بخشی از مقاله

چکیدههه

تحقق عدالت اقتصادي یکی از اهداف آرمانی جوامع انسانی، بالاخص جامعه ي اسلامی استگه حکومت کوتاه و پراثر امام علیهعا، نمود بارز این هدف آرمانی استگهاز همه مهم تر سخنان آل همامهعاهبه عنوان گنجینه اي در این راستا به شمار می رود که تبیین آن در مقطع کنونی زمینه مناسبی براي بیداري جامعه ي اسلامی پدید می آوردگهه این مقاله در پی آن است که از روش کتابخانه اي، ضمن تبیین عدالت اقتصادي، چگونگی ارتباط بین عدالت و رفاه اجتماعی را تحلیل نموده و با استناد به سخنان آن حضرت، چگونگی دستیابی به این هدف سترگ انسانی را به رشته ي تحریر درآوردگهه واژه هاي کلیديل عدالت اقتصادي، رفاه اجتماعی، نهج البلاغه

مقدمه

عدالت اقتصادي یکی از مسائلی است که به وسیله ي اسلام، حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق العاده گرفتگ ههرگاه افراد جامعه، به خصوص حاکمان آن، به ارزش هاي اسلامی ایمان بیاورند و به آن عمل کنند، اقتصادي پویا و بالنده به وجود خواهد آمد که بر پایه ي عدالت اقتصادي و اجتماعی خواهد بود؛ عدالتی که استحقاق هاي طبیعی و واقعی را در نظر گرفته و به هر کس مطابق آنچه به حسب کار و استعداد لیاقت دارد داده شودگهو مبتنی بر ایجاد رفاه و آسایش عمومی براي همه و یا اکثریت افراد جامعه باشدگهه براساس جهان بینی اسلامی، مسلم است که رفاه مادي هدف غایی زندگی دنیوي نیست؛

اما رفاه مادي زمینه اي خوب براي دست یابی به هدف غایی یعنی مقام قرب الهی استگهه بنابراین عدالت اقتصادي لازمه ي یک حکومت اسلامی است و این عدالت، باید زمینه را براي ایجاد رفاه عمومی نیز فراهم نمایدگههم چنان که مولا امیرالمومنین علی هعا، حتی در ساده ترین و کوچک ترین امور نیز عدالت در روح و روانشان جریان داشت، و هم عدالت و هم رفاه اجتماعی را در راس برنامه هاي خود و کارگزارانش قرار می داد، همه ي حاکمان اسلامی نیز باید این دو امر بسیار مهم و اساسی را در اجراي حکومت خود به کار بندندگرهه به طور کلی اساس جهان آفرینش بر عدل و حق پدیدار است و اجراي عدالت، ضروري ترین نیاز جامعه استگهامام علیهعاهدر سخنانش به نقش عدل این گونه اشاره می فرمایدثه"بالعدل تتضاعف البرکات؛ بابرقراري عدالت، برکات و نعمت هاي خداوند فزونی می یابد"ههمحمدي ري شهري، اسلام یک نظام صرفا معنوي نیست که فقط به استقرار عقیده در دل هاي مسلمانان و انجام امور فردي دینی اکتفا کند و ماموریت خود را پایان یافته بداند؛ بلکه اسلام یک روش عملی واقعی براي زندگی شرافتمندانه، همراه با عزت و اقتدار جامعه و وسیله اي براي آسایش و رفاه امت است

و با هرگونه سلطه ي بیگانگان بر اسلام، که از جمله بدترین نوع سلطه، سلطه ي اقتصادي است، به مقابله بر می خیزد هستوده، ؤننگ، صگگچاگهه بنابراین رفاه اجتماعی، عامل مهمی است که بدون آن، رونق و شکوفایی اقتصادي امکان پذیر نیستگهکه در آن شیوه ي برخورد دولت با کارگزاران خود و با دیگر افراد جامعه، در جهت رفاه شغلی و زندگی آنان مطرح است هدشتی، چمنگ، جن، صمچاگهههه در روایتی از امام صادق هعاهضرورت دست یابی انسان ها به رفاه اجتماعی در سایه ي عدالت اقتصادي، این چنین بیان شده استثه"خداوند در اموال ثروتمندان، آن اندازه برايمستمندان حق قرار داد که زندگی آن ها به رفاه برسد و اگر به این حد از رفاه نرسید، باید هحق و حقوق او رااه افزایش دهند تا جایی که بخورد، بیاشامد، بپوشد، ازدواج کند، صدقه دهد و به حج برود"ههحر عاملی، گؤنگ، جلا،  براي درك صحیح از تاثیراتی که عدالت اقتصادي می تواند بر رفاه و آسایش مردم جامعه داشته باشد، ابتدا بررسی مفاهیم عدالت اقتصادي و رفاه اجتماعی به صورت مجزا ضروري می نمایدگهه

قترقت تعریف لغوي عدالت اقتصاديرر

عدل ضد ستم استهشرقی، لالانگ، جن، صلانچاگو عدالت به معناي موزون بودن، رفع تبعیض، رعایت حقوق و رعایت استحقاق هاست هاصغري، ممنگ، صنعاگهاقتصاد به معناي تامین و تنظیم مواد مورد نیاز بشر استهحسینی دشتی، ؤلانگ، جگ، صخنچاگهو عدالت اقتصادي یکی از مظاهر عدالت اجتماعی است که به معناي رعایت حقوق و استحقاق ها و دادن حقوق اقتصادي افراد است هکرمی، طمنگ، صؤلاگاگهه

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید