بخشی از مقاله

چکیده

در این مقاله با تعیین چشمه های لرزه زای در نرم افزار Gis و با بهره گیری از نرم افزار کاربردی EZ-FRISK، چشمه های منطقه تحلیل شدند. همچنین اینکه با استفاده از ضرایب لرزه خیزی چشمه ها و شتاب به دست آمده برای سنگ بستر در نرم افزار Surfer برای منطقه مورد مطالعه نقشه خطر تهیه شده است. از طرفی بااستفاده از نرم افزار EERA شتاب روی سطح زمین محاسبه گردیده است. در آخر درصد تخریب در این مناطق برای سازه های با مصالح مختلف محاسبه شده است .

.1 مقدمه

بافتهای فرسوده شهری، محلات فرسودهای در فضای شهری است که مسائل و پیچیدگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شیوه خود را دارد. این محلات و بافتها از یک سو دارای ریشههای سکونتی ارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری است و از طرف دیگر به جهت فرسودگی شدید، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی، وجود مشکلات اجتماعی و امنیتی و آسیبپذیری در برابر زلزله، سیل و آتش سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن دارای مشکلات رو بنایی و زیر ساختی هستند.

بافتهای فرسوده به سه دسته زیر تقسیم میشود:

الف – بافتهای دارای میراث فرهنگی

ب – بافتهای شهری - فاقد میراث فرهنگی -

ج – بافتهای حاشیهای - سکونتگاههای غیررسمی - البته غیر از تعریف فوق، تعاریف متفاوت دیگری نیز از مفهوم بافت فرسوده در منابع تخصصی تبیین شده است که در پاره ای موارد دارای اختلاف و در برخی مولفه ها دارای اشتراک می باشند. معیارهای زیر را می توان به عنوان مشترکات نظریات مختلف جهت تشخیص و شناخت بافت فرسوده از غیر فرسوده برشمرد:

-    فقدان شرایط مطلوب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی.

-    عدم برخورداری از شبکه دسترسی مناسب و کمبود خدمات و زیرساختهای شهری.

-    آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی و سایر بحرانها به دلیل عمر زیاد ساختمانها و ناپایداری ناشی از قدمت یا استفاده از مصالح نامناسب.

-    تراکم بلای جمعیت با وجود ریزدانگی بافت و تراکم ساختمانی پائین.

-    عدم امکان نوسازی - به سبب فقر مالکین - و عدم وجود انگیزه های سرمایه گذاری.

-    میل به مهاجرت و تغییرات مستمر بافت اجتماعی بومی و جایگزینی گروه های ناتوان تر.

.2مدلسازی چشمههای لرزهای

چشمه، عارضه است که زلزله یا زلزله های متعددی را می توان به آنها مرتبط دانست. به عبارت دیگر زمین لرزه ها در اثر فعالیت چشمه های لرزه ای رخ می دهند.[3] چشمههای لرزهای به سه شکل چشمه نقطهای ٬چشمه خطی و چشمه سطحی مدلسازی میشوند. بطور کلی چشمه لرزه ای از نظر زمین شناسی با واژه شناخته شده ی گسل مرتبط می شود ولی تفاوت های متعددی این دو با هم دارند به عنوان مثال، یک چشمه می تواند شامل چندین گسل باشد.

با توجه به مفهوم معرفی شده از چشمه های لرزه ای و نقشه زلزله های رخداده در پهنه مورد مطالعه چشمه های لرزه ای منطقه شناسایی و نام گذاری شدند. همین طور اینکه با توجه به تحقیقات انجام گرفته توسط محققینی چون آمبرسیز و ملویل نوروزی- اشجعی، کوپر اسمیت و ... که روابطی برای تعیین توان لرزه خیزی گسل ها با توجه به طول آن ها ارائه کرده اند٬ چشمه های انتخاب شده صحت سنجی شده اند . در جدول زیر اطلاعات مربوط به چشمه ها آورده شده است.

جدول – 1 اطلاعات مربوط به چشمه های لرزه زای        

.3 تعیین پارامتر های لرزه خیزی چشمه ها

در این بخش با استفاده از نرم افزار Zmap، تمامی چشمه های لرزه زای تعیین شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند و پارامترهای لرزه خیزی برای تمامی چشمه ها به دست آمده است که در جدول - 2 - قابل مشاهده می باشد.

جدول -2 اطلاعات لرزه خیزی مهم چشمه ها        

.4تعیین شتاب منطقه با استفاده از نرم افزار EZ-FRISK و تهیه نقشه خطر

باید دانست که کاهش پارامترهای جنبش نیرومند زمین با دور شدن از منبع زمین لرزه را کاهندگی گویند همچنین برای محاسبه و برآورد خطر زمین لرزه در یک سایت یا تهیه نقشههای لرزه ای مناطق، ما به رابطهای نیاز داریم که بتواند کاهندگی را برای ما مشخص نماید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید