بخشی از مقاله

IT به عنوان پایه ای برای مزیت رقابتی


ـ اهداف اصلی برای IS :
• تعیین روشهای بهتر از انجام کارها
• هدایت به سمت افزایش سود
• عملکرد بیشتر
• گسترش ارائه و تصویر
• توسعه موقعیت های رقابتی
چارچوبی برای استراتژی رقابتی ( برتر 1980 )

نقش استراتژیک IT
نیروی رقابتی پتانسیل IT مکانیزم
داوطلبان جدید موانع ورود نصب وفرسایش
تأمین کنندگان کاهش قدرت چانه زنی فرسایش یا مشارکت
مشتریان قفل شدن تغییر هزینه ها یا اطلاعات مشتریان
محصولات جايگزین ابتکار محصول جدید یا ارزش افزوده

رقابت تغيير ارتباطات رقابت یا تجمیع
چه چیزی رقابت را به وجود می آورد ؟

ـ ایجاد تکنولوژی
• IT ـ سرمایه گذاری در موفقیت تجارت مؤثر است .
ـ ایجاد – رقبا
• کپی کردن رقبا
تنظیم کردن استراتژی کاری و استراتژی IT
ـ روش : بالا – پائین با پائین – بالا با خلاق
ـ تکنیک ها : CSFS ، SWOT ، نیروهای 5 گانه ، حالت حسابرسی

ـ انزاذ : مدیران ارشد ، کاربران / حرفه ای ، کار فنی ، رقابت خطی
فاکتورهای موفقیت های انتقادی
ـ فاکتورهای انتقادی برای همۀ سازمانها در صنعت مشابه
ـ موضوعات مربوط به سازمان خاص و موقعیت آن در صنعت
ـ فاکتورهای محیطی از قبیل جنبه های قانونی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی

ـ فعالیت در درون شرکت که کوتاه مدت است
ـ کنترل روشهای مربوط به عملیاتهای شرکت
ـ فاکتورهایی که در تغییرات در محیط کاری به حساب می آیند .
مثالها :

کورتال در مقابل مؤسسه اعتباری تجاری فرانسه
روشهای دستیابی :

ترجمه قسمت 6 ( E ) :
بخش 10 مدیریت حمایتی و تصمیم گیری

ـ مدیران و تصمیم گیری
• مدیریت فرآیندی است که به وسیلۀ آن اهداف سازمانی از طریق استفاده از منابع مانند مردم ، پول ، زمان ، انرژی ، مواد ، فضا به دست می آید .
• این منابع به عنوان درون داد در نظر گرفته می شود و دستیابی به این اهداف به عنوان برون را فرآیند در نظر گرفته می شوند .
• مدیران این فرآیند با هدف بهبود آن بررسی می کنند .
ـ کار مدیر : سه مقوله :
(1) ـ نقشهای درون شخصیتی مثل : بصری
(2) ـ نقشهای اطلاعاتی مثل کنترل ، سخنگو
(3) ـ نقشهای تصمیم گیری ، اداره ، کنترل ، جمع آوری منابع ، مذاکره

نقش تصمیم گیری مدیر

تصمیم های مدیریتی و حمایت کامپیوتری :
• موفقیت مدیریت وابسته به اجرای عملکرد های مدیریتی از قبیل برنامه ریزی ، سازماندهی جهت دهی و کنترل می باشد .
• برای دستیابی به این عملکردها مدیر فرآیند تصمیم گیری را به کار می برد .
• مدیران باید چگونگی استفاده از ابزارهای جدید و تکنیکها را که در تصمیم گیری که به آنها کمک می کند یاد بگیرد .
 تکنیکهای کامپیوتری از تصمیم گیری کیفی و کمی حمایت می کند .

مدل سازی و مدلها :
• یک مدل یک ارائه ساده یا یک انتزاع از واقعیت می باشد .
• با مدل سازی یک نفر می تواند تجربیات مجازی را اجرا کرده و در واقعیت آن را تجزیه و تحلیل کند .
• بعضی از مزایای مدل سازی :
 ـ هزینۀ مجازی کمتر از هزینۀ تجربۀ سیستم واقعی است .
 ـ مدلها اجازۀ حالت تقلیدی از زمان زا ممکن می سازد .
 ـ مدل سازی به وسیلۀ متغییرها آسانتر از سیستم واقعی است .
 ـ هزینۀ اشتباهات در حلول یک تجربۀ واقعی کمتر است .

چهار نوع از مدلها
ـ مدلهای میزانی : یک مدل انتزاعی است که یک حالت عینی از مدل فیزیکی است و بر اساس شکل اصلی با مقیاس متفاوت است .
مدلهای آنالوگ : یک مدل متضاد با مدل متضاد با مدل میزان است و شبیه به سیستم واقعی نیست اما مانند آن رفتار می کند .
مدلهای ریاضی : ( کمی ) پیچیدگی ارتباطات در بسیاری از سیستم ها نمی تواند ارائه شود . یک مدل بیشتر انتزاعی با کمک ریاضی ممکن می شود .
مدلهای ذهنی یک توضیح ذهنی از چگونگی تفکر شخص در یک موقعیت را فراهم می کند .

چرا مدیران نیاز به حمایت IT دارند :
تصمیم گیری ها در زمانی که پردازش اطلاعات رشد کند ، مشکل می شود چون به دلیل گرایش های زیر :
1 ـ تعداد گزینه های در حال افزایش
2 ـ تصمیم ها تحت فشار زمان گرفته می شود .
3 ـ به علت افزایش عدم اطمینان در محیط تصمیم

4 ـ این اغلب لازم است تا به اطلاعات دست یافته ، با متخصصان مشورت نموده یا یک گروه تصمیم گیری داشته باشیم .
تعیین نیازهای اطلاعاتی برای مدیران
روش دترب ( 1991 ) : فرآیند دو مرحله ای :
 مرحله 1 ـ یک بررسی ساختاری اجرا می شود تا نیازهای اطلاعاتی مدیر تعیین می شود.
 مرحله 2 ـ یک نوع گونه از سیستم اطلاعاتی اجرا می شود .
• روش فاکتوری موقعیت انتقادی ( CSF )
• روش واسون و فرولیک ( 1992 ) بر پایۀ استراتژیهای زیر می باشد :

 تعیین نیازهای اطلاعاتی
 پرسش ( روش مصاحبه )
 ایجاد نیازها از سیستم اطلاعاتی موجود
 ترکیب از خصوصیات سیستم
 و کشف از طریق سیستم های در گیر

سیستم های حمایت مدیریتی ( MSS )

ـ تکنیکهای اطلاعاتی اصلی چهارگانه در حمایت مدیران با موفقیت استفاده شد :
DSS : حمایت اولیه را برای انواع تصمیمات تحلیلی و کمی فراهم می کند .
• سیستم حمایت اجرایی از نقشهای اطلاعاتی مدیران اجرایی حمایت می کند .
• سیستمهای حمایت تصمیم گیری گروهی از کار مدیران در گروه حمایت می کند .
• سیستمهای هوشمند حمایتهای چند عملکردی را فراهم می کند .

ـ چار چوبی برای تصمیمات کامپیوتری :
مسائل مدیریتی در سه مقوله قرار می گیرد :
• مسائل ساختاری : همۀ مراحل هوشمند طراحی و انتخاب ساختاری هستند و بهترین راه حلها شناخته می شوند .
• مسائل برون ساختار : هیچ کدام از این سه مرحله ، هوش ، طراحی یا انتخاب ساختاری نیستند .
• مسائل نیمه ساختاری یا به ترکیبی از راه حلهای استاندارد و قضاوت مشخصی دارد .
سه مقولۀ گسترده وجود دارد که همۀ فعالیتهای مدیریتی را احاطه می کند .

• برنامه ریزی استراتژیک ـ اهداف و سیاستهای بلند مدت برای جمع آوری منابع
• کنترل مدیریت ـ استفادۀ موثر و تملک منابع در ایجاد اهداف سازمانی
• کنترل عملیاتی ـ اجرای موثر و کافی از وظایف خاص

علم مدیریت
• روش علم مدیریت بیان می کند که مدیران می توانند از یک فرآیند سیستماتیک برای حل مشکلات استفاده کنند .
• تعریف مسئله :
• طبقه بندی مسئله به مقوله استاندارد
• ایجاد یک مدل ریاضی استاندارد که مسئله زندگی واقعی را شرح می دهد .
• پیدا کردن راه حلهای بالقوه در مدل سازی مشکل و ارزیابی آنها
• انتخاب و ایخاد یک راه حل برای مسئله
• سیستم های حمایت تصمیم گیری
سیستم حمایت تصمیم گیری مساوی است با یک سیستم اطلاعات کامپیوتر محور که داده ها و مدل ها را ترکیب کرده تا مشکلات نیمه ساختاری را با در گیری کاربر حل کند .
سیستمهای حمایت تصمیم گیری شبیه MIS و MSS به معنی چیزهای متفاوت برای افراد متفاوت می باشد .
DSS می تواند به عنوان یک روش یا فلسفه و نه روش شناسی دیده شود .


ـ خصوصیات DSS :
فراهم آوردن حمایت برای تصمیم گیرندگان در همۀ سطوح چه شخصی یا گروهی به وسیلۀ اطلاعات هدفمند و قضاوت
حمایت از تصمیمات وابسته به هم
حمایت از تمام مراحل تصمیم گیری شامل هوش ، یا دانش ، طرح ، انتخاب و اجرا
این به وسیلۀ کاربر برای همراهی با تغییرات تطابق می یابد .
ـ آن قابل اجرا و استفاده در بسیاری از موارد می باشد .

یادگیری و ارتقاء می دهد که با کاربردهای جدیدی و یادگیری اضافی هدایت می شود.

استفاده از مدلهای کمی
DSS با مدیریت دانش تجهیز می شود مه راه حل مناسب و ممکن می سازد .
می تواند برای استفاده از طریق وب صورت گیرد .
اجازۀ اجرای آسان در تجزیه و تحلیل را می دهد .
• زیر سیستم مدیریت داده ها شامل همۀ داده ها می شود که از چندین منبع به دست آمده اند .
• زیر سیستم مدیریت مدل شامل ساختارهای مدلی و مدلها برای توسعه DSS می شود .
• سیستم مدیریت بر پایه مدل ( MBMS ) : DSS ، مدلهای موجود یا قسمت ساختاری را به شرعت ایجاد می کند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید