مقاله بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر کرمان در مورد تجویز داروهای رایج دندانپزشکی در سال ١٣٨٠

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه
سابقه و هدف: داروهای ضد درد، آنتی بیوتیک ها، دهان شویه ها و داروهای بی حس کننده جزو شایعترین داروهایی هستند که توسط دندانپزشکان تجویز می شوند. هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر کرمان در مورد تجویز این دسته از داروها بود.
مواد و روشها: این تحقیق یک مطالعه مقطعی و توصیفی است که بر روی ۶۶ تن از دندانپزشکان عمومی شهر کرمان انجام گرفت . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای بود که بر اساس منابع معتبر تهیه گردید و پس از تعیین روایی آن ، با استفاده از آزمون test-re test پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفت . پژوهش دارای دو متغیر اصلی آگاهی و عملکرد است .
یافته ها: ۶٨.٢ درصد از دندانپزشکان ، مرد و ٣١.٨ درصد زن بودند. میانگین سن شرکت کنندگان ٣٧.۵ سال و میانگین مدت فراغت از تحصیل آنان ١٠.۶ سال بود. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین نمره دندانپزشکان از ٨ امتیاز بخش آگاهی ۵.٣٨ بود. میزان آگاهی دندانپزشکان با افزایش سن و مدت فراغت از تحصیل آنها به طور معنی داری کمتر می شد
نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که میزان آگاهی دندانپزشکان در مورد تجویز داروهای رایج در دندانپزشکی قابل قبول می باشد، با این وجود در مورد انتخاب داروهای ضددرد، ضد قارچ و همچنین طول دوره تجویز آنتی بیوتیک باید اطلاعات بیشتری به دندانپزشکان داده شود. همچنین آگاهی دندانپزشکان درباره ماهیت بی حس کننده سیتانست و ضرورت انجام تست پنی سیلین قبل از تزریق باید افزایش یابد.
واژه های کلیدی : دارو، دندانپزشکان ، آگاهی ، عملکرد
مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ١٣٨٣؛ جلد(٣)٢٢: صفحه ۴١٠ الی ۴١٨ مقدمه
تجویز دارو از جمله اقدامات درمانی رایج و مهم در مطب دندانپزشکی به شمار می رود. داروهایی که توسط دندانپزشکان تجویز می شوند، عمدتا شامل آنتی بیوتیک و داروهای ضد درد می باشند(١). داشتن آگاهی کافی در زمینه تجویز دارو از اهمیت زیادی برخوردار است ، زیرا اگر چنین آگاهی وجود نداشته باشد، ممکن است به عوارضی مانند عدم موفقیت درمان ، مزمن شدن بیماری ، مشکل شدن روند درمان ، تحمیل غیرضروری عوارض جانبی دارو به بیمار، مقاوم شدن میکروارگانیسم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها، تحمیل هزینه درمان مجدد و گاه عوارض جدی مانند مرگ بیمار منجر شود. تاکنون تحقیقات متعددی درباره تجویز دارو توسط دندانپزشکان و تداخلات دارویی در دندانپزشکی انجام شده است (۵-١). در تحقیقی که Ciancio و همکاران (١٩٨٩) در مورد نحوه تجویز دارو توسط ٣۵٧ دندانپزشک عمومی و متخصص در غرب نیویورک انجام دادند، متوجه شدند که دندانپزشکان طیف وسیعی از داروها را (١۵٧ نوع دارو) که در بیش از ١٣ خانواده دارویی قرار می گرفتند، تجویز می کردند. این محققین خاطر نشان کردند که با توجه به طیف وسیع داروهای تجویز شده توسط دندانپزشکان ، آموزش فارماکولوژی در دندانپزشکی باید در محدوده وسیعی بوده ، دندانپزشکان جهت تجویز انواع دارو آگاهی لازم را داشته باشند .
در زمینه تداخلات دارویی ، Moore و همکاران (١٩٩٩) پس از انجام تحقیقی به این نتیجه رسیدند که با وجود مطرح شدن هزاران تداخل دارویی در کتب و مقالات ، اکثر این تداخلات در محدوده کاری دندانپزشکان ، از اهمیت زیادی برخوردار نیستند(۴). Logan و همکاران (١٩٨٨) یک نرم افزار کامپیوتری را در رابطه با تداخلات دارویی به مدت ۴ ماه در یک کلینیک دندانپزشکی امتحان کردند. نتایج بدست آمده نشان داد که حدود ٣ درصد از بیماران در معرض خطر ناشی از تداخلات دارویی قرار داشتند .
با توجه به ضرورت داشتن آگاهی کافی در زمینه تجویز دارو توسط دندانپزشکان ، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر کرمان در زمینه تجویز دارو طرح ریزی شد تا از نتایج بدست آمده جهت برنامه ریزی های موفق تر و بهتر در آینده استفاده شود.
مواد و روشها
این پژوهش یک مطالعه مقطعی و توصیفی است که دانش و عملکرد دندانپزشکان سطح شهر کرمان را در سال ١٣٨٠ درباره اطلاعات دارویی مورد ارزیابی قرار می دهد. پژوهش دارای دو متغیر اصلی (آگاهی و عملکرد) است . ارتباط متغیرهای بخش ویژگیهای فردی با دو متغیر فوق نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . آن دسته از دندانپزشکان عمومی که در سطح شهر کرمان دارای مطب شخصی بودند، (٧٠ نفر)، جامعه پژوهش را تشکیل می دادند.
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای بود که توسط پژوهشگر با استفاده از منابع معتبر در سه بخش تهیه گردید. بخش اول شامل ویژگیهای فردی ، بخش دوم شامل هشت پرسش چند گزینه ای در ارتباط با آگاهی و بخش سوم مشتمل بر چهار پرسش چند گزینه ای در ارتباط با عملکرد بود.
پرسشهای بخش آگاهی به دو دسته تقسیم می شدند.
دسته اول سوالاتی که فقط دارای پاسخ صحیح و غلط بودند و به هر یک از پاسخها به ترتیب ، یک و صفر امتیاز تعلق می گرفت . دسته دوم سوالاتی که دارای پاسخ صحیح ، قابل قبول و غلط بودند و به هر یک از این پاسخها به ترتیب یک ، نیم و صفر امتیاز تعلق می گرفت .
قبل از جمع آوری داده ها روایی (Validity) پرسشنامه با استفاده از شاخص روایی محتوا (Content validity)
تعیین گردید. به منظور دستیابی به هدف فوق پرسشنامه در اختیار ده تن از افراد صاحب نظر قرار گرفت تا در مورد متناسب بودن محتوای آن با اهداف پژوهش قضاوت کنند. پس از جمع آوری و ارزیابی نظرات ، ضریب روایی کل پرسشنامه ٠.٩ و ضریب روایی هر یک از پرسش های آن بین ٠.٨ تا ١ بدست آمد.
پرسشنامه پس از تعیین روایی با روش آزمون مجدد (test-re-test) جهت تعیین پایایی در یک مطالعه آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت . برای این منظور پرسشنامه در دو نوبت به فاصله ده روز به یک گروه ده نفری که ویژگیهای مشابه نمونه های مورد پژوهش داشتند، داده شد. در نهایت پس از جمع آوری پرسشنامه ها و آنالیزهای مربوطه ، ضریب پایایی که توسط فرمول پیرسون محاسبه گردید، با تقریب دهم اعشار ٠.٨٩ بدست آمد. داده ها در این تحقیق فقط یک مرتبه از واحدهای مورد پژوهش اخذ شدند.
سرانجام روابط بین متغیر ها بسته به نوع آنها با استفاده از آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفه ، t-student و ضریب همبستگی Pearson در سطح معنی داری ۵% = با نرم افزار ١٠ SPSS بررسی شد.
یافته ها
۶۶ تن از ٧٠ دندانپزشک عمومی مطب دار سطح شهر کرمان در تحقیق حاضر شرکت کردند. ۶٨.٢ درصد از دندانپزشکان مرد و ٣١.٨ درصد زن بودند. سن ۶٨.٩ درصد از دندانپزشکان کمتر از ٣٩ سال و سن ٣١.١ درصد بیشتر از ۴٠ سال بود (جدول ١). میانگین سن گروه مورد مطالعه در این تحقیق ٣٧.۵ سال و حداقل و حداکثر سن به ترتیب ٢۴ و ۶۵ سال بود. میانگین مدت فراغت از تحصیل دندانپزشکان ١٠.۶ سال و مدت فراغت از تحصیل اکثر آنها (۶۴.٨ درصد) کمتر از ١١ سال بود.
مدت زمانی که از آخرین مطالعه دندانپزشکان درباره اطلاعات دارویی می گذشت در ۵٠.٩ درصد از موارد کمتر از ٢ سال در ٣٨.۶ درصد از موارد بین ٢ تا ۵ سال و در ١٠.۵ درصد از موارد بیش از ۵ سال بود. اغلب دندانپزشکان (۶٩.٧ درصد) اظهار کرده بودند که آموزش دوران تحصیل و مجلات یا کتب علمی منبع اصلی اطلاعات آنها درباره اطلاعات دارویی هستند (جدول ١).
میانگین نمره دندانپزشکان از ٨ پرسش مربوط به بخش آگاهی که هر کدام حداکثر یک امتیاز داشت ، ۵.٣٨ بود.
میانه (median) نمره آگاهی ۵.۵ و کمترین و بیشترین نمره به ترتیب ٢ و ٨ بود (جدول ٢).
۵ نفر از کل دندانپزشکان (٧.۶ درصد) توانستند تمام ٨ امتیاز را کسب کنند. بیشترین پاسخ صحیح به پرسش شماره ۵ (داروی ضد درد انتخابی برای تسکین درد دندان در بیماری که دچار زخم معده است ، چیست ؟) و کمترین پاسخ صحیح به پرسش شماره ٧ (آیا کارپول سیتانست دارای ماده رگ فشار می باشد؟) مربوط می شد.
جدول ١- توزیع فراوانی مطلق و نسبی خصوصیات فردی دندانزشکان مورد مطالعه
بررسی رابطه سن و میزان آگاهی نشان داد که نمره دندانپزشکان جوان تر با دندانپزشکان مسن تر تفاوت معنی داری دارد (٠.٠۵ >P). به عبارتی هر چقدر سن افزایش می یابد، میزان آگاهی دندانپزشکان درباره اطلاعات دارویی کمتر می شود (٠.٣٣– =r).
جدول ٢- توزیع فراوانی مطلق ، درصد، میانگین و انحراف معیار نحوه پاسخگویی دندانپزشکان مورد مطالعه به پرسش های
مربوط به آگاهی درباره اطلاعات دارویی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد