بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

n

nاین کتاب در باره تکنیک های مربوط به حل مسائل است.

n

nتکنیک ، روش مورد استفاده در حل مسائل است.

n

nمسئله ، پرسشی است که به دنبال پاسخ آن هستیم.

n

n

اسلاید 2 :

nبکار بردن تکنیک منجر به روشی گام به گام (الگوریتم ) در حل یک مسئله می شود.

n

n منظورازسریع بودن یک الگوریتم، یعنی تحلیل آن از لحاظ زمان و حافظه.

اسلاید 3 :

nنوشتن الگوریتم به  زبان فارسی دو ایراد دارد:

1- نوشتن الگوریتم  های پیچیده به این شیوه دشوار است.

2- مشخص نیست از توصیف فارسی الگوریتم چگونه

 می توان یک برنامه کامپیوتری ایجاد کرد.

اسلاید 4 :

3-1 تحلیل الگوریتم ها

nبرای تعیین میزان کارایی یک الگوریتم را باید تحلیل کرد.

n

1-3-1 تحلیل پیچیدگی زمانی

nتحلیل پیچیدگی زمانی یک الگوریتم ، تعیین تعداد دفعاتی است  که عمل اصلی به ازای هر مقدار از ورودی انجام   می شود.

اسلاید 5 :

nT(n) را پیچیدگی زمانی الگوریتم در حالت معمول         می گویند.

nW(n) را تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت

می نامند.

nA(n) را پیچیدگی زمانی در حالت میانگین

 می گویند.

n

اسلاید 6 :

تحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت معمول برای الگوریتم(جمع کردن عناصرآرایه)

عمل اصلی: افزودن یک عنصر از آرایه  به sum.

اندازه ورودی: n، تعداد عناصر آرایه.

T(n) = n

اسلاید 7 :

تحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت معمول برای الگوریتم(مرتب سازی تعویضی)

n

عمل اصلی: مقایسه S [j] با S[i] .

اندازه ورودی: تعداد عناصری که باید مرتب شوند.

T(n) = n(n -1) /2

اسلاید 8 :

تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم(جست و جوی ترتیبی)

عمل اصلی: مقایسه یک عنصر آرایه با x.

اندازه ورودی:, n تعداد عناصر موجود در آرایه.

W (n) = n

اسلاید 9 :


تحلیل پیچیدگی زمانی در بهترین حالت برای الگوریتم(جست وجوی ترتیبی)

n

عمل اصلی: مقایسه یک عنصر آرایه با x.

اندازه ورودی:, n تعداد عناصر آرایه.

B (n) = 1

n

اسلاید 10 :

4-1مرتبه الگوریتم

n

nالگوریتم ها یی با پیچیدگی زمانی ازقبیل n و100n

   را الگوریتم های زمانی خطی می گویند.

nمجموعه کامل توابع پیچیدگی را که با توابع درجه دوم محض قابل دسته بندی باشند، n²)(θ می گویند.

n

n

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید