دانلود مقاله پهلوانان ایران

word قابل ویرایش
58 صفحه
23700 تومان

پهلوانان ایران


مقدمه:
عظمت حماسة ملي ايران، پيش از هر چيز در روح پهلواني، و تمركز رويدادهاي آن حول يك محور قهرماني، متبلور است. عنصر نيرومند ذهني آن، كه در آرايش حماسي نبرد ميان نيك و بد و ايران و توران تجسم يافته است، اساساً اوج و فرود خود را در نهاد پهلواني و هيأت مركزي و نيروي اصلي آن به ظهور مي‎رساند.
نسلهاي مختلفي از پهلوانان، پي در پي به كوشش برمي‎خيزند، خويشكاري مي‎ورزند، پيروز مي‎شوند، شكست مي‎خورند، نام‎آور مي‎شوند، به فراموشي مي‎گرايند،

تا ذات انسان حماسي، كه تجسم نهايي خود را در جهان پهلوان مي‎يابد، باقي بماند. جهان پهلوان نيز مانند پهلوانان ديگر، دوره به دوره، فرامي‎آيد تا عظمت كاركرد آدمي را در قهرماني و افتخار بنماياند. در اين راه اگرچه كاركرد اصلي پهلوانان يگانه و بي‎دگرگوني يا خدشه‎ناپذير مي‎ماند، كاراكتر و كنش و روابط شخصيتي آنها متفاوت مي‎شود، تنوع مي‎پذيرد، و گسترش مي‎يابد.


از اين‎رو براي آنكه كنش فردي و چگونگي رويدادهاي حماسي و نوع آنها در شاهنامه بهتر ادراك شود، جا دارد كه از راه رويكردي تشريحي، به بيان وضع و تنوع و شاخه‎ها و عناصر تشكيل دهندة‌ نهاد پهلواني بپردازيم، تا زمينة لازم براي جستجوي روابط افراد و چگونگي رويدادها و اهداف زندگي پهلواني فراهم آيد. تأكيد مي‎كنم كه در اين بحث بيشتر به طرح يك نمودار از مشخصات و مختصات پهلوانان خواهم پرداخت، تا به تبيين و تحليل همه‎جانبه و ريشه‎شناختي.


بسياري از مسائل پهلوانان ايران چه از لحاظ ريشه‎هاي اساطيري و پيوندهاي تاريخي ، و چه از بابت مشخصات «زندگي و مرگ» آنان تاكنون به وسيلة صاحب‎نظران مختلفي بررسي شده است. همچنانكه از برخي رويدادها و داستانها نيز تحليلهاي ارزنده‎اي صورت گرفته است. در نتيجه طرح اين بحث از آن رو تا آنجاست كه بتواند حضور تركيبي پهلوانان را با وضوح بيشتري مشخص كند. و حضور آنان را «‌تماميت» حماسة ملي بازنماياند.


مجموعة‌ داستانهاي حماسي شاهنامه را در نخستين نظر مي‎توان نشأت يافته از سه دوره و حوزة قهرماني دانست، كه هم از بابت تاريخي و هم از بابت جغرافيايي، و هم از نظر تفاوتهاي آييني و ذهني و خانداني، نمودار زندگي اقوام مختلف در تاريخهاي مختلفي از حيات ملي ايران زمين است.
اما همة‌ رويدادها و كنشهاي فردي مربوط به اين حوزه‎ها و دوره‎ها، بر دو محور اصلي متمركز شده است:


الف‎- محور آييني و اخلاقي كه در نهايت از تنظيم بنيان اساطيري و اخلاقي نبرد و تكرار نمونه‎هايي از آن در دوره‎هاي مختلف جدا نيست، و اهداف سياسي، ملي، آييني، اخلاقي را دنبال مي‎كند.


ب- محور قهرماني كه همة تنوع زندگي قهرماني را در طول دوره‎ها و موقعيتهاي گوناگون، در يك هيأت و هويت مركزي گرد مي‎آورد. و به طرح و تبيين ارزشها، روشها، رفتارها، كنشها و روابط انسانهاي حماسي مي‎پردازد. اگرچه اين انسانهاي حماسي از هر راه كه شده غالباً به يك ريشة آييني و اساطيري و مقدس مي‎پيوندند، و در نتيجه انگار تمام آنان و تمام شاهان و ‎… از يك رگ و ريشه برآمده‎اند.
پهلوانان و خاندانها


اين سه بخش اصلي داستانهاي پهلواني را چنين ناميده‎اند و معرفي كرده‎اند:
1- داستانهاي حماسي اوستايي. كه قهرمانانش اساساً شاهان كياني‎اند؛ كه از آنان در اوستا نيز ياد شده است. اين رشته داستانها كلاً سلسلة حماسه‎هاي كياني و پيشدادي را دربرمي‎گيرد، كه مطرح شدن آنها در يشتها، نشان قدمت تاريخي آنها تا حدود زمانهاي پيش از زردشت است و به دورة‌ پيوندهاي ذهني هند و ايراني مي‎انجامد. قهرمانان اين دسته از كيومرث تا گشتاسپ و بهمن را شامل مي‎شود.


2- داستانهاي حماسي سكايي كه خاندان سيستان را دربرمي‎گيرد. كه شرح قهرمانيهاشان علاوه بر شاهنامه در شمار ديگري از منظومه‎هاي حماسي مانند جهانگيرنامه، برزونامه، فرامرزنامه و ‎… نيز بيان شده است. و مجموعاً از زندگي اقوام سكايي حكايت مي‎كند كه بخشي از آنها در سيستان جايگزين شده بوده‎اند، و محور پهلواني حماسة ملي ايران نيز شده‎اند، ‌و حركت اصلي حماسه به زندگي پرتحرك و خطير و افتخارآميز آنان سپرده شده است.


3- داستانهاي حماسي اشكاني. كه از خاندانها و پهلوانان و شاهان و شاهزادگان دورة‌ اشكاني حكايت دارد. حماسة اينان در دورة اشكاني پديد آمده، و در حقيقت حضور فعال و گسترده و شرح قهرمانيها و افتخارات آنان در داستانهاي پهلواني جاي خالي آنان را در بخش تاريخي شاهنامه پر كرده است. يكي از بزرگترين نمودهاي خانداني اين گروه، گودرزيانند، كه شاهنامه از كثرت و تنوع قهرمانيهاي آنان سرشار است. اين پهلوانان كه اساساً در شمار سرزمين ايران مي‎زيسته‎اند، چندان گسترده و مشهور بوده‎اند كه بارها اعمال و رويدادهاي پهلواني ديگري نيز به آنان منسوب شده، كه در اصل قهرمانان ديگري داشته است.
لازم به يادآوري است كه به ازاي وجود هر يك از اين گروه‎ها، دشمن و اردوي بدي نيز تنوع مي‎پذيرد، و ديگرگون مي‎شود. اما در نهايت حول دشمني‎هاي توراني، تازي،‌ رومي متمركز مي‎گردد.


از اسناد و اخباري كه از ايران پيش از اسلام باقي مانده است برمي‎آيد كه اين سه رشته داستانهاي گوناگون حماسي در زمان ساسانيان، در ميان ايرانيان اشاعه داشته است، و حتي در باب هر يك كتابهايي نيز موجود بوده است. اما قوم ايراني بدون وجه تمايزي با تمام اين داستانها هماهنگ و همخوي بوده است. در هر يك بخشي از كششها و گرايشهاي درونيش را مي‎جسته، و با هر يك بخشي از آرزوها و خواستهايش را زنده نگه مي‎داشته است. و مجموعة‌ آنها را نموداري از كل زندگي متنوع و متفاوت، اما به هم پيوسته و متجانسي مي‎دانسته است كه در اين سرزمين جاري بوده است، و به رغم همة تضادها و تعارضهاي درونيش از نوعي وحدت و هماهنگي نيز برخوردار بوده است.


بدين ترتيب بيش از صد و پنجاه پهلوان و شاه و ‎… در نيمة نخست و غيرتاريخي شاهنامه گرد آمده‎اند، تا كل ماجراهاي حماسة ملي را تصوير كنند. از اين يكصد و پنجاه تن، شماري پادشاهند، كه رهبري آييني و سياسي نبرد بزرگ را برعهده دارند، و از دورة‌ كيومرث كه هم نخستين انسان و هم نخستين پادشاه ايراني است، تا بهمن فرزند اسفنديار كه مفصل بخشهاي حماسي و تاريخي شاهنامه است،‌ در پي هم مي‎آيند و مي‎گذرند. و گاهي خود يا فرزندانشان كنش معيني در رويداد ويژه‎اي مي‎يابند، كه يا در مسير نبرد بزرگ، و يا در زندگي حماسي،‌ گره ويژه‎اي پديد مي‎آورد يا مي‎گشايد. مانند سياووش كه مفهوم تازه‎اي از جنگ و صلح را به حماسه ارائه مي‎كند، و اسفنديار كه روايتي از جابه‎جايي كاركردها را در حماسه بيان مي‎كند.


اما پهلوانان، پيكرة بزرگ و توانمند حماسه را مي‎سازند. و به اعتبار نقش و رابطه‎شان در رويدادها به چند دسته تقسيم مي‎شوند:
1- پهلوانان اصلي و جريان‎ساز،‌ كه داستان اصلي حماسه در كل حيات آنان پيگيري مي‎شود،‌و قهرمان بسياري از رويدادهايند. شمار اينان اندك است. مانند زال، رستم، گودرز و ‎… كه در مركز نهاد پهلواني قرار دارند،‌ و رستم شاخص اصلي آنهاست، كه صورت تكامل يافتة جهان پهلوان است.


2- پهلوانان ردة دوم كه يا رويدادي ويژه به آنها اختصاص يافته است، و يا حضورشان از جنبه‎هاي مختلف قهرماني حكايت مي‎كند؛ و در مجموع نهاد پهلواني را استوار مي‎دارند. مانند سهراب، گيو، بهرام، بيژن و ‎… اينان در دورة‌ دراز آميختگي، چهره‎هاي مشخصي از اردوي نيكي و عوامل مؤثري در نبرد بزرگند. و برخي از آنان چهره‎هاي پهلواني در اردوي بدي‎اند و با تنوع شخصيتي و خصلتها و كنشهاي گوناگون، هم خاندانهاي مختلف را نمايندگي مي‎كنند، و هم ويژگيهاي انسان حماسي را به نمايش مي‎گذارند.


3- پهلوانان كوچك و بزرگ بسيار ديگر، كه جزء آرايش حماسي، نهاد پهلواني، و موقعيت عمومي‎اند. اينان كه شمارشان به بيش از صد تن مي‎رسد، گاه تنها نامي در شمار پهلوانانند، و گاه در گيرودار نبردهاي گوناگون چهره مي‎نمايند، و رزمي يا كنشي به آنان اختصاص مي‎يابد، و ديگر سخني از آنان نيست. همچنانكه پيش از آن نيز از آنان سخني نبوده است.


اين گروه عظيم پهلوانان، در مجموع ارزشها و اهداف و منشها و روشهاي پهلواني را ارائه مي‎كنند، و علت وجودي خود را در رفتار و كردار معيني آشكار مي‎دارند. صفات و روحيات انساني اينان، اساساً از آغاز ورود به حماسه تا فرجام خويش ثابت است. شخصيت آنان تابع تحول و دگرگوني نيست. همان‎طور كه آمده‎اند، مي‎روند. برخي از آنان غالباً نمودار يك صفت و خصلت معين و ثابتند. گودرز از هنگامي كه پا به حماسه مي‎گذارد پيري خردمند و پهلواني راهنماست. و توس هميشه نمايانگر چهره‎اي تندخو، كم‎خرد، خودپسند است. بيژن جواني است هيجان‎زده و مغرور و بي‎تاب. و گرسيوز، تجسم حسادت و فريب و پشت هم‎اندازي و سخن‎چيني است.


عده‎اي نيز در دل رويدادها يا رويدادي، منشي را عرضه مي‎كنند و مي‎گذرند، مانند بهرام كه نمايانگر شخصيتي درون‎گرا و انديشمند است، و خوي و خصلت خود را در يك رويداد به ظهور مي‎رساند. پشوتن كه عقل منفصل اسفنديار است، گرد آفريد كه برق زيبايي و دلاوري گذرايي است و گويي تجسم مردانه‎اي از زن را در ذهن پهلوانان نمايان مي‎كند.


از سويي اين پهلوانان گوناگون، كه انگار در ريشه و ذات خانداني خود همه به نوعي به يك اصل مي‎پيوندند، از حضور اقوام و دوره‎ها و خاندانهاي گوناگون حكايت مي‎كنند. و مسألة تنوع قدمي و تاريخي، و قدرتهاي پراكندة محلي را مطرح مي‎كنند. اين خاندانها و شاخه‎هاي جدا از هم، بر حضور اجزاء دروني يك ملت دلالت دارند و هر يك بسته به نيرو و اعتبار و اهميت و گسترش خويش، رابطة ويژه‎اي با قدرت مركزي دارند.


خاندان گودرزيان كه بزرگترين خاندان پهلواني شاهنامه است؛ و بارها در شاهنامه به كثرت پهلوانان آن اشاره شده است. هفتاد پسر و نبيرة گودرز در جنگها شركت جسته‎اند. و گودرز خود پسر گشواد زرين‎كلاه است كه از نسل كاوه است. اين خاندان در حقيقت چهره‎هاي شاهي و پهلواني پارتي‎اند. گيو و بيژن و بهرام و گستهم و گژدهم و گردآفريد و هژير و ‎… به اين گروه متعلق‎اند. ميان دو خاندان زال و گودرز، پيوند سببي نيز برقرار است. و از جمله گيو داماد خاندان زال است.

خاندان توس كه در سير حماسه از خاندان شاهي به خانداني پهلواني گراييده است؛ اما همچنان مشخصة مؤثري در روابط شاهي‎- پهلواني را در خود ادامه مي‎دهد. توس كه رئيس زرينه كفشان است،‌ پسر نوذر پسر منوچهر است. و از همان زمان نوذر به سبب خصلت و خوي خويش به يك سطح پايين‎تر فرود آمده است. اختلاف ميان اين خاندان و خاندان گودرز، گاه تا حد صف‎بندي در برابر هم، آن هم بر سر تعيين پادشاه، بروز مي‎كند. خاندان توس هوادار فريبرز فرزند كاووس‎اند، و خاندان گودرز هواخواه كيخسرو پسر سياووش. توس كه از جاويدانان اوستايي است، در شاهنامه نقش سپهدار سپاه ايران را برعهده دارد. وزرسپ و ريونيز و ‎… از اين خاندانند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 58 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد پهلوانان

word قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان
پهلوانانمقدمه:عظمت حماسة ملي ايران، پيش از هر چيز در روح پهلواني، و تمركز رويدادهاي آن حول يك محور قهرماني، متبلور است. عنصر نيرومند ذهني آن، كه در آرايش حماسي نبرد ميان نيك و بد و ايران و توران تجسم يافته است، اساساً اوج و فرود خود را در نهاد پهلواني و هيأت مركزي و نيروي اصلي آن به ظهور مي‎رساند. نسلهاي مختل ...

تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
مقدمه: عليرغم اينكه اشخاص در روند عادي امورات مدني و تجاري خودشان انتظار دارند كه قرار دادهاي آنها به تمام كمال اجرا شود و هيچيك از طرفين نتوانند بطور يك جانبه آنها را فسخ نمايند . معهذا مواردي اتفاق مي افتد كه به دلايلي نظير عيب كالا و يا تفاوت فاحش ثمن معامله با قيمت واقعي آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد ...

مقاله در مورد بررسی موانع و چالشهای توسعه روستایی ایران از منظر برنامه ریزی

word قابل ویرایش
34 صفحه
18700 تومان
بررسي موانع و چالشهاي توسعه روستايي ايران از منظر برنامه ريزيچکیدهروستا و روستا نشيني در ايران از جايگاه و اهميت بسيار برخوردار است عدم توجه به فضاهاي روستايي ، بي توجهي به توان و امكانات توليدي نواحي روستايي و نيروي انساني پرتوان روستا از مشكلات اساسي در دستيابي به توسعه روستايي است . شناخت و تحليل ويژگيهاي ...

دانلود مقاله کاربرد پذیری نظریة تصمیم‌گیری شغلی هالند در مدارس ، دانشگاهها و بازار کار ایران بررسی موانع و ارائه راهکارها

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
كاربرد پذيري نظرية تصميم‌گيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ارائه راهكارها چكيده:نظريه تصميم‌گيري شغلي هالند، نظرية همخواني شغل و شخصيت است كه حدود 50 سال توسط هالند و ديگران بكار رفته و هم‌اكنون نيز در مدارس، دانشگاهها، بازاركار و ديگر محيط‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچن ...

مقاله در مورد نگاهی به معادن سنگ آهن مرکزی ایران - بافق

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته معدن
نگاهي به معادن سنگ آهن مركزي ايران - بافقشهرستان بافق در ‪ ۱۲۰‬كيلومتري جنوب شرقي شهر يزد داراي منابع زير زميني متنوعي است و از جمله مناطق معدن خيز كشور به شمار مي‌رود.سنگ آهن چغارت ، چاه گز و سه چاهون ، منگنز ناريگان ، فسفات اسفوردي ، سرب و روي كوشك و معدن مرمريت بيشه در ، از مهمترين معادن بافق هستند.شركت سه ...

دانلود مقاله سنگ‌های تزئینی ایران ، غنای ذخایر و فقر صادرات

word قابل ویرایش
61 صفحه
27700 تومان
سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادراتپیشگفتارمی‌توان گفت تاریخ استفاده بشر از سنگ به ابتدای خلقت او می‌رسد. انسان اولیه بروی سنگ متولد شده، به وقت خطر در آن پناه جسته، یا از ابزار ساده از آن سرپناه ساخته، وسایل و ابزار زندگی خود مانند ابزار شکار، زراعت، دفاع و زینت‌آلات خود را از سنگ تراشیده و گاه حتی ...

دانلود مقاله بررسی کانیهای در بردارندة‌ عناصر نادر خاکی شامل مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران

word قابل ویرایش
182 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
بررسي كانيهاي در بردارندة‌ عناصر نادر خاكي شامل مونازيت ، باستنازيت و زينوتايم و كاربرد آن در ايرانمقدمهعناصر گروه خاك هاي نادر (Rear Earth) كه لاتين آن (Terra Rarae) است و به طور اختصاري R.E يا Tr ناميده مي شوند، به دليل عنصر لانتانتيم (La ) به عنوان سر گروه به لانتانيدها ( Lanthanides) نيز معروفند و در رديف ...

دانلود مقاله جستاری جامعه شناختی پیرامون هویت ملی ایرانیان در قرن چهارم هجری

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
جستاري جامعه شناختي پيرامون هويت ملي ايرانيان در قرن چهارم هجريمقدمهيكي از مباحث مهم جامعه شناسي فرهنگي(Cultural sociology) بحث هويت است اينكه هويت چه معنايي دارد؟ چه ساختاري دارد؟ عناصر شكل دهنده آن كدامند نقش آن در جامعه و تاريخ چيست؟ چه انواعي دارد؟ جامعه بي هويت چه خصوصياتي دارد؟ بحران هويت چيست؟ چه رابطه ...