بخشی از مقاله

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسه اثر مفنامیک اسید و تمرینات ورزشی بر توان هوازی دختران غیر ورزشکار با دیسمنوره اولیه در شهرستان ورامین انجام شد. در این راستا 30 دانش آموز بالغ مقطع راهنمایی که، حداکثر دو سال از منارک آنها گذشته و درجه دیسمنوره آنها متوسط و شدید بود، انتخاب شدند.در مرحله اول، در روز اول قاعدگی، از آزمودنی ها تست پله هاروارد جهت برآورد توان هوازی گرفته شد.

سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی منظم، به سه گروه مفنامیک اسید، تمرینات ورزشی و ترکیب مفنامیک اسید و تمرینات ورزشی تقسیم شدند. در مرحله بعد گروه مفنامیک اسید طبق دستور پزشک با شروع درد مصرف مسکن مفنامیک اسید را در سیکل قاعدگی بعد شروع کردند، گروه تمرینات ورزشی پس از پایان درد سیکل اول، در تمرینات ایروبیک با شدت 55-70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره، به مدت 12 جلسه 45دقیقه ای شرکت نمودند و در گروه ترکیب فنامیک اسید و تمرین نیز هر دو متغیر فوق اعمال و مجدداً آزمون پله هاروارد گرفته شد.

داده ها با استفاده از روش های آماری تی همبسته و تحلیل واریانس یک راهه، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که روش های درمانی اعمال شده جهت کاهش دیسمنوره بر توان هوازی در دوران قاعدگی بی تأثیر بود وجود دیسمنوره در دختران نوجوان عملاً محدودیتی در اجرای فعالیت های هوازی ایجاد نمی کند.

مقدمه

یکی از اختلالات شایع دستگاه تناسلی زنان، دیسمنوره می باشد . - 1 - دیسمنوره اولیه یا قاعدگی دردناک به درد قاعدگی در غیاب بیماری قابل اثبات لگنی اطلاق می شود 2 - ، - 3و تقریباً 50-90 درصد از زنان دارای دوره های قاعدگی منظم را، درگیر می کند 4 - ،. - 5 دیسمنوره اولیه معمولاً 6 تا 12 ماه پس از منارک، هنگامی که تخمک گذاری برقرار می شود بروز می کند 6 - ،.8 - , 7 دردهای دیسمنوره عمدتاً در بخش تحتانی شکم حس می شود. در برخی موارد، علایم سیستمیک نظیر تهوع و استفراغ، اسهال، خستگی، تحریک پذیری و سرگیجه نیز وجود دارد 6 - ،. - 8 علایم معمولاً چند ساعت قبل از شروع خونریزی یا هم زمان با آن شروع می شود و 24-72 ساعت اول ادامه دارد 5 - ،. - 7 دلیل این درد، افزایش سطح پروستاگلاندین ها در بدن زنان زیر 20 سال است که ناشی از انقباضات رحمی،کاهش خونرسانی رحمی و افزایش حساسیت فیبرهای درد می باشد که در نهایت منجر به درد لگنی می شود

جهت درمان دیسمنوره اولیه روش های مؤثری از جمله استفاده از داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی 11 - ، - 12، قرص های پیشگیری از بارداری - 13 - ، داروهای گیاهی - 14 - ، طب سوزنی - 15 - و فعالیت ورزشی 8 - ،16،17، - 18 متداول است.

10 درصد از زنان به مدت سه روز دچار درد شدید و ناتوان کننده قاعدگی می باشند که این مسأله باعث محدود شدن فعالیت های روزانه و عملکرد اجتماعی و حتی غیبت از مدرسه و محل کار می گردد 2 - ،9، - 14، همچنین پاره ای از مطالعات کاهش عملکرد ورزشی و محدودیت اجرا را گزارش نموده اند

بنابراین این پژوهش درصدد است با توجه به شیوع بالای دیسمنوره اولیه در میان دختران نوجوان و دوری گزیدن آنها از شرکت در فعالیت های ورزشی در دوران قاعدگی، تأثیر روش های کاهش درد را بر توان هوازی بررسی نماید.

روش تحقیق

این پژوهش، کارآزمایی نیمه تجربی می باشد که به منظور مقایسه اثر یک دوره تمرینات ایروبیک و مصرف مفنامیک اسید بر توان هوازی دختران با دیسمنوره اولیه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 150 نفرازدانش آموزان بالغ غیرورزشکار راهنمایی شهدای کربلای شهرستان ورامین بودند که در سال تحصیلی90-91 به تحصیل اشتغال داشتند. سپس 30 نفر از افرادی که حداکثر 2 سال از منارک آنها گذشته و شدت درد دیسمنوره آنها متوسط و شدید - نمره بیشتر از - 4 بود، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و از والدینشان رضایت نامه اخذ گردید. دو ماه قبل از شروع مراحل پژوهش، مدت خونریزی، شدت درد و فاصله سیکل های قاعدگی کنترل شد. جدول 1 اطلاعات توصیفی افراد را نشان می دهد.

جدول : 1 مقایسه متغیرهای پایه ای در سه گروه آزمون

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید