بخشی از مقاله

خلاصه

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبر های هزینه محور و مزیت رقابتی در باشگاه های ورزشی استان فارس می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه مدیران باشگاه-های ورزشی در استان فارس میباشد . - N = 421 - نمونهی آماری با استفاده از جدول مورگان 201 نغر برآورد شد. در این پژوهش از پرسشنامه مزیت رقابتی استفاده شد و پایایی آن بوسیله آزمون آلفای کرونباخ ./87 بدست آمد.همچنین پرسشنامه راهبردهای بازاریابی هزینه محور برگرفته از پرسشنامه شافعی و همکاران - - 1393 میباشد که این پرسشنامه با اندکی تغییرات در اختیار جامعه آماری قرار گرفت.

طیف سؤالات به صورت زوجی - 1بلی، 0 خیر - خواهد بود. در قسمت آزمونهای توصیفی ازمیانگین، انحراف معیار و در بخش استباطی به دلیل اینکه یکی از متغیرهای ما دوحالتی بود - بله یا خیر - و متغیر دیگر 5 گزینه ای لیکرتی بود در نتیجه از آزمون خی دو و ضریب همبستگی اتا استفاده شد. و همچنین از نرمافزار spss برای انجام آزمونها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین راهبرد هزینه محور و مزیت رقابتی در باشگاههای ورزشی استان فارس ارتباط معنیداری آماری وجود دارد.

کلمات کلیدی: مزیت رقابتی- راهبرد های بازاریابی- راهبرد های هزینه محور- باشگاه های ورزشی- استان فارس

مقدمه

فرایند جهانی شدن و سرعت پیشرفتهای فنی در گستره وسیع انواع صنایع مختلف به دلیل رشد رقابت از یکسو و افزایش مطالبات مشتریان از سوی دیگر باعث شده است سازمانها در محیطی پویا، پر ابهام و متغیر فعالیت کنند. موفقیت در بازارهای پر چالش آینده مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. واحدهایی از این آمادگی برخوردارند که شناخت همهجانبهای از محیط رقابتی که در آن فعالیت میکنند، داشته باشد - . - 1 فرآیند جهانی شدن و سرعت پیشرفتهای فنی در گستره وسیع انواع صنایع مختلف به دلیل رشد رقابت از یکسو و افزایش مطالبات مشتریان از سوی دیگر باعث شده است سازمانها در محیطی پویا، پر ابهام و متغیر فعالیت کنند.

موفقیت در بازارهای پر چالش آینده مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. واحدهایی از این آمادگی برخوردارند که شناخت همهجانبهای از محیط رقابتی که در آن فعالیت میکنند، داشته باشد - . - 2تمامی سازمانها و شرکتها، برای کالاها و خدماتی که عرضه میدارند قیمتی تعیین میکنند. این قیمت ممکن است در قالب مفاهیم گوناگون مانند شهریه، آبونمان، حقالعمل، اجارهبها و ... عنوان شود . - 3 - میان آمیختههای بازاریابی قیمت بهعنوان پارامتری عمده، اثر قابلتوجهی بر درآمد شرکت دارد . - 4 - اگرچه رقابت بر سر قیمت یکی از مسئلههای عمدهای است که شرکتها با آن روبهرو میشوند، اما بسیاری از شرکتها نمی توانند این مسئله را به شیوهای عالی حل کنند .

و باهم تراز شدن کیفیت کالاهای شرکتهای متفاوت و تشدید رقابت، عنصر قیمت به یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر حفظ و جذب مشتریان و وفاداری و رضایت آنها تبدیلشده است. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادلهای کالا و خدمت که بهصورت واحد پول بیان میشود.بر این اساس قیمتگذاری بهطور ساده یعنی تعیین قیمت برای کالا یا خدمات.قیمتگذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیند مداوم و پیوسته است . - 5 - راهبرد قیمتگذاری باید با سایر راهبردهای شرکت هماهنگ باشد. ازاینرو مدیران باید نحوه تعیین قیمت مناسب را بدانند. زیرا قیمتگذاری بسیار پایین - حاشیه سود ازدسترفته - و بسیار بالا - فروش ازدسترفته - ، میتواند تأثیرات بسیار بدی بر سودآوری داشته باشد . - 6 -

راهبردهای قیمتگذاری شامل بخشبندی بازار، تخفیف، مدیریت سود و سطحی درنظرگرفتن قیمت میباشد . نویسندگان بسیاری بر تأثیر تصمیمات قیمتگذاری بر سودآوری شرکت، و نیز به بقاء طولانیمدت شرکت تأکید ورزیدهاند و پیشنهاد کردند که قیمتگذاری تنها عنصر بازاریابی در تولید درآمد برای شرکت میباشد که موجب سودآوری شرکت میشود . - 7 - از طرفی رقابت اقتصادی امروز در حال افزایش است، بهطوریکه سازمانهای بخش دولتی نسبت به کاهش بودجه، درک نیازها و سرمایهگذاری در توانایی ها - فناوری و منابع و .... - برای برآوردن تقاضای بازار حساسیت زیادی دارند. شرکتهای بخش خصوصی هم با افزایش رقابت در محیط روبرو هستند بنابراین حفظ مزیت رقابتی پایدار مشکل است - . - 8نقش قابلیتهای بازاریابی بهعنوان منبعی برای مزیت رقابتی درزمینهی راهبرد بازاریابی موردبحث قرارگرفته است . - 9 -

محققان ابراز داشتهاند که داراییها و قابلیتها، شرکت را قادر ساخته تا فرآیندهای سازمانی را بهطور مؤثر اجرا نمایند . - 10 - تعدادی دیگر از پژوهشگران نیز بیان کردند که مزیت رقابتی در منابع ملموس و ناملموس منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت میشود و درنهایت ارزش بالاتری را به شرکت و مشتریان ارائه مینماید . - 11 - سازمانهایی که بر توسعه قابلیتهای کلیدی تأکید میکنند توانایی بهتری برای رسیدن به موقعیت رقابتی متمایزحفظ آن دارند. بنابراین مجموعهای از قابلیتها بهعنوان زمینهای برای گسترش مزیت پایدار بازار و درنتیجه ایجاد منافع سازمانی، لازم است - . - 12همواره از مهمترین دغدغههای سازمانهای خدماتی، تعیین قیمت برای خدمات آن-هاست - . - 13 از جمله سازمانهای خدماتی، سازمانهای ورزشی میباشد. از جمله مشهودترین سازمانهای ورزشی باشگاه-های ورزشی میباشند که بهصورت مستقیم با اربابرجوعان در این حوزه سروکار دارند.

ارائه خدمات به مشتریان سالنها و باشگاههای ورزشی، در قبال دریافت وجه و هزینه صورت میگیرد ولی اینکه قیمتگذاری به چه نحوی باشد که مزیت رقابتی را برای باشگاه ورزشی به همراه داشته باشد، از جمله دغدغههاست.بهخصوص با توجه به نقش پررنگ سازمانهای دولتی که وارد عرصه باشگاهداری شدهاند و کار را برای باشگاههای خصوصی سخت و سنگین نمودهاند. بااینوجود عامل قیمت برای چه باشگاههای دولتی و چه باشگاههای خصوصی بیشتر؛ موردتوجه بوده و همواره بهعنوان عاملی جهت افزایش بهبود مزیت رقابتی محسوب میشده است. ازاینرو توجه به این امر میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات و معضلات حاکم بر باشگاههای ورزشی در حال حاضر باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین راهبرد بازاریابی هزینه محور و مزیت رقابتی در باشگاههای ورزشی استان فارس می باشد.

روش

این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی، است که به صورت میدانی و کتابخانهای انجام شد و جامعه پژوهش حاضر، شامل کلیه مدیران باشگاههای ورزشی در استان فارس میباشد - . - N = 421نمونه آماری پژوهش برابر با 201 نفر بر اساس جدول مورگان برآورد شد و روش نمونه گیری به صورت طبقه ایB تصادفی می باشد.در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف اصلی آن ارزیابی میزان گرایش سازمان مورد نظر به محیط رقابتی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده و دارای پنج بعد مزیت مشهود - 4 سوال - ،مزیت پایدار - 3 سوال - ، مزیت پویا، - 3 سوال - ،مزیت متجانس - 3 سوال - ، مزیت مرکب - 4 سوال - می باشد.

در پایان نامه حسینی - 1390 - جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه توسط چند تن از اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار گرفته است و پایایی آن بوسیله آزمون آلفای کرونباخ ./87 بدست امده است.همچنین پرسشنامه راهبردهای هزینه محور برگرفته از پرسشنامه شافعی و همکاران - - 1393 میباشد که این پرسشنامه با اندکی تغییرات در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. طیف سؤالات به صورت زوجی - 1بلی، 0 خیر - خواهد بود که دارای 11 سئوال بود و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ./70 براورد شد.جهت جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانهای و جهت جمعآوری دادهها از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. بدین صورت پرسشنامه در 201 مدیر سالن ورزشی توزیع شد و تمامی اطلاعات مربوط به پاسخنامه، به صورت محرمانه بود.

بدین نحو که پس از هماهنگیهای لازم با حراست اداره کل ورزش و جوانان استان فارس و کسب مجوز لازم و گرفتن معرفینامه از دانشگاه، پرسشنامههای تنظیم شده بین نمونه آماری توزیع گردید. بدین گونه که پژوهشگر شخصا بر طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده مراجعه نمود و هنگام تحویل پرسشنامهها نیز به طور شفاهی، توضیحاتی درباره نیاوردن نام و نشانی و همچنین ضرورت انجام این تحقیق برای بهبود پاسخها در ارتباط با متغیرهای مورد بررسی به شرکتکنندگان داده شد که موجب گردید، تا آنها با آزادی کامل، حوصله و دقت بیشتری به سئوالات پرسشنامه پاسخ دهند.در قسمت آزمونهای توصیفی ازمیانگین، انحراف معیار و در بخش استباطی به دلیل اینکه یکی از متغیرهای ما دوحالتی بود - بله یا خیر - و متغیر دیگ 5 گزینه ای لیکرتی بود در نتیجه از آزمون خی دو و ضریب همبستگی اتا استفاده شد. و همچنین از نرمافزار spss برای انجام آزمونها استفاده شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید