مقاله توسعه اکوتوریسم درشهرستان دلفان

word قابل ویرایش
25 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
صنعت گردشگری به حدی از رشد رسیده که فعالیت گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پـس از کشاورزی صنعت خدمات محسوب میگردد و کارشناسان پیش بینی میکنند به عنوان سود آورترین صنعت جهان دراید. بطوریکه از ان به عنوان صادرات نامریی که مرکز اقتصادی ان شهرها هستند نام می برند امروزه توریسـم , جایگاه مناسبی در رشته های علمی , بخصوص جغرافیا کسب کرده است .
اکوتوریسم گزینه شاخص بخش گردشگری است که می تواند توان بالقوه طبیعی و ویژگی هـای فرهنگـی را بـه سرمایه های بالفعل تبدیل کند و با رونق آن موجب اشتغال ،اعتلا فرهنگـی ،حفاظـت محـیط زیسـت و تقویـت موقعیت منطقه در کشور و حتی در نظام بین المللی شود.رویکرد به اکوتوریسـم بـه عنـوان یـک الگـوی فضـایی امروزه دامنه گسترده ای یافته است .این در حالیست که از نظر اقتصادی نیز اکوتوریسم پویـایی اقتصـاد جوامـع محلی را با ایجاد اشتغال سبب می شود .بدیهی است بدون آگاهی و شناخت پتانسیلها و توانهای بالقوه و بالفعـل در هر منطقه امکان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت ،براین اساس در ایـن پـژوهش بـه شناسـایی قابلیتها و راهکارهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان دلفان می پردازیم .هدف این پزوهش معرفـی جاذبـه هـای اکوتوریستی شهرستان دلفان ،بررسی مشکلات ،سطح از نظر امکانـات و زیرسـاختهای گردشـگری ،پتانسـیلهای اکوتوریسم و ارائه پیشنهاداتی در رابطه با رفع موانع توسعه گردشگری پرداخته شده است .
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است که ضمن مطالعات میدانی و بررسی اسناد و آمار با تجزیه و تحلیل و ترسیم نقشه های مختلف پرداخته شده است .
نتیجه آنکه ،ضعف امکانات زیربنایی ،خدمات گردشگری، ضعف آموزش ، ضعف مدیریت ، تداخل وظایف سـازمانها و تبلیغات ضعیف در توسعه نیافتگی گردشگری شهرستان موثر بوده اند. همچنین بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه شهرستان دلفان از توانهای اکوتوریسمی بالایی برخوردار می باشد که در صـورت ایجـاد زیرسـاختها مـورد نیـاز، برنامه ریزی، مدیریت و تبلیغات کافی و مشارکت دادن مردم ، گردشگری شهرسـتان توسـعه یافتـه و بـه توسـعه منطقه ای خواهدانجامید.
واژگان کلیدی:اکوتوریسم ،توسعه پایدار،گردشگری،تحلیل فضایی، دلفان
مقدمه :
توریسم از مهمترین فعالیتهای انسانی معاصر است که همراه با بوحود آوردن تغییرات شگرف در سیمای زمین
،اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،منش و روش زندگی انسانهارا دگرگون می سازد(محلاتی ،١٣
برای رشد و پیشرفت خودنیاز به پژوهش دارد و نخستین گام برای :١٣٨٠).توریسم هم مانند یک علم و صنعت ارتقاء صنعت توریسم شناخت جاذبه های توریستی است (رهنمایی،۵:١٣۶٩).صنعت گردشگری آنچنان در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آنرا صادرات نامرئی نامیده اند(رضوانی ،٨:١٣٧۴).
پیشرفت های متنوع تکنولوژی قرن حاضر موجبات پیشرفت ارتباطات ، حمل و نقل ، افزایش سرعت و آسایش نسبی مسافرت را در پی داشت که در نتیجه ، انقلاب بزرگی در صنعت گردشگری به وجود آمد. به دنبال آن ایجاد مراکز و خدمات گردشگری و فعالیت های مرتبط با آن توسعه یافت ، تا جایی که گردشگری خارجی در سال های اخیر منبع قابل توجهی برای تأمین نیازهای ارزی و ایجاد اشتغال بسیاری از کشورها بوده است و به عنوان یکی از اقلام صادراتی نامرئی نقش مهمی را در عرصه تجارت جهانی ایفا می کند. به طوری که در حال حاضر پس از صنعت نفت و خودرو سازی، سومین صنعت صادراتی جهانی محسوب می شود.این صنعت آنچنان در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صنعت نامرئی نامیده اند(رضوانی،
.(۸ : ۱۳۷۴
توریسم و پیامد های آن از جمله پدیده های نوین قرن بیستم هستند که طبق برآورد کارشناسان این صنعت در آینده از جایگاه والایی در معاملات اقتصادی برخوردار خواهد بود. این صنعت قریب ١٠ درصد درآمدهای جهانی را شامل شده و در زمینه اشتغال ، یک دهم کارگران جهانی را فراهم نموده است .توجه به صنعت گردشگری از یک سو به علت ارزش های اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی آن می باشد(الوانی و دیگران ، ١٣٧٣: ٧۵).
یکی از بخش هایی که در صنعت توریسم مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته است ، صنعت اکو توریسم است . توسعه اکوتوریسم می تواند با ایجاد فرصت های شغلی منافع اقتصادی بی شماری را به طور مستقیم متوجه مردم بومی کشورها کند. اکوتوریسم از بنیان های توسعه پایدار جوامع و راهی برای حفظ چشم اندازها و ذخایر طبیعی است که بیش از تأسیسات رفاهی و اقامتی به منابع انسانی نیاز دارد به همین دلیل نیازی به جذب سرمایه گذاری های سنگین ندارد.
بدون آگاهی و شناخت پتانسیل ها در هر منطقه ، امکان برنامه ریزی وجود نخواهد داشت . در واقع شناخت پتانسیل های هر منطقه به محقق این امکان را می دهد تا بر اساس وضع موجود و توان منطقه متناسب با آن توسعه و جهت آن را شناسایی کند(رضوانی، ١٣٨٠ : ٣٧).
ایران یکی از پنج کشور بهره مند از تنوع زیستی کامل به شمار می آید که مجموعه گسترده ای از منابع طبیعی و فرهنگی با ارزش را دارا می باشد که متأسفانه بسیاری از آنها پراکنده و ثبت نشده اند، در حالیکه امکان سنجی هر کدام از جاذبه های اکوتوریستی قابل سرمایه گذاری در کشور حاکی از آن است که اکوتوریسم در ایران یک منبع اقتصادی کم نظیر و بسیار مستعد ، اما متاسفانه رها شده به حال خود است .
با توجه به اینکه صنعت گردشگری در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف نقش و اهمیت ویژه ای دارد، بر این اساس در پژوهش حاضربه معرفی جاذبه های اکوتوریستی شهرستان دلفان ، شمال غرب استان لرستان می پردازیم . این شهرستان در میان کوههای زاگرس چین خورده در غرب ایران قرار گرفته و با توجه به موقعیت کوهستانی و بارش نسبتا فراوان ازآبشارها، چشمه ها ،جنگلهای بلوط ،مراتع وسیع و چشم اندازهای زیبایی برخوردار است . این شهرستان با ٢٧٠٠ کیلومتر مربع مساحت و میانگین ارتفاع بیش از ١۵٠٠متر در منطقه شمال غرب استان لرستان قرار گرفته است .
شهرستان دلفان با توجه به برخورداری از جذابیت های مختلف توریستی ،بویژه توریسم طبیعی
(اکوتوریسم )آنگونه که شایسته است ،مورد شناسایی و استفاده گردشگران قرار نگرفته است .با توجه به توانهای بالای گردشگری این منطقه ،به منظور توسعه و گسترش امر گردشگری بویژه گردشگری طبیعی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی ،افزایش درآمدو بالا بردن سطح اشتغال منطقه از یک سو و کمک به توسعه ایرانگردی ،برای فراهم ساختن وسایل و تسهیلات بهتر از سوی دیگر و همچنین برای شناساندن هر چه بهتر و بیشتر جاذبه های گردشگری و ارتقاء سطوح توسعه فرهنگی، توسعه صنعت گردشگری امری است لازم و کوتاهی در این زمینه باعث عقب ماندگی از یکی از زمینه های مهم فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی خواهد شد. بنابراین با توجه به توانهای بالقوه اکوتوریستی این شهرستان ،شناخت توانها و برنامه ریزی در این بخش ، می تواند گامهای ارزنده ای در جهت رفع محرومیت در این منطقه برداشته و زمینه ای برای توسعه آن فراهم شود.
در این پژوهش تلاش می شود تا از طریق شناسایی پتانسیلها و جاذبه های اکوتوریستی، با ارائه راهکارهایی جهت بهره برداری منطقی و بهینه و نگهداری و بررسی مشکلات این پتانسیلها، ضمن ارتقاء صنعت گردشگری منطقه ، زمینه رفع محرومیتهای این منطقه در سطوح مختلف و توسعه پایدار آن فراهم شود.
اهداف تحقیق :
این پژوهش اهداف زیر را دنبال میکند:
هدف کلی :١- شناسایی و معرفی توانها و جاذبه های بالقوه و بالفعل اکوتوریستی شهرستان دلفان .
اهداف راهبردی: ١- ارائه راهکارهایی جهت حفظ و نگهداری توانمندی های اکوتوریستی و گردشگری منطقه .
٢- ارائه راهکارهایی جهت توسعه توانمندی های اکوتوریستی منطقه .
٣- بررسی مشکلات موجود در گردشگری شهرستان .
اهمیت تحقیق :
در سالهای اخیر ملاحظات اکولوژیکی و زیست محیطی موجب گردید تا اکوتوریسم به عنوان سازگارترین نوع گردشگری بیش از سایر اشکال گردشگری مورد توجه قرار گیرد.در واقع این نوع گردشگری جهت ارتقائ پیشرفت اقتصادی هر کشور ،مردم بومی منطقه و حفظ ارزشهای طبیعی ،زیست محیطی و فرهنگی مناطق گردشگری مناسب تشخیص داده شده است . به همین خاطر توسعه این بخش جزء اهداف اصلی صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود(حسینی و هوشیار خواه ،١٠۴:١٣٨۴).
استان لرستان و شهرستان دلفان با داشتن سرزمین چهار فصل و سابقه تاریخی دیرینه و موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی ،امکانات بالقوه ،ویژگیهای زیست محیطی و جاذبه های طبیعی از پتانسیلهای بالایی در زمینه طبیعت گردی و گردشگری تاریخی _فرهنگی برخوردار است .در استان لرستان و شهرستان دلفان اهمیت اقتصادی صنعت گردشگری شناخته نشده و از سوی سیاستگذاران و مردم مورد حمایت قرار نگرفته است
،بنابراین شناخت و برنامه ریزی و توجه به قابلیتهای اکوتوریسم آن می تواند باعث جذب طبیعت گردان و ارتقائ سطح اقتصاد اجتماعات محلی با ایجاد اشتغال و درآمد مناسب گردیده و به توزیع متعادل درآمددر این شهرستان کمک نماید.
از فواید و ارزش های این پژوهش ، ارتقاء سطح گردشگری منطقه است که این امر با توجه به محرومیت اقتصادی این منطقه ، در جهت رفع محرومیت های منطقه و توسعه پایدار آن مؤثراست . این پژوهش گذشته از اینکه راهکارها و راهنمایی های مفیدی برای برنامه ریزیهای توریستی استان و شهرستان مورد پژوهش در بر دارد، می تواند در غنی تر شدن ادبیات توریستی، ارتقاءآموزشهای توریستی، معرفی فرهنگ و جاذبه های این منطقه و همچنین از جنبه های اقتصادی مؤثر باشد.
از دیگر ارزشها و فواید این پژوهش :
-حفاظت و بهبود محیط زیست .
– باز سازی و زیبا سازی مکانهای طبیعی و محیط زیست .
– توجه به حفظ آثار و جاذبه های زیست محیطی وتاریخی .
-گسترش مبادلات ، ایجاد فرصتهای جدید شغلی و بهسازی سلامت روانی .
– از نظر سیاسی ،ارزشهای موجود در هر نظام سیاسی (مانند ارزشهای انقلاب اسلامی )می تواند توسط گردشگری صادر شود.
روش تحقیق :
نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگوئی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل محتوا، اسنادی، تاریخی و …)
روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی ،اسنادی و تحلیلی می باشدکه بخشی از اطلاعات از طریق مطالعات میدانی تهیه خواهد شد.
ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ، مصاحبه و…
داده های مورد نیاز از طریق مشاهده ، مصاحبه و استفاده از آمارنامه ها، پایان نامه ها، مقالات موجود در زمینه گردشگری و اطلاعات سازمانهای مختلف گردآوری می شوند.
روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش ، روش کتابخانه ای و روش میدانی است . بدین ترتیـب کـه در مبانی نظری و ادبیات پژوهش از روش کتابخانه ای(متن خوانی، آمار و جداول ، نقشه ) و برای تحلیـل متغیرهـا و آزمون فرضیه ها از روش میدانی(پرسشنامه ای) استفاده شده است .
مبانی نظری :
ریشۀ یونانی واژه توریسم ، «تورینست » است که از یونان به اسپانیا، سپس به فرانسه و از آنجا به انگلیس وارد شده است . در قرن ١۴ میلادی، کلمۀ تور به معنای «نوبت » یا «دوره خدمت »، در قرن ١۵ به معنای «حرکت دورانی» و در قرن ١٧ به معنای «مسافرت کردن به اطراف » به کار رفت و در قرن ١٨ و ١٩ کلمات «توریسم » و «توریست » از آن گرفته شد. توریسم نه تنها در زبان های فرانسوی و انگلیسی، بلکه در اکثر زبان های زنده دنیا با اندکی اختلاف در تلفظ ، مفهومی مشترک دارد. در زبان فرانسه ، کلمه تور علاوه بر «نوبت »، به مفهوم «حرکت »،«مسافرت » و «گردش » است ، خواه این گردش به دور دنیا و یا حرکت به دور محوری باشد (کاظمی، ١٣٨۶: ١۴-١۵).
در فرهنگ لغات فارسی، گردشگری را چنین تعریف کرده اند: در اقطار عالم سفر کردن و شناخت ؛ مسافرت برای تفریح و سرگرمی؛ و سفری که در آن مسافر به قصدی می رود و سپس به محل سکونت خود باز می گردد (همان :١۵).
توریسم براساس تعریف سازمان جهانی توریسم ، به کلیۀ فعالیت های افرادی اطلاق می شود که به مکان هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت ، انجام کار و سایر هدف ها، برای مدت کمتر از یک سال می روند. به این ترتیب ، محور توریسم از مسافرت هایی که صرفا به منظور گذراندن تعطیلات و سپری کردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می گیرد، بسی فراتر می رود (زاهدی، ١٣٨۵: ۴).
یکی از صاحب نظران در یک تعریف ساده ، توریسم را هر آنچه که به توریست ها و خدمات مرتبط به آنان مربوط می شود، می داند. در تعریفی که سازمان ملل ارایه کرده ، توریست فردی است که بیش از یک روز و کمتر از یک سال در محلی غیر از محل اصلی اقامت خود بماند(همان : ۴).
اقتصاد دانان های سوییس (١٩۴٢) که بیشتر، گردشگری را محور تحقیقات خود قرار داده بودند، آن را برای برقراری مجموعۀ روابطی می دانستند که از مسافرت و اقامت افراد غیر بومی، بدون حضور و اشتغال دایم در مکانی، به وجود می آید. این تعریف مدت ها مورد قبول انجمن بین المللی متخصصان علمی گردشگری بوده است (کاظمی، ١٣٨۶: ١۶). توریسم مجموعۀ تعامل هایی است که در فرایند جذب و مهمانداری، بین توریست ها، سازمان های مسافرتی، دولت های مبدأ، دولت های میزبان و مردم محلی برقرار می شود(زاهدی، ١٣٨۵: ۴).
تعریف دیگری که از توریسم ارایه شده ، عبارت است از« گذراندن اختیاری مدتی از اوقات فراغت خویش در مکانی غیر از محل سکونت دایمی به قصد التذاذهای گردشگری»(صدر موسوی و کهنمویی، ١٣٨۶: ١٣٠).
در کل تعاریف بسیاری از توریسم ، از طرف متخصصان رشته های مختلف مرتبط با این صنعت ارایه شده است .تعاریفی که در این قسمت ارایه شد، تنها برخی از تعاریف مهم در این زمینه بودند.
اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت نوعی از توریسم طبیعی و پایدار است که با مشارکت گردانندگان بومی و بهره گیری از پتانسیل های طبیعی گردشگری میسر است (میر سنجری، ١٣٨۵: ٧).
سازمان جهانی گردشگری، اکوتوریسم را به صورت زیر تعریف می کند (همان : ٧):
نوعی از گردشگری که در آن مسافرت به مناطق طبیعی(که به نسبت بدون آسیب بماند) با اهداف مطالعاتی و بهره بصری از مناظر و رستنی های طبیعت و حیات وحش و با توجه به جنبه های فرهنگی هم در گذشته و هم در حال انجام می پذیرد.
اکوتوریسم گرایش نوین در صنعت جهانگردی است . چشم انداز و مناظر زیبای طبیعت ، از کانون ها و جاذبه های توریست پذیر این نوع از جهان گردی است ، لذا اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت محیط زیست به منظور دستیابی به توسعۀ پایدار امری ضروری است (رضوانی، ١٣٨٢: ١١۵).
اکوتوریسم به طور روز افزون به عنوان روشی برای توسعۀ پایدار در کشورهای روستانشین تمجید می شود، به این دلیل که اکوتوریسم می تواند رشد اقتصادی را برانگیزد و در همان حال حفاظت محیطی را هم القا کند
.(Teh and Cabanban, 2007: 999)
مدیریت پایدار منابع تفرجی مشخصا با واژه اکوتوریسم مترادف می باشد. اکوتوریسم نوعی مدیریت توریست است که سیستم اکولوژیکی در آن حراست می گردد (شریفی نژاد و شریفی، ١٣٧۶: ٣٠). در نتیجه اکوتوریسم به عنوان یک خرده مجموعه از توسعۀ پایدار نقش دارد که همۀ اجزای مجموعۀ توسعه پایدار را به شکلی متوازن در کنار هم گرد می آورد تا حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه تحقق یابد (مسلمیان ، ١٣٨۵: ۴۵). در واقع ، اکوتوریسم نوعی گردشگری مسؤلانه است که علاوه بر حفاظت از منابع طبیعی، رفاه و ارزش های اجتماعی مردم محلی را هم در نظر می گیرد(کریمی پنابندانی، ١٣٨۵: ۶۴).
سال ٢٠٠٢ میلادی از طرف UNEP و سازمان جهانی گردشگری به عنوان سال جهانی اکوتوریسم برگزیده شد(محمودی نژاد، ١٣٨۶: ۶٠).
صنعت توریسم ، ترکیبی از فعالیت ها، خدمات و صنایع مختلف است . کمیت ، کیفیت و هماهنگی عوامل و بخش ها در عرضۀ محصول ، نقش مهمی در موفقیت و توسعه این صنعت در یک منطقه ایفا می کند. سی سا عناصر صنعت گردشگری را در پنج دستۀ منابع ، زیرساخت ها، تسهیلات پذیرایی، تسهیلات سرگرمی و ورزش و خدمات واسطه ای تقسیم بندی کرده است (کاظمی، ١٣٨۶: ۶۶). این تقسیم بندی در آورده شده است .
عناصر سازنده محیط های گردشگری شامل دو گروه فرهنگی و طبیعی بوده که ساختارها و الگوهای متنوعی در منظر ایجاد می نمایند. روابط درونی این عناصر نسبت به هر یک از آن ها دارای اهمیت بیشتری است ، زیرا در
محیطی مرتبط و پیوسته با یکدیگر واقع شده اند و پایداری سیستم را موجب می شوند. در واقع ، ارتباط متناسب ، پویا و پیوسته میان دو گروه عناصر و بستری که بر روی آن شکل گرفته اند، پایداری و بقای ساختار گردشگری را تعیین می نمایند(صبری، ١٣٨۶: ۵۴).
جدول (٢-١) عناصر صنعت گردشگری

منبع : کاظمی، ١٣٨۶: ۶٧
یافته ها ی تحقیق :
با توجه به قابلیت ها و جاذبه های عشایری در استان های عشایری کشور، فعال سازی گردشگری با هدف ایجـاد اشتغال فصلی برای عشایر، حفاظت از منابع طبیعی واقع در قلمرو عشایر، حفظ سنت ها و فرهنـگ هـای اصـیل بومی، توسعه مناطق عشایری و مشارکت عشایر در فعالسازی توریسم عشایری در ابعاد مختلف اعـم از داخلـی و خارجی امری ضروری است ( مولایی هشجین ، ١٣٨٢: ١۴). توجـه بـه آداب و رسـوم و سـنتهای عشـایری از آن جهت دارای اهمیت است که جوامع ایلی عشایری در حال گذر از یک دوره مابین سنت و مدرنیته هسـتند .ایـن امر تضادهای درونی این جوامع را به علت آنکه مدرنیته از این فرجام ها پدید می آید و شکل تازه ای را از ارتباط انسان وتولید نمایان می سازد تشدید میکند . از این رو بقـای شـیوه تولیـد مبتنـی بـر کـوچ در شـرایط مـدرن اقتصادی در حال تطور و تغییر می باشد که باید این تطورات با احتیاط هدایت شود. بـا توجـه بـه مطالـب ذکـر شده (هرچند سطحی و مختصر) مشخص میگرددکه استان لرستان از مناطق دارای آداب و رسوم و سنتهای ویـژه و جذاب برای گردشگران می باشد ،ولی تاکنون چنانکه شایسته است به علاقه منـدان و دوسـتداران ایـن جاذبـه های بومی و سنتی معرفی نگردیده و زیرساختها ،امکانات و برنامـه ریـزی هـای درسـت جهـت اسـتفاده از ایـن پتانسیلها فراهم نگردیده ،و توجه به نقشی که صنعت گردشگری در پیشـرفت اقتصادی،سیاسـی کشـورها دارد و همچنین نقش جوامع بومی و عشایری در نگهداری و پاسداشت میـراث فرهنگـی و بـومی ، میطلبـد کـه برنامـه ریزیهای درست و اصولی در جهت استفاده از این پتانسیلهای بومی صورت گیرد،که گام اول در این مورد معرفـی و تبلیغات در جهت شناساندن این جاذبه ها به دوستداران و علاقه مندان است .بطور کلی پرداختن به گردشگری در مناطق عشایری با نگاه به درون و بیرون جوامع عشایری می تواند به روند متقابـل ایـن دو جامعـه ( بیـرون و درون جوامع عشایری ) دست یافت . چون در یکسو مناطقی با توان بالای فرهنگی قرار دارد کـه میـراث جهـانی محسوب می شود و از سوی دیگر گردشگرانی هستند که ضمن احترام به فرهنگ میزبـان بـه شـناخت و درک و بازدید از این چشم اندازها و آداب و رسوم علاقه وافری دارند . که توجه و برنامـه ریـزی در ایـن زمینـه در رونـد توسعه گردشگری عشایری دارای اهمیت است
با توجه به اینکه لازمه حفاظت شناخت است و فلسفه حفاظت از منابع طبیعی تنهـا بـا آشـنایی و شـناخت رده های مختلف ارگانیسم و زیستمندان آنها عینیت می یابد ، مطالعه اجزا اکوسیستمها برای مدیریت پایدار مواهـب طبیعی ضروری می نماید.
ازیک طرف ماشینی تر شدن و از طرف دیگر افزایش سریع آلودگی های مختلف ، باعث ایجاد خستگی و بـه هـم خوردن تعادل حیاتی انسان شده است . دخالت بشر و سایر تغییرات محیطی ، وضع پوشش گیاهی زیست کره را دگرگون ساخته است ، که با تعیین آنها می توان تمهیداتی را برای اصلاح ، استفاده بهینه و دوباره سازی پوشش گیاهی فراهم نمود
پوشش گیاهی زمین به عنوان بخش تولید کننده غذا و مهمترین منبع تامین اکسیژن بااستفاده از انرژی تابشـی خورشید با تجزیه طیفهای مختلف نوری و انجام واکنشهای شـیمیایی بـا عناصـر مـاکرو و میکـرو در واحـدهای ساخت خود ( کلروفیل ) نقش بسیار مهمی را در اکوسیستمهای طبیعی در چرخه هوا و زنجیره های حیـاتی بـه عهده دارد و همواره در کنارآب از اهمیت ویژه ای در مباحث اکولوژیکی برخوردار است .
شناخت پوشش گیاهی و مراحل توالی آن که در واقع نوع مدیریت و کیفیت آنرا در سالهای گذشـته آشـکار مـی سازد در اکوسیستمها از این اهمیت مستثنا نیست . نقش پوشـش گیـاهی در زنـدگی موجـودات زنـده از جملـه انسان آنقدر با اهمیت و حیاتی است که مجبور هستیم برای بقا آنرا به طور مصـنوعی در قالـب باغـات و اراضـی زراعی و بخشهای زراعی و کشتهای صنعتی توسعه دهیم و بیش از پیش خود را به آن وابسـته سـازیم . در ایـن بین وابستگی ما به گیاهان برای ادامه حیات آنقدر شدید است که بهره برداری و مدیریت آن علوم خاصـی را بـه خود اختصاص داده است . اکوسیستمهای طبیعی آن که به طور عمده شامل جنگلها و مراتع می شوند لایه های مختلفی شامل لایه های محافظتی ، لایه های حیاتی لایه های غذایی و نظیر اینهـا را تشـکیل میدهـد و روابـط بسیار حساس و شکننده را در درون خود جای میدهند که هر گاه دخالتهای انسان از حد ترمیم طبیعی تجـاوز کند ، تخریب را بوجود می آورد و اگر دخالتهای نادرست و بهره برداریهای غیر اصولی ادامه یابد زندگی به خطـر می افتد و شاید خداوند این رابطه را برای حفاظت جنگل و مرتع از مخربین و مداخلین نامطلوب به آن بخشـیده تا با حذف آن بار دیگر برمشـکلات تخریـب و تـرمیم خـود فـائق آیـد . بـه هـر حـال اکوسیسـتمهای طبیعـی اکوسیستمهای پویا و جویای تکامل و تعادل هستند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 25 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد