مقاله تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT-ANP مطالعه موردی: روستای اسفیدان شهرستان بجنورد

word قابل ویرایش
22 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
چگونگی توسعه گردشگری روستایی با توجه به اهمیت ملی و بین المللی آن ، از جمله مسائلی است که نگاه ویژه ای را برای تدوین راهبرد و برنامه ریزی در این زمینه طلب می نماید. هدف از این پژوهش به طور کلی اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در روستای اسفیدان شهرستان بجنورد است . روش پژوهش توصیفی / تحلیلی با ماهیتی قیاسی ، برگرفته از نگرش سیستمی می باشد؛ روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای / اسنادی و پیمایشی بوده که از ۶۴ پرسشنامه باز (کارشناسان ) استفاده شده است . ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، تکنیک SWOT می باشد و برای اولویت بندی راهبردها نیز از مدل ANP استفاده شده است که جهت وزن دهی به معیارها و زیر معیارها نیز از ٢٣ پرسشنامه متخصصان به روش میانگین گیری بهره برده شده است . در این پژوهش مشخص گردید که در روستای اسفیدان ، راهبرد تامین امنیت و تجهیز مسیرهای توریستی و تهیه بروشورهای راهنما برای گردشگران به همراه توسعه شبکه اطلاعات گردشگری و خدمات اطلاع رسانی جهت معرفی روستاها و جاذبه های توریستی آن با امتیاز ٠/١١ اولویت اول را به خود اختصاص داده است .
واژگان کلیدی : توسعه گردشگری، توسعه راهبردی، روستای اسفیدان
١-مقدمه
صنعت گردشگری از جمله راهکارهایی است که در نتیجه مدرن شدن جوامع و افزایش اوقات فراغت کشورها با فراهم نمودن بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم ، علاوه بر تامین نیاز حیاتی استراحت و مفرح نمودن اوقات فراغت جامعه خود، از آن در جهت پویایی اقتصاد ملی نیز بهره میبرد به طوری که در دنیا (به طور عمده در جوامع مدرن و توسعه یافته ) صنعت گردشگری پس از دو صنعت نفت و خودروسازی دارای بالاترین رتبه به جهت درآمدزایی میباشد( فال سلیمان و حجی پور، ١٢٢٣: ٣). بهره گیری از منابع و فضاهای مختلف گردشگری اعم از روستاها(گردشگری روستایی و گردشگری کشاورزی) و شهرها(گردشگری شهری) و طبیعت بکر(طبیعت گردی و طبیعت گردی مسئولانه ) با انگیزه های مختلف و متنوع فرهنگی، مذهبی، علمی( گروههای باستان شناس ، محققین ، دانشجویان ، مورخان ، معماران و…)، ورزشی، تفریحی، اجتماعی، ماجراجویی و … موجب بهرمندی از منافع اقتصادی(درآمد، اشتغال ، تحصیل ارز و..)، اجتماعی( غنی سازی گذران اوقات فراغت ،آرامش اعصاب و روان و…)، فرهنگی( ارتقای آموزش ، دانش ، تفاهم فرهنگی و…) و سیاسی( کاستن دشمنی، افزایش دوستی، صلح و…) نیز می گردد( کوپر و دیگران ،١٢٣١: .(۱۴۲-۳۱۲
در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است ، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالشهای متعددی مواجه است ، زیرا که راهبردهای گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است مسائلی همچون فقر، اشتغال ، بهداشت ، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را تأمین کند، این مسأله باعث شده است که در سالهای اخیر بار دیگر توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته و نظریه پردازان ، برنامه ریزان و مجریان حکومتی درصدد برآیند تا با ارائه راهکارها و استراتژیهای جدید، از معضلات و مسائلی که این نواحی گریبان گیر آن می باشند، بکاهند. یکی از این راهبردهایی که اخیرا در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشورها به اجرا در آمده است و نتایج مثبتی هم به همراه داشته ، توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی است که دارای پتانسیلهای لازم برای گسترش گردشگری می باشند(افتخاری و مهدوی، ١٣٣١: ٢).
گردشگری روستایی یکی از راهکارهایی است که امروزه در زمینه خارج ساختن محیط های روستایی از انزوا و حاشیه و هدایت به سمت توسعه پایدار روستایی کاربرد زیادی دارد( سارپلی، ٣١١٣: ٢).
پتانسیل های گردشگری در هر روستا بیش از هر چیز به سرمایه های جغرافیایی، کیفیت مناظر طبیعی، آثار تاریخی و فرهنگی بستگی دارد. سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری و استفاده از توان های بالقوه منطقه ای به منظور جذب گردشگر، یکی از راههای مناسب برای گسترش اشتغال ، تولید و رفاه اقتصادی است . در این راستا توسعه ی گردشگری به عنوان مجموعه فعالیت های اقتصادی، تاثیر بسزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد و نقش گردشگری به عنوان منبع جدید برای ایجاد اشتغال ، کسب درآمد، دریافت های مالیاتی بیشتر، جذب ارز و تقویت زیر ساخت های اجتماعی که موجب رشد و توسعه میشود، در مطالعات متعدد مورد تایید قرار گرفته است ( کاظمی، ١٣٣١: ١). بر این اساس پژوهش حاضر در سطح روستای اسفیدان از توابع شهرستان بجنورد با هدف بررسی پتانسیل ها و محدودیت های گردشگری، بررسی موقعیت روستا مورد مطالعه ، ظرفیت ها و نقاط قوت و ضعف آن در زمینه گردشگری و اثرات ناشی از آن در این روستا پرداخته و در پایان با توجه به مدل SWOT، راهکارهایی در جهت تقویت نقاط مثبت ، حذف و یا کم کردن نقاط منفی ارائه میشود و با توجه به این بررسیها استراتژی های لازم برای توسعه گردشگری در این منطقه بیان میشود.
٢-روش تحقیق
مقاله حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است که روش جمع آوری اطلاعات ، کتابخانه ای / اسنادی و پیمایشی بوده که از از دو روش مصاحبه با مردم محلی در روستا اسفیدان و طریق پر کردن ۶۶ پرسشنامه باز به روش دلفی، توسط کارشناسان و متخصصان مرتبط با توسعه گردشگری روستایی انجام شده است . ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، تکنیک SWOT و برای اولویت بندی راهبردها از مدل ANP استفاده شده است . برای وزن دهی به معیارها و زیر معیارها در این مدل نیز تعداد ٣٢ پرسشنامه بین متخصصین این حوزه توزیع و با استفاده از روش میانگین گیری، وزن هر یک از عوامل به دست آمده است .
٣-مبانی نظری
٣-١-تعریف گردشگری روستایی
واژه گردشگری معادل لاتین “tourism” بوده که بر گرفته از لغت فرانسوی “tour” است ، به معنای چرخش ، طی کردن و سیر کردن (حیدری، ١٢٣١: ۶٣). گردشگری عبارتست از هر آنچه به گردشگران و خدمات مرتبط با آنان مربوط می شود. بر اساس این تعریف گردشگری به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در فرآیند جذب و میهمانداری بین گردشگران ، سازمان های مسافرتی، دولت های مبدأ، دولتهای میزبان و مردم محلی برقرار میشود(سراسکانرود و نوربخش ، ۶١:١٣٣١).
گردشگری روستایی یکی از انواع مختلف گردشگری است که شامل فعالیت ها وگونه های مختلف گردشگری در محیط های روستایی و پیرامون آنها میباشد و نیز دربردارنده ارزش ها و آثار متفاوتی برای محیط زیست روستا اعم از طبیعی و انسانی است .(Soteriades, 2002: 611)
گردشگری روستایی به کلیه فعالیت ها و خدماتی اطلاق می شود که کشاورزان و مردم و دولت ها برای تفریح و استراحت گردشگران و همچنین جذب آنها در نواحی روستایی ارائه می کنند؛ و مشتمل است بر گردشگری کشاورزی، گردشگری مزرعه ، گردشگری طبیعی و گردشگری فرهنگی( رضوانی، ١٣٣١: ٣٢).
٣-٢-گردشگری راهبردی برای توسعه روستایی
گردشگری روستایی به طور مشخص از دهه ١١١٠ به بعد گسترش یافت . در ابتدا (دهه های ١١۶٠ و ١١١٠) گردشگری روستایی از جنبه اقتصادی برای جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت و سپس به عنوان ابزاری برای توسعه جوامع روستایی مطرح گردید و در این مدت صاحبنظران سعی کرده اند با ارائه الگوها و روش های مختلف ، نقش گردشگری را در تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی افزایش دهند. امروزه ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی گردشگری روستایی مطرح و مورد توجه است (رضوانی ودیگران ، ١٣٣۶: ۶٣). گردشگری روستایی راه حل کلی برای همه دردها و مسائل و مشکلات نواحی روستایی نیست .
بلکه یکی از شیوه هایی است که ممکن است آثار اقتصادی مهمی داشته باشد و به نوعی می تواند به کند شدن روند تخلیه سکونتگاه های روستایی و کاهش مهاجرت جمعیت روستایی کمک نماید. امروزه با توجه به رونق این صنعت پویا در تمامی مناطق ، ممالک و نواحی شهری و روستایی در دنیا، موضوع گردشگری پایدار مطرح گردیده است . گردشگری پایدار سعی در تنظیم روابط بین جامعه میزبان ، مکان گردشگری و گردشگران دارد چرا که این رابطه می تواند پویا و سازنده و یا مخرب باشد و به دنبال تعدیل فشار و بحران بین این عناصر است تا آسیب های محیطی و فرهنگی را به حداقل رسانده ، رضایت بازدیدکنندگان را فراهم آورد به رشد اقتصادی ناحیه کمک کند. گردشگری می تواند با مشارکت در اشتغال زایی و ایجاد در آمد، اقتصاد و جوامع محلی را احیاء کند و نیز می تواند در تقویت فرهنگ محلی سهیم باشد و در حفظ محیط زیست یا بازسازی محیط زیست طبیعی و انسان ساخت تغییر ایجاد کند. از طرف دیگر گردشگری قادر است اقتصاد جوامع محلی را تضعیف کند و کیفیت زندگی را کاهش دهد(رضوانی، .(۱۱ :۱۳۳۶
با توجه به دیدگاه و نظریات مختلف در زمینه گردشگری روستایی می توان ابراز داشت که گردشگری روستایی از یک سو، فراهم آوردن فرصت های جدید برای بسیاری از روستاها به عنوان وسیله ای است که به جوامع روستایی حیات دوباره می دهد و موجب توسعه این نواحی می شود و این سکونتگاه ها را پا برجا نگه می دارد، و از سوی دیگر توسعه بدون برنامه ریزی شده آن سبب آسیب های اجتماعی و زیست محیطی در سکونتگاه های روستایی می شود(رضوانی، ١٣٣۶: ١۶).
گردشگری روستایی می تواند راهبردی برای توسعه همه جانبه دولت ها از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باشد.
گردشگران روستایی برای اقامت ، خرید کالاهای محلی و خدمات پول پرداخت می کنند. این پول ها در فعالیت های محلی جریان می یابد و موجب تحرک مناطق روستایی در برآورده کردن هرچه بهتر و بیشتر نیازهای بازدید کنندگان می شود و اثرات مهم اقتصادی آن به کند شدن روند تخلیه سکونتگاه های روستایی منتهی می شود (جوان و سقایی، ١٣٣٣: ١٢٣).
در بعد اجتماعی نیز اعتقاد بر این است که ورود گردشگران به مناطق روستایی باعث ارتباطات مردم بومی با این افراد و تأثیراتی قابل ملاحظه در رشد و ارتقای فرهنگی و اجتماعی، بالا رفتن سطح سواد و افزایش سطح مشارکت می شود. همچنین گردشگری روستایی به عنوان یک ابزار برای تولید اشتغال و توسعه اقتصادی در سطح منطقه ای می تواند موجب کاهش فقر و افزایش درآمد گردد.
بنابراین توسعه گردشگری در نواحی روستایی می تواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی داشته باشد و زمینه ساز توسعه پایدار روستایی باشد. از طرف دیگر وسیله ای برای تحرک رشد اقتصاد ملی از طریق غلبه بر انگاره های توسعه نیافتگی و بهبود استانداردهای زندگی مردم محلی به حساب آید(بهرامی، ١٣٣١: ١).
با توجه بدین مباحث ، گردشگری را می توان به عنوان راهبردی جامع برای توسعه روستایی مدنظر قرار داد و با این دید، گردشگری تا حد گسترده ای به توسعه پایدار و در نتیجه ، به گردشگری پایدار نزدیک می شود که تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی روستاها را مورد توجه قرار می دهد و تلاش دارد تا در بلند مدت زمینه رشد و شکوفایی روستاها را در تمامی عرصه ها فراهم کند.
٣-٣-برنامه ریزی راهبردی
برای حل پایدار مسائل توسعه و بالاخص توسعه روستایی، در اواخر دهه ١١۶٠ به دنبال تغییر مفهوم مدیریت و رواج نظریه سیستمی، مبانی نظری برنامه ریزی سنتی به کلی تغییر پیدا کرد و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی سیستمی جانشین آن شد.
لذا باید اذعان داشت که مبانی نظری برنامه ریزی راهبردی برگرفته و ریشه در نظریه سیستمی لودیگ برتالانفی ( ,Bertalanffy٣٣١ : ١١١٢) و نظریه تصمیم سازی در مدیریت دارد که از دهه ١١۶٠ به طور منسجم وارد مباحث علمی شده است . در واقع از دهه ١١۶٠ با ایجاد گروه های مشورتی برنامه ریزی راهبردی، متأثر از نگرش سیستمی در برنامه ریزیها مورد استفاده قرار گرفته است
(هال ،١٣٣٠: ۶١ /١١١٠,Bryson /١١١١٢٠١,Faludi). در این رویکرد از مشارکت جامعه محلی و کنش گران اجتماعی ذینفع در فرایند برنامه ریزی راهبردی نهایت استفاده میگردد (مراد مسیحی،١٣٣٢: ١١/ مهدیزاده ، ١٣٣٢ : ٣۶).
راهبرد یعنی داشتن اهداف طولانی مدت مرکزی و تدبیر کردن راه های رسیدن به آن (٣١٣ :٢٠٠١ ,Close) و برنامه ریزی راهبردی به عنوان شیوه ای از برنامه ریزی سیستمی در جهت ایجاد و برقراری پیوستگی بین اقدامات اولویت دار با در نظر داشتن ضعف ها و قوت ها و نیز فرصت ها و تهدیدها، با فرآیندی ضروری برای دستیابی به اهداف می باشد (٣ :١١١١ ,Rouse &Rouse ).
مدل SWOT به لحاظ توالی زمانی آخرین مدل مطرح شده در تدوین برنامه ریزی راهبردی است که از آن به عنـوان کامـل تـرین و شفاف ترین مدل نام برده می شود (فروزنده دهکردی، ١٣١٣). این مدل برگرفته شـده از دانشـکده بازرگـانی هـاروارد٢ مـی باشـد و متشکل از نقاط قوت ٣، ضعف ۴، فرصت ۵ و تهدید۶ است که به صورت نظام یافته ، راهبردهای متناسب با موضوع و هدف را با توجه به زمان و ویژگیهای خاص مکان تعیین می کند (١١١ :١١١۶ ,Mitzberg). هـدف از بـه کـارگیری ایـن چهـار عامـل در برنامـه ریـزی راهبردی، فرموله کردن و برقراری رابطه ای است که بتواند بهترین راهبرد را برای منطقه مورد مطالعه ، ارائه نمایـد (٢٠١٠ ,Danca/ قاسمی خوزانی، ١٣١٠).
٣-۴-مدل ANP
فرضیه اصلی AHP بر روی عملکرد مستقل گروه های بالایی سلسله مراتبی از همه ی قسمت های پایینی آن و از معیارها یا آیتم – های هر سطح بنا نهاده شده است . بسیاری از مشکلات تصمیم گیری نمیتواند به صورت سلسله مراتبی ساختاری شود برای اینکه امکان دارد شامل فعل و انفعال و ارتباط عوامل گوناگون با یکدیگر شود. عامل های سطوح بالا ممکن است بعضی وقت ها با عامل – های سطوح پایین وابستگی داشته باشند. ساختار مسایل با وابستگی عملکردی که برای بازخورد (feedback) میان عوامل شرایطی فراهم میآورد، به عنوان یک سیستم شبکه ای مورد توجه قرار میگیرد. ساعتی استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) را برای حل مسایل با معیارها یا آلترناتیوهای مستقل پیشنهاد کرده و برای حل مسایل با معیارها و آلترناتیوهای وابسته به هم مدل تحلیل شبکه ای (ANP) را پیشنهاد کرده است (٢٠٠١ ,Hie Kim &Lee ).ANP که به وسیله ساعتی پیشنهاد شده ,Saaty) (١١١١ در واقع یک کل از مدل AHP می باشد. در حالیکه AHP چارچوبی با ارتباط سلسله مراتبی یک جهتی را نشان میدهد، ANP برای روابط متقابل پیچیده میان سطوح تصمیمات و مشخصه ها اجازه میدهد. رویکرد بازخوردی ANP، سلسله مراتب را با شبکه هایی جایگزین کرده که در آن ارتباط میان سطوح بالایی یا پایینی، مسلط یا تبعی، مستقیم یا غیرمستقیم به آسانی قابل نشان دادن نیست (٢٠٠١ ,Dagdeviren &Yuksel ). برای نمونه علاوه بر اینکه اهمیت معیارها اهمیت جایگزین ها را مشخص می – کند، بلکه اهمیت جایگزین ها نیز ممکن است تاثیری در اهمیت معیارها داشته باشد (رهنمایی و دیگران ، ١٣١٠).
ساختاربندی یک مسئله با وابستگیهای عملیاتی به ما اجازه میدهد بازخوردی بین کلاسترهای شناسایی شده در سیستم شبکه دریافت گردد. ساعتی روش AHP را برای حل مسایلی در حالت استقلال بین گزینه ها و معیارها و روش ANP را برای حل مسایلی که وابستگی بین گزینه ها یا معیارها دارند را پیشنهاد کرده است . ANP توسط ساعتی پایه ریزی شد و به عنوان تعمیمی از AHP
ارائه شد. همانطور که AHP بستری را برای ساختارهای سلسله مراتبی با روابط یک سویه فراهم میکند ANP نیز روابط پیچیده داخلی بین سطح های مختلف تصمیم و معیارها را اجازه می هد. در سالهای اخیر روش ANP به عنوان روش مشروح و مبسوطی در بحث تصمیم گیریهای چند منظوره و برای حل مسایل پیچیده تصمیم گیری مطرح بوده است (نجفی: ١٣٣١). ANP یک تئوری ریاضی است که به طور سیستماتیک (وابستگی متقابل اثر معیارها) با انواع وابستگیها سروکار داشته و به طور موفقیت آمیزی در
زمینه های گوناگون به کار گرفته شده است . ANP روش جامع و قدرتمندی برای تصمیم گیری دقیق (برای حل مسایل تصمیم – گیری پیچیده ) با استفاده از اطلاعات تجربی و یا قضاوت های شخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار نهاده و با فراهم کردن یک ساختار برای سازماندهی معیارهای متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هر یک از آنها نسبت به گزینه ها، فرایند تصمیم گیری را آسان میکند (کیانی و سالاری سردری: ١٣١٠).
۴-محدوده و قلمرو پژوهش
روستای اسفیدان از توابع بخش و دهستان گرمخان در شهرستان بجنورد می باشد که در طول جغرافیایی ١١ درجه و ٣۶ دقیقه و عرض جغرافیایی ٣١ درجه و ١١ دقیقه قرار گرفته است و ارتفاع تقریبی آن از سطح دریا ٢٠٠٣ متر می باشد. دسترسی به روستای مذکور از طریق جاده مشهد- بجنورد و از محل روستای سیساب به طرف جنوب می باشد.

شکل (١) موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستای اسفیدان
۵-یافته های تحقیق
۵-١-جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی روستای اسفیدان
روستای اسفیدان در دامنه رشته کوه های آلاداغ قرار دارد که خود بخش وسیعی از کشور ترکمنستان ، شمال شرقی ایران و شمال افغانستان را شامل می شود. مهمترین جاذبه های گردشگری روستا، جاذبه های طبیعی آن است . منطقه اسفیدان از دیرباز به علت استقرار در دامنه های آلاداغ و داشتن دره های سرسبز و رودخانه های پرآب به عنوان ناحیه خوش آب و هوا و ییلاقی مورد علاقه مردم بوده است . این روستا بدلیل ساختار پلکانی خود شباهتی به روستای ماسوله لاهیجان دارد. در گذشته برنامه هایی برای تبدیل اسفیدان به یک منطقه مهم گردشگری در دست اجرا بود اما بعدها رو به فراموشی نهاده شد. از جمله این برنامه ها می توان به ساخت تله کابین و رستوران بزرگ اسپیدان اشاره کرد. در ضلع شمال غرب روستای اسفیدان ، دره ای عمیق و طولانی بنام “هینورد (هین نبرد)” وجود دارد که به فاصله تقریبی نیم ساعت از روستا در کمرکش کوه صخره ای، چشمه ای زلال به همین نام خارج میشود.
در جنوب غرب روستای اسفیدان دره ای دیگر با نام “بهارگاه ” قرار دارد که با چشمه های متعدد و آبشار دیدنی و سرسبزی خاص خود، هر تازه واردی را به خود جذب میکند. در غرب روستای اسفیدان دیواری صخره ای نمایان است که به آن “تاش قلعه (قلعه سنگی)” میگویند، بر روی این قلعه دیوارهای سنگی و سفال ساده نخودی و قرمز و سفال های منقش به رنگهای مختلف دیده میشود. بر فراز کوههای اطراف روستای اسفیدان ، آثار برج های سنگی قدیمی مشاهده میشود که مصالح بکار رفته در آنها از سنگ و ساروج است . معروفترین آنها یکی برج “قاری مالاق ” و دیگری برج “قارقه (کلاغ )” در شمال غرب روستاست که پایه های آن هنوز باقیمانده است . در ضلع شمال غربی روستا بر بالای صخره چشمه “هینورد” کوهی بنام “خزانه “وجود دارد که در بالای آن غار “خزانه راهه ” واقع شده است که بگفته مردم ، غاریست دست ساز که در انتهای آن چاهی وجود دارد که در قدیم به عنوان پناهگاه استفاده میکرده اند. در روستای اسفیدان بنای امامزاده محمد بن باقر بن موسی بن جعفر(ع ) قرار دارد که بنایی قدیمی با گنبدی کوتاه می باشد که به گفته اهالی روستا ازتاریخ دفن این امامزاده بیش ازهزار سال می گذرد و بر اساس اظهارنظر کارشناسان اداره میراث فرهنگی خراسان شمالی، بنای اولیه آرامگاه در قرن ششم هجری ایجاد گشته است . ساکنان روستا از طوایف مختلف با ریشه های متفاوت می باشند. این طوایف شامل طوایف ایزانلو، محمدی، ترکانلو، ربانی، رضایی، اسفیدانی و طهماسبی (تامازی) می باشند که اکثرا ترک زبان هستند. زبان فعلی و رایج در منطقه زبان ترکی می باشد. از آنجا که ریشه مردم منطقه از عشایر ترک زبان ناحیه همدان است ، لباس هایی که در قدیم مورد استفاده قرار می گرفته از نوع پوشش عشایر آن منطقه است (فرمانداری شهرستان بجنورد،١٣١٠).
۵-٢-تجزیه و تحلیل مسائل گردشگری در روستای اسفیدان به روش SWOT
به منظور ارائه راهکارها و سیاست های توسعه گردشگری در روستای اسفیدان شهرستان بجنورد، شناخت عوامل چهارگانه مدل SWOT در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها، بهبود قوت ها و فرصت ها امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود که در پژوهش حاضر این امر مورد مطالعه قرار گرفته است . سپس با نظر سنجی از کارشناسان سازمان ها و نهادهای مرتبط با گردشگری استان خراسان شمالی در مورد روستای اسفیدان ، اقدام به وزن دهی به هر یک از عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه گردشگری در روستای اسفیدان شهرستان بجنورد کرده ایم .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 22 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد