بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

سيستمهای اولويت دار جهت پياده سازی در سازمانها

سيستم  جامع وبانكهاي اطلاعاتي اختصاصي :

 اين سيستم ها معمولا در سازمانها و شركتهاي مختلف با توجه به اهداف ، وظايف و سياستهاي سازماني  متفاوت خواهد بود .

 براي طراحي ، پياده سازي و نصب راه اندازي اينگونه سيستم ها يا بانكهاي اطلاعاتي مستلزم نياز و درخواست سازمان مربوطه و شناخت كامل  ميباشد .

سيستم  هاي جامع عمومي مالی و اداری :

  • تشكيلات ، پرسنلي ، كارگزيني ، حقوق و دستمزد ، حضور وغياب و...
  • حسابداري ، بودجه،انبار، اموال و ...

n

اسلاید 2 :

چرا فناوري اطلاعات وارتباطات ؟

-تصميم گيري و برنامه ريزي صحيح وبه موقع

-مديريت علمي  و بهينه

-حركت به سوي سازمان و شهرهاي الكترونيكي

-شفاف سازي و اطلاع رساني

-شهروندمداري  و  تسريع در انجام امور

-كاهش هزينه ها  و اقتصاد پويا

-ايجاد زير ساختهاي دولت الكترونيكي 

-اعتماد سازي وايجاد فرصتهاي برابر

-نظارت بهينه

-تجارت الكترونيكي

-تبادل اطلاعات وتجربيات

-

اسلاید 3 :

سازمان  الكترونيكي

nاستاندارد سازي و ساماندهي فرايندها

nحركت به سمت تجارت الكترونيكي

nكاهش زمان  ارائه خدمات و كالا به مخاطبين

nمديريت  زمان  و كاهش هزينه ها

nشفاف سازي و پاسخگويي مناسب به مخاطبين

nبهينه سازي سيستم مديريت  اطلاعات

nدسترسي آسان به آمار و اطلاعات

nكاهش سفرهاي درون شهري  وكاهش زمان پاسخگويي به مشتريان

nپيگيري مخاطبين  بدون مراجع حضوري به سازمان

nكنترل و نظارت بهينه كاركنان و حركت به سوي سازماني  سرآمد

nتصميم سازي وتصميم گيري بهينه افزايش توان فني ومديريتي

nمديريت ، كنترل ونظارت بهينه  منابع و پروژه هاي عمراني

nاعتماد سازي  ، اطلاع رساني  به موقع وجلب مشاركت مردمي

nتبادل تجربيات و اطلاعات  و...

n

اسلاید 4 :

سازمان  الكترونيكي

               * مراحل اجرايی طرح بر اساس اولويت  *

nاستانداردسازی، اصلاح ساختار و ساماندهی فرايندها (تحول اداري )

nتطبيق فرايندها با قوانين و مقررات

nآموزش و فرهنگسازی

nايجاد زير ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

nخودکار سازی و مكانيزاسيون فرايندها

nايجاد سيستم مديريت اطلاعات

nطرح تکريم ارباب رجوع

اسلاید 5 :

ايجاد زير ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

nامكان سنجي ونيازسنجي

nبهينه سازي وضع موجود سازمان (شبكه وتجهيزات )

nطراحي و پياده سازي شبكه داخلي

nتجهيز سازمان  به سخت افزارهاي مناسب

nنصب و راه اندازي شبكه و سرورها

nامنيت شبكه ، نصب نرم افزارها و سخت افزارهاي مربوطه

n

 

اسلاید 6 :

خودکار سازی و مكانيزاسيون فرايندها

nبعد فني وتخصصي نرم افزارهاي كاربردي

     - بانك اطلاعاتي و پايگاه داده اي

  - تحت وب و تحت شبكه بودن

  - رعايت امنيت

  - تعيين حقوق دسترسي   

nبعد محتوايي وفرايندي نرم افزارهاي كاربردي

  - سيستم هاي جامع اداري ، مالي و...

  - شناخت ، امكان سنجي  ، نيازسنجي  و طراحي سيستم هاي جامع  تخصصي مورد نياز سازمان

اسلاید 7 :

سيتم جامع اداري و مالي

nدبير خانه مكانيزه

nتشكيلات

nپرسنلي

nكارگزيني

nحقوق و دستمزد

nحضور و غياب

nبودجه

nحسابداري

nمالي

nانبار

nاموال نقليه

nامور قراردادها

nكنترل پروژه

nتلفن گويا

n

اسلاید 8 :

سيستم هاي جامع تخصصي مورد نياز سازمان

nبايگاني الكترونيكي

nسيستم كنترل پروژه

nسيستم مبادلات كالا

nگزارش ساز پويا

nساير سيستم هاي مورد نياز سازمان

n

اسلاید 9 :

فرآيند استقرار ، پشتيباني و توسعه سيستم ها

nبررسي وضعيت موجود ، فرهنگسازي و تعيين نقش كاربران

nآماده سازي سخت افزارها ي مورد نياز سيستم

nآماده سازي فضاي لازم براي تست نرم افزارها

nنصب و راه اندازي سيستم ها

nسوئيچ نمودن سيستم قديم به سيستم جديد

nعملياتي نمودن سيستم ها

nپشتيباني سيستم ها و بومي سازي ورفع نواقص احتمالي

n

اسلاید 10 :

ايجاد سيستم مديريت اطلاعات

nاستاندارد سازي ، بررسي  و شناخت نيازهاي سازماني به اقلام آماري

nتوسعه فرهنگ سازماني

n

nشناخت و ايجاد ارتباطهاي منطقي بين ساير سيستم ها و برنامه هاي كاربردي

nشناخت و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي سازماني

n

nجمع آوري ، دسته بندي ، استخراج  ، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات

nايجاد پايگاه داده اي متناسب  با فعاليتهاي سازمان

nبررسي و گردش صحيح داده ها ، آمار و اطلاعات

nاستقرار سيستم مديريت اطلاعات

n

nشناخت سطوح مختلف مديريتي و نياز آنها به اقلام آماري

n

nتعيين سطوح دسترسي  مناسب به آمار و اطلاعات

n

nارائه گزارشهاي آماري و اطلاعاتي براي  سطوح مختلف مديريتي

n

n

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید