بخشی از مقاله

چکیده 

با افزایش استفاده و به کارگیریهای اطلاعاتی و ارتباطی، سازمانها، موسسات و نظامهای آموزشی خود را مجهز به فناوریهای جدید کردهاند. در این موسسات، آموزش الکترونیکی نقش اصلی در سرعت بخشیدن به فرآیند یادگیری را ایفا میکند. علاوه بر این، برای استفاده هر چه بهتر از این فناوری بایستی مشکلات و چالشهای پیش روی آن شناسایی و تبدیل به فرصتهای مطلوب شوند. علی رغم وجود امکانات متعدد در فضای الکترونیکی هنوز راه طولانی در اصلاح روشها و ابزارها وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است به صورت مروری این چالشها در ایران و دو کشور - مالزی و مصر - بررسی شود. پس از بررسی کلیه ابعاد، چهار بعد مورد توجه قرار گرفت که شامل: - 1 تربیتی-فرهنگی - 2 سخت افزاری- نرم افزاری - 3 عوامل مربوط به یادگیرندگان و - 4 مدیریتی میباشد.

-1مقدمه

آموزش همواره یکی از دغدغه های اصلی برای جوامع بوده است. هدف آموزش ، بهبود سطح زندگی است و تمامی تلاش های انسان به خاطر داشتن زندگی موفق و مطلوب است - کولائیان ، 1387، ص . - 96 در جهان امروز مراکز علمی که آموزش مناسبی ارائه نمی دهند، نمی توانند متناسب با پیشرفت فن آوری، سرعت تغییرات و پا به پای افزایش کیفی و کمی اطلاعات ، منابع متناسب با شرایط و مورد نیاز جامعه ی امروزی را فراهم کنند - فیروزی ، 1388، ص . - 10 ورود به عصر اطلاعات و پیدایش فناوری هایی مثل اینترنت، نهاد آموزش را دستخوش تغییرات فروانی نمود. با توسعه شبکه ارتباط جهانی، افراد بیشتری به آموزش و یادگیری با استفاده از اینترنت روی آوردند - اوتارخانی، دلاوری،1391،ص . - 54آموزش و یادگیری الکترونیکی یکی از دستاوردهای بشری است که دنیای ما را متحول ساخته است.

اصطلاح آموزش الکترونیکی اشاره به مجموعه ای از رسانه های الکترونیکی، به عنوان مثال آموزش از راه دور مبتنی بر اینترنت، چندرسانه ای ها، کنفرانس های چندجانبه،کلاس های مجازی و محیط های یادگیری مجازی دارد - . - French,2010آموزش الکترونیک نوعی یادگیری فراهم شده از طریق اینترنت است و ترکیبی از تحویل محتوا در اشکال متعدد، مدیریت تجربه فراگیری و اجتماع شبکه ای شده ای از فراگیران، توسعه دهندگان محتوا و متخصصان است.

آموزش الکترونیک به مجموعه وسیعی از نرم ا فزارهای کاربردی و شیوه های مبتنی بر فناوری اطلاعات اعم از کامپیوتر، دیسکت فشرده ، شبکه اینترنت و دانشگاه مجازی گفته می شود که امکان آموزش و یادگیری را برای فرد در هر زمینه در هر زمان و مکان به صورت مادام العمر فراهم می سازد - رضوانی،درگاهی،1391،ص . - 150 آموزش الکترونیکی شیوه ای نوین در آموزش است که به ارائه و اداره فرصت های یادگیری برای ارتقای دانش و مهارت ازطریق اینترنت وشبکه های کامپیوتری می پردازد وماهیت تحصیل ودانش اندوزی را ازآموزش به یادگیری تبدیل کرده است - - Halkett,2002,P82

-2آموزش الکترونیک درایران

دانشگاهها و مؤسسات کشور به طور میانگین فعالیت خود را در زمینه یادگیری الکترونیک در خلال سالهای 1377-1378 آغاز کردهاند، اما اولین واحد پیشقدم در راه اندازی و استفاده از آموزش از راه دور، در ایران دانشگاه پیام نور است که به صورت مختصر و در حد ابتدایی شروع به فعالیت کرد؛ دانشگاهها و مؤسسات خارج ازکشور از اواخر دهه 1990 فعالیت خود را در زمینه آموزش الکترونیک آغازکردهاند .

آموزش و یادگیری الکترونیک اولین بار در دهه نود توسط انجمن توسعه تدریس آمریکا به کار گرفته شد وسپس به صورت وسیع در نوشتارها مورد استفاده قرارگرفت.  با توجه به اینکه تاریخچه آموزش مجازی در دنیا در میان سالهای 1850 تا 1990 میلادی آغاز شده و سیر ترقی، پیشرفت و گسترش آن همگام با توسعه وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو، تلویزیون و ... بوده است، اما اجرای آموزش الکترونیک با مفهوم خاص آن از اواخر دهه 1990 در کشورهای اروپایی و آمریکا آغاز شده است - نجفی،مردانی ولندانی، - 1386

-3اهداف آموزش الکترونیکی در ایران

به کارگیری آموزش الکترونیکی در ایران می تواند شش هدف عمده زیرا را تامین کند - رضوانی، درگاهی،1391 ،ص : - 150 کمک به توانمند سازی افراد برای یادگیری مستقل کشف و پرورش استعدادهای پنهان با ایجاد فرصت دوم آموزشی کمک به پرورش خلاقیت های یادگیرندگان از طریق خودآموزی و خودپژوهی ایجاد زمینه مساعد برای چرخه دانش در جامعه که امروزه مهم تر از تولید دانش تلقی می شود فراهم کردن زمینه های مناسب گذار از آموزش معلم محور به آموزش یادگیرنده محورازطریق سازماندهی فرآیند یادگیری -یاددهی پاسخ به تقاضای آموزش در کشور به ویژه آموزش عالی فراهم کردن زمینه های تبادل آزاد فرهنگی در داخل و خارج کشور ایجاد زمینه های مناسب برای خلاقیت های فرهنگی که ضامن بقای فرهنگی کشور است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید