بخشی از مقاله

چکیده

هدف این تحقیق مرور تحقیقات انجام شده در حوزه حسابداری بخش عمومی است. در این تحقیق مقالات منتشره طی سالهای 1992 تا 2015 از لحاظ ماهیت، روند و ویژگی تحقیقات حسابداری بخش عمومی مورد واکاوی قرار گرفته است. این کار از طریق بررسی مقالات منتشره در نشریات معروف حوزه حسابداری بخش عمومی انجام گردیده و تحقیقات حسابداری بخش عمومی از سه جنبه تئوری پردازی جهت آشنایی با اصلاح ساختار در حسابداری بخش عمومی،روند انجام اصلاحات در حسابداری بخش عمومی و توسعه استانداردهای مورد نیاز برای انجام اصلاحات لازم در این حوزه مورد بازبینی قرار گرفته است.

بررسی ها طی بازه زمانی مذکور نشان می دهد روند تحقیقات حسابداری بخش عمومی دچار تغییر گردیده و در حوزه های مختلف غنی تر شده است. درحالیکه تحقیقات نخستین بیشتر توجه خود را بر چگونگی تطبیق با استانداردهایی که طی سالهای اخیر توسعه یافته معطوف نمودهاند، اما تعدادی از محققان معاصر نگاه خود را بر مقایسه های تطبیقی، ابداع در عمل و یکپارچه سازی فرایند در حوزه های جدید متمرکز نموده اند.

مقدمه

حسابداری بخش عمومی و تحقیقات مربوط به این حوزه از دیدگاههای متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب منحصربفرد، متهم بودن به ناکارآمدی، پیچیدگی تطابق با استانداردهای حسابداری و جنبه های دیگر،دلیل تقاضا برای تحقیقات حسابداری در بخش عمومی طی یک دوره طولانی مدت بوده است. ایجاد تغییر در حوزه حسابداری بخش عمومی در دستورکار دولتها و سازمانهای بین المللی برای پیشرفت و توسعه قرار گرفته است. از سال 1980 سازمانهای بین المللی برای پیاده سازی اصلاحات ساختاری حسابداری بخش عمومی در کشورهای درحال توسعه بپا خواسته اند

نه تنها کشورهای کشورهای درحال توسعه بلکه کشورهای پیشرفته نیز به دنبال پیاده سازی ساختار اصلاح شده حسابداری بخش عمومی بوده و پارلمان اروپا نیز جهت بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی در کشورهای عضو پیشقدم گردیده است - بال و فلوگرات3، . - 2012 بنابر این، تحقیقات حوزه حسابداری بخش عمومی با مدنظر قرار دادن جنبه های گوناگون اجرا شده اند.

برخی از محققین به موضوع ماهیت تحقیق در حسابداری بخش عمومی پرداخته اند - برودبنت و گاثری4، 1992، هلدن 5، 2005، فریمن و آلیسون، 2006، برودبنت و گاثری، 2008، گوجارد6، 2010 و رویبارک7 و همکاران، . - 2012 هلدن - 55 - 2005 مقاله مرتبط با حسابداری مدیریت در بخش عمومی را مورد تحلیلی قرار داد. برودبنت و گاثری - - 2008 با بررسی 452 مقاله طی سالهای 1992 تا 2006 دریافتند که تنوع وسیعی در تحقیقات حسابداری بخش عمومی وجود دارد که البته در سه گرایش اصلی قابل تقسیم می باشند. گوجارد - - 2010 به مقایسه تحقیقات چاپ شده در حوزه حسابداری بخش عمومی از جنبه های مختلف پرداخت.

مبنای انجام این تحقیق مرور روند تحقیقات انجام شده در حوزه حسابداری بخش عمومی است اما لازم به ذکر است که ردپای تحقیق در موضوعات مرتبط با مدیریت و ارزیابی عملکرد به موضوع مدیریت نوین بخش عمومی بر می گردد - مادل، 2009 و هوود، - 1995 و پیاده سازی حسابداری تعهدی نیز تحت این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است

برخی از محققین مدعی هستند که پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی بر مبنای تئوری نئوسازمانی است و این درحالی است که از دیدگاه نظری برای پیاده سازی این مبنا تفاوتها و چالشها به وضوح قابل مشاهده هستند. حرکت به سمت اجرای اصلاحات مدیریت نوین بخش عمومی یک مسیر توسعه غیریکنواخت از منظر استراتژی و محتوا در سراسر دنیا شناسایی شده است

در نتیجه طی این سالها، تعداد تحقیقاتی که به دنبال واکاوی شیوه های پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی بوده اند افزایش یافته است بنابر شماری از مقالات به توسعه تجربه عملی مرتبط با حسابداری بخش عمومی پرداخته اند. جدا از دو حوزه وسیع مفاهیم نظری و تجارب عملی، برخی از تحقیقات چگونگی توسعه استانداردها در حسابداری بخش عمومی را مورد بررس قرار داده اند

با توجه به مطالب فوق، تحقیق حاضر در 4 بخش اصلی ارائه می گردد. بخش اول چیستی تحقیقات حسابداری بخش عمومی از منظر تئوری سازمانی و فرایند نهادینه سازی این نوع حسابداری را تشریح می نماید. بخش دوم به چگونگی پیاده سازی حسابداری بخش عمومی و ماهیت بررسی محققین در خصوص تجارب عملی حسابداری بخش عمومی اشاره می نماید. بخش سوم به بحث در رابطه با شیوه تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی پرداخته و در بخش آخر به توضیح گرایشها و رویکردهای آتی تحقیقات حسابداری بخش عمومی می پردازد.

 روش تحقیق

این تحقیق به منظور مرور روند و ماهیت تحقیقات انجام شده در حوزه حسابداری بخش عمومی بین سالهای 1992 تا 2015 انجام شده است. جهت بررسی تحقیقات مربوط به حسابداری بخش عمومی، پایگاههای اطلاعاتی مختلف و معتبر علمی مورد کنکاش قرار گرفتند. مجلات نمایه شده در موسسه اطلاعات علمی 12 - ISI - به عنوان جامعترین پایگاه اطلاعاتی به دقت مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جستجو از دو واژه"حسابداری بخش عمومی" و " حسابداری دولتی" برای دسترسی به مقالات چاپ شده استفاده گردید. یافته ها نشان داد 35 مقاله با عنوان حسابداری بخش عمومی و 2298 مقاله با موضوع حسابداری بخش عمومی و 45 مقاله با عنوان حسابداری دولتی و 1186 مقاله با موضوع حسابداری دولتی در این پایگاه نمایه شده اند.

صرفنظر از تکنیکهای جستجو که در تحقیق بکار رفته، رویکردهای تحقیقات قبلی نیز مورد استفاده قرار گرفت.

هلدن - 2005 - 13 به مرور مقالات 5 نشریه شامل مجله حسابداری، حسابرسی و پاسخگویی - 14 - AAAJ، مجله حسابداری، سازمانها و جامعه - 15 - AOS، مدیریت و پاسخگویی مالی - 16 - FAM، تحقیقات حسابداری مدیریت - 17 - MAR، مجله بررسی حسابداری اروپا - 18 - EAR پرداخته است.

برودبنت و گاثری - 2008 - 19 علاوه بر پنج مجله مورد مطالعه هلدن - - 2005 مجله فروم حسابداری - 20 - AF، مجله بررسی حسابداری بریتانیا - 21 - BARو مجله جنبه های بحرانی حسابداری - 22 - CPA را نیز مورد بررسی قرار دادند.

گوجارد - - 2010 به بررسی 10 مجله شامل 5 مجله مورد بررسی هلدن - - 2005 و مجله بررسی حسابداری بریتانیا و مجله جنبه های بحرانی حسابداری و سه مجله دیگر حسابداری و سیاست عمومی - 23 - JAPP، مجله بودجه ریزی عمومی، حسابداری و مدیریت مالی - - JPBAFM و مجله تحقیق در حسابداری دولتی و غیر انتفاعی - 24 - RGNPA پرداخت. در این تحقیق 10مجله شامل مجلات مورد مطالعه برودبنت و گاثری - - 2008 و مجلات تحقیق در حسابداری دولتی و غیر انتفاعی و مطالعات حسابداری، مالی و تجاری - 25 - ABACUSبطور مجموع 356 مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

نهادینه شدن مدیریت عمومی نوین

مفهوم مدیریت عمومی نوین - 26 - NPM در دهه های 80 و 90 میلادی جهت حرکت به سمت اصلاحات در بخش عمومی ارائه - لاپزلی27، - 1999 و"واژه مدیریت عمومی نوین" توسط هوود 28 در سال 1991 معرفی گردید. بطور کلی،این واژه به معنی سیاستهای دولت با هدف نوین سازی و تضمین کارایی بخش عمومی است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید