بخشی از مقاله

چکیده

امروزه برند نقش زیادی در ارتقا و پیشرفت زندگی مصرف کنندگان و تصمیمات خرید آنها دارد و باعث بالا بردن جایگاه سازمان و شرکت ها میشود و از طرفی تصویر برند چیزی است که در طی زمان با توجه به اقداماتی که برای مشتریان و مصرف کنندگان معنای خاصی دارد ایجاد می گردد. پژوهش حاضر در نظر دارد که تاثیر ارزش ویژه برندمشتری محور بر تصویر برند در بین هتل های استان لرستان را مورد بررسی قرار دهد.

به منظور سنجش روایی پرسشنامه، دو نوع روایی منطقی و روایی سازه در نظر گرفته شده ، آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه به کمک تحلیل عاملی تأییدی و بابه کارگیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. و نیز به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است نتیجتا اینکه پس از بررسی نتایج آزمون ها بین تاثیر ارتباط موفق با مشتری بر ارزش ویژه برند و نیزتاثیر ارزش ویژه برند بر تصویر برند وتاثیر ارتباط موفق با مشتری برتصویر برند ودر نهایت تاثیر ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند با نقش واسط ارش ویژه برند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند، تصویر برند،ارتباط موفق با مشتری، اعتماد، رضایت مشتری، تعهد ارتباطی

مقدمه

نام و نشان تجاری ،نام یا نمادی متمایز - مثل لوگو،علامت تجاری یا طرح زمینه - مورد نظر برای تشخیص کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان است و برای متمایز کردن کالاها از کالای رقباست .بنابراین آنچه باعث ایجاد مزیتی متقابل در دیدگاه عرضه و تقاضا در ×نظر گرفته می شود گذاشتن نام و نشان تجاری است.امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست بلکه یک الزام استراتژیک است که سازمان ها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر ×برای مشتریان و نیز ایجاد مزیت های رقابتی پایدار کمک می نماید.

کیفیت خدمات ارائه شده و تصویر ذهنی نام و نشان تجاری از جمله مهمترین عوامل مهم در تصمیم گیری مصرف کننده محسوب می شود که پژوهش های زیادی به مطالعه و بررسی آنها در محیطهای مختلف پرداخته اند تصویر ذهنی را به عنوان ادراکات مصرف کنندگان از شخصیت برند بر می شمرد اما شخصیت نام تجاری را ماحصل ارتباطات شرکت با مشتریان می شمارد.

در محیط رقابتی کنونی ،اکثر محققان بر این عقیده اند که برند بخش برجسته ایی از یک کسب و کار و دارایی یک بنگاه را ایجاد می کند و خیلی از کسب و کارها علاقه مندند که یاد بگیرند که چگونه یک برند موفق بسازند یکی از الزامات ایجاد برندی قوی شناخت هریک از عوامل تشکیل دهنده ارزش ویژه برند گفته می شود.شروع این پژوهش با تعاریف مدل مفهومی به منظور درک بیشتر معانی مولفه های مدل است سپس هدف از پژوهش مورد نظر را عنوان کرده و فرضیه ها را به منظور تایید یا رد عنوان کرده ایم و در قسمت بعدی روشی که به وسیله آن داده ها را تجزیه و تحلیل کرده ایم را مطرح ساخته و نهایتا آنچه از تحقیق عایدمان شده در قالب نتیجه گیری و پیشنهادات عنوان نمودیم.

تعاریف مدل مفهومی،ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند آن ارزش ویژه ای است که به یک محصول از طریق نام آن داده می شود. یکی از دلایل اهمیت مفهوم ارزش ویژه برند این ×است که بازاریابان با کمک برندهایی با ارزش ویژه بالا می توانند مزیت رقابتی بدست بیاورند. پیدایش ارزش ویژه نام و نشان تجاری اهمیت استراتژی های بازاریابی را بالا برده و تمرکزی را برای پژوهشگران و مدیران ایجاد کرده است ،ارزش ویژه نام و نشان تجاری ،مفهوم اساسی مدیریت نام ونشان تجاری است و آن از لحاظ های گوناگونی مورد توجه است.به طور ویژه نام و ×نشان تجاری به عنوان عاملی مهم اما چالشی مورد توجه است.

ارتباط موفق با مشتری

آنچه مارا در فهم خواسته ها و انتظارات مشتریان یاری می نماید به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری می باشد با به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری می توان در رویه های قبلی سازمان تجدید نظر نمود و با ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات ،سطح رصایت مشتریان را ارتقا بخشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید