مقاله بررسی ارتباط بین خوشبینی با سلامت روان در دانشجویان

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی ارتباط بین خوشبینی با سلامت روان در دانشجویان

۱

چکیده :

هدف: نظر به اهمیت نقش خوش بینی به عنوان یکی از مؤلفه های سلامت روان و روان شناسی مثبت، در این تحقیق به بررسی تأثیر خـوش بینـی برسـلامت روان در دانـشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه پرداخته شد.

روش: آزمودنی های تحقیقی را کل جامعه دانشجویی مشغول به تحصیل در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه رازی کرمانشاه در برمی گرفت، که مرکب از ۱۱۷ نفر، ۷۷ نفـر مؤنـث و ۴۰ نفـر مذکر. که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و مقیاس های زیر را کامل کردند؛ پرسش نامه جهت گیری زندگی LOT – R به همراه پرسش نامه سلامت عمـومی GHO – ۲۸ یـا میـزان آلفای کرونباخ برای هر مقیاس ۰/۷۴ LOT و پایایی GHO – ۲۸ در دانشجویان %۸۴ و به شیوه بازآزمایی به ترتیب ۶۰ درصد و ۷۴ درصد بـوده اسـت. تحقیـق حاضـر پیـرو طرحـی از همبستگی پیرسون و رگرسیون نمرات استاندارد T بود.

یافته ها : خوش بینی می تواند به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی در افراد باشد.مقـدار همبـستگی بـین خـوش بینـی و سـلامت روانـی ( ( P < 0.001 و سـطح معنـی داری رگرسیـون ( ( P < 0 .000 با % ۹۶ اطمینان و سطح معنی داری آزمون ( P< 0.000 ) T بود.

نتیجه گیری

خوشبینی با بهزیستی و سلامتی مرتبط بوده و در مجموع افراد خوشبین سالم تر و شـادتر هـستند.خوشـبینی در بزرگـسالی بـا پیـشرفت بهتـر در تحـصیلات دانـشگاهی,عملکـرد ورزشی,سازگاری شغلی و خانوادگی همراه است.افراد خوشبینی انتظـارات و برداشـتهای مثبتـی از زنـدگی دارنـد.آنهـا معتقدنـد کـه آینـده دربردارنـده ی پیامـدهای دلخـواه آنـان است.خوشبینی با سلامت روانی در ارتباط است.نظر به اینکه متغیر پیش بینی یک متغیر اکتسابی است.پیشنهاد می گردد کـه مـسئولین مراکـز آمـوزش عـالی بـا ایجـاد دوره هـای آموزش خوش بینی سطح سلامت روان دانشجویان را ارتقا دهند.

کلید واژه ها: سلامت روانی، خوشبینی، دانشجویان

۲

در پنجاه سال گذشته بیشتر تلاش روان شناسان بالینی بر درمان کمبودها و رفع ناتوانی ها متمرکز بوده است. اما روان شناسی مثبت به افزایش شادمانی و سلامت و مطالعـه علمـی در مورد نقش نیرومندی های شخصی و سامانه های اجتماعی مثبت در ارتقای سلامت بهینه تأکید دارد. هدف اصلی روان شناسی سلامت فهم و آسان سـازی سـلامت ذهنـی اسـت خوش بینی یک انتظار کلی دایر بر اینکه در آینده چیزهای خوب بیشتر از چیزهای بد اتفاق خواهند افتاد و به تبیین رویدادها با تجارب منفی با نـسبت دادن علـت آنهـا بـه عوامـل مشخص، گذرا و بیرونی مانند اوضاع و احوال حاکم، تعریف شده است .(۱) افراد خوش بین رویدادها یا تجربه های منفی را با نسبت دادن علت آنها به عوامـل بیرونـی، گـذرا و خـاص مانند اوضاع و احوال حاکم، تبیین می کنند. برعکس، بدبین ها رویدادها یا تجربه های منفی را با نسبت دادن علت آنها به عوامل درونی، ثابت و کلی مثـل شکـست شخـصی، تبیـین می کنند((۲ تحقیقات نشان داده است که افراد خوش بین از مهارت های مقابله ای انطباقی تر مانند حل مسئله و توسعه سیستم حمایتی استفاده می کنند. افراد خوش بـین کمتـر از راهبردهای اجتنابی استفاده می کنند. همچنین این افراد به هنگام مواجهه با موانع و آشفتگی های فکری سعی می کنند بر اهداف خود متمرکز شوند. با توجه به اینکـه ایـن افـراد نیروی خود را صرف رسیدن به خودکارآمدی می کنند، نسبت به آینده انتظارات خوش بینانه ای دارند. افراد خوش بین با توجه به اینکه از مهارت های مقابله ای مـؤثر اسـتفاده مـی کنند، از استرس های کمتری در زندگی رنج می برند و در مقایسه با افراد بدبین مشکلات روان شناختی و جسمانی کمتری دارند(۳ ،(۴ خوش بینـی نقـش مهمـی در سـازگاری بـا رویدادهای استرس زای زندگی دارد. هنگام رو به رو شدن با یک چالش، افراد خوشبین حالت اطمینان و پایدار دارند(حتی اگر پیشرفت، سخت یا کند باشد). امـا بـدبین هـا مـردد و ناپایدارند. این تفاوت ممکن است در شرایط

 

۳

سخت بیشتر باشد. خوشبین ها براین باورند که ناملایمات می توانند به شیوه موفقیت آمیزی اداره شوند. خوش بینی با بهره گیری از راهبردهای کنار آمدن فعال ارتباط دارد. خـوش بینی، نگرش ها و گرایش های مثبت برنامه ریزی برای بهبود، جستجوی اطلاعات و بازسازی موقعیت های بد بر حسب مثبت ترین جنبه هایشان را پیش بینی می کند. خوشبین هـا جبرگرایی، سرزنش و فرار را کمتر به کار می برند، بر جنبه های منفی موقعیت متمرکز نمی شوند. به طور کلی خوشبین ها نسبت به بدبین ها گرایش بیشتری به کاربرد راهبردهای مسأله مدار دارند ودر برابر مشکلات و استرس های گوناگون، در راستای تغییر یا حذف عامل استرس زا کوشش می کنند. از آنجاکه خوشبین ها درباره آینـده مطمـئن هـستند، بـه تلاش ادامه می دهند. حتی هنگامی که با ناملایمات جدی رو به ور می شوند. افراد بدبین، مردد هستند و بیشتر می کوشند تا خودشان را از ناملایمات کنـار بکـشند. آنهـا کارهـایی انجام می دهند که حواس پرتی های موقتی ایجاد می کند اما به حل مشکل کمک نمی کند و حتی گاهی دست از تلاش برمی دارند. به طور کلی خوشبین ها با تلاش بـرای کـسب حمایت های اطلاعاتی یا عاطفی، پذیرش نقش خود در ایجاد مشکل و تلاش برای اصلاح موقعیت، در برابر مسأله ایستادگی می کنند. وقتـی کنـار آمـدن مـسأله مـدار امکـان پـذیر نیست، خوشبین ها از راهبردهایی مانند پذیرش، شوخی و بازسازی مثبت بهره می برند ( ۵ ) خوش بینی یکی از تبیین کننده های مهم سازگاری روان شناختی است. که پیامـدهای مثبت را برای آینده پیش بینی می کنند، از این رو امید دارند و امیدواری در آنان احساس مثبت پدید می آورد؛ بنابراین از سازگاری روان شناختی بالاتری برخوردارند. دومـین پـیش بینی کننده نشانه های روان شناختی، راهبردهای هیجان مدار است. افرادی که از این راهبردها استفاده می کنند، نشانه های روان شناختی بیشتری دارند. راهبردهـای مـسأله مـدار جنبه مثبت سازگاری روان شناختی یعنی رضایت زندگی و راهبردهای هیجان مدار جنبه منفی سازگاری روان شناختی را پیش بینی می کنند(.(۶

فرضیه های پژوهش حاضر:

(۱بین خوشبینی وسلامت روانی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.

(۲بین اضطراب و اختلال خواب و سلامت روانی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.

(۳ بین اختلال در کارکرد اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.

(۴بین افسردگی و سلامت روان در بین دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.

۴

روش:

جامعه آماری مطالعه ی حاضر ،۱۱۷ نفر از دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل سال ۱۳۸۹ دانشگاه رازی کرمانشاه است که ۴۰ نفر مرد و ۷۷ نفر زن بـه روش نمونـه گیـری تصادفی ساده انتخاب شده اند.از دو پرسشنامه سلامت روان ( (GHQ-28 و آزمون جهت گیری زندگی ( (LOT-R استفاده شده است

آزمون جهت گیری زندگی ( :(LOT-R این آزمون (شی یر ،کارور و بریجز ،(۱۹۹۴ نسخه کوتاه شده آزمون است که تفاوت های فردی در خوشـبینی – بـدبینی را مـی سـنجد (بـرای نمونه : در مواقع نامعین ،همیشه انتظاربهترین چیز را دارم ). از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا میزان توافقشان را برای هریک از ماده هـا ،بـر پایـه مقیـاس لیکـرت ۵ نقطـه ای درجه بندی کنند و دامنه ای از صفر (کاملا مخالفم ) تا چهار (کاملا موافقم )رادارا می باشد.این مقیاس دارای سه ماده در باره ی خوشبینی ،سه مـاده دربـاره بـدیبنی و چهـار مـاده پرکننده (ماده هایی از یک ازمون که سنجش آنها هدف اصلی آزمون نیست ولی به منظور اینکه آزمودنی نسبت به ماده های اصلی آزمون حساس نشود به کار بـرده مـی شـود ) مـی باشد .پس از معکوس کردن نمرات بدست آمده از پرسشهای بد بینی مجموعه نمرات ماده های خوشبینی و بدبینی به عنوان نمره کلی خوش بینی محاسـبه مـی گـردد.نمـره هـای بالاتردر( (LOT-Rدر مجموع گویای گرایش بیشتر به انتظار نتایج مثبت تر در برابر نتایج منفی تر است .شی یر و کارور (۱۹۸۵) ضریب الفای کرونبـاخ %۷۶و ضـریب پایـایی بازازمـایی )%۷۹با چهار هفته فاصله) را برای یک گروه از دانشجویان گزارش کرده اند . برای تعیین روای همگرایی آزمون در ایران ضـریب همبـستگی آزمـون ( (LOT-R بـا پـنج عامـل مقیـاس نامیدی بک (گودرزی (۱۳۸۰ به دست آمد .ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون حاضر %۶۰ بوده است

پرسش نامه سلامت عمومی : راگلدبرگ ۱۹۷۲ تنظیم نمود فرم ۲۸ سوالی پرسش نامه سلامت عمومی ( (GHQ-28 که در پژوهش حاضر بکاربرده شده توسط گلدبرگ و هیلر ۱۹۷۹ با اجرای روش تحلیل عاملی بر روی فرم بلند آن ساخته شده است .کالمن ،ویلسون و کالمن ۱۹۸۳ ضریب روایی را % ۶۹ گزارش کردند و ضریب پایایی به روش دو نیمه سـازی ۹۵ % (گلد برگ و ویلیامز ( ۱۹۸۸ ،و به روش باز آزمایی با فاصله زمانی ۸ ماه % ۹۰ گزارش شده است در داخل ایران نیز در تحقیقات متعددی روی جمعیت های آمـاری دانـشجویان و دانش آموزان و کارمندان به عمل آمده است (برای نمونه هومن ۱۳۷۶ ؛ یعقوبی ۱۳۷۵ ؛میر خشتی ۱۳۷۵ ؛ صولتی ۱۳۷۷ و شیرازی ۱۳۷۸ پایایی پرسش نامـه را بـه ترتیـب %۸۴ ،%۹۱ ،%۸۸ ،% ۹۲ %۶۶ ، ۸۹ %، ( % ۸۲ گزارش کردند در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ % ۷۴ بوده است

۵

یافته ها:

فرض اول

خوش بینی قادر به پیش بینی سلامت روانی خواهد شد.

با توجه به نتایج آماری، مقدار همبستگی بین خوش بینی و سلامت روانی -۰/۳۹۲ است که با توجه به اینکه سطح معنی داری sig =0/001 از مقدار ۰/۰۵ کمتر است بـر همبـستگی بین این دو عامل تأکید می شود. در حالت کلی هر قدر میزان ضریب تعیین نزدیک و یا بیشتر از ۰/۷ باشد نشان دهنده همبستگی شدید بین عوامل است.

با توجه به اینکه =۰/۱۵۴ ضریب تعیین در نتیجه آماری کمتر از ۰/۷ است می توان گفت همبستگی ضعیفی بین سبک تربیتی خوش بینی و سلامت روانی وجود دارد.

با توجه به نتایج آماری، سطح معنی داری آزمون sig =0/000 کمتر از مقدار ۰/۰۵ می باشد، بنابراین با اطمینان ۹۵٪ مدل رگرسیونی مناسب می باشد (فرض ما تأیید می شود).

با توجه به سطح معنی داری آزمون t برای مقدار ثابت، sig =0/000 کمتر از مقدار ۰/۰۵ می باشد. بنابراین می توان گفت مقدار ثابت در مدل تأثیر دارد. همچنین با توجه بـه سـطح معنی داری آزمون t برای خوش بینی چون sig =0/000 کمتر از مقدار ۰/۰۵ می باشد بنابراین می توان گفت خوش بینی با سلامت روانی رابطه دارد.

فرض دوم:

بین اضطراب و اختلال خواب و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد.

در نتیجه آماری که نشان دهنده میزان همبستگی بین عوامل آزمون است، از آنجا مقدار sig برابر با ۰/۰۰۰ است بر وجود همبستگی با مقدار ۰/۷۷۸ تأکیـد مـی شـود. بـا توجـه بـه اطلاعات آماری بدست آمده، از آنجا که مقدار سطح معنی داری آزمون ۰/۰۰۱ و از مقدار  ۰٫۰۵ کمتر است فرض ما پذیرفته می شود بنـابراین بـین اخـتلال خـواب و سـلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 10 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد