بخشی از مقاله

پروژه مطالعه قد


مقدمه
پرداختن به زمينه‌هاي يك علم‏،‌ فقط گوشه‌هاي بسيار كوچكي از هستي را براي ما روشن مي‌كند.
در اين دنياي كنوني كه هرچيزي در حال تغيير و تحول و پيشرفت است‏، انباشتن ذهن با اطلاعاتي كه به سرعت روبه زوال است، جز اتلاف وقت و انرژي حاصل ديگر نخواهد داشت. به همين دليل است كه در برنامه‌هاي اخير دولت به جاي انتقال دانش‏، بر توليد دانش تاكيد و تكيه شده است. براي اينكه بتوانيم به اين مقصود برسيم، بايد و لازم است روش‌هاي آموزش و عادت‌ها را تغيير دهيم و به روش‌هايي توسل جوئيم كه ما را در رسيدن به توليد دانش كمك مي‌كند.


يكي از سازمان‌هاي كمكي به امورات كشور و يكي از مهمترين ادارات دولتي‏ اداره تعاون روستايي هر استان است. توجه به اين كه ميزان جمعيت و احتياج كشورهاي سال‌هاي اخير افزايش يافته، بنابراين متقابلاً بايد همه‌ي سازمان‌ها و ادارات دولتي ذيربط تلاش‌ها و كوشش‌هاي خود را بكار گيرند. اين اداره بسيار فعال بوده و به فعاليت‌ مي‌پردازد. اين سازمان هرساله مقدار توزيع وخريد شده را حساب و كتاب مي‌كند تا در ميزان مصرفي و توزيعي غلات مثل سبوس‏، گندم و … با توجه به احتياجات ملي اختلالي وارد نشود و چيزي از قلم نيافتد.
آمار، يك وسيله براي يافتن اعداد و ارقام بسيار و پيچيده اما با راه حل ساده و آسان است كه در هرجايي از مملكت به درد مي‌خورد. مثلاً در انتخابات مجلس يا رياست جمهوري تعداد آرايي كه در داخل صندوق‌ها ريخته مي‌شود را با استفاده از يك راه حل آماري به نام مد (Mod) (آنهايي كه بيشتر تكرار مي‌شوند) با همان راه‌حل ساده به جمع‌آوري اطلاعات و اسامي اشخاص شركت‌كننده مي‌پردازد. در اين بروشور به بررسي نمودارهاي اداره‌ي تعاون روستايي و جداول فراواني آنها مي‌پردازيم.


جامعه:
معيار قد كوتاهي براي نوجوانان با معيار قد كوتاهي براي جوانان و يا بالاتر تفاوت مي‌كند. پس نمي‌توانيم بدون محدودكردن افراد، جواب مشخصي به نكته‌ي ذكر شده بالا بدهيم. مگر اينكه افراد را مشخص كنيم و براي آنها شرايطي تعيين كنيم. مثلاً بگوئيم منظور ما مطالعه‌ي قد جوانان پسر است. پسران بين 15-12 سالگي. با اين شرايط مجموعه‌اي از افراد مشخص داريم كه مطالعه‌ي قد آنها معقول به نظر مي‌رسد و اشكالات مطرح شده را ندارد. چنين مجموعه‌اي را يك جامعه‌ي آماري مي‌گوييم.


بنابراين‌: «جامعه‌ي آماري مجموعه‌اي از افراد يا اشياست كه درباره‌ي اعضاي آن مي‌خواهيم موضوع يا موضوعاتي را تحقيق و مطالعه كنيم.»

نمونه:
ما در مطالعه‌ي قد گفتيم كه مي‌خواهيم بدانيم چند درصد افراد با درنظر گرفتن معيار قدبلندي در جامعه‌ي مورد بررسي، قدبلند هستند. يك راه حل ابتدايي آن است كه قد تمام افراد را اندازه بگيريم و بعد ببينيم چندنفر قدبلند هستند و از اين جا درصد مورد نظر را محاسبه مي‌كنيم. مثلاً اگر جامعه‌ي ما 600 نفر عضو داشته باشد، و 60 نفر قدبلند باشند، آنگاه 10% افراد اين جامعه قدبلند هستند.


بنابراين: «نمونه‌ي آماري اين است كه هرگاه بخواهيم بخش كوچكي از يك جامعه‌ي آماري را مورد مطالعه و بررسي قرار هيم، نمونه‌گيري كرده‌ايم.»
روش جمع‌آوري داده‌ها
مثلاً شما كلاس خود را به عنوان جامعه درنظر بگيريد. 80 نفر از همكلاس‌هاي خود را به عنوان يك نمونه‌ي 8 تائي با استفاده از اعداد تصادفي انتخاب كرديد. موضوع مورد مطالعه‌ي شما قد همكلاسي‌ها بود. حالا قد هم‌كلاس‌هاي خود را اندازه بگيريد. حاصل كار 8 عدد خواهد بود. اين اعداد را كه حاصل اندازه‌گيري اعضا نمونه هستند، داده مي‌گوئيم.
بنابراين: «به اطلاعات عددي اوليه داده‌هاي آماري مي‌گويند.»


داده‌ها به چند طريق جمع‌آوري مي‌شوند:
1. استفاده از داده‌هاي از پيش تهيه شده
2. از طريق پرسش (مستقيماً از اشخاص ‹مصاحبه ـ شفاهي›)
3. از طريق مشاهده و ثبت وقايع


4. از طريق انجام آزمايش

توجه: تحقيق انجام شده و مورد نظر به روش داده‌هاي از پيش تهيه شده و از طريق پرسش و به صورت مصاحبه طراحي شده است.


جامعه: آمار مقدار توزيع سبوس
نمونه‌گيري روستاهاي مورد نياز اطراف
مقدار (تن) سال
2570
1726
4170
4675
4250
4520 76
77
78
79


80
81
R=Max-Min
2949 = 1726 – 4675
3=2949-2952=6*492=5/491=6/2949=R/K = طول دسته‌ها
5/4676 = 5/1 + Max
5/1724 = 5/1 – Min
1 1 5/1970 5/2216-5/1724 76
2 1 5/2462 5/2708-5/2216 77
2 - 5/2954 5/3200-5/2708 78
2 - 5/3446 5/3692-5/3200 79
2 - 5/3938 5/4184-5/3692 80
5 3 5/4430 5/4676-5/4184 81
n=5


نمودار ساقه برگ
2570 = كليد نمودار
برگ ساقه
6
0
0
0
0
5 172


257
417
425
452
467
نمودار جعبه‌اي

Max = 4475


Min = 1726
Q1 = 2570
Q2 = 2570
Md = 4210


ميانگين: 4675 – 4520 – 4250 – 4170 – 2570 – 1724
5/3653 = 6/ 4675 +4520 + 4250 + 4170 + 2570 + 1724 =
جامعه: آمار مقدار توزيع كود شيمايي
نمونه‌گيري: از روستاهاي منطقه
مقدار (تن) سال
8216
7866


8109
10417
8165
9155 76
77
78
79
80
81
R=Max-Min
2551 = 7866 – 10417
5=2551-2556=6*426=16/425=6/2551=R/K = طول دسته‌ها
5/10419 = 5/2 + Max
5/7863 = 5/2 – Min
جدول فراواني داده‌ها
تجمعي Fi fi xi دسته‌ها سال
3 3 8079 8292-7866 76
3 - 8505 8718-8292 77
3 - 5/8930 9144-8718 78
4 1 9357 9570-9144 79
4 - 9783 9996-9570 80
5 1 10209 10422-9996 81
n=5


نمودار ساقه برگ
2570 = كليد نمودار
برگ ساقه
6
9
5
6
5
7 786
810
816


829
915
105
نمودار جعبه‌اي
Max = 10417
Min = 7866
Q1 = 8109
Q2 = 9155
Md = 8340/5


ميانگين: 10417 – 9155 – 8216 – 8145 – 8109 – 7866
66/8654 = 6/ 51928 +10417 + 9155 + 8214 + 8165 + 8109+ 7866 =
جامعه: آمار مقدار توزيع بذر اصلاح شده
نمونه‌گيري: از روستاهاي اطراف منطقه
مقدار (تن) سال


675
615
613
672
586
543 76
77
78
79
80
81


132 = 543 – 675
0=132-132=6/132=R/K = طول دسته‌ها
675 = 1 + Max
543 = 1 – Min
جدول فراواني داده‌ها
تجمعي Fi fi xi دسته‌ها سال
- - 554 565-543 76
1 1 576 587-565 77
1 - 598 609-587 78
3 2 620 631-609 79
3 - 642 653-631 80
4 1 664 675-653 81
n=4

نمودار مستطيلي

نمودار ميله اي

 


نمودار چندبر فراواني


نمودار چندبر تجمعي

نمودار دايره‌اي بر حسب درصد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید