مقاله محتوای ترکیبات فنولی و فعالیتهای آنتی اکسیدانی عصارههای مختلف زولنگ

word قابل ویرایش
3 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

محتوای ترکیبات فنولی و فعالیتهای آنتی اکسیدانی عصارههای مختلف زولنگ Euryngium cacasicum

چکیده :

علی رغم اینکه سبزی زولنگ از دیرباز به عنوان دارو، سبزی خوراکی و عامل طعمدهنده مواد غذایی توسط بومیان شمال کشور، مورد استفاده قرار گرفته است، اما پتانسیل آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی این سبزی به ویژه گونههای ایرانی ناشناخته مانده است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصارههای اتانولی، متانولی و استونی (%۸۰) یک گونه زولنگ ایرانی (Eryngium caucasicum) می باشد. مقدار کل ترکیبات فنولی عصارهها با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری و فعالیت آنتی اکسیدانی آنها با روش های میزان مهار رادیکالهای آزاد و قدرت احیاکنندگی بررسی شد و با آنتی اکسیدانهای سنتزی BHT مقایسه گردید. قدرت آنتی اکسیدان سنتزی BHT در تمامی آزمونهای مورد بررسی به طور معنیداری (P<0/05) بیشتر از عصارهها بود و در بین عصارههای زولنگ، عصاره استونی بالاترین فعالیت آنتیاکسیدانی را دارا بود.
کلمات کلیدی: ترکیبات فنولی، فعالیت آنتیاکسیدانی، عصاره زولنگ
مقدمه

از بین ترکیبات گیاهی که دارای خواص آنتی اکسیدانی میباشند، ترکیبات فنولی توزیع گستردهای در بسیاری گیاهان دارند. تاثیر آنتی اکسیدانهای سنتزی و طبیعی را میتوان با اندازهگیری محصولات اولیه و ثانویهی پراکسیداسیون چربیها در مواد غذایی و سیستمهای بیولوژیکی ارزیابی کرد. در کشور ما، سبزی زولنگ توزیع گستردهای در نواحی شمال دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی فعالیتهای آنتی اکسیدانی عصارههای فنولی سبزی زولنگ با روش های مختلف است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند زمینه استفاده از این سبزی بومی را در صنایع غذائی و داروسازی فراهم نماید.
مواد و روشها

گیاه زولنگ جمع آوری شده از نواحی جنگلی شهرستان گرگان بلافاصله شستشو، در آون با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد خشک و با آسیاب به پودر و از الک با مش ۴۰ گذرانده شد. عصاره فنولی با حلالهای اتانول، متانول و استون %۸۰ (با نسبت (۱:۱۰ در دمای محیط به مدت ۲۴ ساعت استخراج گردید. عصارهها با تبخیرکننده چرخشی تحت خلاء تغلیظ و با خشک کن انجمادی به پودر تبدیل شد و در فریزر -۱۸ درجه سانتیگراد نگه داری شد. میزان ترکیبات فنولی عصاره به روش فولین- سیوکالته و ترکیبات فلاونوئیدی کل به روش رنگسنجی آلومینیوم کلرید سنجش گردید. توانایی مهار رادیکال آزاد DPPH و نیز قدرت آنتی-اکسیدانی کل عصارهها بر روی پودر فریزدرایر شده ارزیابی شد. نتایج به دست آمده در سه تکرار با روش آنالیز واریانس و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال %۵ صورت گرفت. آنالیز آماری با نرم افزار SAS صورت گرفت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 3 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد