بخشی از مقاله

چکیده

عملکرد سازمانی، نشان دهنده میزان اهداف از پیش تعریف شده است که تاکنون توسط سازمان محقق گریده است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، سنجش رابطه تسهیم دانش و عملکرد سازمانی، با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری، است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی، از شاخه همبستگی است؛ از نظر جمع آوری داده ها، تحقیق میدانی محسوب می شود.

جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از شرکت های تولیدی واقع در استان گیلان به تعداد 1061 واحد می باشد که از این بین، بر اساس فرمول جامعه محدود کوکران، 109 واحد با استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردیدند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، حاکی از این است که جز فرضیه 5 و 8 ؛ تمامی فرضیات تحقیق حاضر مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین، تاثیر مستقیم تسهیم دانش ضمنی بر عملکرد مالی، و تاثیر مستقیم تسهیم دانش صریح بر عملکرد اجرایی و تاثیر تسهیم دانش ضمنی و صریح از طریق سرمایه فکری بر عملکرد مالی و اجرایی مورد تایید قرار گرفت. بر اساس این یافته ها میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سطح تسهیم دانش و سرمایه فکری، می توان عملکرد مالی و اجرایی شرکت های تولیدی را افزایش داد.

-1 مقدمه

سازمان ها در محیطی پویا فعالیت می کنند. از جمله بارزترین ویژگی های دوران کنونی، تغییراتی است که در پرتو تحولات اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و فناوری روی می دهد. در این شرایط دشوار، سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند به اهداف خود دستیابند - قاسمی، . - 1393 از طرفی عملکرد سازمانی در سال های اخیر، در مرکز تحولات علم مدیریت قرار گرفته و به هدف محوری آن تبدیل شده است. ذی نفعان خواستار آگاهی از اطلاعات عملکرد سازمان ها، و نتایج فعالیت های آنها هستند؛ به همین دلیل، این عصر، عصر حکمرانی به وسیله مدیریت عملکرد نام گرفته است

این نکته را باید پذیرفت که در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوعات جذاب توجه شده است و این تمایل در زمینه های تحقیقاتی و کاربردی به بروز نوآوری های بسیاری منجر شده است. زیرا اطلاعات مربوط به عملکرد،سازمان ها را قادر می کند مزایای رقابتی کسب کنند. در دنیای متغیر امروز، ایجاب می کند سازمان ها برای بقا، به دنبال ابزاری می باشند و یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را تامین اهداف خود یاری کند، ارزیابی عملکرد سازمانی است

حث عملکرد برای سازمانها و شرکتهای فعال در جوامع، میتوان نتیجه گرفت حتی عناصری که در دید بسیاری از افراد به ظاهر بیارزش بوده و از نظر تاثیر گذاری بر عملکرد، خنثی محسوب میشوند؛ می توانند تاثیرات بسیار سنگینی بر عملکرد سازمانها بگذارند. یکی از متغیرهایی که می تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانی داشته باشد، تسهیم دانش است

سازمان ها با نوآوری بیشتر، توانایی بهتری در پاسخگویی به محیط متغیر؛ و در ایجاد توسعه قابلیت های جدیدی خواهند داشت که به آنها اجازه دهد عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند . از طرفی ابتکارات و اقدامات نوآوری به طور زیادی به دانش و تخصص کارکنان وابسته بوده؛ و در نتیجه، دانش یک دارایی با ارزش برای سازمان ها محسوب می شود و اقدامات در زمینه گسترش آن قابل اهمیت است. از طرفی رفتار تسهیم دانش برای کمک به ایجاد قابلیت های گوناگون سازمانی مطرح شده است که برای عملکرد سازمانی بسیار ضروری میباشد.

امروزه عمده ترین سرمایه سازمان ها، دانشی است که به آن دسترسی دارند. سازمان هایی می توانند موفق باشند که قادرند مفید ترین، معتبر ترین و به روزترین دانش بشری را در حوزه کسب و کار خود در اختیار گیرند و از آن به نحو احسن استفاده نمایند. در این میان تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده اما ارزش آفرین، پایه و اساس بسیاری از راهبردهای سازمانی است

از طرفی در سازمان های امروزی، همکاری و تبادل اطلاعات در بین همکاران و تیم های فعال در سازمان، برای تحقق اهداف سازمانی حیاتی می باشد. بر این اساس، اقدامات و تمایلات کارکنان به شدت بر روی عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. وقتی کارها به صورت تیمی و گروهی انجام می شود، حتی می توان گفت انتقال دانشی که در اختیار یک نفر از اعضای گروه است، به دیگران باعث خواهد شد تا سایر اعضای گروه نیز بهتر وظایف خود را اجرا نموده؛ بنابراین عملکرد کلی و سازمانی بهبود خواهدیافت

یکی از متغیر هایی که می تواند نقش میانجی را در تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی ایفا نماید، سرمایه فکری است؛ که به معنای مجموعه دانش و قابلیت هایی است که شرکت یا سازمان جمع شده و منجر به مزیت رقابتی میگردد

استان گیلان، یکی از استان های غنی از لحاظ تراکم کمی و کیفی افراد تحصیل کرده می باشد. محققین با مصاحبه ای که با تعدادی از فعالین حوزه تولید و برخی از مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان داشتند به این نتیجه رسیدند که شرکت های تولیدی واقع در این استان در مقایسه با سایر استان ها، آنگونه که باید رونق لازم را نداشته و عملکرد شرکت ها قابلیت بهبود را دارد. بر همین اساس، هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی تاثیر تسهیم دانش و سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی واقع در استان گیلان می باشد تا به این سئوال پاسخ دهند که آیا تسهیم دانش به صورت مستقیم و یا از طریق سرمایه فکری می تواند بر روی عملکرد سازمانی تاثیر بگذارد؟

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید