بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

Øاهميت و اهداف روش تحقيق

1- نقش پر اهميت روش تحقيق در حل مشكلات و معضلات زندگي انسان‌ها و نيز رشته‌ها

 و حوزه‌هاي مختلف تخصصي علوم.

2- نقش روش تحقيق در گسترش روزافزون و تراكم نظام‌مند اطلاعات و دانش بشري.

3- در پرتو روش تحقيق، شناخت‌هاي عاميانه و سطحي يا حسي آدميان به شناخت علمي

 تبديل مي‌شود و بينش‌هاي عالمانه جانشين نگاه عاميانه مي‌گردد.

4- موجب پويايي ذهن و خلاقيت تفكر مي‌گردد و تفكر همگرا را به سوي تفكر واگرا

 هدايت مي‌كند.

5- كسب مهارت لازم براي اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي.

6- كسب مهارت لازم براي تهيه پايان‌نامه‌هاي تحصيلي و تحقيقات دانشگاهي.

اسلاید 2 :

Øديدگاه‌هاي شناختي

اين ديدگاه شامل دو رويكرد به شرح ذيل است:

1- نظريه لاكاتوش درباره برنامه‌هاي پژوهشي، وي نظريه‌ها را مجموعه‌هاي ساختاري مي‌داند.

2- نظريه توماس كوهن درباره پارادايم‌ها و انقلاب‌هاي علمي

اسلاید 3 :

Øمعاني علم در متون فارسي

1- علم گاه به معناي دانستن و در مقابل جهل و ندانسته‌هاي بشري به كار

 برده مي‌شود.

2- گاهي علم به معناي اعتقادات جزمي و قطعي در مقابل اطلاعات مبتني بر

شك و ظن استفاده مي‌شود.

3- گاهي علم به مجموعه مسايلي كه داراي موضوعي علم باشد و حول

محور واحدي دور بزند تعبير مي‌شود مثلاً علم پزشكي حول محور سلامت

علم روان‌شناسي حول محور روان، جامعه‌شناسي حول محور جامعه، به اين

معنا فلسفه هم جزء علم محسوب مي‌شود زيرا داراي موضوع عام است و

حول محور وجود مي‌چرخد.

4- معني ديگر علم، عبارت است از مجموعه‌ي مسايلي كه با روش تجربي

قابل اثبات است (در اين معني علم شامل فلسفه نمي‌شود) لذا علم را

«مجموعه‌ي دانستني‌هاي قابل اثبات» مي‌دانند.

اسلاید 4 :

Øتعاريف متعدد علم

               1- علم عبارت است از تراكم سيستماتيك اطلاعات.

              2- علم عبارت است از دانستني‌هاي قابل اثبات (در همه جا و به وسيله‌ي هر كس).

               3- علم عبارت است از آن چيزي كه هست نه آن چيزي كه بايد باشد.(اخلاق)

                  بحث مي‌كند.

                      4- علم معرفتي است منظم كه با روش‌هاي معين به دست مي‌آيد و قوانين و

                                روابط پايدار واقعيت‌ها را بيان مي‌كند.

ملاحظه نموديم كه از علم تعاريف متعددي ارايه شده است شايد بتوان همه‌ي اين

 تعاريف را در دو مقوله طبقه‌بندي نمود:

                                                                                         الف) تعاريف محتوايي.

                                                                                ب) تعاريف فرايندي.

اسلاید 5 :

Øتعريف و هدف علم

«عبارت است از كاربرد روش علمي در پيدا كردن جواب براي مسايل حل شدني.»

هدف اساسي علم تبيين، درك، پيش‌بيني و كنترل پديده‌هاي طبيعي است.

 همه اينها جزيي از تئوري هستند پس هدف اصلي علم «تئوري» است.

اسلاید 6 :

Øويژگي‌هاي علم

1- علم فعاليتي است منطقي.

2- علم نتيجه‌ي عوامل مادي و معنوي از پيش اتفاق افتاده است.

3- علوم جبري‌اند.

4- علوم كلي‌اند.

5- علوم از اصل امساك‌گري پيروي مي‌كنند.

6- علوم تخصصي‌اند.

7- علوم تغيير و تحول پذيرند.

8- علم: نظامند و سيستماتيك است، روش‌مند است و هدفش كشف

روابط و خصوصيات پايدار پديده‌ها و واقعيت‌ها است.

اسلاید 7 :

مجموعه‌ي طرق و راه‌ها، قواعد و ابزاري تعريف كرد كه براي رسيدن به

 حقيقت و بركناري از لغزش و خطا به كار برده مي‌شود.

üروش علمي تحقيق

كليه‌ي وسايل و مراحل جمع‌آوري سيستماتيك اطلاعات و نحوه‌ي تجزيه و تحليل

 منطقي آنها را براي نيل به يك هدف معين روش علمي تحقيق گوييم.

اسلاید 8 :

üمفهوم تحقيق و ويژگي‌هاي آن

واژه‌ي تحقيق در لغت به معناي رسيدگي كردن، بررسي، وارسي واقعيت و به حقيقت

 امري، رسيدگي كردن است تحقيق روندي رسمي‌تر، منظم‌تر و قوي‌تر از روش علمي

است كالينجر تحقيق را بررسي و مطالعه منظم، كنترل شده و آزمايشي قضيه‌هاي

فرضي درباره‌ي روابط احتمالي بين پديده‌هاي طبيعي با ديدي انتقادي مي‌داند.

الف) كنترل دقيق

ب) نمونه‌گيري صحيح

اسلاید 9 :

üويژگي‌هاي تحقيق علمي

1- نظام‌دار بودن.                                                            2- عقلاني، منطقي و عيني بودن.

3- تجربي بودن.                                                              4- واقع‌گرايي.

5- روح علمي.                                                                  6- شك دستوري.

7- تحقيق علمي داده‌ها را خلاصه مي‌كند.                 8- افزايشي بودن.

9-تعميم‌پذيري.                                                              10- تخصص طلبي.

11- دقت و صحت در مشاهده و توصيف.                 12- دقت‌طلبي در تحقيق

13- جرأت طلبي                                                             14- صبر طلبي.

15- پژوهش علمي تكرارپذير و انتقال‌پذير است.               

16- عينيت در مقابل ذهنيت يكي از ويژگي‌هاي تحقيق علمي است.

17- ميل به تعويق قضاوت.

18- رعايت اصل پارسيموني

اسلاید 10 :

Øكوويليه

الف) قاعده‌ي واقعيت‌نگري

ب) قاعده‌ي تجاهل.

  ج) قاعده‌ي قضاوت عيني

        د) تعيين امر اجتماعي

                       هـ) اصل كل عناصر به هم پيوسته

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید