whatsapp call admin

دانلود مقاله همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

word قابل ویرایش
41 صفحه
8700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه :
در گذشته طرز فکری ازسوی برخی از دانشمندان و محققین عرضه شده بود که براساس آن قائل بودند بعضی از افراد ذاتاً جانی و منحرف بدنیا
می آیند در رأس این گروه « لوبروز» قرار داشت که پزشکی عالی مقام و محققی پرتلاش بود او در کتاب اساس جنایتکار به صراحت اعتراف کرده است که سرشت و خمیره بعضی از انسانها جنایت نهفته است و چنین انسانی پس از ولادت و رشد دروضع وموقعیتی قرار می گیرد که نمی تواند جنایت نکند تحقیات دانشمندان دیگر خلاف آنرا ثابت کرده است ولی این نکته مورد تأیید همگان قرار گرفته است که برخی از کودکان فاسد و شرور و جانی بار

می آیند بدان خاطر که در محیطی ناسالم رشد و پرورش یافته اند و در این امر خانواده بیش ازدیگر مراکز اجتماعی در کودک نقش دارد . زیرا کودک در خانواده شاهد زشتی ها ، زیبایی ها ، محبت ها و خشونتها ، درگیریها و حتی مرگ و میرها ، خوردن و خفتن ، غم و شادی و تحت تأثیر القائات و تذکرات و امر و نهی والدین ودیگر اعضای خانواده است . این ملاحظات و مسموعات فکر و روان او را تشکیل میدهد انگیزه هایی سازنده و یا ویرانگر در او پدید می آورد و او را به رفتارهایی خاص ویژه وامیدارد خانواده آموزشگاه رفتار و کردار است پدر و مادر و

بزرگترهای خانواده نخستین الگوهای رفتاری وملاک اولیه و اعتباری کودکان ونوجوانان هستند وهر گونه ابراز تمایل والدین مطالعه وکسب دانش و یاپرداختن به هنر و ورزش چه بسا ذوق فکری کودکان و نوجوانان را بیدار و شکوفا و بارور سازد . همانطور که هر گونه نکوهش و یا بی میلی پدران و مادران می تواند عامل کندی ایستی و یا پس رفتگی آنان را در زمینه های سرشتی فراهم آورد .

هر چند خانواده نوجوانانشان را بهتر درک کنند و با آنان دوستی نمایند آرامش و اعتماد به نفس در فرزندانشان بیشتر می شود و نوجوانان در سایه بهره وری از آرامش و اعتماد بدست آمده برخورداری از بهداشت روانی مناسب توانایی خواهند یافت که به سادگی از مرحله حساس بگذرند و به زندگی خودبپردازند .

پیشینه های تحقیق
با بررسی در کتابخانه ها متاسفانه پیشینه های معتبری دراین زمینه نیاورده ام جز دو مورد ۱ـ گروهی از دانشجویان رشته مشاوره دردانشگاه آزاد
۲ـ گروهی از دانشجویان رشته مشاوره در دانشگاه تربیت معلم پیرامون این موضوع تحقیق کرده اند که به نتایج مشابه با همین تحقیق دست پیدا کرده اند .

خلاصه تحقیق
برخی از عوامل و شرایط خانوادگی درایجاد تفاوتهای فردی بین دانش آموزان نقش اساسی دارد در بعضی خانواده ها پیشرفت کودکان درامر تحصیل وموفقیت آنان دراین زمینه به عنوان یکی از ارزشهای مهم تلقی می شود و ارزشهای خانواده نه تنها در انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی فرزند تأثیر به سزایی داردبلکه با شرایط و موقعیتهای آموزشی نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند به علاوه رفتاروالدین با یکدیگر در تعامل آنها و به طور کلی وضعیت عاطفی خانواده بهداشت روانی کودک را تحت تأثیر قرار می دهد . هر کودکی در خانواده احساس طرد شدگی وناامنی می کند اعتماد به نفس و خود پنداری خود را از دست می دهد چنین کودکانی به تدریج انگیزه یادگیری و پیشرفت را از دست می هند واغلب به گروه مردود

شدگان و شکست خوردگان در تحصیل می پیوندند به دلیل اهمیت این موضوع نقش خانواده در وضعیت تحصیلی فرزندان بخصوص افت تحصیلی این تحقیق انجام گرفته است و فرضیه اصلی تحقیق مینی بر اینکه بین میزان توافق والدین باهم و وضعیت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم وجود دارد تأیید می گردد طبق این تحقیق می توان این هشدار را داد عدم توفیق والدین روی روحیه و جسم و جان فرزندان چنان اثر می گذارد که جبران و علاج آن گاهی اوقات امکان ندارد پس بهتر است ازدواجمان را با فکر و منطق شروع کنیم و در نهایت زندگی آرام و دل نشینی داشته باشیم تا فردا فرزندانمان در زندگی و امور تحصیلی خود موفق و پیروز باشند .

«فصل اول»
بیان مسئله :
معمولاً در بین دانش آموزانی که افت تحصیلی دارند خانواده هایی هستند که ازاختلافات و ناسازگاری رنج می برند در این تحقیق مطالعه ارتباط این دو وضعیت ( افت تحصیلی و اختلافات خانوادگی) مورد توجه قرارگرفته است .

تعریف لغوی وتعریف اصطلاحات مهم تحقیق :
ارتباط : پیوند ورابطه بین دو متغیر که از طریق ضریب همبستگی توصیف می شود . ضریب همبستگی قدرت ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد .
خانواده در اصطلاح : خانواده عبارت از یک واحد است اجتماعی که از ازدواج یک زن و مرد بوجود می آید وفرزندان حاصل از آن ازدواج آن را تکمیل می کنند .
( حبیب الله طاهری ۱۳۵۰)

اختلاف : منظور از اختلاف زن و شوهری که باهم توافق ندارند که موارد رفتاری این اختلافات فهرست وار به صورت زیر است :
۱ـ نداشتن عقاید وسلیقه های مشترک
۲ـ عدم همکاری و صمیمیت در کارها و اداره خانواده
۳ـ عدم توافق در نحوه تربیت فرزندان

۴ـ سرکوب زدن هر یک از زن و شوهر توسط دیگری
۵ـ اختلاف بر سر مسائل جنسی
۶ـ عدم توافق در ارتباطات اجتماعی با دیگران
۷ـ نداشتن الگوهای مشترک در وضعیت زندگی

افت تحصیلی : عدم پیشرفت در علم و تحصیل که در این تحقیق به صورت دفعات تجدیدی یا دفعات مردودی مورد توجه قرار می گیرد .
دفعات تجدیدی : ۱ـ فقط یکبار تجدید شده ۲ـ دو بار تجدید شده
دفعات مردودی : ۱ـ فقط یکبار مردود شده ۲ـ دوبار یا بیشتر مردود شده
وضعیت تحصیلی : در این تحقیق وضعیت تحصیلی دانش آموزان به سه گروه تقسیم شده است :
۱ـ قوی ، داشتن معدل ۲۰ ـ ۱۷ در خرداد ماه

۲ـ متوسط ، معدل ۱۷ ـ ۱۴
۳ـ ضعیف ، معدل زیر ۱۴
متغیرهای کنترل : در این تحقیق از دانش آموزان در سنین ۱۴ ـ ۱۲ تست هوش ( فرم شماره ۲ ریون )گرفته شده و افرادی که IQ آنها بین ۱۰۵=IQ تا ۱۲۰ =IQ برگزیده شده اند سعی شده کلاسهایی انتخاب شود که روش تدریس و بافت کلاس مشابه ای داشته باشند تا این متغیر ها نیز کنترل شوند .
هدف از تحقیق
۱ـ شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی
۲ـ آگاهی دادن به اولیاء محصلین که تا چه اندازه توافق با همسرشان دروضعیت تحصیلی آنها مؤثر است .
۳ـ کم شدن افت تحصیلی در بین دانش آموزان

«فرضیه های تحقیق»
= وضعیت روایط خانوادگی بر وضعیت تحصیلی فرزندان مؤثر است .
= توافق والدین موجب پیشرفت تحصیلی فرزندان است .
= عدم توافق والدین موجب افت تحصیلی فرزندان است .

روش انجام تحقیق
«فصل دوم »
الف :جامعه آماری :
تحقیق حاضر بین زنان و مردانی که دارای فرزند محصل هستند انجام شده است .

ب: نمونه آماری :
افراد این نمونه بطور تصادفی از اولیاء دختران و پسران مدرسه راهنمایی مجتمع رادیویی بعثت کمال آباد کرج انتخاب گردیده است .

ج: ابزار ووسائل تحقیق :
پرسشنامه ای در اختیار افراد قرار می گیرد و نظر آنها در مورد توافق با همسرشان و دیگر متغیرهای پرسشنامه پرسیده می شود و همچنین تست هوش برای سنجش و کنترل این متغیر .

متغیرهای پرسشنامه :
۱ـ جنسیت ۲ـ سن ۳ـ میزان تحصیلات ۴ـ وضعیت تأهل ۵ـ بطور کلی سؤالات پیرامون توافق با همسر .

نحوه جمع آوری اطلاعات و روش آماری :
پرسشنامه ای در اختیار آزمودنیها قرار می گیرد و سپس بارسم جدول و درج نتایج آن با بدست آوردن فراوانی از آزمون مجذور خی وتی تفسیر
می شود .

« فصل سوم»
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها :
۱ـ در این تحقیق از روش مجذور خی استفاده می شود ومنطق استفاده از این روش این است که چون دو گروه از لحاظ متغیر های مختلفی که به صورت کیفی ارزشیابی شده اند باهم مقایسه می گردند در چنین مواردی مناسب ترین روش آماری که به منظور آزمودن فرض مستقل بودن یک متغیر از متغیر دیگر بکار می رود روش مجذور خی یا کااسکور x2 می باشد .
۲ـ روش دیگری که بکار می رود آزمون تی است که برای مقایسه میانگینهای معدلهای دو گروه بکار رفته منطق استفاده از این روش این است که چند معدل راکه به صورت کمی و با مقیاس فاصله ای سنجیده می شود و با روش آزمودن تی معنی دار بودن تفاوت میانگینها روشن می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 41 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد