بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تحليل؟

 • تجزيه
 • موشكافي
 • تفكيك يك كل به اجزاء آن
 • بررسي يك كل، اجزاء آن و ارتباط ميان اجزاء
 • شناخت و تفكيك تركيبات
 • بررسي موشكافانه اجزاء و ساختار
 • فرايند تفكيك به اجزاء تشكيل دهنده
 • آزمون يك عبارت رياضي، با در نظر گرفتن نتايج و بررسي اعتبار آن

اسلاید 2 :

نتایج تحلیل

 • دانش نسبت به وضعیت
 • دانش نسبت به روابط حاکم

اسلاید 3 :

تحليل بهره وري  ؟

تحلیل بهره وری = تحلیل سیستم در ارتباط با بهره وری

3بررسي تغييرات بهره وري و علل آن

3

3بررسي تغييرات سيستم توليدي بر اثر تغيير

    بهره وري و سازوكارهاي آن

اسلاید 4 :

مقايسه با ديگران

 • از آنجا كه شاخص‌هاي بهره‌وري اعدادي نسبي هستند درك موقعيت آنها (فهم بالا يا پايين بودن آنها) نيازمند وجود مبناي مقايسه است. افراد مشابه و شركت‌هاي رقيب يا فعال در حوزه‌هاي مشابه نمونه‌هايي از مبناهاي مقايسه محسوب ميگردند. معمولا مقايسه در سطح فردي براي ارزيابي كاركنان در سيستم‌هاي ارزيابي و پاداش مبتني بر بهره‌وري، در سطح شركتي براي مقايسات بين شركتي (Interfirm Comparison)، تعيين موقعيت نسبي و تحليل‌هاي رقابتي و در سطح ملي براي تعيين جايگاه رقابتي كشور استفاده مي‌گردد

اسلاید 5 :

مقايسه با ديگران

 • بطور كلي مهمترين نتايج محتمل مترتب بر مقايسه را مي‌توان به قرار زير برشمرد:
 • شناسايي جايگاه از نظر عملكردي
 • شناخت نقاط قوت و ضعف
 • بهبود تعيين اهداف و نظارت بر آنها
 • ايجاد پايه اي براي تصميمات عملياتي و استراتژيك بهتر
 • توسعه دانش در مورد ماهيت و وضعيت فعاليت

اسلاید 6 :

تحليل روند (يا تحليل ادواري)

 • شناخت روند تغييرات (صعودي، ثابت يا نزولي بودن) شاخص‌هاي بهره‌وري و بررسي علل و عواقب آن، در تحليل‌ بهره‌وري بسيار ارزشمند است.
 • براي تشخيص روند تغييرات كافي است مقادير شاخص‌ها در دوره‌هاي زماني گذشته با هم مقايسه شود.

اسلاید 7 :

استفاده از نمودارهاي آماري در تحليل روندها

 • با استفاده از روش‌هاي كنترل آماري مي‌توان، علاوه بر شناخت روند كنوني شاخص‌هاي بهره‌وري، اطلاعات ارزشمندي را از سري‌هاي زماني مربوط به آن استخراج نمود. براي اين كار ابتدا بايد براي هر يك از شاخص‌هاي مورد مطالعه، نمودار كنترلي مربوطه را ايجاد نمود

اسلاید 8 :

تجزيه شاخصها

 • تجزيه شاخص‌هاي بهره‌وري در فرايند عارضه‌يابي بهره‌وري ابزاري ارزشمند محسوب مي‌گردد، که براي يافتن نقاط ضعف سازماني و شناخت فرصت‌هاي بهبود به كار گرفته مي‌شود.
 • به منظور تجزيه شاخص‌هاي بهره‌وري مي توان فرايند مورد مطالعه را به زير فرايندهاي تشكيل دهنده تجزيه و يا صورت و مخرج شاخص‌هاي بهره‌وري را به اشكال گوناگوني تجزيه نمود

اسلاید 9 :

مانند تجزيه هزينه‌هاي اداره راهنمايي و رانندگي در بخش صدور گواهي‌نامه رانندگي، به عنوان يكي از ورودي‌هاي اصلي فرايند صدور گواهي‌نامه، به هزينه‌هاي نيروي انساني، هزينه‌هاي اداري، هزينه‌هاي نگهداري تسهيلات و ساير هزينه‌ها

اسلاید 10 :

ابزارهاي تحليل بهره وري

 • پنج چرا؟
 • نمودار استخوان ماهي(علت و معلول)
 • نمودار پارتو
 • طوفان فكري
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید