مقاله بررسی گونه های مقاوم به خشکی درفضای سبز شهر اصفهان

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
گونه های گیاهی مناسب فضای سبز شهری و محیط زیست انسانی مناسب مناطق خشک و نیمه خشک از تنوع بـالایی برخوردار نیست و بسیاری از آن ها به خشکی حساس بوده و نیاز آبی آن ها زیاد میباشد. این امر برای شهرداریها به علـت بالابودن هزینه ی آبیاری و کشت مجدد گونه ها متناسب با فضای سبز هر منطقه دارای اهمیـت اسـت . ایـن تحقیـق بـه منظور شناسایی و انتخاب گونه های مقاوم به خشکی بر اساس میزان پتانسیل آب برگ (Leaf Water Potential) برای کشت در فضای سبز شهر اصفهان انجام شده است . در این تحقیق دو آزمایش جداگانه ؛ یکی تحت شرایط کشـت شـده در دانشگاه صنعتی اصفهان و دیگری در فضای سبز شهر اصفهان طی سال های ١٣٨٣ و ١٣٨۴ انجام شد. آزمـایش مزرعـه ای تحت پنج رژیم متفاوت آبیاری ۴٠، ۶٠، ٨٠، ١٠٠ و ١٢٠ درصد تبخیر از تشتک تبخیر در دو نوع خاک زراعـی و کوهپایـه با ده گونه ی درختی و درختچه ای پهن برگ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی بـا پـنج تکـرار انجـام شـد و داده های دو سال به صورت تجزیه مرکب آنالیز گردید. نتایج حاصله نشان داد که بین گونه های گیاهی و رژیم هـای آبیـاری در زمان دو سال اندازه گیری ، از لحاظ میزان LWP اختلاف معنیداری وجود دارد، به طور کلی میـانگین میـزان LWP در خاک زراعی بیشتر از خاک کوهپایه بود. به عبارتی گونه ی زیتون تلخ مقاوم ترین گونه به خشکی نسبت به سایر گونـه هـای مطالعه شده در این منطقه میباشد. بعد ازگونه ی زیتون تلخ و پیروکانتا سه گونه مروارید قرمز، درخت تا و مروارید سـفید پایین ترین پتانسیل آب برگ را به خود اختصاص دادند. همچنین مقایسه میانگین پتانسیل آب برگ نشان داد کـه گونـه ی سماق typhinaRhus بالاترین پتانسیل آب برگ را داشته و جزء گونه های حساس به خشکی است و کشت این گونه به دلیل نیاز آبی زیاد توصیه نمیگردد.
کلید واژه ها: مدیریت شهری- فضای سبز- گونه درختی مقاوم – سازگاری .

١-مقدمه :
یکی از اجزا مهم و جدایی ناپذیر محیط زیست شهری فضای سبز میباشد. مدیران شهرها توجه ویژه ای به فضاهای سبز شهرها مبذول میدارند چرا که این فضاها روح و جان تازه ای به کالبد شهر بخشیده و باعث ایجاد هوای سالم ، کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلایندگیهای محیط زیست ، جذب گرد و غبار و ایجاد چشم انداز و مکان های فرح بخش و تفرج برای مردم میگردند.
متأسفانه به دلیل عدم توجه به نوع گونه کاشته شده در فضای سبز و شرایط اکولوژیکی آنها با محیط ، این گونه ها دارای نیاز آبی بالایی بوده و یا با شرایط منطقه سازگاری نداشته و چند سال پس از کاشت خشک شده و ازبین میروند. هرساله هزینه بالایی جهت نگهداری این درختان برای برطرف کردن نیاز آبی آن ها، هرس ، کشت جدید گونه وغیره توسط شهرداریها اعمال می گردد.
مطالعه گونه های مختلف درختی به منظور انتخاب بهترین گونه با سازگاری بالا در منطقه ، یکی از اساسیترین روش های فنون مدیریتی شهری و مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی شهرها است که نه تنها باعث ایجاد فضای سبز پایدار در شهرها می – گردد بلکه از ایجاد ضررهای زیاد در مواقع بحران های طبیعی و اقلیمی مانند خشکسالیها جلوگیری کرده و کاهش هزینه های بالای آبیاری و هزینه های جانبی را موجب میگردد.
٢- وضعیت فضای سبز شهر اصفهان
شهر اصفهان به عنوان دومین کلان شهر کشور هم اکنون به دلیل وجود جاذبه های متعدد اقتصادی، صنعتی و گردشگری مورد توجه بسیاری از مردم بوده و این جاذبه ها موجب مسافرت افراد زیادی به این شهر گردیده است . تا پایان سال ١٣٨٣ مساحت فضای سبز اصفهان بالغ بر ٢۶٣٩ هکتار است و جمعیت شهر اصفهان ١۶٢٣٨٩۴ نفر و سرانه فضای سبز حدود ۲/۱۶ مترمربع میباشد. همچنین درصد توسعه فضای سبز اصفهان در سال ٨٣ نسبت به مساحت کل فضای سبز به طور متوسط ۷/۴ درصد و بالغ بر ١٢۵٨ هکتار میباشد. لازم به ذکر است که سرانه استاندارد اعلام شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد ٢۵ متر مربع برای هر نفر اعلام گردیده است . کمربند سبز شهری به عنوان عاملی مهم در تعدیل هوا و کاهش آلودگی شهرها میباشد. کمربند سبز شهر اصفهان با داشتن سطح بالایی از کل فضای سبز (در حد ٣٨ درصد) یکی از بخش های مهم فضای سبز بوده که با توجه به مشکل کمبود آب جهت آبیاری در این عرصه ها نیاز به بررسی بیشتر در این زمینه میباشد .
طی چند سال اخیر به دلیل کمبود آب ، فضای سبز شهر اصفهان آسیب های فراوانی را متحمل گردیده ، که این مسأله موجب نگرانی مسئولین شده است . این امر به خصوص در جنگل کاریهای حاشیه شهر (کمربند سبز اصفهان ) به وضوح قابل رویت میباشد. از بین رفتن تعداد زیادی از این درختان به دلیل کمبود آب ، یا حساسیت این درختان به کمبود آب میباشد
جهت معرفی و انتخاب گونه های مقاوم به خشکی مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است . برای مثال ساکالی و آزتورک (٢٠٠۴) در ترکیه مطالعه ای انجام داده اند که از بین چهار گونه مورد مطالعه (cocciferaQuercus، Ceratoniasiliqua،Pistaciaterebinthus و Oleaoleaster)، گونه Ceratoniasiliqua را برای جنگل کاری در مناطق تخریب یافته مدیترانه معرفی نموده اند . آیوگ و همکاران (١٩٩٨) برای مقایسه تحمل کم آبی برگ ١٢ گونه چوبی ، پتانسیل آب مرگ آور و حداکثر ظرفیت تنظیم اسمزیرا مورد مطالعه قرار دادند. آنها پتانسیل آب مرگ آور را از روی پتانسیل آب برگ آخرین برگ هایی که در ضمن خشکی خاک زنده مانده اند، تعیین کردند و بر این اساس این گیاهان را مورد مقایسه قرار دادند هم چنین آنها گزارش دادند گونه هایی که در شرایط یکسان پتانسیل آب منفیتری را تحمل کنند، مقاومت بیشتری به خشکی دارند.
هدف کلی این تحقیق تعیین و مقایسه مقاومت به خشکی تعدادی از گونـه هـای درختـی و درختچـه ای مختلـف جهـت استفاده در فضای سبز و محیط زیست شهری در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از دستگاه محفظه فشارمیباشد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 10 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد