مقاله طراحی سیستم تهویه دامداری های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان

***  این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست  ***

طراحی سیستم تهویه دامداری های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی

چکیده
دام و طیور هنگامی که محیط اطرافشان در وضعیت بهینه قرار داشته باشند بهترین عملکرد و رشد را دارند، لذا سیستم کنترل محیط باید بتواند شرایط استاندارد را فرآهم آورد. البته پاسخ دام به شرایط محیطی بسیار پیچیده است. گاو گوشتی، گاو شیری، گوسفند و ماکیان در شرایط محتلف، حرارت و رطوبت معینی را تولید میکند. رطوبت مایع به وجود آمده باید به سرعت توسط سیستم تهویه دامداری صنعتی برای جلوگیری از رشد عوامل بیماریزا، تبخیر و حذف گردد. بدین لحاظ و با توجه به اینکه سیستم تهویه طبیعی برای دامداری ها دارای مزیت است سه نوع سیستم تهویه طبیعی برای دامداری های صنعتی مورد توجه قرار گرفت و روابط مورد نیاز آنها تعیین گردید. همچنین در این مقاله روابط تعادل حرارتی براساس کلیه منابع و منافذ حرارت نهان و آشکار در یک دامداری صنعتی ارائه گردیده است.
۱. مقدمه
اطلاعات آب و هوای هر منطقه باید بطور ویژه در طراحی سیستم تهویه دامداری های صنعتی مورد توجه قرار گیرد. دمای هوای سرد عموماً برای تعیین تلفات حرارتی ساختمانها، عایق های حرارتی مورد نیاز، حداقل نرخ تبادل هوا و منبع حرارتی مورد نیاز، استفاده میشود. بر این اساسی دو محدوده دمایی تابستانه و زمستانه مورد نیاز است. دمای طراحی تابستانه برای تعیین حداکثر ظرفیت تهویه استفاده می شود. در شرایط آب و هوای سرد، هوای بیرون حاوی مقدار کمی رطوبت است. بنابراین هوای سرد وارد شده از طریق تهویه به داخل ساختمان گرم شده و ظرفیت جذب رطوبت آن افزایش مییابد و قادر است مقادیر زیادی آب را تبخیر و از ساختمان خارج کند. دمای برونی مناسب جهت طراحی برای محاسبه حداقل نرخ تبادل هوا و تلفات حرارتی بخشهای ساختمان در شکل ۱ نشان داده شده است، دما با مقدار ۹۷/۵ درصد ساعات پایداری برای طراحی دامداری ها توصیه شده است. در شرایط آب و هوای گرم، دمای مناسب طراحی برای محاسبه حداکثر نرخ تبادل هوا در شکل ۲ نشان داده شده است.
برای طراحی سیستم کنترل تحلیل شار حرارتی در ساختمان به کمک رابطه زیر بدست می آید{۲}:

که در آن :
QS: نرختلفات حرارتی حیوان ، J/S
QE : نرخ حرارت تولیدی توسط تجهیزات، به عنوان مثال موتورها، چراغها و غیره، J/s
QSupp : نرخ حرارت تولیدی توسط منبع گرمایی، J/s QM: حرارت مورد نیاز برای تبخیر رطوبت، J/S
QB : نرخ تلفات حرارتی از طریق هدایت توسط دیوارها، سقفها و کفها بوسیله، J/s
QV : نرخ تبادل حرارتی از طریق تهویه، J/s
QStored : نرخ حرارت ذخیره شده یا آزاد شده توسط مواد ساختمانی بویژه کف ها بتنی (مقدار آن برای تحلیل در حالت پایدار صفر است)، J/s

هنگامی که تهویه انجام می شود، حرارت اضافه یا کم میشود. شار حرارتی آن می تواند بوسیله فرمول زیر محاسبه گردد:

که در آن M نرخ جریان جرمی بر حسب کیلوگرم بر ثانیه، cp گرمای ویژه هوا ، ۱۰۰۵ ژول بر کیلوگرم کلوین و AT اختلاف دمای بین محیط داخلی و خارج بر حسب کلوین است.
هر حیوان حرارت و رطوبت معینی را تولید می کند. جدول ۱ و ۲ این مقادیر را برای گاو گوشتی، گاو شیری، گوسفند و ماکیان نشان میدهد. رطوبت در هر دو شکل بخار(گرمای نهان) و مایع در پساب تولید می شود. رطوبت مایع باید توسط تهویه تبخیر و حذف گردد و حرارت مورد نیاز برای این فرآیند بدین صورت محاسبه میشود:

که در آن
T11: نرخ تولید رطوبت در فضای مورد تهویه، kg/s.animal
N:تعداد حیوانات
hfg: گرمای نهان تبخیر آب، J/kg
نرخ جریان جرمی هوای خشک مورد نیاز برای حذف رطوبت با استفاده از رابطه زیر بدست می آید؛

که در آن
M نرخ تهویه، kg/s
Wi: رطوبت نسبی هوای داخلی، برحسب کیلو گرم بخار آب بر کیلوگرم هوای خشک
Wo: رطوبت نسبی هوای خارج، برحسب کیلو گرم بخار اب ہر کیلوگرم ھوائی خشک
نرخ تولید حرارت توسط حیوان QS) به کمک اطلاعات

جداول ۱ و ۲ و از حاصلضرب نرخ تلفات حرارتی هر حیوان در تعداد حیوانات بدست می آید. تولید حرارت توسط جریان الکتریکی، QE، بطور کلی کم است و در بسیاری از موارد قابل چشم پوشی می باشد. نرخ حرارت تولیدی توسط منبع گرمایی، Qsupp، از ظرفیت گرمکن می تواند تعیین شود و یا اینکه به عنوان یک مجهول با حل رابطه ۱ بعد از تعیین نرخ تهویه محاسبه گردد. نرخ حرارت هدایت شده از طریق دیوارها، کف ها و سقف های ساختمان برای حالت پایدار بدین صورت میتواند هر محاسبه گردد:

که در آن
U:ضریب انتقال حرارت ، (J/(m”.k.S
A: مساحت سطحی که در معرض انتقال حرارت واقع شده است،
T : اختلاف دمای بین داخل و خارج، K

اولین قدم ضروری برای طراحی یک سیستم کنترل محیط ایجاد تعادل حرارتی بین تمام منابع و منافذ حرارت نهان و آشکار است. جریان جرمی هوای خشک مورد نیاز برای خارج کردن حرارت با استفاده از رابطه زیر بدست می آید:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله طراحی سیستم تهویه تونل های مترو تهران - مطالعه موردی حدفاصل ایستگاههای مولوی –شوش

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی سیستم تهویه تونل هاي مترو تهران-مطالعه موردي حدفاصل ایستگاههاي مولوي –شوش چکیده تهویه در مترو به دلیل رفت وآمد و حضور تعداد زیادي از مسافران در تونلها ، قطارها و ایستگاههاي مترو اهمیت ویژه اي دارد.اجزاي مترو عبارت از تونلها و ایستگا ...

مقاله طراحی بهینه سیستم فازی با الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب دو

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحي بهينه سيستم فازي با الگوريتم ژنتيک مرتب سازي نامغلوب دو خلاصه با توجه به وجود مسائل چند هدفه در زندگي واقعي، مسئله بهينه سازي چند هدفه مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است . در بهينه سازي چند هدفه ، مجموعه اي از راه حل هاي ...

مقاله تعیین مقدار فلوراید موجود در خمیردندان های ساخت داخل و مقایسه آنها با میزان فلوراید چند فرآورده خارجی و استانداردهای بین المللی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تعیین مقدار فلوراید موجود در خميردندان های ساخت داخل و مقایسه آنها با میزان فلوراید چند فرآورده خارجی و استانداردهای بین المللی خلاصه سابقه و هدف: مطالعات نشان داده است که خمیر دندان های حاوی فلوراید در کاهش پوسیدگی دندانی نقش موثری ایفا می کنند. بر طبق استانداردهای بین المللی میزان بون فلوراید در خمیر دندا ...

مقاله مدلسازی ، طراحی کنترلر غیرخطی و طراحی کنترلر فازی برای سیستم حرارت مرکزی وتهویه مطبوع

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مدلسازي ، طراحي کنترلر غيرخطي و طراحي کنترلر فازي براي سيستم حرارت مرکزي وتهويه مطبوع چکيده : در اين مقاله يک سيستم هواساز يک منطقه اي را در مد تهويه در قالب معادلات دوخطي مدلسازي مي کنيم . سپس به طراحي و شبيه سازي يک کنترلر رگولاتور مربع ...

مقاله بررسی اصول طراحی صدا خفه کنهای صنعتی

word قابل ویرایش
34 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی اصول طراحی صدا خفه کنهاي صنعتی چکیده پیشرفت فن آوري در تمام زمینه هاي صنعتی ، گسترش و کاربرد وسیع ماشین آلات و تجهیزات مختلف را به همراه داشته است. این رشد سریع سبب گردیده تا انسان در زندگی روزمره وشغلی خود هرچه بیشتر تحت تاثیر ...

مقاله طراحی یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی در شهر تهران و بررسی عملکرد این سیستم در مقایسه با چیلرهای جذبی رایج

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحي يک سيستم چيلر جذبي خورشيدي در شهر تهران و بررسي عملکرد اين سيستم در مقايسه با چيلرهاي جذبي رايج کلمات کليدي: چيلرجذبي خورشيدي گردآورهاي لوله اي خلاء، عملکرد سيستم جذبي، نرخ بازگشت سرمايه چکيده : کاربري انرژي خورشيدي به منظ ...

مقاله طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مراکز پذیرش گردشگران جهت معرفی بهترین مکان اقامت با استفاده از تکنیکهای داده کاوی : مطالعه موردی شهر یاسوج

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده امروزه با توسعه اطلاعات وتکنولوژي مشتريان متقاضي خدمات موثر ، سريع ،آسان وکم هزينه مي باشند .متاسفانه در ايران اکثر سازمانهاي ارائه کننده خدمات دولتي هستند دلايلي مانند عدم فوريت جهت بهبود خدمات ،ساختار نيافته بودن کيفيت خدمات واتکا به تجربه کارشناسان ،از هم گسستگي ايجاد ارزشها ودرک کلمه " من فقط اين ...

مقاله طراحی اینورتر چند سطحی جدید برای سیستمهای فتوولتاییک

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مقاله، یک ساختار جدید برای اینورترهای چندسطحی ارایه گردیده است که در سیستمهای فتوولتاییک به کار میرود . مهمترین عنصر در اینورترها، کلیدها میباشد. هرچه تعداد کلیدها کمتر باشد، هزینهها کمتر میشود و تلفات ناشی از کلیدزنی کاهش مییابد و همچنین باعث بالا رفتن قابلیت کنترل سیستم و کنترل آسان کلیدها میش ...