بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

nبهبود بهره وري يعني استفاده موثر تر از منابع اعم از نيروي کار, سرمايه, زمين, مواد, انرژي, ماشين آلات و ابزار, تجهيزات و اطلاعات در فرايند توليد کالاها و خدمات است.

n

nافزايش و بهبود بهره وري در گرو کار هوشمندانه و آگاهانه است نه در گرو کار سخت تر و استفاده بيشتر از عوامل توليد

اسلاید 2 :

nدر افزايش بهره وري بايد به مسائل اقتصادي و اجتماعي با هم توجه داشت . همچنين بايد در نظر داشت که برداشتهاي صرفا خشن فيزيکي و مادي بدون در نظر گرفتن بقيه عوامل (هر چند که نتيجه افزايش بهره وري تحصيل مادي و فيزيکي بيشتر است) منجر به افزايش   بهره وري نخواهد شد .

اسلاید 3 :

nتفکري به افزايش بهره وري منجر  مي شود که کارکنان در اهداف برنامه ريزي, فرايند اجرايي آن مشارکت داشته باشند .

اسلاید 4 :

nبهره وري پديده پيچيده و کشف تازه اي در زمانه ما نيست. آنچه امروز به عنوان روشهاي مدون شناخته شده و تجربه شده بهره وري مي شناسيم در واقع شکل تکامل يافته و قانونمند کليه روشها و شيوه هايي است که انسان از ديرباز براي بهبود شرايط زندگي و فردي خود به آن متوسل مي شده است .

اسلاید 5 :

nآنچه  امروزه بهره وري را از برجستگي و اهميت بيشتري در سطح جوامع برخوردار کرده , ضرورت استفاده بهينه از امکانات و منابع موجود است .

اسلاید 6 :

nافزايش بهره وري به اشکال مختلف مي تواند صورت بگيرد. از تغيير در عملکرد يک قطعه کوچک در جريان توليد, تغيير در نحوه استفاده از مواد اوليه و استفاده بهينه از فرايند توليد تا تغيير در نحوه بازاريابي و فروش محصول, هر يک از موارد فوق مي تواند باعث کاهش هزينه ها و افزايش درآمد و نهايتا موجب افزايش بهره وري گردد.

اسلاید 7 :

nمسلم است تغييراتي که اساسي تر و يا به عبارت ديگر جنبه استراتژيکي دارند قطعا اثرات بيشتري بر عملکرد خواهند داشت. زير شرايط داخلي سازمان (نقاط قوت و ضعف) شرايط محيطي (تهديد ها و فرصتها) را مدنظر داشته و بر روي منابع اثر زيادي گذاشته و در طولاني مدت نتيجه بخش تر خواهند بود .

اسلاید 8 :

nبراي حضور در صحنه ها بين المللي کشورهايي مي توانند حضوري قوي پيدا کنند که ضمن استفاده بهينه از عوامل توليد, بخشهاي کشاورزي _ صنعت و خدمات آنها نيز در حالت رقابت پذيري کامل با ديگر کشورها باشد .

اسلاید 9 :

nبا نگاهي به کشورهاي موفق جهان ديده مي شود که اين کشورها بهاي لازم را به نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل توليدي مي دهند. در مقابل نیرو با بالا بردن بهره وری خود در منافع حاصل از تولید سهیم خواهد می شود.

اسلاید 10 :

nبهره وري در جامعه زماني تحقق پيدا مي کند که تمامي بخشهاي توليدي, اجتماعي خدماتي سعي در استفاده از يک نظام مناسب بهره وري داشته باشند که معمولا نظام قانونگذار مي تواند با هموار کردن راهها, باعث بوجود آمدن بهره وري شود و عامل انساني در راه تکامل آن کوشش کنند.

nبهره وری در سازماها، شرکتها و موسسات مختلف ناشی از عوامل گوناگونی است. متناسب با این عوامل روشهای متفاوتی نیز برای رفع مشکلات وجود دارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید