مقاله در مورد مقایسه خصوصیات پرواری و لاشه بره های نرلری بختیاری و آمیخته سنجابی × لری بختیاری

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان

چكيده :
اين بررسي به منظور مقايسه خصوصيات پرواري و لاشه بره هاي نر لري بختياري و آميخته سنجابي× لري بختياري انجام گرفت . بره ها در سن روزگي از شير گرفته شدند و با متوسط سن 135 روز به مدت 80 روز پروار گرديدند . اطلاعات حاصل به دليل نامساوي بودن تعداد مشاهدات در زير گروههاي مختلف با استفاده از روش حداقل مربعات تجزيه و تحليل شدند .

بره هاي نر لر بختياري از نظر وزن در پايان دوره پروار و افزايش وزن روزانه دوره پرواري برتر از بره هاي آميخته بوده ولي از لحاظ آماري تفاوت معني داري بين آنها وجود نداشت ( ). بين بره هاي نر لر بختياري و آميخته براي صفات وزن كشتار ، وزن لاشه ، بازده لاشه ، وزن گوشت ، وزن چربي سطحي ، وزن استخوان و سطح مقطع راسته اختلاف معني داري شاهده نگرديد . درصد قطعات دست ، گردن ، ران ، پيش سينه و قلوه‌گاه بره هاي لري بختياري بيشتر از بره هاي آميخته بود .

وزن دنبه به وزن لاشه سرد بود . صفحات وزن نهائي ، افزايش وزن روزانه دوره پروار و لاشه تحت تاثير نوع
توليد نبود . سن مادر اثر معني داري روي صفحات پرواري و لاشه نداشت .

مقدمه :
گوشت گوسفند از مهمترين منابع تامين كننده گوشت قرمز در ايران است ولي با اين حال توليد گوشت اين حيوان نمي تواند افزايش تقاضاي مصرف كننده ها را تامين نمايد . توليد پايين نژاداي بومي و تغذيه نامناسب از عوامل اصلي كمبود توليد مي‌باشد و آميخته گري كه بعنوان روشي براي بهره برداري از تفاوتهاي بين نژادها در اصلاح نژاد است مي تواند روش مناسبي براي بهبود راندمان توليد گوسفند باشد و در بسياري از كشورها مخصوصاً در سيستم هائي كه توليد گوشت هدف اصلي است به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد . (4)


در خصوص اثر آميخته گري بر روي صفات پرواربندي و خصوصيات لاشه نتايج متفاوتي بدست آمده است . اثرات مثبت آميخته گري روي رشد و وزن بره ها بوسيله مكاره چيان و همكاران (11) ،‌ اسدي مقدم و نيكخواه (1) ، Miller و Sidwell (13) ، Peters وvesely (17) و Wolf و همكاران(18) گزارش شده است . مكاره چيان و همكاران (12) ، فريد و همكاران (7) ، Ackeapinar و Tekin (14) و فهمي(6) تفاوتي بين بره هاي آميخته و بره هاي نژاد خالص براي صفحات پراواربندي و

لاشه بدست نياورند . برخي از گزارشها نشان مي دهد نوع تولد روي صفحات بعد از شيرگيري تاثير كمي دارد (5 ، 6و17) . كاهش اثر سن مادر بر روي صفات پس از شيرگيري نيز توسط تعدادي از محققان گزارش شده است (5،11و16) . هدف از اين تحقيق مقايسه عملكرد پرواربندي و خصوصيات لاشه بره هاي لر بختياري و آميخته‌هاي سنجابي × لري بختياري و تاثير نوع تولد و سن مادر بر اين صفات است .

مواد و روشها :
در اين بررسي تعداد 48 راس بره نر لري بختياري و 26 راس بره نر آميخته سنجابي × لري بختياري از ايستگاه پرورش اصلاح نژاد جهاد سازندگي استان چهارمحال و بختياري با متوسط سن 135 روز مورد استفاده قرار گرفت . بره ها در سن روز از شير گرفته شدند و پس از شيرگيري به مدت 15 روز در مرتع چرا كرده سپس كليه بره ها جهت عادت كردن به محيط آزمايش و انجام واكسيناسيون

لازم و خورانيدن داروي ضدانگل به مدت حدوداً يك ماه وارد دوره مقدماتي شدند . در اين دوره بره ها بصورت گروهي ولي مجزا براي بره هاي لري بختياري و آميخته ، با شرائط مشابه به جيره غذائي دوره پروار عادت پيدا كردند . در پايان دوره مقدماتي وزن بره ها قبل از تغذيه بطور انفرادي تعيين

گرديد و پروار بره ها به مدت 80 روز آغاز شد. در طول آزمايش وزن بره ها هر بيست روز يكبار بصورت انفرادي قبل از غذا دادن صبح تعيين گرديد . جيره غذائي دوره پروار به صورت مخلوط با تركيب 45 در صد يونجه خشك، 30 درصد جو ، 18 درصد تفاله چغندر قند ، 5 درصد كنجاله پنبه دانه ، 1 درصد نمك ، 1 درصد پودر استخوان به طور آزاد در اختيار بره ها قرار گرفت . درصد مواد مغذي جيره دوره پروار شامل 61/92 درصد ماده خشك ، 75/11 درصد پروتئين خام ، 11/1 درصد چربي و 15/20 درصد فيبر خام بر اساس صد در صد ماده خشك بود . در پايان دوره پرواربندي ، پس از يك پرهيز غذائي 18 ساعته ، به ترتيب 20 و 15 راس بره لري بختياري و آميخته كشتار شد . بعد از كشتار و پوست كني تمام اعضاء بطني و صدري برداشت شد . لاشه گرم بلافاصله بعد از پوست كني و برداشت قسمتهاي اضافي وزن شد در درجه حرارت درجه سانتي گراد به مدت 24 ساعت نگهداري گرديد . لاشه هاي سرد پس از توزين به روش برش ايراني تجزيه لاشه شدند (9) . بدين ترتيب كه نيم لاشه هاي سرد به شش قسمت بريده كه قطعات شامل ران ، دست ، پشت ، پيش سينه و قلوه گاه ، گردن و دنبه است . گوشت ، چربي سطحي و استخوان تمامي قسمتها

ازيكديگر جدا ، به جز قسمت پيش سينه و قلوه‌گاه كه در آنها تنها استخوان از گوشت و چربي جدا شد . ريشه دوم درصد هر يك از قطعات لاشه و درصد تركيب قطعات لاشه پس از تبديل به آركسينوس جهت تجزيه و تحليل استفاده گرديد (19) . اطلاعات با توجه به نامساوي بودن تعداد

مشاهدات در زيرگروهها با استفاده از روش حداقل مربعات و برنامه كامپيوتري هاروي (1990) آناليز شد . مدل مورد استفاده براي اطلاعات پرواربندي شامل اثرات ، نوع تولد ، سن مادر ، اثرات متقابل دو طرفه آنها و متغير پيوسته سن در شروع پروار بود . براي خصوصيات لاشه اثرات ثابت نژاد ، نوع تولد ، سن مادر ،‌نژاد × سن مادر و نژاد × نوع تولد در مدل مورد استفاده قرار گرفت .

نتايج و بحث
صفات پرواربندي
ميانگين حداقل مربعات و خطاي معيار صفات پرواربندي در جدول شماره 1 ارائه شده است . نژاد اثر معني داري روي صفات وزن در شروع ،‌تغييرات وزن بدن در پرواربندي ، وزن در پايان دوره پروار و افزايش روزانه دوره پرواري نداشت ( ) . ميانگين و اختلاف معيار وزن اوليه بره هاي نر لري بختياري و

آميخته به ترتيب و كيلوگرم بود كه تفاوت معني داري بين دو گروه براي اين صفت وجود نداشت و بره هاي نر لري بختياري از نظر وزن نهايي و تغييرات وزن بدن در فواصل 20 روزه پروار ، برتر از بره هاي آميخته بود كه ناشي از افزايش وزن روزانه بيشتر دوره پروار و فواصل بيست روزه پروار آنه مي باشد ولي از نظر آماري اختلاف معني داري بين دو گروه براي اين صفات مشاهده نشد (جدول شماره 1) . عليرغم گزارشهاي محققات مختلف در خصوص اثرات مثبت آميخته گري بر صفات رشد و پرواربندي

در گوسفند (1،11،13،16 و 18) . نتايج اين تحقيق همانند برخي از يافته هاي تحقيقاتي مبني بر عدم وجود تفاوت معني دار بين نژادهاي خالص و آميخته در زمينه صفات پرواري مي باشد (6 ، 7 ، 12 و 14) . عدم وجود تفاوت معني دار بين بره هاي نر لري بختياري و آميخته براي صفات وزن در پايان پروار و ميانگين افزايش وزن روزانه دوره پرواري مي تواند به علت شباهت دو گروه ژنتيكي باشد و اينكه وزن بلوغ گوسفند لري بختياري و سنجابي يكسان است .


نوع تولد بره روي صفات وزن نهائي و افزايش وزن روزانه دوره پرواري تاثير معني داري نداشت ( ) . عليرغم اينكه وزن بره هاي تك قلو در مقايسه با بره هاي دوقلو در شروع دوره پروار بيشتر بوده ولي در پايان دوره پروار وزن بره هاي دو قلو بالاتر رفته بود (جدول شماره 1) . اين امر مي تواند بعلت پديده رشد جبراني باشد (16) . بره هاي دوقلو در مقايسه با بره هاي تك قلو به دليل رقابت بين آنها براي مكيدن شير مادر با كمبود مواد غذائي مواجه مي شوند كه با قطع وابستگي به مادر و ايجاد شرائط يكسان از نظر غذائي ، سرعت رشد آنها بيشتر از بره هاي تك قلو مي‌شود . كاهش

اثر نوع تولد بر روي صفات پس از شيرگيري توسط برخي از محققان گزارش شده است (5 ، 6 و15) . اثر سن مادر بر صفات پرواري معني دار نبود ( ) . مكاره چيان و همكاران (11) و El.kouni و همكاران (5) عدم تاثير معني‌دار سن مادر را بر روي صفات پس از شيرگيري گزارش كرده اند . Peters و Vesely (17) اثر معني دار سن مادر روي وزن پايان پروار و عدم تاثير معني دار آن در روي كل افزايش وزن پرواربندي را بدست آوردند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مقایسه اثر درمانی گوۀ خارجی به همراه ساپورت مفصل ساب تالار با گوه های خارجی داخل کفش

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیده : این تحقیق به منظور بررسی اثر گوه خارجی به همراه ساپورت مفصل ساب تالار بر روی زاویه در بیماران مبتلا به واریس دفورمیتی زانو ناشی از استئوآرتروز صورت گرفته است. به همین منظور اثر این نوع گوه با گوه خارجی داخل کفشی مقایسه گردید مدت انجام مطالعه 8 هفته بود و افراد مورد مطالعه بیماران مبتلا به استئو آرتروز ...

تحقیق در مورد رقص‌های محلی استان چهار محال و بختیاری

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
رقص عروسیدر استان چهار محال و بختیاری در مواقع برگزاری جشن‌ها و سرورها رقص‌های متنوعی اجرا می‌گردد که از معروف‌ترین آنها رقص عروسی، رقص دستمال، رقص آرام، رقص تند و رقص مجسمه است. شیوۀ اجرای رقص‌های یاد شده اجمالا به شرح زیر است:در مراسم عروسی زن و مرد به طور گروهی با هم می‌رقصند و با این که قید و بند حجاب کام ...

دانلود مقاله بررسی و مقایسه روشهای اجتناب از تصادم بازخوان در سامانه های بازشناسی از طریق امواج رادیویی متحرک

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
چکیدهدر شبکههای بازشناسی امواج رادیویی برای اتصال و پوشش بهینه، بازخوانها نزدیک به هم قرار گرفتهاند. به این محیط، محیط بازخوانهای متراکم گفته میشود.چنین شبکههایی مستعد به تصادم بازخوان میباشند. تصادمهایی از قبیل تصادم بازخوان با بازخوان و تصادم بازخوان با برچسب مشکلات جدی را موجب میشوند و کارایی شبکه را پایین ...

دانلود مقاله مقایسه نرخهای آموزشی و کیفیت آموزش و پرورش نمونههای برتر مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان چهار محال و بختیاری1

word قابل ویرایش
22 صفحه
21700 تومان
چکیدههدف از مقاله حاضر، مقایسه کیفیـت آمـوزش و پـرورش مـدارس دولتـی و غیرانتفاعی استان چهارمحال و بختیاری بوده است که در دو بخـش کمـی و کیفـی صورت پذیرفته است. در بخش کمی، برای محاسبه نرخهای آموزشی، دانش آمـوزان مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در یک دوره 6 ساله مورد مطالعه قرار گرفتنـد که جامعه و نمونه برا ...

دانلود مقاله تحلیلی مقایسهای از توسعه صنعتی استانهای مختلف کشور

word قابل ویرایش
31 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر راستای تحقق اهداف ملی و به ویژه اهداف برنامـه سـوم توسـعه کشـور، هماهنگ نمودن اهـداف ملـی بـا واقعیـتهـای منطقـهای امـری اجتنـابناپـذیر میباشد. بر همین اساس، تخصیص منابع باید براساس توانمندیها و مزیتهـای نسبی مناطق صورت پذیرد. از طرفی، با انتخاب بخش صنعت بـه عنـوان محـور توسعه در مستندات برنامه سوم، ت ...

دانلود مقاله مقایسه ی روش های بهسازی لرزه ای سازه ی پی های آسیب پذیر در برابر زلزله

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
چکیدهبه طور کلی سه استراتژی " کاهش مخاطرات ساختگاه"، "بهسازی لرزه ای سازه ی پی ها"، و "جداسازی لرزه ای زمین از سازه ی روی آن" برای بهسازی لرزه ای پی های آسیب پذیر در برابر زلزله وجود دارد. این مقاله به بررسی روش های پیشنهاد شده توسط آئین نامه های مختلف در خصوص استراتژی دوم یعنی بهسازی لرزه ای سازه ی پی ها اخت ...

دانلود مقاله مقایسه برخی از پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Trichogramma pintoi Voegele پرورش یافته روی دو گونه میزبان آزمایشگاهی متداول

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
خلاصهبررسی بیولوﮊی آزمایشگاهی زنبور Trichogramma pintoi و تاثیر نوع میزبان مورد استفاده برای پرورش در بهینهسازی پرورش انبوه آن میتواند حائز اهمیت باشد. در بیولوﮊی آزمایشگاهی زنبورT. pintoiمدت زمان هر یک از مراحل رشدی ، زادآوری، نسبت جنسی و نرخ رشد زنبور پرورش یافته روی تخمهای بید غلات (Sitotroga cerealella Ol ...

دانلود مقاله مقایسه اثر عصارههای آویشن باغی ( Thymus vulgaris L . ) ، سرخارگل ( Echinacea purpurea ( L . ) Moench . ) ، سیر ( Allium sativum L . ) و آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهبا توجه بـه اینکـه حـدود 70 درصـد هزینـه تولیـد جوجـه گوشـتی مربـوط بـه بخـش تغذیـه مـی باشـد، تحقیقـات زیـادي در جهـت بکـارگیري هـر چـه بهتـر خوراك توسط حیوان و کم کردن هزینه هـاي مربـوط بـه این بخش انجام شده است. جیره در تغذیه جوجـه هـاي گوشتی به دو بخش مواد مغذي و مواد افزودنی تقـسیم می شود. با در نظر ...