دانلود پاورپوینت مطالعات راهبردی مدیریت و بازاریابی

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مطالعات راهبردی مدیریت و بازاریابی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مطالعات راهبردی مدیریت و بازاریابی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

هفت عامل چشمگیر در شکل دهی سازمان

.۱عضویت

.۲مرزهای باز

.۳فعالیت های داوطلبانه

.۴هویت

.۵فرهنگ مشترک

.۶نیروی گروهی

.۷مسئولیت مشترک

اسلاید ۲ :

شش عامل در آفرینش جامعه سازمانی

.۱ساختار تراز حکومتی؛ ساختار رسمی / مسئولیت های مشخص

.۲روش ها و انضباط مشترک

.۳ارتباط چندگانه چندسویی؛ مردم سالاری

.۴یکپارچگی سازمان

.۵ارتباط های مرزشکن

.۶هویت مشترک؛ سرنوشت مشترک

اسلاید ۳ :

انتخاب استراتژی تغییر اساسی

.۱تصمیم اگاهانه برای کسب دانش همیشگی

.۲وزن یکسان کار و کسب دانش

.۳ساخت دیدگاه های ذهنی الهام یافته

.۴آینده نگری سازگار و دقیق

اسلاید ۴ :

ضرورت تغییر

.۱ بازاریابی تها جمی رقبا

.۲ مقاومت مصرف کنندگان

.۳ فقدان ظرفیت سازمانی

.۴ ناهماهنگی فلسفه مدیریت

اسلاید ۵ :

 سوال های اساسی تغییر

.۱چگونه حاکمیت بین مدیران قابل توزیع است؟

.۲سیاست ها و استراتژی ها چیست؟

.۳اثرات تغییرات ساختاری بر مد یریت چیست؟

.۴پنج سال آینده تصویر شرکت کجاست؟

.۵چه مواردی در حل تغییر سریع هستند؟

.۶تشخیص بیماری های سازمان چطور است؟

اسلاید ۶ :

مشخصات سازمان کمال جو

.۱تصویر روشن از عملکرد مطلوب سازمان برای کارکنان ومدیران

.۲واقف کردن مدیران و کارکنان به اهمیت عنصر یاد گیری و کار

.۳سیستم پاداش مشوق هنجارهاست

.۴مرور مداوم عملکرد و توسعه روشها

.۵سیستم های بازخورد جریان اطاعات را بر قرار می کند

.۶عملکرد خوب و بد قابل سنجش و اندازه گیری است

.۷تحقق اهداف در ذهن کارکنان و مدیران نهادینه شده است

.۸دانش ها و آموزش ها مرتبط و مداوم است

اسلاید ۷ :

رهبری تغییر بر اساس تصور ذهنی

.۱ایجاد تصور ذهنی

.۲انتقا ل تصور به دیگران

.۳ایجاد تعهد مورد نیاز در نیروی کار

.۴سازماندهی عوامل در جهت تولید

اسلاید ۸ :

فرآیند ایجاد تصور ذهنی

.۱تشکیل جلسات جهت تعین رسالت ، روابط ، آینده

.۲ایجاد اشتراک ذهنی بین مدیران

.۳توجه به گروه های کاری

.۴انتقال تصور ذهنی

اسلاید ۹ :

فرآیند تغییر در سازمان کمال جو

.۱رهاسازی فرد از اعتقادات کاری و نگرش و دانش سازمانی موجود

.۲آموزش ایده ها و نگرش های جدید برای تحقق رفتار سازمانی دلخواه

.۳تعمیق آموزش برای درونی کردن ارزش ها و نگرش های جدید

.۴حالت یا وضع موجود سازمان

.۵حالت انتقال

.۶حالت تغییر یافته

اسلاید ۱۰ :

مدیران عالی با رفتار خود روند

تغییر استراتژی را حمایت کنند:

.۱تعهد شخصی مدیران

.۲توجیه مدیران میانی

.۳پاداش به رفتار سازمانی توام با یادگیری

.۴مدیریت اطلاعات و کسب بازخورد

.۵ برنامه ریزی استراتژیک

.۶آموزش و کار آموزی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 45 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد