بخشی از مقاله

چکیده
نوع نگرش انسان به تمامی ساحت هاي وجودي ربط عمیقی با اعتقادات او داردگهانسانی که با خالق خویش آشنا گشته و به ذات و اسماء و صفات او معرفت پیدا کرده مسیري که براي سیر خود برگزیده در همان راستاي هدف آفرینش و منطبق بر آن استگهانسان هدایت یافته مقصد را در حیات دنیوي قرب حق تعالی و زاد و توشه خود را در مسیر بندگی محبت و دوستی با خدا و اولیاي او می داندگهلذا از آنجایی که مقوله خوش بینی و مثبت اندیشی که امروز در علم روان شناسی مورد توجه قرار گرفته رابطه جدي و مستقیمی با مجموعه بینش ها و نگرش هاي آدمی دارد، شایسته است این موضوع در منظومه وحیانی و از زبان سفراي الهی و انسان هاي هادي و با نگاه ناظر به واقع خدا محوران که جان خویش را بر مسئله توحید گذاشته تا خلق را باخالق خویش آشنا نمایند مطرح نمائیمگهبه همین نیت کتاب نهج البلاغه که انشاء حضرت امیرالمومنین هعاهاست سرلوحه رسیدن به نگرش صحیح در مورد مثبت اندیشی قرار داده تا به واسطه امام معصومهعاهبا واقعیت مسئله مورد نظر آشنا شده و به معرفت جامعی دست یابیمگهه واژه هاي کلیديلرامام علیهعا، نهج البلاغه، مثبت اندیشی، خوش بینی، بدگمانی گرر

مقدمه

خوشبینی یکی از خصوصیات مثبت انسان است که طی دو دهه گذشته، توجه ویژه اي را در روانشناسی و علوم اجتماعی به خود جلب کرده استگهعلم روانشناسی از جنگ جهانی دوم فقط براي مداواي بیماران به کار می رفت وتوجهی به انسان هاي سالم وچگونگی افزایش کیفیت زندگی آن ها نداشت ولی به تازگی علم روانشناسی به بررسی موضوعات و پدیده هاي جدیدي پرداخته که روانشناسی سلامت و مثبت گرا و موضوعاتی مانند خوشبینی از جمله آن هاستگهه با بالا رفتن علم و دانش امکان دستیابی به پرسش هاي بر اساس نیاز آدمی بیش از قبل شده استگه در سال هاي اخیر مطالعاتی پیرامون اثربخشی آموزش مهارت هاي خوشبینی و مثبت اندیشی با هدف پیشگیري از افسردگی در کودکان ونوجوانان صورت پذیرفتگهاز دیدگاه علوم رفتاري و روانشناسی وضعیت روانی، جسمانی و نحوه تجربه رؤیا وشادي از آرایش ذهنی، روانی وسبک اندیشه انسان نشأت می گیردگهخوشبینی با خلق مثبت واخلاق خوب رابطه مستقیمی دارد وهمچنین خوشبینی با پشتکار وموفقیت هاي شغلی و خانوادگی واجتماعی، سلامتی وحتی با طول عمررابطه مثبت نشان داده است

همردانی وحیدري،ؤمنگاگهمثبت اندیشی برخورداري از تعادل درونی مناسب وحفظ آرامش وخونسردي در مواجهه با مشکلات براي اینکه فرد بتواند انگیزه شخصی خود را حفظ کند، به اقدام مناسب بپردازد و از عملی که انجام می دهد احساس خوبی داشته باشدههبراتی سده وصادقی،هلامنگ، صمگاگهدر حوزه روابط بین مذهب و روانشناسی مثبت تحقیقات چندانی انجام نشده و فقط طی دو دهه اخیرو با گسترش مباحث مربوط به روانشناسی مثبت، نقش مذهب درسالم و کامل سازي انسان وایجاد جامعه سالم و رو به رشد، توجه بسیاري از روانشناسان را برانگیخته استگهاما این اندیشه که مذهب و خوشبینی با یکدیگر مرتبطند، تاریخچه اي طولانی در علوم اجتماعی داردهماتیس، فونتنت، هاچرکیگ،هنططچ، به نقل از موحداگهاین در حالی است که چعچگ دومین همایش ملّی »نهج البلاغه و علوم انسانی«  

در دین اسلام از پرداخت به موردي هرچند کوچک فروگذار نشده استگهیکی از منابع غنی براي دستیابی به سعادت حقیقی و رشد و تعالی بشري در کلام مولاي متقیان علی هعا هنمود داردگه وجودي که سراسر حیاتشان با بندگی و ایمان خالصانه به درگاه الهی و در راه تربیت انسان هاي آزاده براي تمام تاریخ بشریت گذشتگهیکی ازثمرات این حیات عابدانه سخنان گهرباري است که در مجموعه نفیس نهج البلاغه گرد آمده گهدر مجموعه کلام هاي منقول از مولا علی هعاهیکی از نکاتی که مشهود است پرداخت ایشان به انسان و ارزش هاي والاي انسانی استگهانسان پرورش یافته در مکتب امامهعاهانسانی است که تعالی کلیه ابعاد وجودي او لحاظ شده است

از جمله بعد اصلی وجود او یعنی بعد روحانیگهفرق نگاه امام با نگاه روانشناسان واصولا غربی هاهچون موضوع مربوط به حیطه روانشناسی استاهبه توحید حضوري ایشان بازمی گرددگهامام هم جزء و کل را توأمان می بیند وهیچ جنبه ازموضوعهخوب وبداهازنگاه ایشان مخفی نمی ماندگهبه واقع انسانی که بناست راه سعادت که همان راه قرب و بندگی است را بپیماید باید به خالق خویش ایمان داشته و به راه هاي کمالش مثبت و امیدوار بنگردگهاین نگاه مثبت و دید خوش بینانه نسبت به عالم، مسیر و از همه مهم تر وسیله اي اساسی براي ایصال به مقصود محسوب می گرددگهلذا این مهم، از نگاه جامع امام دور نمانده و به گونه ي عمیق به آن پرداخته اندگ هدر این مجال اندك براي بسط موضوع، ابتدا معناي مثبت اندیشی از دیدگاه روانشناسی تبیین گشته و سپس به تعریف آن اشاره می گرددگهدر حقیقت خاستگاه و علت حقیقی پدید آمدن مثبت اندیشی مشخص می گردد و آثار و ثمرات آن بررسی می شودگهو در نهایت موانع دستیابی به خصلت و رفتار مثبت مکشوف خواهد شدگهه

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید