بخشی از مقاله

چکیده

هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر افزودن یک مخلوط اسانسی %50 - آویشن، %30 دارچین و %20 میخک - بر متابولیت های شیمیایی خون در گاوهای شیرده هلشتاین بود . به این منظور از 6 راس گاو شیرده نژاد هلشتاین با متوسط روزهای شیردهی - - 85±25 که به طور تصادفی در قالب طرح تکرار در زمان، شامل 3 تیمار که هر تیمار شامل 2 تکرار و 2 دوره - هر دوره 24 روز - استفاده شد.

تیمار ها آزمایشی شامل سطح صفر اسانس - به عنوان شاهد - ، سطح1 میلی لیتر - تیمار یک - و 2 میلی لیتر - تیمار دو - مخلوط اسانسی به ازای هر راس در روز بود. دام ها با جیره حاوی 40 درصد علوفه - سیلاژ ذرت17 درصد و یونجه23 درصد - و 60 درصد کنسانتره تغذیه شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن مخلوط اسانسی اثری بر متابولیت های شیمیایی خون - پروتئین،کلسترول، نیتروژن اوره ای خون ، اسید های چرب غیر استریفه،اسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز - نداشت . - p>0.05 - اما باعث افزایش غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات و کاهش گلوکز در تیمار 1 شد

مقدمه

نشخوار کنندگان دارای رابطه همزیستی با میکروارگانیسم های شکمبه می باشند. در این رابطه حیوان میزبان مواد مغذی و شرایط محیطی لازم برای رشد و فعالیت میکروارگانیسم ها فراهم می کند و میکروارگانیسم ها با تجزیه خوراک و سنتز پروتئین میکروبی ، انرژی و پروتئین را برای دام فراهم می کنند - کلسامیگلیا و همکاران، . - 2007 در سال های اخیر سطح های مختلفی از اسانس های گیاهی در تغذیه گاو های شیرده بررسی شده است و این اسانس ها اثرات مثبتی بر تخمییر شکمبه ای داشته اند

اما گزارشات محدودی در مورد اثرات این اسانس ها بر متابولیت های خونی وجود دارد .استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد برای کاهش تولید شکمبه ای گاز متان ونیتروژن آمونیاکی در شکمبه بسیار موفقیت آمیز بوده

استفاده از آنتی بیوتیک ها محرک رشد باعث افزایش راندمان غذایی و بهبود عملکرد و کاهش برخی بیماری های متابولیکی می شود اما از سال 2006 استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد به دلیل ایجاد مقاومت باکتریایی در پاتوژن های انسانی و باقی ماندن این ترکیبات در تولیدات دامی - شیر و گوشت - در اغلب کشورهای توسعه یافته ممنوع شده است.

به همین دلیل متخصصین تغذیه به دنبال جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های محرک رشد می باشند که در این زمینه به ترکیباتی مثل قارچ ها، اسید های ارگانیک، عصاره گیاهان و پروبیوتیک ها و آنتی بادی ها روی آورده اند

در سال های اخیر محققین توجه ویژه ای به اسانس ها و عصاره های گیاهی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک های محرک رشد در تغذیه نشخوارکنندگان داشته اند.

اما اکثر این مطالعات در شرایط برون تنی بوده و به نظر می رسد که بررسی آنها در شرایط درون تنی می تواند اطلاعات جامع تری را در اختیار ما قرار دهد.. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر یک مخلوط اسانسی حاوی - %50 آویشن، %30دارچین و %20میخک - بر متابولیت های شیمیایی خون در گاوهای شیرده هلشتاین است.

مواد و روش
در این تحقیق از 6 راس گاو شیرده نژاد هلشتاین در قالب طرح تکرار در زمانٌبا 2 دوره 24 روزه - 7 روز دوره عادت دهی، 10 روز دوره تغییر جیره و 7 روز دوره نمونه برداری - و 3 تیمار استفاده شد. دام ها با جیره پایه حاوی علوفه و کنسانتره به نسبت - - 60:40 و در سه نوبت - ساعت 6، 14 و - 22 تغذیه می شدند و شیردوشی نیز روزانه در سه نوبت - 5،13 و - 21 انجام می شد. در طول دوره آزمایشی دام ها به نمک و آب دسترسی آزاد داشتند و دام ها در استال های انفرادی نگهداری شدند.

تیمار های آزمایشی شامل:

جیره پایه بدون افزودنی به عنوان شاهد

جیره پایه به علاوه 1 میلی لیتر از مخلوط اسانسی به ازای هر راس در روز

جیره پایه به علاوه 2 میلی لیتر از مخلوط اسانسی به ازای هر راس در روز

اسانسها با بخشی از کنسانتره مصرفی ترکیب شد و بعد به صورت مساوی در سه نوبت به خوراک مصرفی اضافه شد. جیره دامها بر اساس پیشنهادات انجمن تحقیقات ملی آمریکا - NRC,2001 - تنظیم شد. جهت اندازه گیری متابولیت های شیمیایی خون - گلوکز، کلسترول، اسیدهای چرب غیر استریفه، BHBA، کل پروتئین، آلبومین، بتاهیدروکسی بوتیرات، آلانین آمینوترانس فراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و نیتروژن اوره ای خون - در روز 19م هر دوره چهار ساعت بعد از خوراک صبح گاهی از طریق سیاه رگ وداج از دام ها نمونه خون گرفته شد.

دادههای بدست آمده با استفاده از نرم افزار SAS و رویه mixed آنالیز آماری شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید