whatsapp call admin

مقاله تدوین راهبرد پدافند غیرعامل درحوزه انرژی کشوربا رویکرد مدیریت بحران در زیر ساخت ها

word قابل ویرایش
30 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

تدوین راهبرد پدافند غیرعامل درحوزه انرژی کشوربا رویکرد مدیریت بحران در زیر ساخت ها

چکیده :
مطالعه وبررسی تاریخ ضایعات وخسارات ناشی از جنگها از جمله جنگ تحمیلی و منازعات و مناقشات ناهمطراز دهه اخیر، نشانگر این واقعیت است که با شناخت و رعایت اصول پدافند غیر عامل میتوان با صرف هزینههای کم از بروز صدمات و خسارات هنگفت به مراکز حیاتی وحساس ممانعت نمود.
این پژوهش با موضوع” تدوین راهبرد پدافند غیر عامل در حوزه انرژی کشور” تلاش کرده است، با تدوین راهبردهای لازم و ارائه آن به مسئولین ذیربط، مبانی عملی پدافند غیر عامل در حوزه انرژی کشور را استحکام بخشیده، از یک سو، گامی در جهت نیل به توسعه پایدار این حوزه و در سوی دیگر ارتقاء بازدارندگی بردارد.
در این پژوهش بر اساس ادبیات تحقیق و نتایج حاصل از مصاحبههای اولیه، عوامل محیط داخلی(نقاط قوت و ضعف) و عوامل محیط خارجی(فرصتها و تهدیدها)، پرسشنامه طراحی گردید و به روش دلفی۲ در اختیار خبرگان مسائل راهبردی قرار داده شد. درادامه با بهرهگیری از ماتریس ۳SWOT، موقعیت راهبردی این حوزه از منظر پدافند غیر عامل، تعیین و با استفاده از جدول ۴QSPM و استخراج جذابیت راهبردهای تدوین شده، اولویت هریک از این راهبردها تعیین گردید.
نتایج حاصله که شامل بستهای از راهبردهای پیشنهادی است، سعی دارد تا سطح اقدامات مربوط به پدافند غیر عامل در حوزه انرژی کشور را از موقعیت تدافعی فعلی به موقعیت تهاجمی مطلوب رهنمون گرداند. در چنین شرایطی حوزه انرژی کشور قادر خواهد بود تا در شرایط بحرانی ناشی از جنگ، ضمن ارتقاء سطح آسیب ناپذیری مراکز و تأسیسات حیاتی و تقلیل آسیبپذیری مراکز و تأسیسات حساس، حفظ و توسعهی پایداری را در امور مربوط به تولید، انتفال، توزیع و صدور حاملهای انرژی در سطح کشور تحقق بخشیده نهایتاًو بازدارندگی در مقابل تهدیدها را موجب گردد.
واژگان کلیدی: پدافند غیر عامل، انرژی، ایمن سازی، پایدار سازی، بازدارندگی

 

مقدمه:
در گذر چندین هزار سال تمدن بشری، کره خاکی، تنها ۲۶۸ سال از تاریخ خود را بدون جنگ و مناقشه سپری کرده است و تنها طی ۴۵ سال (از سال ۱۹۴۵ تا (۱۹۹۰ در کل کرهی زمین فقط ۳ هفته بدون جنگ بوده است. قرن بیستم، یا قرن ملقب به اتم و اطلاعات و ارتباطات، با بروز بیش از ۲۲۰ جنگ، شاهد بیش از ۲۰۰ میلیون تلفات انسانی بوده است. (نشریه پدافند غیرعامل، (۱ :۱۳۸۱
در چند سال اخیر نیز، در حریم مرزهای میهن اسلامی، شاهد وقوع ۴ جنگ مهم منطقهای با هدایت، رهبری و در راستای اهداف راهبردی آمریکا در مهار، محاصره، تهدید، تضعیف و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین شاهد وجود و وقوع طیف گستردهای از کانونهای تولید تهدید، بحران و ارعاب به صورت بالقوه و بالفعل در پیرامون کشور بودهایم.
در جمهوری اسلامی ایران، بدون شک تحقق و حفظ رهآوردها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، نیازمند دفاعی همه جانبه و توجه به طیف وسیعی از اقدامات و مؤلفههای قدرت ملی بصورت عامل و غیرعامل میباشد و علاوه بر ابعاد نظامی، سایر ابعاد دفاعی، همچون دفاع غیرنظامی و دفاع غیرعامل را نیز میطلبد. چرا که قوهی قهریه و دفاع نظامی در واقع آخرین راهبرد و راهکار برای دفاع از یک کشور محسوب میشود ؛ لذا طرح، تصمیم و تدبیر دفاع غیرعامل در سایر حوزهها و مؤلفههای قدرت ملی همچون عرصهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و… نیز باید به جد در کلیهی سطوح از تکنیکی و تاکتیکی تا راهبری و راهبردی، مورد توجه و تأکید و در دستور کار مسئولین و متولیان امر قرار گیرد.
از آنجا که تدوین راهبرد پدافند غیر عامل در حوزه انرژی کشورضروری به نظر می رسد، محققین این پروژه تحقیقی، بر آن شدند تا با اجرای پژوهش حاضر، نسبت به تدوین و ارائه راهبرد پدافند غیر عامل در حوزه انرژی کشور اقدام نمایند.

بخش اول: کلیات طرح تحقیق: -۱ بیان مساله:
کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن موقعیت خاص ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در سطح منطقهای و جهانی، همواره در معرض تهدیدات ناخواستهای قرار داشته و دارد. برابر قرائن موجود در حال حاضر اصلیترین و عمدهترین تهدید مفروض برای کشور ایران، ایالات متحده امریکا و همپیمانان منطقهای و بینالمللی این کشور میباشند، لذا موضوع امنیت و دفاع در مقابل این تهدید مفروض، یک دستور کار دایمی و همیشگی برای کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد.
با توجه به تجارب کشورهایی که در چند دهه اخیر با قدرتهای بزرگ از جمله ایالات متحده امریکا، جنگ و درگیری داشتهاند از جمله کره شمالی، کشورهای حوزه بالکان و عراق ، لزوم توجه به دفاع بهینه را که ترکیب و تلفیقی از پدافند عامل و غیرعامل میباشد را بر همگان روشن ساخت.
در حال حاضر و در خصوص مسائل مربوط به پدافند غیر عامل در حوزه انرژی کشور، مشکلاتی به شرح زیر موجود میباشد:
۱( وجود راهکارهای موردی غیرسیستمی و غیرمنسجم شرکتها، نهادها و سازمانهای مختلف حوزه انرژی کشور در زمینه پدافند غیرعامل.
(۲ فقدان درک واحد از مفهوم تهدید، ماهیت، شدت و دامنهی تهدید و راهکارهای مقابله با آن در این حوزه. (۳ عدم تناسب بین سطح و مقیاس تهدید با توان دفاع عامل کشور.
لذا دغدغهی محقق عبارت بوده است از:

لزوم تدوین راهبرد جامع پدافند غیرعامل در حوزه انرژی، در زمان جنگ و وقوع بحران. -۲ اهمیت و ضرورت مساله:
توجه به دفاع غیرعامل در مقابل تهدیدات و تقلیل خسارات ناشی از حملات نیروی نظامی مهاجم امری بسیار مهم و ضروری است و باید جهت جلوگیری از آسیبپذیریهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و امنیت مراکز و تأسیسات حیاتی و حساس به دفاع غیرعامل روی آورد.

با توجه به موقعیت جغرافیائی کشور نوع و شکل مرزها، استقرار تأسیسات و منابع حیاتی و آسیبپذیر بودن این منابع و همچنین عدم برقراری توازن میان تهدید و سیستمهای دفاع عامل در کشور، بیش از پیش اهمیت پرداختن به این مسئله را روشن میسازد. با قبول این واقعیت که در حال حاضر سامانه پدافندی (عامل و غیرعامل) در کشور، با مشکلات عدیدهای مواجه بوده و میباشد، لذا ضرورت پرداختن به این موضوع راکاملاً آشکار و توجیه پذیر میسازد.

با توجه به آسیبپذیریهای کشور در حوزه انرژی و در مقابل تهدید مفروض، دستیابی به یک ارتباط منطقی بین میزان آسیبپذیریهای مذکور و بومی سازی پدافند غیرعامل از طریق انجام یک تحقیق علمی (و با توجه به نیاز کمیتهی دائمی پدافند غیرعامل کشور) ضروری است.

-۳ اهداف تحقیق :
کلی ۳-۱ هدف (اصلی):

دستیابی به راهبرد پدافند غیرعامل کشور در حوزه انرژی با رویکرد مدیریت بحران در زیر ساخت ها.

۳-۲ اهداف جزیی (فرعی):
(۱ دستیابی به پایداری در تولید، انتقال، توزیع و صادرات حاملهای انرژی کشور. (۲ تحقق آسیب ناپذیری در مراکزحیاتی و کاهش آسیبپذیری در مراکز حساس. (۳ تکمیل و پشتیبانی از اقدامات مربوط به پدافند عامل در حوزه انرژی.

(۴ دستیابی به بازدارندگی در مقابل تهدیدات. -۴ پیشینهی تحقیق:

در راستای موضوع تحقیق حاضر و با بررسیهای به عمل آمده در حوزه انرژی، اقدامات متولیان انرژی کشور در زمینه پدافند غیرعامل بارویکرد حفظ زیر ساخت های حیاتی کشور به شرح ذیل عنوان شده؛ ولی اقدامات عملی در این خصوص به نتایج ملموسی منجر نگردیده است.

۱( برنامهریزی و سرمایهگذاری در امر تحقیق و توسعه صنعت نفت، گاز، آب و برق به منظور ارتقاء سطح قابلیت اطمینان و مقاومت این صنایع.
(۲ توسعه راهبردها به منظور تقلیل آسیبپذیریها در امور زیر بنایی.
(۳ توسعه و گسترش خطوط راهنما و راهبردی برای برنامههای امنیت فیزیکی.
(۴ توسعه راهبردی اقدامات به منظور بازسازی قابلیتها و تواناییهای سیستمها و تأسیسات مجزا.

۵( توسعه یک سیستم به منظور مکانیابی، پراکندهسازی و توزیع زیر ساخت های حیاتی صنعت در راستای پشتیبانی از اقدامات و فعالیتهای واکنشی و بازیابی.
-۵ سؤالات تحقیق :
۵-۱ سؤال اصلی: راهبرد پدافند غیرعامل کشور در جهت توسعهی پایداری حوزه انرژی چیست؟

۵-۲ سؤالات فرعی:

۵-۲-۱ راهبرد پدافند غیرعامل کشور برای ایمنسازی زیر ساخت ها در حوزه انرژی چیست؟

۵-۲-۲ راهبرد پدافند غیرعامل کشور برای پایدارسازی زیر ساخت ها در حوزه انرژی چیست؟
۵-۲-۳ راهبرد پدافند غیرعامل کشور برای کاهش آسیبپذیری زیر ساخت ها در حوزه انرژی چیست؟
-۶ نوع و روش تحقیق:

این تحقیق با توجه به ماهیت ویژگیهای اهداف و سؤالات از نوع: کاربردی- توسعهای و روش تحقیق: موردی – زمینهای میباشد.

-۷ جامعهی آماری:
در این پژوهش جامعه آماری شامل نخبگان و صاحبنظران، متخصصان و کارشناسان، مراجع قانونی، نهادها، سازمانها، مؤسسات، دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی ذیربط کشور در حوزه انرژی می باشند که بر اساس مدارک قابل دسترس نسبت به انتخاب آنها اقدام شده که توزیع آنها نیز به شرح ذیل میباشد :

ردیف مشخصات اعضای جامعه آماری تعداد

۱ نخبگان وصاحب نظران مرتبط با حوزه انرژی ۱۰ نفر

۲ اساتید برجسته دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مرتبط با حوزه انرژی ۲۰ نفر

۳ صاحبنظران شاغل در مراجع قانونی مرتبط با حوزه انرژی ۱۰ نفر

۴ خبرگان حوزه مسائل راهبردی کشور ۲۰ نفر

جمع ۶۰ نفر

-۸ تعیین حجم نمونه عادلآذر و مومنی((۷۱:۱۳۸۳ به منظور برآورد حجم نمونه برای جامعه پژوهشی محدود، فرمول زیر را توصیه کردهاند.

چون متغیرهای اصلی از نوع کیفی بوده و میانگین پذیر نمیباشد، لذا برای تعیین اندازه نمونه از این فرمول که نسبت موفقیت ( ( P نا میده میشود استفاده میکنیم.

Α برابر سطح خطا می باشد که مقدار آن ۰/۵ بوده و با مراجعه به جدول z مقدار برابر ۱/۶ تعیین میگردد.

P برآورد نسبت در جامعه است و از آنجا که در این جامعه مقدار آن مشخص نمی باشد لذا برای اینکه حجم نمونه در
حداکثر حالت ممکنه محاسبه گردد، مقدار آن برابر ۰/۵ در نظر گرفته میشود.
d میزان دقت برآورد یا اشتباه مجاز بوده ومقدار آن ۰٫۰۸ در تظر گرفته شده است.

بنابراین، حجم نمونه برابر ۳۸ نفردر نظر گرفته میشود. -۹ روش نمونه گیری :

از آنجا که اعضای جامعه آماری تحقیق حاضر در سطوح مختلف توزیع شدهاند ، لذا برای انتخاب نمونهها (به نحوی که معرف جامعه آماری باشند)، از روش نمونهگیری تصادفی – طبقهای استفاده گردید.
-۱۰ روش گردآوری اطلاعات:
الف) روش کتابخانهای (بررسی اسناد و مدارک – آرشیو، کتاب و اینترنت)

ب) روش میدانی (مشاهده و پرسشنامه) -۱۱متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: پدافند غیرعامل متغیر وابسته: توسعهی پایداری در حوزه انرژی
-۱۳روش تحلیل دادهها:
از روش دلفی و ماتریس SWOT جهت تحلیل دادهها با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده میشود.

بخش دوم :ادبیات نظری تحقیق: -۱ مفاهیم:
۱-۱ واژگان موضوع:
(۱ انواع انرژی (انرژی فسیلی، انرژی حاصل از آب و برق) (۲ ایمنسازی۱
(۳ پراکندگی۲
(۴ مکانیابی۳
(۵ بحران انرژی۴
۶) انرژىهای نو۵
(۷ مقاومسازی ساختمانها و تأسیسات۶
(۸ بحران انرژی۷
(۹ همتاسازی۸
انواع انرژى:

۵- انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زیست توده، انرژی هیدروژنی، انرژی پیل سوختی، انرژی زمین گرمایی، انرژی الکتریکی، انرژی جذر
و مد، انرژی فناوری انتقال بار الکتریکی صاعقه، انرژی گاز مصنوعی، انرژی انتقال برق بدون سیم (از سطح ماه).
این انرژىها در اشکال متنوع خورشیدی، بادی، الکتریکی، زیست توده، زمینگرمائی، امواج، هیدروژنی، نفت مصنوعی، گاز مصنوعی اشتقاقیافته از ذغال سنگ، گاز طبیعی مایع۱ لایه هاى رسی نفتی۲ و شنهاى قیراندود میتوانند در اختیار گرفته شوند. Fawwas Elkarmi and Mustafa) ،(۲۷: ۱۹۹۳
انرژى خورشیدى:
این نوع انرژى در ضمن محدودیتهاى خاص خود، بهصورت رایگان و اتمامناپذیر و همراه با کمترین میزان آلودگی میتواند در دسترس قرار گیرد. از جمله محدودیت هاى مربوط به آن تأثیر عامل عرض جغرافیائی، وجود روزهاى ابرى و
کاهش قدرت تشعشع خورشید در سطح زمین است.(( Philip – Filner 1977. P.30
انرژى زمینگرمائی:

این انرژى نامحدود با حرارت ناشی از فعالیت آتشفشانها مرتبط است و در نواحی پرحرارت ژئولوژیکی یافت میشود.

درجه حرارت ماگما در مواردى به بیش از ۵۰۰ درجه فارنهایت میرسد. انرژى زمینگرمائی براى نخستین بار در سال ۱۸۹۰ در شهر بوئیس۳ آیداهو جهت تأمین آب گرم به کار گرفته شد.((. J.partick Muffler 1982. p.470
انرژى باد:
انرژى که از باد حاصل میشودمعمولاً به صورتهاى انرژى جنبشی، انتقالی و نوسانات مکانیکی کاربرد دارد.(
( Windmill Brings 1979.P.16

انرژى زیست توده:
افزایش قیمت نفت و کمبود فضاى آزاد جهت رهاسازى زباله، باعث استفاده از این نوع انرژى در اروپا شد. هر پوند زباله
جامد بهطور متوسط معادل BTU500 انرژى که برابر ۱۰ درصد ارزش گرمائی زغالسنگ است، تولید میکند.(

(.E.Milton Wilson and Harvey 1978. P.493

انرژى الکتریکی:
سوخت نیروگاههاى برق از طریق توربین بخار و به وسیله انرژى فسیلی، مواد رادیواکتیو و آب تأمین میشود. استفاده از نیروى آب به دلیل پرشدن دریاچه سدها و خطر خشکسالی و همچنین مقررات زیستمحیطی تا حدى با محدودیت روبهرو است.((Wheeler & muller .1986.P.279
فنĤوری انتقال بار الکتریکی صاعقه:

انتقال بار بوسیله سیستم برقگیر میلهای از روشهای سنتی برای مقابله با صاعقه است که از زمان فرانکلین۴ مورد استفاده بوده و براساس هدایت بار الکتریکی صاعقه به زمین عمل مینماید.(( http: //www.platts.com/ water

ایمنسازی:
کلیه اقدامات سختافزاری و نرمافزاری در جهت در امان ماندن از تهدیدات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظامی و زیست محیطی که به صورت فردی یا گروهی به اجرا در میآید. (نشریه پدافند غیرعامل. ستاد کل نیروهای مسلح،(۲۵ :۱۳۸۱
همتاسازی:

مجموعه اقداماتی که منتج به دستیابی به جایگزین متناظر جهت بهرهگیری در زمان و مکان مناسب گردد ( فکر ، ایده ، اقدامات ، تجهیزات ، نفرات ، …) (نشریه پدافند غیرعامل. ستاد کل نیروهای مسلح،(۲۶ :۱۳۸۱

پراکندگی:
عبارت است از گسترش، باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها، تجهیزات، تأسیسات یا فعالیتهای مرتبط با انرژی به طوری که مجموعهای از آنها هدف واحدی را تشکیل ندهند و باعث کاهش آسیبپذیری در برابر اقدامات دشمن گردد.( آیین نامه رزمی اف ام ۳۴ ارتش امریکا)
مکانیابی:
در موضع پدافند غیر عامل اگرچه با توجه به توسعه فناوری در تسلیحات امروز انتخاب عرصههای ایمن به طور مطلق امکانپذیر نیست لیکن در انتخاب نقاط برای ایجاد تأسیسات و ساختمانها میتوان عرصههاینسبتاً ایمن را انتخاب کرد به نحوی که دشمن برای شناسایی و هدفگیری با مشکل مواجه شده و ناچار باشد هزینهها و مخاطرات بیشتری را بپذیرد. (نشریه پدافند غیرعامل. ستاد کل نیروهای مسلح،(۲۹ :۱۳۸۱

مقاومسازی ساختمانها و تأسیسات:
مجموعه اقداماتی است که آسیبهای محتمل به ساختمانها و تأسیسات را به حداقل میرساند و علاوه بر این که در قالب اقداماتی اجرایی نسبت به ساختمانها و تأسیسات موجود امکانپذیر است در قالب دستورالعملها و مقررات فنی در طرحهای آینده نیز کاربرد دارد. (نشریه پدافند غیرعامل. ستاد کل نیروهای مسلح،(۲۷ :۱۳۸۱
بحران انرژی:

نتش ناشی از کاهش تولید، توزیع یا فروش انواع انرژی مورد نیاز در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی، ناشی از جنگ، تحریمها، عملیات خرابکاری یا تروریستی که اثرات قابل ملاحظهای بر امنیت ملی، منطقهای یا بینالمللی بگذارد. (نشریه پدافند غیرعامل. ستاد کل نیروهای مسلح،(۲۴ :۱۳۸۱
تعریف ۱-۲ مفهومی متغیرها:
۱-۲-۱ پدافند غیرعامل:۱

به مجموعه اقداماتی که مستلزم بکارگیری جنگافزار نبوده و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد، اطلاق میگردد. (نشریه پدافند غیرعامل. ستاد کل نیروهای مسلح،(۲۰ :۱۳۸۱
۱-۲-۲پدافند غیرعامل در حوزه انرژی:

به مجموعه اقدامات، اصول و تدابیری اطلاق میشود که در برابر تهدیدات نظامی دشمن، بحرانهای سیاسی و اجتماعی و بلایای طبیعی، علاوه بر کاهش آسیبپذیری و خسارات به زیرساختهای انرژی، موجب تداوم تولید انرژی گردیده و تأسیسات حیاتی و نقاط حساس از حداقل انرژی محروم نگردند.
۱-۲-۳ توسعه پایداری :
توسعه پایداری عبارتست از: حفظ و ارتقاء آسیب ناپذیری یا حداقل آسیب پذیری، قابلیت تداوم فعالیت، اداره، حفظ و حراست اززیر ساخت های حیاتی و حساس بخشهای تولید، انتقال، توزیع و صادرات حوزه انرژی، درشرایط بحرانی ناشی از جنگ بوده و کلیه اقدامات مربوط به ایمن سازی، پایدارسازی و کاهش آسیبپذیری را شامل میشود.

-۲ مبانی نظری موضوع:

۲-۱ تحولات تاریخی جنگ:
جنگهای نسل اول :

شامل جنگهای دوره تاریخی از پیدایش بشر تا اختراع سلاحهای گرم و متکی بر سلاحهای سرد میشود .
جنگهای نسل دوم :
شامل جنگهای دوره تاریخی اختراع و بکارگیری سلاحهای گرم تا زمان ورود ماشین به عرصه نبرد میشود .
جنگهای نسل سوم :
یا جنگهای مکانیزه با اختراع و بکارگیری ماشینهای جنگی و توسعه عرصه نبرد به هوا و زیردریا شروع و تا دوره معاصر ادامه داشته است . (عامریون، ( ۲۸ :۱۳۸۵
جنگهای نسل چهارم :

تاکید بر جنگ نرم شامل :

۱٫ جنگ و اشراف اطلاعاتی ( اعمال سلطه اطلاعاتی )
۲٫ جنگ روانی تبلیغاتی

۳٫ جنگ سایبری
۴٫ جنگ فرهنگی و روانی (عامریون ،( ۳۰ :۱۳۸۵
۲-۲ ویژگیهای عمومی محیط جنگ آینده : (عامریون ،( ۳۰ –:۱۳۸۵

(۱ قدرت جنگ دورایستا و هوشمند .

(۲ دقت ، هوشمندی و قدرت تخریب بالا در تسلیحات . (۳ توان انهدام اهداف در عمق جغرافیایی کشور .
(۴ عملیات بر اساس اطلاعات و سرعت تبادل آن . (۵ اشراف اطلاعاتی کامل بر اهداف حیاتی .
(۶ اولویت در اهداف سیاسی ، استراتژیک. (۷ غیر تناوبی و ائتلافی بودن جنگ .
(۸ غیرخطی بودن درگیری ها و سیالیت منطقه نبرد . (۹ در زمان منقبض اما در مکان بسیط هستند . (۱۰ تبدیل مراکز زیرساختی به اهداف حیاتی .
۲-۳ گونهشناسی تهدیدات

“بر سر ماهیت یا سرشت تهدیدات نیز اختلاف نظر گستردهای حاکم است.”(تریف، (۴۷: ۱۳۸۳

چنان که تریف و همکارانش اظهار داشتهاند، به دلیل پیچیدگی تهدید و تنوع آن تلقیها از امنیت نیز تفاوت یافته و شاهد ظهور طیف متنوعی از مکاتب امنیتی میباشیم. بدیهی است که هر دسته از این تهدیدات در مقام مدیریت تابع اصول و ضوابط خاص میباشند.(افتخاری، (۱۶۱: ۱۳۸۵

نظر به عدم اجماع در خصوص معیارهای اصلی در تهدیدات، مهمترین شاخصهایی که تا کنون مورد توجه قرار گرفتهاند، باید مورد طرح و بررسی واقع شوند.(تاجیک، (۹۴: ۱۳۷۹

تقسیم بندی تهدیدات با توجه به بعد، رایجترین رویکرد در تقسیمبندی را شکل میدهد که در آن، عامل تهدید با توجه به حوزهای که تهدید در آن عمل مینماید، مورد شناسایی قرار میگیرد. باری بوزان از چهار گونه اصلی تهدیدات به شرح زیر سخن گفته است: (باری بوزان، (۱۴۲: ۱۳۷۸ -۱ تهدیدات سیاسی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 30 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد