بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف در طراحي طبقات اتاقهاي خواب

1- نورگيري

2- جهت باد

3- ديدن احتمالي اتاق‌هاي مهمان

4- محل استقرار ساختمان به نحوي كه از خيابان ديده شود.

5- جلوه نسبي ظاهر بنا و هزينه‌ي ساختماني انواع تركيب‌هاي مختلف براي اتاق‌هاي خواب

اسلاید 2 :

ملاحظات در طراحي طبقات

1- طرح بايد طوري سازماندهي شود كه اتاق‌هاي مهمان حداقل 70 درصد از زيربناي ناخالص طبقات را اشغال كند.

2- آسانسورها و پلكان‌ها به جاي ديوار خارجي در فضاي داخلي قرار بگيرد.

3- نقشه‌ي راهرو با هدف راحتي حركت مهمانان طراحي شود.

4- سرسراي آسانسور در بخش مياني سازه قرار بگيرد.

اسلاید 3 :

5- ماشين‌هاي عرضه‌ي يخ و نوشيدني‌هاي خنك نزديك آسانسورهاي عمومي قرار بگيرد.

6- آسانسور خدماتي، انبار ملافه‌ها و شوت‌هاي زباله در قسمت مركزي قرار بگيرد.

7- پهناي راهرو حداقل 5/1 متر باشد البته 6/1 متر مناسب‌تر است.

8- فاصله اتاق مهمان تا پله‌هاي فرار حداكثر 45 متر يا بر اساس مقررات محلي باشد.

9- اتاق‌هاي مهمانان معلول در طبقات پاييني و نزديك آسانسور قرار بگيرد.

اسلاید 4 :

پلان هتلها از نظر شكل شامل

1- پلان راهروهاي طويلي كه در دو طرف آن اتاق خواب واقع شده است.

2- برج‌هاي عمودي متراكم

3- پلان هتل‌هاي آتريومي

اسلاید 5 :

دو مورد اساسي، يكي مكان ترجيحي استقرار آسانسورهاي مهمانان و خدمه و ديگري سالن جشن‌ها كه فاقد ستون باشد، موقعيت قرارگيري اتاق‌هاي خواب و شكل سازه را مشخص مي‌كند.

اسلاید 6 :

كارآمدترين تركيب ساختماني تركيبي است كه فضاي سيركولاسيون آنها حداقل مقدار ممكن باشد، يعني سازه‌هايي كه يا داراي راهروهايي با دو رديف اتاق باشد يا برج‌هاي متراكم كه داراي يك هسته مركزي باشد.

اسلاید 7 :

متغيرهاي طراحي

1- بارگذاري در راهروها: با توجه به شرايط سايت، آيا اتاق‌ها در راهروهايي با يك رديف اتاق در يك طرف، حداكثر ديد را دارند با وضعيت‌ها ديگر؟

2- شكل: كدام شكل به خصوص (مستقيم، كج، L، پيچ و خم‌دار، يا شكل‌هاي ديگر) بهترين ديد را دارد؟

3- محل قرارگيري هسته: آيا هسته‌هاي عمومي و خدماتي بايد يكي باشند يا جدا، و در كجاي برج قرار گيرند؟

4- طراحي هسته: بهترين راه سازماندهي آسانسورهاي عمومي و خدماتي، انبار ملافه‌ها، شوت‌ها و محل استقرار دستگاه‌هاي فروش ماشيني چيست؟

5- محل قرارگيري پلكان: پلكان‌هاي فرار كجا بايد قرار گيرند؟

اسلاید 8 :

ملاحظات در طراحي پلان برجها

1- تعداد اتاق‌ها: چند اتاق مهمان در يك پلان از نظر اقتصادي باصرفه است؟

2- شكل: چه نوع شكلي كارايي بيشتري دارد و اجازه مي‌دهد تركيبي متنوع از اتاق‌ها داشته باشيم؟

3- راهروها: دسترسي از راهرو به اتاق‌هاي گوشه‌اي چگونه طراحي مي‌شود؟

4- جانمايي هسته: آسانسورها، انبارها و پلكان‌ها چگونه سازماندهي شده‌اند، با حداقل فاصله بين پلكان‌ها؟

اسلاید 9 :

ملاحظات در طراحهاي آتريوم دار

1- چه شكلي بايد براي اتاق‌هاي مهمان استفاده شود؟

2- ترتيب قرارگيري آسانسورهاي مهمان چگونه بايد باشد؟

3- هسته‌ي خدمات و پلكان‌ها كجا بايد باشد؟

اسلاید 10 :

طرح اتاق خوابها

طراحي اتاق خواب و سوئيتهاي مستقل

lطراحي داخلي

lآرشيتكت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید