بخشی از مقاله

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر استفاده از پودر زنجبیل در مقایسه با آنتیبیوتیک فلاووفسفولیپول بر عملکرد جوجههایگوشتی نر - راس - 308 مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرارانجام شد. تیمارها شامل - T1 جیره پایه بدون افزودنی - شاهد - ، - T2 جیره پایه حاوی 0/04 درصدآنتیبیوتیک فلاووفسفولیپول، - T3 جیره پایه حاوی 0/3 درصدر پودر زنجبیل، - T4 جیره پایه حاوی 0/6 درصد پودر زنجبیل ، - T5 جیره پایه حاوی 0/9 درصد پودرزنجبیل بود . طبق نتایج به دست آمده هیچ تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههای گوشتی در هیچ یک از بازههای زمانی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی:آنتیبیوتیک، زنجبیل، جوجه گوشتی، عملکرد.

مقدمه
در سالهای اخیر تحقیقات متعددی جهت افزایش بازده خوراک مصرفی توسط حیوان و کم کردن هزینههای مربوط به این بخش صورت گرفته است بنابراین با در نظر گرفتن رشد فزاینده در جهان و کاهش زمین های زیر کشت جهت تولید خوراک دام و طیور استفاده از مواد افزودنی به عنوان یک راه حل برای افزایش بهره وری مناسب خوراک در دستگاه گوارش طیورمیتواند مورد نظر قرار گیرد. افزودنیهای خوراکی موادی هستند که به میزان خیلی کم در جیره طیور به کار می روند و استفاده از آنها به دلیل تامین هیچکدام از نیازمندی های مواد مغذی نمیباشد - AL-Ankari et al., 2004 - ، مواد افزدونی فقط به عنوان محرک رشد و بهبود بازدهی خوراک در نظر گرفته نمیشود بلکه سلامتی طیور نیز بایستی به واسطه آنها بهبود یابد.امروزه موادافزودنی خوراکی ضد میکروبی نقش اساسی و مهمی برای دستیابی به رشد طبیعی ، بازده اقتصادی مناسب خوراک و پیشگیریو کنترل بیماریها ایفا میکند .

محدودیت های اخیر در استفاده از محرکهای رشد آنتیبیوتیکی تمایل به جستجودر موارد مواد افزودنی جایگزین را افزایش داده است . - Sime et al., 1999 - یکی از جایگزینهای مفید گیاهان دارویی هستند که گیاه زنجبیل با نام علمی Zingiber officinale و از خانواده Zingiberaceae میباشد. گیاهی چند ساله و بومیمناطق حاره، که حداقل 2500 سال چینیها از آن به عنوان کمک کننده هضم و در درمان استفراغ استفاده میکردند، همچنین گزارش کردند که زنجبیل دارای ترکیبات متعددی نظیر جینجرول، جینجردیول و جیجردیون است که فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی دارند. در حیوانات آزمایشگاهی جینجرول اثرات مسکن، ضد باکتریایی و محرک حرکات دستگاه گوارش از خود نشان داده است - Tapsell et al.,؛ . - Sekiwa et al., 2006 بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر پودر زنجبیل بر عملکرد جوجههای گوشتی بود.

مواد و روشها
در این تحقیق از تعداد200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه - جنس نر - سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی، با 5 تیمارو 4 تکرارو 10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل - T1 جیره پایه بدون افزودنی - شاهد - ، - T2 جیره پایه حاوی 0/04 درصدآنتیبیوتیک فلاووفسفولیپول، - T3 جیره پایه حاوی 0/3 درصدر پودر زنجبیل، - T4 جیره پایه حاوی 0/6 درصد پودر زنجبیل، - T5 جیره پایه حاوی 0/9 درصد پودر زنجبیل بود. جیره غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا بود و جیرههادر سه دوره آغازین 0-10 - روزگی - ، رشد 11-24 - روزگی - و پایانی 25-42 - روزگی - تنظیم شدند. مصرف آب و خوراک برای همه تیمارها یکسان و به صورت آزاد بود. پارامترهای عملکردی مورد اندازهگیری شامل افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک وضریب تبدیل غذایی در پایان هر دوره در روزهای 25،11و 42 روزگی اندازهگیری شد و تجزیه وتحلیل دادهها بااستفاده از نرم افزار SAS،رویه GLMومقایسه میانگینهابااستفاده از آزمون چند دامنهای دانکن درسطح احتمال5درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث

نتایج مربوط به تاثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههای گوشتی در جدول 1 آورده شده است. بر اساس این نتایج ، در هیچ یک از بازههای زمانی افزایش وزن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفته است. در آزمایشی که توسط - Zhao et al., 2011 - انجام گرفت ، استفاده از سطوح 15،10، 5و 20 گرم در کیلوگرم پودر زنجبیل تاثیری در مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی مرغهای تخمگذار نداشت. همچنین در آزمایش - Barazesh et al., 2013 - به استثنا هفته پنجم هیچ تفاوت معنیداری در افزایش وزن روزانه جوجههای تغذیه شده در سطوح 0/5، 1 و 1/5 پودر زنجبیل نسبت به گروه شاهد مشاهده نکردند. بر طبق تحقیق صورت گرفته توسط - El-Deek et al., 2002 - ، جیره حاوی 1 گرم در کیلوگرم زنجبیل تاثیری در عملکرد رشد جوجههای گوشتی نداشته است.

در تحقیق - Tabatabaei et al., 2013 - با افزایش میزان زنجبیل تا سطح 0/75 درصد به جیره پایه میزان مصرف خوراک در دوره آغازین و رشد افزایش یافته بهطوریکه بین جیره حاوی 0/75 درصدزنجبیل با جیره شاهد اختلاف معنیدار بود. همجنین در آزمایش - Moorthy et al., 2009 - ضریب تبدیل خوراک بهتری را در گروه تغذیه شده با زنجبیل در مقایسه با گروه شاهد در جوجههای گوشتی گزارش کردند. میتوان گفت زنجبیل به مدت طولانی به عنوان دارو و ادویه گیاهی مورد استفاده قرار گرفته است ولی تحقیقات کمی در مورد استفاده اززنجبیل به عنوان افزودنی خوراکی برای حیوانات انجام شده است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه دارد. در پایان میتواننتیجه گرفت در این تحقیق استفاده از پودر زنجبیل تاثیر معنیداری بر عملکرد جوجههای گوشتی نداشت.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید