بخشی از مقاله

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تحلیل محتوای مقالات حوزه آموزش کارافرینی می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری تحقیق، مقالات چاپ شده در مجلات کارآفرینی طی سالهای 1385-1394 است که از پایگاه جامع اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - sid - جستجو شده است. تعداد48 نتیجه یافت شد که 4 مقاله به علت عدم قابلیت دانلود کنار گذاشته شد.در نهایت تعداد 44مقاله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در متغیر های بررسی شده، بیشترین متغیر بررسی شده مربوط به آموزش مهارت های کارآفرینی با فراوانی19 است.

بیشترین فراوانی در متغیرهای مستقل مربوط به آموزش مهارت های کارآفرینی با فراوانی8 می باشد. بیشترین فراوانی در متغیرهای وابسته نیز مربوط به روحیه ی کارآفرینی با فراوانی5 می باشد. در پیشنهادات ارائه شده نیز بیشترین فراوانی مربوط به محوریت آموزش است که فراوانی 95را به خود اختصاص داده است.

محوریت های سیاست گذاری، منابع انسانی، رفع موانع و اقتصادی به ترتیب با فراوانی60،37،35 و 33 در رتبه ی دوم تا پنجم قرار دارند. کمترین فراوانی نیز مربوط به ایجاد مراکز کارآفرینی دانشگاهی و مشاوره با فراوانی 6 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پژوهشگران به مقوله آموزش کارآفرینی بیشتر از سایر موارد پرداخته اند اما ضرورت آموزش کارآفرینی، نظام سیاست گذاری می باشد که فرایند آموزش کارآفرینی را تسهیل می کند.

مقدمه

تحلیل محتوای مجلات علمی شیوه مناسبی برای آگاهی از سیر تکاملی به کار رفته در پژوهش های حوزه های علمی مختلف است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مقالات فارسی منتشر شده در حوزه ی آموزش کار افرینی کشور انجام شده است. هر  ساله صدها هزار مقاله علمی و پژوهشی در مجلات سراسر جها ن منتشر می شود. مقالات منتشر شده در مجلات تخصصی  به دلیل تازگی، معرفی آخرین پژوهش ها، انتقادها، تنوع مطالب، شکل ارایه و گاه زبان و بیان رساتر، به طور معمول بر ای  پژوهشگران جذابیت بیشتری دارد

با تحلیل محتوای مقالات علمی می توان گام مهمی در جهت بهبود روند علمی شدن مجلات برداشت. از جمله امتیازات روش تحلیل محتوا نسبت به سایر روش ها، امکان عملی انجام آن و دور نگه داشتن یافته های پژوهش از نظرهای شخصی و تعصب هاست که احتمالا در سایر روش ها تا حدودی دیده می شود. همچنین، با تحلیل محتوا می توان دریافت که تحولات علمی چگونه صورت می گیرد و مسیر ی که هر رشته علمی طی می کند، چیست و الگوی واقعی کسب اطلاعات و یا پخش یافته های علمی و فنی چگونه است

روش های مختلفی برای  تحلیل محتوای مقوالات وجود دارد شامل، تحلیل محتوای سنتی، تحلیل محتوای مستقیم و تحلیل محتوای تلخیصی. در  تحلیل محتوای سنتی، محقق با مشاهده متن مقالات، کار را شروع می کند و کدهای طبقه بندی طی تحلیل داده و از متن خود داده استخراج می شود 

تحلیل محتوای مستقیم با یک تئوری از پیش تعیین شده شروع می شود و کدهای طبقه بندی  در حین و قبل از تحلیل داده ها و از تئوری و یافته های مرتبط استخراج می شود. در روش تحلیل محتوای تلخیصی، محقق  کلیدواژ ه هایی را از قبل و یا در حین تحلیل داده ها استخراج می کند و نحوه کاربرد و تکرار آن ها را بررسی می  کند

ساوزرن1 در سال 2006 ، به موضو ع های خانوادگی از جمله ازدواج علاقه مند شده و برای این منظور نشریه Family Journalرا جهت بررسی، انتخاب نمود و در پژوهشی با عنوان "موضوعات مربوط به مشاوره ازدواج و خانواده " تحلیل محتوای نشر Family Journal به تحلیل محتوا و تجزیه و تحلیل موضوع های مقاله ها و نقد و بررسی کتاب در آن نشریه پرداخت. هدف دیگر این پژوهش این بوده است که مشخص کند گرایش موضوعی مطالب این نشر یه در 52 شماره آن، یعنی از اولین شماره انتشار آن در سال 1993 تا اکتبر 2005 ، چه تغیرات و نوساناتی داشته است.

زکی - - 1385 در پژوهشی با عنوان بررسی تحلیل محتوای گرایش های پژوهشی در مجلات تخصصی مدیریت به این نتیجه رسید که در بررسی 24 موضوع مورد بررسی در این حوزه تخصصی از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد.

وحدتی - 1381 - در پژوهشی به تحلیل محتوای پنجاه شماره نشریه گزیده ی مطالب آماری پرداخت. جهت انجام این پژوهش سه محور کلی ویژگی های نویسندگان، نوع مقاله ها و رویکرد موضوعی را در تحلیل مقاله ها درنظر گرفت پراکندگی موضوعی مقاله ها از نظر تعداد و حجم نیز بررسی گردید.

کار آفرینی از واژه فرانسوی Entreprendre به معنی متعهد شدن، در دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و از نظامی گری در قرن شانزدهم وارد زبان اروپایی شد و لقب مردانی بود که فرماندهی نیروهای نظامی را بر عهده داشتند. در پایان قرن نوزدهم، کارآفرینان را به عنوان » مهندسان پیشرفت صنعتی و کارگزار تولید « قلمداد می کردند و در آغاز قرن بیستم با گسترده شدن مفهوم توسعه اقتصادی بر کارآفرین به عنوان نیروی بنیادی و حمایتی در کلیه فعالیت های اجتماعی تأکید و توجه شد

ژوزف شومپیتر - 1934 - 2 فرآیند کارآفرینی را " تخریب خلاق "می نامد. به عبارت دیگر، ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید و یا ابداع روش های نوین در امور جاری است. روش نوین همان "تخریب خلاق" است. از نظر وی نوآوری در هر یک از زمینه های ذیل، کارآفرینی محسوب می شود: ارائه ی کالای جدید ، ارائه ی روش جدید در فرآیند تولید ،گشایش بازاری جدید، یافتن منابع جدید، ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در صنعت

کارآفرینی مفهومی عینی و عملی است که هم زمان با آغاز زندگی انسان بر روی زمین و تلاش برای کسب درآمد و تأمین مایحتاج زندگی پا به عرصه وجود گذاشته است. یکی از ارکان مهم در سند چشم انداز ایران 1404 توسعه یافتگی است. رسیدن به توسعه یافتگی نیازمند این است که عوامل ایجاد و بسترهای رشد آن فراهم شود. کارآفرینی به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد، یکی از عوامل مهم در حوزه توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. توسعه کارآفرینی یکی از عوامل مهم توسعه و رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود

آموزش کارآفرینی فر ایندی نظام مند، آگاهانه و هدف گرا است که طی آن افراد غیر کارآفرین ولی دارای توان بالقوه به صورتی خلاق تربیت می شوند. در واقع، این نوع آموزش، فعالیتی به حساب می آید که از آن برای انتقال دانش و اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی و اداره ی کسب و کار استفاده می شود و افزایش، بهبود و توسعه ی نگرش ها، مهارت ها و توانایی های افراد غیر کارآفرین را در پی خواهد داشت

کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه ریزی توسعه ی اقتصادی و توسعه ی پایدار دارای اهمیت است زیرا موجب ایجاد اشتغال می شود؛ باعث افزایش سود و سرمایه سرمایه گذاران می شود؛ موجب دگرگونی ارزش ها و تحول ماهیت آنها می شود و ارزش های تازه ای به وجود می آورد؛ موجب پرشدن خلأها و شکاف های بازار کار می شود . یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم شدن فرصت های تازه، تصمیم های تازه ای گرفته می شود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید