بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چه وقت بهتر می بینیم ؟

مطابق شکل قسمتی از در جعبه را ببرید. عکس را داخل جعبه بچسبانید.طرف مقابل عکس را سوراخ کنید

اسلاید 2 :

جعبه را ببندید و قسمت بریده شده ی روی در را با مقوا بچسبانید.از سوراخ کنار جعبه به داخل نگاه کنید.

آیا می توانید عکس را به خوبی ببینید ؟

 

اسلاید 3 :

چشمه نور چیست؟

به اطراف خود نگاه کنید.چه چیزهایی از خود نور دارند؟

هر چیزی که از خود نور بدهد چشمه نور است.

پر نور ترین چشمه ی نوری که می شناسید چیست؟

بیشتر چیزهایی که می بینیم , چشمه نور نیستند, یعنی , از خود نور ندارند و برای دیدن آن ها , نور لازم است.

اسلاید 4 :

از نور چه استفاده هایی می کنیم؟

آیا کتاب چشمه نور است؟

برای مطالعه کتاب به چه جیزهایی نیاز داریم؟

چراغ راهنما چشمه نور است.آیا می دانید چراغ راهنمایی چه کمکی به ما می کند؟

اسلاید 5 :

سایه چگونه درست می شود؟

سایه یک مقوا را روی دیوار بیندازید.

آیا با شیشه هم می توانید سایه درست کنید؟

نور از مقوا می گذرد یا از شیشه؟

نور را از اطراف به جسم بتابانید.

سعی کنید سایه ی جسم را بزرگ و کوچک کنید.

جهت سایه را تغییر دهید

اسلاید 6 :

نور را از اطراف به جسم بتابانید.

سعی کنید سایه ی جسم را بزرگ و کوچک کنید.

جهت سایه را تغییر دهید

اسلاید 7 :

نتیجه گیری

دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف پی می برند که برای دیدن اجسام نور لازم است و

 با مفهوم واژه ی چشمه نور , استفاده های نور و چگونگی تشکیل سایه آشنا می شوند.

دانستنی ها

پی ببرند که برای دیدن اجسام احتیاج به نور است.

چند مورد از استفاده های نور را ذکر کنند.

درباره ی چگونگی تولید سایه توضیحاتی دهند.

اسلاید 8 :

مهارت ها

با آزمایش متوجه شوند برای دیدن  چیزها به نور نیاز است.

با مشاهده ی محیط اطراف,  چشمه ی نور را شناسایی کنند.

 با کاربرد ابزار سایه های مختلفی بسازند.

نگرش ها

روحیه ی صرفه جویی در استفاده از چشمه های نور و برق در وی پرورش یابد.

هنگام عبور از تاریکی به نکات ایمنی توجه کند.

در کارهای گروهی ضوابط کار گروهی را رعایت نماید.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید