به كمك دوستان و آشنايان مناطق نيازمند را معين كنند

آماده پذيرفتن مسئوليت در نهضت باشند
وظايف سازمان جوانان
عضو گيري از بين جوانان و نوجوانان
معرفي فعاليت هاي جمعيت هلال احمر واعضاي سازمان جوانان
آموزش نوجوانان و جوانان به ويژه در زمينه امداد
ايجاد و توسعه فضاهاي مناسب براي اوقات فراغت اعضا
ارائه خدمات اجتماعي به جوانان آسيب ديده

شرايط عضويت د ر سازمان جوانان جمعيت هلال احمر
هر كس از زن و مرد كوچك و بزرگ بدون ملاحضات سياسي مي توانند عضو شوند و شرط سني آن 12 تا19 سالگي است و پس از تكميل فرم به عضويت سازمان در مي آيند
وظايف اعضاي جمعيت
عضويت در يكي از گروههاي بشر دوستانه
شركت در دوره هاي آموزشي
شركت در امداد رساني در حوادث
شركت در فعاليت هاي بشر دوستانه
شركت در مانور ها وهمايشها
عناوين گروههاي بشر دوستانه
1- گرو.ه تسكين آلام بشري

2- گروه صلح و دوستي و تفاهم
3- گروه تامين احترام انسانها
4- گروه حمايت از زندگي و سلامت انسانها
م ( سياست ها و استراژي هاي فدراسيون بين المللي جمعيت هاي هلال احمر در باره جوانان )
(خدمات داوطلبانه)
تعريف داوطلب:

فردي است كه كاري را با ميل و رغبت انجام مي دهد
يا بر اساس تعريف فدراسيون بين المللي و هلال احمر داوطلب كسي است كه با ميل و رغبت و انگيزه شخصي
قوي براي ارائه خدمت به هم نوع خود و بدون هيچ گونه دستمزد و چشم داشتي اعلام آمادگي مي كند .
داوطلبي در هلال احمر فعاليتي است كه :
1- انگيزه آن اختيار آزاد فرد داوطلب است
2-هدف آن ارائه خدمت به مردم است

2- توسط نمايندگان رسمي نهضت سازمان يافته است
م (پيام هلال شماره 8 دي ماه 1380 ص 28)
شما به عنوان يك داوطلب موظف هستيد كه :
1-در راستاي اصول نهضت و هلال احمر عمل كنيد

3- در جهت ارائه خدمات در بالا ترين حد استاندارد كوشش كند
4-وظايف خود ر ا بدون هيچ گونه تبعيض ومليت و نژاد انجام دهد
5- به تمام افراد احترام بگذارد
6- به خصوصيات شخصي افراد احترام بگذارد
7-افراد را به درك و تفاهم متقابل تشويق كند
8- به نيازهاي ديگران پاسخ دهد
ويژگي هاي يك داوطلب
1- بايد داراي صفاتي مانند احساس مسئوليت - قابل اعتماد بودن – فداكاري – تواضع- خوش اخلاق باشد
2- وقت كافي براي ارائه خدمت داوطلبانه داشته باشد
3- وضع ظاهري مرتب و مناسبي داشته باشد
4- هرگز افراد را از لحاظ سطح زندگي و رفتار مقايسه نكند
5- خوشبين و علاقه مند به پيشرفت ديگران باشد
6- داراي پشت كار و جديت در كار باشد
7- در انجام خدمات خود اعتماد به نفس كافي داشته باشد
8- انگيزه خير خواهانه و بشر دوستانه داشته باشد
انواع داوطلب
1- ازنظر شكل انجام خدمت (الف .داوطلب منفرد ب. داوطلب عضو گروه )
2- ازنظر زمان انجام خدمات (الف.دائمي ب . غير دائمي )
3-از نظر كيفيت انجام خدمات (مفيد – غير مفيد )
م( مجموعه مقررات سازمان جوانان ص 31 و پيام هلال ص28)
تعريف خدمت داوطلبانه :
خدمتي است كه فرد داوطلب آن را با ميل و رغبت و اختيار انجام مي دهد و هدف آن ارائه خدمات به مردم آسيب پذير جامعه است نه كسب منافع مادي
انواع خدمات داوطلبانه :
1- خدمت انفرادي
2- خدمت گروهي
(بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي صليب سرخ1986)
ضرورت و اهميت خدمات داوطلبانه :
به علت گستردگي حوادث و مشكلات جوامع بدون استفاده از نيروهاي داوطلب از عهده انجام مطلوب وظايف خود بر نمي ايد همچنين انجام امور به وسيله داوطلبان هزينه را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد از طرفي داوطلبان انگيزه قوي تري براي اين كارها دارند .

داوطلبي در امور خاص
داوطلبي در امور خاص به اين معنا است كه فرد يا گروهي از اعضا ي داوطلب در مراكز خاص ازقبيل بيمارستانها -پرورشگاهها –انجمن ها –و ساير سازمانها و موسسات خيريه به ارائه خدمات مي پردازند
موسسات و سازمان هاي كه مي توان در آ‌ن خدمات داوطلبانه خاص انجام داد عبارتند از
1- آسايشگاهها 2- پرورشگاهها 3- مراكز شبانه روزي ويژه نابيينايان –ناشنوايان و كم توانان ذهني 4- كميته امداد 5- سازمان آموزش و پرورش استثنايي 6-سازمان حفاظت از محيط زيست 7- انجمن ها و موسسات خيريه 8-انجمن حمايت از بيماري هاي خاص 9- ............
مواردي كه داوطلبان براي انجام خدمات داوطلبانه بايستي انجام دهند ؟

1- هيچ اقدامي را بدون هماهنگي با مركز انجام ندهند 2- به قوانين و شرايط آمركز احترام بگذارند 3- خود را با مسا ئل و مشكلات حاشيه اي در آن مركز در گير نسازند 4- ويژگي هاي يك داوطلب خدمت را به طور كلي در محيط اين مراكز مناسب و رعايت كند
اعضاي هر گروه داوطلب براي انجام يك خدمت داوطلبانه بايد داراي چه خصوصيات مشتركي باشند ؟
1- شناختن احتياجات يك جامعهو تصميم و اراده براي رفع آن
2- علاقه مشترك به برنامه ها ي خاص مانند كمك به سالخوردگان

3- زمينه مشترك :يعني بهتر است افراد گروه داوطلب از نظر سن –فرهنگ – تحصيلات و.... تشابه داشته باشند
آموزش اعضا براي انجام دادن يك خدمت داوطلبانه در باره چه موضوعاتي است؟
اين آموزشها درباره ي اهداف گروه و انتظارات آن از داوطلبان –نحوه رفتار يك داوطلب – لزوم رعايت نزاكت و احتياط از طرف داوطلبان –اطلاعاتي در باره افرادي كه قصد خدمت به آنان را دارندو ..... است
داوطلبي در مركز خاص چيست ؟

منظور از داوطلبي در مركز خاص ارائه يك خدمت داوطلبانه در يك مركز معين است مثلا در سراي سالمندان مسئول بردن يك سالمند براي هواخوري مي شويد
ملاك هايي را كه يك داوطلب بايد براي انتخاب يك خدمت خاص در نظر داشته باشد
1- علاقه و انگيزه 2- توانايي 3- دانش ومهارت 4- وقت كافي 5-رضايت خانواده 6- پذيرش مركز خاص
انواع خدمت د اوطلبانه در يك مركز خاص :
1- انفرادي 2- گروهي
يك داوطلب براي آشنايي بيشتر با يك مركز خاص چه بايد بكند ؟
1- از بخش هاي مختلف مركز ديدن كند 2- از مسئول هر بخش بخواهد تا در باره آن بخش توضيح بدهد 3- از نوع كاري كه داوطلب مي تواند در آن بخش انجام دهد سوال كند 4- مقررات و قوانين مركز را مطالعه كند 5- مجوز حضور در آن مركز براي كارورزي را كسب كند
م ( بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي صليب سرخ 1986)
داوطلبي در موارد خاص چيست :
به خدمتي گفته مي شود كه بنا به ضرورتهاي منتطقه اي –اقتصادي –اجتماعي و .... در يك محدوده زماني مشخص توسط داوطلب زير نظر مربي انجام مي شود
تفاوت داوطلبي در موارد خاص با داوطلبي در مراكز خاص
1- در مراكزخاص اين مركز ازقبل وجود دارد ولي در موارد خاص ممكن است مركزي براي اين امور وجود نداشته باشد
2- خدمت در مراكز خاص متولي مشخص دارد ولي در موارد خاص متولي خاصي ممكن است نداشته باشد و براي اولين بار توسط داوطلب انجام شود
3- خدمت در مراكز خاص در هر زماني ممكن است ولي در در موارد خاص عدم ارائه خدمت در زمان مشخص ممكن است منجر به از دست رفتن فرصت براي ارائه خدمت داوطلبانه گردد
4- در مراكز خاص معمولاضوابط از پيش تعيين شده وجود دارد ولي در موارد خاص تعيين ضوابط مي تواند در اختيار داوطلبان باشد
5- در مراكز خاص معمولا افراد با تجربه وجود دارد ولي در موارد خاص ممكن است افراد مجربي وجود نداشته باشد
( كار گروهي)
واژه گروه :
اصطلاح گروه (GROUPE) در زبان فرانسه اصطلاح جديدي است كه از واژه ايتاليايي ( GROPPO) گرفته شده است اين واژه ابتدا در هنر هاي زيبا به مجسمه ها و نقاشي ها اطلاق مي شد و همچنينين مفهوم گره خوردگي را در بر داشت .
م(گلشن فومني 1372)
تعاريف گروه :
گلشن فومني گروه را تعدادي از افراد انساني كه بر اساس يك سري روابط احساس همبستگي با يكديگر همكاري دارند تععريف مي كند (1379)
بروس كوئن :گروه به تعدادي افراد اطلاق مي شود كه با يك ديگر روابط متقابل دارند و بر اساس يك رشته چشمداشت هاي رفتاري مشترك به همديگر احساس وابستگي
مي كنند (به نقل از فومني 1379 )
بارون و پيرن : گروه را مجموعه اي از اعضا مي دانند كه در بر خي از انواع تعامل اجتماعي با هم در گير هستند و يا حداقل توان بالقوه اين كار را داشته باشند .
كارترايت و زندر :گرو.ه را مجموعه اي از افراد كه با هم ارتباط دارند و در بعضي از جهات مشخص به هم وابسته اند ( 1986ص46)
مير كمالي
گروه را پيكره اي از افراد مي داند كه به خاطر داشتن حداقل يك هدف واحد به هم مربوط مي شوند و تشكل رواني پيدا مكي كنند .1379
رابينز
دو يا چند نفر كه با هم روابط متقاتل دارند و به يك ديگر وابسته اند و براي تامين هدف هاي خاص گرد هم مي آيند (1988رفتار سازماني جلد دوم)

ويژ گي هاي يك گروه
1- با يك ديگر تعامل داشته باشند 2- از خصوصيات رواني شناختي يكديگر آگاه باشند 3- خود را به عنوان يك گروه بشناسند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید