مقاله ارزیابی شرایط آب و هوایی در رابطه با آمار گردشگران ورودی به کلانشهر مشهد

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
در مباحث توسعه گردشگری، علاوه بر عوامل سیاسی و فرهنگی، یکی از عواملی که می تواند نقش بسزایی را در جذب گردشگر ایفا نماید، عوامل و عناصر اقلیمی می باشد. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI) ، به ارزیابی اقلیم توریستی کلانشهر مشهد پرداخته شده است . جهت محاسبه این شاخص پارامترهای میانگین حداکثر ماهانه دمای هوا،حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش ماهانه ،کل ساعات آفتابی و سرعت باد برای دوره ٢٠ساله (٢٠١٠-١٩٩٠ ) از ایستگاه سینوپتیک شهرستان مشهد گرد آوری شده است . با توجه به محاسبه شاخص اقلیم آسایش در رابطه با ورود گردشگران به شهر مشهد مشخص شد که ماه های شهریور و اردیبهشت (سپتامبر و می) به ترتیب با ٩۴درصد و ٩٢درصد جزو ماه هایی به شمار می روند که برای گردشگری فوق العاده مناسب و ایده آل می باشند، ولی در ماه های فصل زمستان یعنی دی،بهمن و اسفند (ژانویه ،فوریه ،مارس ) با توجه به آب و هوای مشهد، شرایط اقلیم آسایشی کاملا نامناسب می باشد.
واژه های کلیدی: توریسم ، آب و هوا، مشهد، شاخص اقلیم آسایش ، عناصر اقلیمی
١- مقدمه
دمای هوا بیشترین اثر را بر روی بدن انسان و احساس آسایش دارد. اما بسیاری از عناصر دیگر اقلیمی هستند که بر دمای هوا و در نتیجه بدن انسان اثر دارند.رطوبت ، تابش خورشید و جریان هوا یا باد از مهمترین این عناصر هستند. شاخص های آسایش دیاگرام ها و جداولی هستند که تاثیر جمعی همزمان کلیه عوامل موثر بر احساس آسایش را یک جا نشان می دهد.
شاخص اقلیم آسایش گردشگری با استفاده از ٧ پارامتر اقلیمی به بررسی شرایط آسایش گردشگری از نظر اقلیمی پرداخته و زمان مناسب برای گردشگری را تعیین می کند (میچکوفسکی١٩٨۵: ٢٢٠). شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) که در سال ١٩٨۵ توسط میچنوفسکی ارائه گردید، از جنبه های گوناگون حائز اهمیت است .(TCI) ترکیبی از عوامل اقلیمی موثر بر آسایش گردشگران می باشد (شایان و همکاران ١٣٨٨: ۴٩-۶١).
(پری ٢٠٠١: ٣۶) در پژوهشی به بررسی وضعیت اقلیم گردشگری در مناطق گرم و خشک و به ویژه نواحی مدیترانه ای پرداخت و به این نتیجه رسید که : بدترین شرایط در این نواحی برای گردشگر هنگامی رخ می دهد که موج هوای گرم به این مناطق وزش کند و باید با پیش بینی وقوع چنین وضعیتی و اعلام هشدارهای لازم از خطرات آن کاست .
(فرج زاده و همکارن ١٣٨٨،:۶١۴)، در پژوهشی به پهنه بندی اقلیم گردشگری در استان گیلان با استفاده از شاخص TCI پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در استان گیلان ماه های می و ژوئن بهترین شرایط و ماه های ژانویه و دسامبر بدترین شرایط اقلیمی برای حضور گردشگر را دارند.
(فرج زاده و همکاران ٢٠٠٩: ۵۴۵)، در پژوهشی در شمال غرب ایران با استفاده از شاخص TCI به این نتیجه رسیدند که شهرهای ماکو، اهر، اردبیل ، تکاب ، خوی، ارومیه و سراب دارای پیک تابستانه هستند و هرکدام حداقل در یک ماه از ماه های تابستان دارای نمره بالاتر از ٨٠ و شرایط اقلیمی عالی هستند، شهرهای ماکو، اردبیل و تکاب دارای نمره بالای ٩٠ و وضعیت ایده آل دارند و اردبیل بهترین شرایط را برای جذب گردشگر در تابستان دارد.
(حسنوند وهمکاران ١٣٩٠: ١٢١-١۴۴) در پژوهش خود با استفاده از شاخص TCI و داده های اقلیمی ٩ ایستگاه سینوپتیک استان لرستان ، شرایط آسایش استان لرستان در تمام طول سال تبیین گشته است . نتایج این بررسی نشان داد که شاخص گردشگری استان در تمام طول سال دارای تنوع زیادی است . به گونه ای که بهترین ماه ها از نظر دارا بودن شراط آسایش برای گردشگران ماه آوریل با سه کلاسه ایده ال ، عالی و بسیار خوب ، ماه می با دو طبقه عالی و خیلی خوب و نیز ماه اکتبر با دوطبقه عالی و بسیار خوب می باشند. ( عطایی و همکاران ٣٨:١٣٩١)، با استفاده از روش های TCI, PMV,PET و ترجونگ به مطالعه اقلیم انسانی شهر اصفهان پرداخته و ماه های مه و سپتامبر را بهترین زمان از لحاظ شرایط اقلیم گردشگری معرفی کرده است .
(ضیایی و بختیاری ١٣٨٧: ۴۵) در مقاله ای به بررسی شاخص اقلیم گردشگری در جزیره کیش پرداختند و دریافتند که ماه مارس بهترین وضعیت اقلیمی برای آسایش گردشگران را دارد. (زین آ حمید و همکاران ١٩٩٨ : ۵٣) با استفاده از نمودار ماهوتی و جدول Pschrometric در منطقه دره کلانگ مالزی به بررسی آسایش حرارتی کارکنان برای رسیدن به راحتی در ساختمان مناطق مرطوب نموده است .(۴۴٠-۴٣٧: ١٩٩٨ A.A.m.sayigh, A.zain-Ahmed).فالک مارتین در سال ٢٠١٠ در مقاله خود از تجزیه تحلیل عمق برف و ارتباط آن با گردشگری زمستانی اتریش برای یک دوره ۸۷/۱۹۸۶-۰۶/۲۰۰۵ از روش مدل Dynamic panel datd استفاده کرد (٩٢۴-٩١٢ :٢٠١٠ martin f).
٢- روش تحقیق
شهرستان مشهد در طول جغرافیایی ۵٩ درجه و ٣۶ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ٣۶ درجه و ١٨ دقیقه شمالی ، در استان خراسان رضوی و در شرق ایران واقع گردیده است . در شکل (١) موقعیت شهرستان مشهد نشان داده شده است . در این مطالعه اطلاعات اقلیمی مورد نیاز شامل ( میانگین روزانه دمای خشک در هرماه بر حسب درجه سلسیوس ، میانگین روزانه رطوبت نسبی هوا در هر ماه بر حسب درصد، میانگین روزانه حداکثر دمای خشک در هر ماه بر حسب درجه سلسیوس ، میانگین روزانه حداقل رطوبت نسبی در هر ماه بر حسب درصد، میانگین مقدار کل بارندگی در هر ماه برحسب میلیمتر، میانگین روزانه تعداد ساعات آفتابی در هر ماه و میانگین روزانه سرعت باد در هر ماه بر حسب کیلومتر بر ساعت ) طی دوره آماری (٢٠١٠-١٩٩٠ ) از سامانه اطلاعاتی سازمان هواشناسی کشور تهیه شده است . بر اساس محاسبات انجام شده بوسیله شاخص اقلیم آسایشی(TCI) در طی سال و همچنین برای تک تک ماه ها ، نتایجی حاصل شد که در ادامه به تشریح بیشتر آنها پرداخته می شود.
نقشه شماره (١):نقشه موقعیت استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد
٣- بحث
به منظور تعیین شاخص اقلیم آسایش در یک منطقه باید مراحل زیر به ترتیب صورت گیرد:
١-جمع آوری اطلاعات آب و هوایی ایستگاه و منطقه مورد مطالعه شامل : میانگین روزانه دمای خشک در هرماه بر حسب درجه سلسیوس ، میانگین روزانه رطوبت نسبی هوا در هر ماه بر حسب درصد، میانگین روزانه حداکثر دمای خشک در هر ماه بر حسب درجه سلسیوس ، میانگین روزانه حداقل رطوبت نسبی در هر ماه بر حسب درصد، میانگین مقدار کل بارندگی در هر ماه برحسب میلیمتر، میانگین روزانه تعداد ساعات آفتابی در هر ماه و میانگین روزانه سرعت باد در هر ماه بر حسب کیلومتر بر ساعت .
٢- محاسبه شاخص (CID(؛شاخص آسایش روزانه می باشد که از دو مولفه حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی حاصل می – شود.جهت برآورد شاخص آسایش روزانه (CID(، از نمودار ارزیابی آسایش گرمایی که در نمودار شماره (١) آمده است باید استفاده کرد.نقطه تلاقی این دو پارامتر بر روی نمودار نشاندهنده امتیاز شاخص (CID( می باشد.برای محاسبه شاخص آسایش شبانه روزی (CIA( ، نیز از نمودار ارزیابی آسایش گرمایی به همین منوال ولی از دو پارامتر میانگین دما و میانگین رطوبت نسبی استفاده می شود.
نمودار شماره (١):طبقه بندی آسایش حرارتی شاخص اقلیم آسایش گردشگری
منبع : ١٩٨۵,Mieczkowski
٣-تعیین رتبه مربوط به بارش ،ساعات آفتابی و سرعت باد ایستگاه مورد نظر با توجه به جداول از قبل مشخص شده .
۴-محاسبه شاخص اقلیم گردشگری در طی سال و یا بصورت ماهانه با استفاده از رابطه شماره (١):
۵-تعیین مقدار نهایی شاخص اقلیم گردشگری و مشخص نمودن گروه متناسب با آن مقدار عددی بر اساس جدول شماره (١).
جدول شماره (١): مقادیر عددی شاخص اقلیم گردشگری و نام گذاری گروه اقلیمی مربوط به آن

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 12 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد