بخشی از مقاله

پژوهش حاضر به بررسی دلایل لزوم اجرای عدالت سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با هدف ارتقاء سطح عدالت سازمانی در سازمان می پردازد.این تحقیق از نظر هدف. کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی و از شاخه میدانی می باشد.در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است و جهت تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایج علمی تر از روش تحلیل عاملی استفاده خواهد شد.بر این اساس کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید که تعداد آنها 345 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 198 نفر به عنوان حجم نمونه معیین گردید ولی تعداد 210 پرسشنامه میان افراد نمونه توزیع گردید و تعداد 200 پرسشنامه جمع آوری شد که پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نتایجی که حاصل گردید حاکی از آن است که عدالت سازمانی در کارکنان تاثیر معناداری در ادامه روند اجرایی کار میگذارد.

واژگان کلیدی:

لزوم عدالت سازمانی،سازمان جهاد کشاورزی، مسوولیت پذیری

.1 مقدمه

ویکتور کولن - - 2012 بر این باور است که جو اخلاقی، یکی از عوامل بسیار اساسی در گرایش یا عدم گرایش کارکنان یک سازمان به رفتارهای مختلف از جمله رفتارهای انحرافی است به زعم ویکتور و کولن جو اخلاقی یک سازمان اشاره ای است به ادراکات مشترک افراد یک سازمان از آنچه از نظر اخلاقی صحیح است و اینکه چگونه باید نسبت به مسائل اخلاقی و ارزشی در درون سازمان واکنش نشان داد. پژوهشگران مختلفی نظیر دشپاند، گئورگی و جوزف نشان داده اند که جو اخلاقی درون یک سازمان، رفتارهای اخلاقی کارکنان رادر محیط کار بصورت معناداری تحت تاثیر قرار می دهند. از این منظر ادراکات اخلاقی که از جو اخلاقی در درون یک سازمان تاثیر می پذیرند.

رفتارهای ارزشی و اخلاقی بلکه رفتارهای غیر اخلاقی را در محیط کار پیش بینی می_ نمایند. به باور رابینسون و بنت - - 2012 رفتارهایی که در محیط کار انحرافی محسوب می شوند، به همان میزان هم غیراخلاقی هستند. در واقع تمایز حقیقی بین رفتارهای اخلاقی با رفتارهای انحرافی در آن است که رفتارهای اخلاقی، رفتارهای مبتنی بر قاعده صحیح یا غلط و برمبنای قواعدی نظیر عدالت، قانون یا دیگر رهنمودهای ارزشی و اخلاقی هستند، ولی رفتارهای انحرافی بر رفتارهایی که تخطی از هنجارهای سازمان هستند متمرکز می باشند. به همین جهت می توان گفت از لحاظ نظری، پیش بینی رفتارهای انحرافی از طریق ادراکات جمعی کارکنان در حوزه ی ارزشها و اخلاقیات در محیط ما منطقی است.

اما در میان ادیان مختلف، مسائل اخلاقی ویژه و خاصی مورد تاکید است که جو و فرهنگ سازمانهای کاری را در هر کشوری از خود متاثر می سازند. این توجه ویژه ادیان مختلف یکتاپرست به مسائل اخلاقی خاص، سازه های ویژه و بویژه اخلاق کاری را در عرصه پژوهشهای مختلف در محیطهای کار مطرح ساخته است. از نظر کلی، اخلاق کاری در ادیان یکتاپرست اشاره ای است به مجموعه آموزه های دینی که بر مبنای آنها افراد نحوه کار و فعالیت خود را تنظیم نموده و به پیش می برند. بر این اساس اخلاق کاری، بخشی از اخلاق زندگی است که معطوف به کار و تجارت در سطوح خرد تا کلان است.

یوسف با مروری بر مفاهیم مرتبط با اخلاق کاری، مواردی را که در حوزه این مفهوم می گنجد مشتمل بر مواردی نظیر نگرش افراد نسبت به جنبه های مختلف کار، از جمله ارجحیت بر فعالیت و درگیری کاری، نگرش نسبت به پاداشهای پولی و غیرپولی حاصل از کار وتمایل به تحرک شغلی رو به پیشرفت و ترقی برشمرده است. در همین راستا اکنون در عرصه پژوهشها و نظریات موجود، اخلاق کاری پروتستان و اخلاق کاری اسلامی در کنار یکدیگر مطرح هستند. اخلاق کاری پروتستان و اخلاق کاری اسلامی علی رغم همپوشی های مورد تاکید، دارای تمایزاتی نیز هستند. آنگونه که کریستوفر، زابل، جونز و مارک اخلاق کاری پروتستان را بر مبنای نظریات و پژوهشهای صورت گرفته معرفی کرده اند.

در این شکل از اخلاق کاری، بر اجتناب از اتلاف زمان، محوریت داشتن کار به عنوان فعالیت اصلی در زندگی، به تاخیر انداختن ارضاء نیازها در حین کار، تمایل به کار و فعالیت به جای اوقات فراغت، اخلاقی بودن نحوه فعالیت - به عبارت دیگر هدایت شدن رفتارهای کاری بر مبنای ارزشها و قواعد اخلاقی - ، خوداتکایی در کار و باور به اینکه کار جدی و سخت نتایج مطلوبی به بار می آورد تاکید می شود. برخی پژوهشگران مسلمان نظیر یوسف، علی و الکاظمی از کشورهای مسلمان نیز براخلاق کاری اسلامی نه به عنوان اخلاق کاری رقیب در برابر اخلاق کاری پروتستان، بلکه بعنوان بعدی از اخلاق کاری دربین پیروان اسلام همانند پیروان مسیحیت می تواند محور پژوهش و نظریه پردازی قرار گیرد تاکید نموده اند .

بر اساس نظر این پژوهشگران، در اخلاق کاری اسلامی نیز نظیر اخلاق کاری پروتستان، بر اهمیت کار اخلاقی مبتنی بر ارزشهای معنوی و انسانی، بدون اتلاف وقت و اوقات فراغت افراطی تاکید شده است. اما آنگونه که علی و الکاظمی - - 1390 بیان داشته اند. در اخلاق کاری پروتستان، بر نتایج مطلوب و در عوض در اخلاق کاری اسلامی بر نتایج همراه با نیت افراد در کار تاکید ویژه ای شده است. بنابراین در هر دو این اخلاقیات کاری، بر تعهد، کار ارزشی و دقیق و اجتناب از فریبکاری و آسیب رسانی به دیگران برای کار و امرار معاش تاکید شده است. با این حال در اخلاق کاری اسلامی بر استقلال مشروع و خداپسندانه نیز فراتر از اخلاق کاری پروتستان تاکید ویژه ای شده است.

اخلاق کاری اسلامی که ریشه در آموزه های قرآن و پیامبر مکرم اسلام - ص - دارد، بر اجتناب از تنبلی، تلاش برای بهزیستی و رفاه خود و جامعه، کار مشروع و خداپسندانه، دقت در صحت و سقم کارهایی که انجام می شود. اجتناب از فریبکاری، کم کاری و گرایش به نوع دوستی و انسان دوستی در حین انجام کار، مبتنی است. این آموزه ها که از فضای کلانتر جامعه به درون سازمانها راه می یابند. همگی در تقابل و تضاد با رفتارهایی نظیر دزدی، کاهلی، استفاده از وسایل سازمان، همکار آزاری، تمسخر کردن یا شوخی و جوک قرار دارند. بنابراین انتظار می رود که در تعلق ذهنی به این آموزه ها، کارکنان کمتر به سوی رفتارهای انحرافی روی آورند. علی رغم محدود بودن تحقیقات انجام شده در باب نقش اخلاق کاری اسلامی در بازداری از وقوع رفتارهای انحرافی در محیط کار باید توجه داشت که تحقیقات صورت گرفته در مورد نقش فضای اخلاقی و ادراکات مشترک اخلاقی کارکنان برای رفتارهای انحرافی در محیط کار محدود نمی باشند.

هدف پژوهش:

بررسی ارتباط میان عدالت رویه ای و کاهش رواب  پارانویید سازمانی .

فرضیه پژوهش:

میان عدالت رویه ای و کاهش رواب  پارانویید سازمانی ارتباط معنادار وجود دارد.

روش شناسی تحقیق :

انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. به سخنی دیگر هدف از انتخاب و روش تحقیق آن است که محقق مشخص سازد، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر و سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند - سیف نراقی، - 90 با توجه به موارد فوق، روش انتخابی و بکارگرفته شده در این تحقیق روش توصیفی پیمایشی می باشد، توصیفی از این لحاظ که هدف این پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت است. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است تا آنچه که هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش شود و نتایج عینی از موقعیت بدست آید، پیمایش از این جهت که هرگاه مطالعه ای اقدام به گردآوری اطلاعات در ارتباط با نحوه تفکر و نگرش جامعه آماری بنماید از پرسش شونده درباره خودش سوال شود به چنین تحقیقی، تحقیق پیمایشی گویند.

- ابزارگردآوری اطلاعات در پژوهش:

جهت گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر از روش میدانی استفاده می شود و جهت تکمیل بخش نظری و تهیه مدل مفهومی و همینطور تهیه شاخص، از اطلاعات و تحقیقات و تجربیات گذشته و صاحب نظران این حوزه استفاده شده و برای اجرای تحقیق از روش میدانی - بکارگیری پرسشنامه - استفاده می شود.ابزار گردآوری اطلاعات میدانی پرسشنامه می باشد و علت استفاده از آن، این است که امکان تبدیل کمیت بسیاری از داده ها و سپس تحلیل همبستگی های گوناگون میان آنها را فراهم می کند. پرسشنامه شامل سوال ها - عبارتها - است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ های لازم را ارائه می دهد که این پاسخها. داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهند. - سرمد و دیگران -

- جامعه آماری:

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین می باشد که به سال 4-1393 به صورت رسمی فعالیت می کنند و دارای حداقل 5 سال سابقه خدمتی می باشند که تعداد آنان 345 نفر می باشد.

- روش ها وابزار تجزیه وتحلیل:

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید