دانلود مقاله کاربرد مدیریت منابع انسانی الکترونیکی برای دستیابی به مزیت رقابتی استراتژیک در سازمانهای کلاس جهانی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان

چکیده

امروزه همه کسب و کارها مواجه با چالش های رقابت جهانی شدهاند و با گسترش رقابت در سطح جهانی و پدید آمدن سازمانهای کلاس جهانی، نویسندگان بسیاری بر حوزه تولید در کلاس جهانی تمرکز کرده و هر یک گامی در جهت نزدیک شدن سازمان ها و هدایت آنها به سمت کلاس جهانی برداشتهاند. لذا مقاله حاضر نیز، قدمی در این راستا برداشته و وارد حوزه منابع انسانی شده که از جمله فرایندهای پشتیبان هر سازمان به ویژه سازمانهایی که پا به عرصه رقابت جهانی نهادهاند، می باشد تا بتواند از طریق استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در این حوزه، به توانمندسازی سازمان در جهت رسیدن به مزیت رقابتی استراتژیک در بین رقبای جهانی یاری رساند. بنابراین هدف اصلی مقاله فعلی، توضیح مفاهیم مرتبط با کلاس جهانی و فرایند منابع انسانی و به دنبال آن، معرفی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و کاربرد آن در جهت دستیابی یک سازمان کلاس جهانی به مزیت استراتژیک در بازارهای جهانی می باشد. در واقع با توجه به نتایج مقاله میتوان گفت که با توسعه سریع سیستمهای اطلاعاتی و اینترنت در دهه گذشته، یک سازمان قادر خواهد بود با بهرهگیری از مزایای این تکنولوژیهای مدرن و بهروز، از جمله سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در فرایند منابع انسانی، همراه با تغییرات پرشتاب در محیط رقابتی امروزی به بقاء خود ادامه داده و شانه به شانه با سایر رقبا حرکت نماید.

واژههای کلیدی: سازمانهایکلاس جهانی، تولید درکلاس جهانی، فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، استراتژی.

-1مقدمه

نقش سیستم های اطلاعاتی بهویژه سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی در طی سه دهه اخیر تغییر پیدا نموده و به یک ابزار استراتژیک و رقابتی برای سازمانهای امروزی تبدیل شده است . عملیات و سیستمهای اطلاعات به شدت به یکدیگر وابستهاند بهطوری که فرایندهای کسب و کار بهبود پیدا نخواهند کرد مگر اینکه سیستمهای اطلاعات به طور اثربخشی با تغییرات مطابقت پیدا نماید. فناوری اطلاعات باعث شده تا سازمانها نسبت به منابع خود مخصوصاً منابع انسانی دید جامع و کاملی داشته باشند. یکی از این سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی است که با استفاده از آن میتوان بر میزان اختیارات کارکنان افزود و اطلاعات کامل و موردنیاز به آنها داد تا بتوانند وظیفه یا کار سازمان را به بهترین نحو ممکن انجام دهند. از سوی دیگر گسترش فعالیتها و وظایف مدیران در قلمرو مدیریت منابع انسانی و تعامل مستمر بین این فعالیتها و لزوم طرحریزیهای هماهنگ در جذب، بهسازی، نگهداری و کاربرد موثر منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع استراتژیک هر سازمان، ایجاد سیستم اطلاعات متناسب با آن و به روز نگه داشتن اطلاعات این سیستم را در سازمانهای بزرگ ضروری ساخته است و از آنجایی که یکی از مفاهیم جدید مطرح شده در محیط پر رقابت و متغیر کسب و کار، مفهوم بازارهای جهانی و رسیدن سازمانها به سطح رقابت جهانی میباشد، بدون یک سیستم اطلاعات مناسب، تبدیل یک سازمان سنتی به سازمان کلاس جهانی غیرممکن خواهد بود. در حقیقت میتوان گفت که پایه و زیرساختار هر تغییری در سازمانها برای پیوستن به کلاس جهانی، تکنولوژی اطلاعاتی مناسب میباشد. چون در این صورت است که یک سازمان قادر خواهد بود از تغییرات شرایط محیطی و نیازها و سلائق مشتریان در سطح جهانی آگاهی یافت و بدین وسیله استراتژی سازمان را به طور سازگار و هماهنگ با تغییرات محیطی تدوین نمود و مسیر ترقی را در جهت دستیابی به مأموریت و اهداف کلان سازمان که همانا پیشی جستن بر رقبای خویش در سطح جهان است، طی نمود (لی و کیم، (46 :1996

-2مروری بر پیشینه و ادبیات نظری تحقیق

-1-2فلسفه و مفاهیم کلاس جهانی
اصطلاح تولید در کلاس جهانی، اولین بار توسط هیز و ویلرایت1 در سال 1985 به کار رفت تا اینکه سازمانهایی را که یک مزیت رقابتی از طریق ظرفیت و امکانات تولیدیشان به عنوان یک سلاح استراتژیک کسب کردهاند، توصیف کند. آنها تعدادی از عملیات حیاتی و مهم را در این زمینه ذکر کردند که عبارتند از: توسعه نیروی کار، توسعه گروه مدیریتی، شایستگی از لحاظ فنی، رقابت کردن از طریق کیفیت، برانگیختن مشارکت کارکنان و سرمایهگذاری در تجهیزات و تسهیلات مدرن و بهروز. سپس شونبرگر2 در سال 1986، این مفاهیم را توسعه داد. او روی بهبود مستمر، توسعه روابط با تآمینکنندگان، طراحی محصول جدید و تولید بهنگام تمرکز نمود . او بار دیگر در سال 1987، در توصیف تولید در کلاس جهانی، به تعداد زیادی تکنیک و تکنولوژیهایی که طراحی شده تا یک شرکت را در پیوستن به رقبایش توانا سازد، اشاره نمود. این تکنیکها شامل: تولید بهنگام، چرخههای کیفیت، کانبان، برنامهریزی مواد مورد نیاز، سیستم تولید انعطاف پذیر، طراحی به کمک کامپیوتر، تولید یکپارچه کامپیوتری، نگهداری پیشگیرانه، کنترل کیفیت جامع، تولید هوشمند، تجارت الکترونیکی، مهندسی مجدد فرایند تجارت، برنامهریزی منابع انسانی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین بودند و گیفی3 در سال 1990، کیفیت و مشتری را به عنوان تمرکز اولیه در تولید در کلاس جهانی دانست که به وسیله ترکیبی از استراتژی و امکانات تولید، رویکردهای مدیریتی، عوامل سازمانی، داراییهای انسانی، تکنولوژی و اندازهگیری عملکرد، پشتیبانی میگردد. (فارسیجانی؛ کشاورز، .(112 :1389

گرین4 در سال 1991، یک تعریف عمیق برای شرکتهای تولیدی در کلاس جهانی به اینصورت ارائه داد که شرکتهای تولیدی در کلاس جهانی، آن شرکتهایی هستند که به طور مستمر، بهترین عملیات جهانی صنعتی را انجام میدهند و مشتریان و

1 Hayes & Wheelwright 2 Schonberger 3 Giffi 4 Greene

تآمینکنندگانشان را میشناسند و عملکرد رقبایشان، نقاط قوت و ضعف سازمانشان را میدانند. (سالاهلدین، .(552 : 2007 سازمانهای کلاس جهانی، پدیدهای نوین از سازمان ها هستند که عملکرد رقابتی بالایی در عرصه رقابت جهانی نوید میدهند. لذا زمانی سازمان به وضعیت تولید در کلاس جهانی میرسد که بتواند به طور موفقیت آمیزی قابلیتهای تولیدی برای پشتیبانی از کل شرکت در دستیابی به مزیت رقابتی مستمر در زمینههایی از قبیل هزینه، کیفیت، تحویل کالا، انعطافپذیری و نوآوری ایجاد کند. این نوع سازمان ها بیشتر تمایل دارند نیروی کار، تجهیزات و سیستمهای خود را بهینه کنند. بنابراین پیوسته سازمانهای مختلف جهان را تحلیل کرده تا بتوانند از آنها در جهات گوناگون الگو بگیرند.(فارسیجانی، .(3 :1386

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شنیدن با گوش دادن فرق دارد شنیدن فقط گرفتن ارتشعات صوتی نیست. گوش دادن معنابخش به شنیده هاست. گوش دادن موثرکاری فعال است تا منفعل. اسلاید 2 : چنانچه خواهان بهبود بخشیدن به مهارتهای گوش دادن خود هستید رفتارهای 8گانه زیر را رعایت کنید: 1- ارتباط چشمی برقر ...

دانلود فایل پاورپوینت استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1995 لری پیج و سرجی برین در دانشگاه استنفورد یکدیگر را ملاقات می کنند در اولین ملاقات تقریبا در مورد همه مسائل با هم مخالفند. 1996 لری و سرجی در پروژه ای مربوط به یک موتور جستجو به نام BackRub   با یکدیگر همکاری می کنند و به مدت یکسال این موتور را در سرورها ...

مقاله بررسی اهمیت دانش مدیریت منابع انسانی درآینده سازمانها

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اهمیت دانش مدیریت منابع انسانی درآینده سازمانها چكیده در عصر جهانی شدن و پیشرفت سریع فن آوري، سرمایه انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه ي سازمان ها قلمداد شده است. سرمایه انسانی مجموعه اي از مهارت ها، دانش و ویژگی هاي عمومی افراد در سازمان است و می تواند نشان دهنده ظرفیت انجام کار امروز و پتانسیل کار ف ...

مقاله استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی نیروی انسانی ارزشمندترین منبع هر سازمان می باشد که به عنوان یک مزیت رقابتی مهم ، پیچیده و خاص همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. پیچیدگی نیروی انسانی ناشی از خواسته ها و ...

مقاله ارائه مدل نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدل نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان چکیده در دنیای امروزی پیچیدگی ،عدم ثبات و غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات محیطی رهیافتها،مفاهیم اداره سنتی سازمان را تحت تأثیر قرار داده است. مدیران نیز به دنبال ابزارهای سازمانی و اقداماتی هستند که برای به حرکت درآوردن و هدایت عملکرد سازمانی ک ...

مقاله ارزیابی وضعیت نظام تأمین و تعدیل مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی وضعیت نظام تأمین و تعدیل مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان چکیده این مقاله به بررسی وضعیت نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی با چهار شاخصه برنامهریزی، کارمندیابی، انتخاب اجتماعی کردن در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارائه راهکاری جهت بهینـهسـازی آن مـ ...

مقاله بررسی سازمانهای ماجولار و نقش مدیریت منابع انسانی در آنها

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی سازمانهای ماجولار و نقش مدیریت منابع انسانی در آنها چکیده این مقاله به بررسی سازمانهای ماجولار و نقش مدیریت منابع انسانی در این سازمانها می پردازد. سازمانهای ماجولار سازمانهایی هستند که از ساختار ماجولار استفاده می کنند. این ساختار ، یکی از انواع ساختارهای رسمی فرابروکراتیک می باشد که برای نیاز به ...

مقاله ادغام مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی استراتژیک

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ادغام مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی استراتژیک چکیده: مدیریت کیفیت فراگیر رویکردی است که بر مبنای آن مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان به بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات خود اقدام می کند و از این رهگذر به جلب رضایت مشتری میپردازد مدیریت منابع انسانی استراتژیک نیز ال ...