بخشی از مقاله

خانواده و نیازهایش در بخش مراقبت ویژه

مقدمه

بخش مراقبت ویژه 1 - ICU - یکی از پر استرس ترین مکان ها در بیمارستان محسوب می گردد؛ نه تنها برای بیماران، بلکه نزدیکترین افراد خانواده بیمار نیز ممکن است بحران عاطفی را تجربه کنند . - 1 - بیماری های وخیم و بستری شدن در بخش مراقبت ویژه اغلب بدون هشدار قبلی رخ می دهند - 3 , 2 - و خانواده هایی که قادر به سازگاری با شرایط پیش آمده نیستند ممکن است دچار آسیب روحی و بحران عاطفی شوند . - 4 - به عبارت دیگر، تأیید بیماری و بستری شدن فردی که نقش مهمی در خانواده ایفا می کند می تواند در تمامیت ساختار خانواده اختلال ایجاد کند. در این مدت ممکن است اعضای خانواده تغییر در نقش را تجربه کرده و احساس ترس و ناامنی کنند - 5 - ، زیرا آنها از آمادگی روانی کافی جهت رویارویی با موضوع پذیرش عضوی از اعضای خانواده در بخش مراقبت ویژه برخوردار نیستند . - 6 - ترس از مرگ، تردید نسبت به پیش آگهی و درمان، تضادهای عاطفی، نگرانی درباره شرایط اقتصادی، تغییرات در نقش ها و اختلال در امور روزمره می تواند واکنش های شوک، خشم، ناامیدی، اضطراب و افسردگی را به ویژه در 72 ساعت اول بستری از سوی اعضای خانواده در پی داشته باشد . - 8 ,7 ,2 - در بعضی از موارد اعضای خانواده حتی استرس بیشتری نسبت به بیماران تجربه می کنند که در موقعیت های استرس زایی که خاص بخش های مراقبت ویژه هستند افزایش می یابد . - 9 ,2 - این شرایط استرس زا شامل تجهیزات فنی و پزشکی پیشرفته ، مانیتورینگ دائم بیماران و آلارم دستگاه ها می باشد به طوری که هر یک از اعضای خانواده بیمار تحت تأثیر تجربه مراقبت ویژه قرار می گیرند . - 9 - این مسأله ممکن است بر بهبودی بیمار نیز تأثیر گذاشته و در بسیاری از مواقع آن را به تأخیر انداخته و خانواده بیمار را نیز در معرض بروز ناراحتی های روانی، عاطفی و جسمی قرار دهد . - 10 -

تقریباً سه چهارم از بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قادر به مشارکت در تصمیمات درمانی خود نیستند، بنابراین پزشکان و پرستاران باید برای تصمیم گیری در مورد انجام روش های درمانی به اعضای خانواده آنها تکیه کنند - 11 - که این خود به سنگینی فشار تحمیل شده بر اعضای خانواده و نیازهای عاطفی آنها می افزاید . - 12 - لذا اعضای خانواده ممکن است قادر به شناسایی نیازهای خود در طی بحران نباشند . - 13 - سلامتی و رفاه هر یک از اعضای خانواده به تأمین نیازهای آنان بستگی دارد و با اقدامات انجام شده توسط تیم مراقبت بهداشتی تحت تأثیر قرار می گیرد . - 14 - پرستاران بخش مراقبت ویژه به دلیل تعامل 24 ساعته و ارتباط نزدیک با بیماران از موقعیت ایده آلی جهت تأمین نیازهای خانواده بیمار و کمک به آنها در رویارویی با شرایط پراسترس و بحرانی برخوردار هستند . - 16 ,15 - با این وجود،پرستاران به علت تمرکز و توجه به مراقبت از بیمار سهواً احساسات و نیازهای خانواده را نادیده می گیرند و آنها را به لحاظ اهمیت در مرتبه بعد از مراقبت از بیمار قرار می دهند . - 18 ,17 - در عین حال، حتی پرستاران و پزشکان نیز ممکن است نتوانند به طور صحیح نیازهای اعضای خانواده را شناسایی کنند . - 13 - اباذری و عباس زاده در مطالعه ای نیازهای روانی

- اجتماعی خانواده بیماران بستری در بخش های ICU و1 CCU را از دیدگاه خانواده بیماران و پرستاران مورد مقایسه قرار دادند. یافته ها نشان داد علی رغم این که خانواده بیماران و پرستاران نیازهای خانواده را مهم ارزیابی نمودند، این نیازها از دید خانواده بیماران از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین بین نظر خانواده بیماران و پرستاران در مورد اولویت این نیازها اختلاف معنی داری وجود داشت . - 19 - بیجتِیبر1 و همکاران - 2001 - گزارش کردند بسیاری از کارکنان درمانی از نیازهای خانواده بیماران به اندازه کافی آگاه نیستند. به نظر می رسد بسیاری از کارکنان بهداشتی اهمیت تأمین نیازهای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه را که می تواند منجر به پیامدهای بهتری برای بیماران گردد تشخیص نمی دهند . - 4 -

از آنجایی که هر یک از اعضای تیم مراقبت بهداشتی بایستی اعضای خانواده بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه را در مواجهه

و    تطابق با وضعیت استرس زا حمایت نماید - 2 - ، ارزیابی و پاسخ به نیازهای خانواده در ابتدای بروز بحران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عبارتی، شناسایی و پاسخگویی به موقع به نیازهای خانواده، اثرات منفی استرس بر خانواده را تقلیل و تأثیر آن بر تیم درمانی

و    در نهایت بیمار را کاهش داده و توجه خانواده را به مراقبت از بیمار معطوف می کند . - 15 ,4 - مطالعه حاضر سعی دارد به شکل جامعی به تعیین نیازهای روانی - اجتماعی خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه - ICU - از دیدگاه خانواده بیماران و پرستاران شاغل در این بخش ها بپردازد.

.2روش کار:

2.1 طراحی مطالعه این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که با هدف تعیین نیازهای روانی - اجتماعی خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه - ICU - پنج بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران از دیدگاه پرستاران شاغل در این بخش ها و اعضای خانواده بیماران بستری انجام شده است.

2.2 نمونه و روش نمونه گیری

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید