بخشی از مقاله

چکیده

هدف اصلی این تحقیق تاثیر بازاریابی سبز پایدار بر ارزش ویژه برند در شرکت صحت می باشد. دستیابی به مزیت رقابتی در دنیاي امروز، تنها با تکیه بر ویژگی هاي کارکردي محصولات و خدمات حاصل نمیشود، بلکه برند مهمترین عامل متمایزکننده یک شرکت تجاري از رقبا است. سوال اصلی این تحقیق تاثیر بازاریابی سبز پایدار بر ارزش ویژه برند در شرکت صحت می باشد.

براي انجام این پژوهش از دو روش اسنادي و پیمایشی استفاده و جهت جمع آوري داده ها از تکنیک پرسشنامه استفاده می گردد. همچنین روش نمونه گیري تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 217 نفر انتخاب شدند. آماره استفاده شده در این تحقیق آزمون تی تست یک نمونه اي و رگرسیون است. نتیجه تحقیق رابطه بازاریابی سبز با آگاهی از نام تجاري، کیفیت ادراك شده، وفاداري به نام تجاري و تداعی نام تجاري در شرکت صحت را نشان می دهد.

-1 مقدمه
بازاریابی سبز بازاریابی از محصولات است که فرض می شود سازگار با محیط زیست بی خطر است. بنابراین بازاریابی سبز شامل طیف گسترده اي از فعالیت ها، از جمله اصلاح محصول، تغییرات فرایند تولید، بسته بندي، و همچنین اصلاح تبلیغات. با این حال، تعریف بازاریابی سبز یک کار ساده که در آن معانی مختلفی همدیگر را قطع و در تناقض با یکدیگرند.

نمونه اي از این خواهد بود که وجود تعاریف مختلف اجتماعی، زیست محیطی و خرده فروشی متصل به این واژه اصطلاحات مشابه استفاده می شود بازاریابی محیط زیست و بازاریابی محیط زیست. سبز، زیست محیطی و سازگار با محیط زیست بازاریابی بخشی از روش هاي بازاریابی جدید است که نه تنها تمرکز، تنظیم و یا افزایش تفکر بازاریابی موجود و عمل، اما به دنبال به چالش کشیدن آن روش ها و ارائه یک چشم انداز قابل ملاحظه اي متفاوت است.

در جزئیات بیشتر به رنگ سبز، زیست محیطی و سازگار با محیط زیست بازاریابی متعلق به گروهی از روش هاي که به دنبال پرداختن به عدم تناسب بین بازاریابی آن را به عنوان در حال حاضر تمرین و واقعیتهاي اجتماعی و زیست محیطی از محیط بازاریابی گسترده تر است. پیامدهاي حقوقی ادعاي بازاریابی براي احتیاط تماس بگیرید. ادعاهاي گمراه کننده یا بیش از حد می تواند به چالش هاي نظارتی یا مدنی منجر شود.

در ایالات متحده، کمیسیون تجارت فدرال فراهم می کند برخی از راهنمایی در مورد ادعاهاي بازاریابی محیط زیست است. انتظار می رود این کمیسیون براي انجام یک بررسی کلی از این هدایت، و از موازین قانونی در آن وجود دارد.

 

همچنین باید گفت امروزه نام تجاري از حالت یک ابزار تشخیص، خارج شده و به یکی از سرمایه هاي اصلی شرکت ها تبدیل شده است بطوري که ارزش ویژه نام تجاري، درصد بالایی از ارزش دارایی هاي یک شرکت را به خود اختصاص می دهد.

آمارها حاکی از آن است که در بازار بورس نیویورك و بازار بورس نَزدك، 50 تا 75 درصد از سرمایه هاي شرکت ها مربوط به دارایی هاي ناملموس1 آنهاست. قسمت اعظم دارایی ناملموس، ارزش ویژه نام تجاري است 

در عصر حاضر، با توجه به تأکید روزافزونی که بر مشتریان، بعنوان نیروي محرکه کسب و کارها در تئوري ها و برنامه هاي عملی بازاریابی، بعمل می آید در نظر گرفتن ارزش ها، نیازها و خواسته هاي مشتریان، بعنوان بخشی از مدیریت نام تجاري2، از اهمیت بالایی برخوردار است. چه بسا عدم رعایت نکات بسیار حساس در راهبري نام تجاري به عدم استقبال مشتریان و عدم خرید آن ها و در نتیجه، سقوط نام تجاري، منجر شود

. از آنجا که مصرف کنندگان، مبناي تصمیم خرید خود را تصور ذهنی از نام تجاري و نه واقعیت محصولات، قرار می دهند و اگرچه این بدین معنی است که نام تجاري، داراي ارزش بیشتري نسبت به بخش فیزیکی عرضه شده می باشد به علت ماهیت تغییرپذیري سریع اذهان بشري، ممکن است نام تجاري خاصی یک شبه، سقوط کند

-2 بیان مساله

در سالهاي اخیر، اهمیت نقش داراییهاي نامشهود در اثربخشی فعالیتها، خلق و بقاي عملکرد مالی کسب و کارها در سطح صنایع مختلف بر همگان آشکار شده است. شناخت این نقش، نیاز سازمان ها به ارزیابی وضعیت برند خود و مقایسه آن با سایر رقبا را تقویت کرده و ضرورت سنجش ارزش آن با بهره گیري از جدیدترین شیوه ها و ابزارهاي کیفی و کمی را یادآوري کرده است. دستیابی به مزیت رقابتی در دنیاي امروز، تنها با تکیه بر ویژگی هاي کارکردي محصولات و خدمات حاصل نمیشود، بلکه در عصر حاضر، برند مهمترین عامل متمایزکننده یک شرکت تجاري از رقبا است.

محیط زیست به طور فزاینده اي، به مسئله اي حیاتی و بسیار مهم براي همه مردم تبدیل شده است. هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن مصرف، حق انتخاب بیشتر براي مصرف کننده یا تامین رضایت مشتري نیست، بلکه هدف ، ارتقا کیفیت زندگی به بالاترین سطح ممکن است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید