whatsapp call admin

کارآموزی حسابداری هلال احمر شهرستان ورامین

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کارآموزی حسابداری هلال احمر شهرستان ورامین

هدف کار آموز
همواره با پیشرفت سایر علوم و فنون حسابداری نیز در سالهای اخیر در جهت اراه اطلاعات دقیقتر و کمکهای موثرتر به مدیران و برنامه ریزان دچار تغییر و تحول فراوانی شده است . بدون تردید تفهیم مطالب و مفاهیم حسابداری نیاز به تمرین و ممارست دارد که امید است با تلاشهای مستمر دانشجویان و هنرجویان و همکاری کارآموزان در جهت طرح مسائل مختلف در کلاس این نقص برطرف گردد . همچنین رهنمودها و پیشنهادهای صاحب نظران می تواند در هرچه پربارتر شدن کتاب موثر بوده بدین وسیله گامی مهم در جهت اعتلای علمی و

تخصصی هنرجویان برداشته شود. در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزی های سازمان و تصمیم گیری های مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف ازدوره کارآموزی در این استکه کارآموزان عزیز پس ازفراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمت های مالی سازمانهای مختلف برآیند. امید است که سرپرستان محرتم با توضیحات بیشتر و طرح مسائل کاربردی در محل آموزش فراگیران در یادگیری بهتر یاری فرمایند.
هدف کلی

ایحاد توانایی لازم برای ثبت معاملات در دفاتر حسابداری و انجام عملیات مربوط به وجوه نقدی ، اسناد تجاری، حسابهای دریافتی، داراییهای ثابت، و حسابداری کالاهای امانی، دوایر، شعب، اعتبارات اسناد بدهی ها و تنظیم صورتهای مالی نهایی و اظهار نامه مالیاتی.
هزینه یا مراحل خرج
۱- تشخیص (به عهده رئیس اداره)

۲- تامین اعتبار ( مسئول حسابداری) بعد از فاکتور و بعد از قبض انبار
۳- تعهد
۴- تسجیل (رسیدگی مراحل)
۵- اجازه پرداخت

۶- حواله

– سند حسابداری تفکیک کننده است
– سند مرکب ۲ بدهکار و ۲ بستانکار دارد.
– هزینه های کل تعمیرات مالیات تعلق می گیرد
– سند های اصلی را از کپی جدا می کنیم
در اولین مرحله درخواست خرید

آنهایی که دستمزدی است یا امورات خرید ها درصد مالیات تعلق می گیرد امور خدماتی : نظیر اجرت دستمزد کرایه ماشین، تعمیرات، خدمات کامپیوتری و حسابداری ریخته می شود.
جمله به پیوست : برای سلیقه اول آن می آید
جمله برای دستور پرداخت برای سلیقه به کار برده می شود.
جمع کل را وارد سند هزینه رسمی می کنیم

و در سند حسابداری نیز به همان روش یعنی جمع کل عمل می کنیم.
پرداخت مالیاتی را به اداره دارایی می فرستیم و رسید آن را ضمیمه سندها می کنیم.
برای سند حسابداری که برای خود شرکت است نیاز است برای تمام سند هزینه رسمی جدا جدا سند حسابداری بخورد می توانیم یک ثبت کلی در سند حسابداری بزنیم.
و برای ثبت هزینه هایی که مالیات دارند را می نویسیم و در بستانکار آن ثبت می کنیم تا از هزینه مربوطه به خود آن کم می شود.
بانک حسابرسی به شماره حساب ۴۹/۵۳۵۳
شکل ثبت هزینه هایی که مالیات دارند

فرم شماره ۱
هزینه ۱۰۰ واحد (بدهکار)
مالیات ۱۰ واحد (بستانکار)
بانک جاری۹۰ واحد (بستانکار)

بابت پرداخت مالیات ۵% به اداره مالیات و دارایی
کسور ارسالی ( بدهکار)
بانک جاری (بستانکار)

ثبت بالانس زدن به یک ترکیب است.
برای زدن سند هزینه از دستور پرداخت کلید هزینه را یکی می کنیم و بعدا اگر مالیات داشت از آن کسر می کنیم و بعد ثبت کسری مالیات را وارد می کنیم
برای زدن دستور پرداخت هر کدام از هزینه های درخواست اولیه را وارد می کنیم
برای زدن حسابداری از روی سند هزینه رسمی هزینه را بدهکار و بانک را بستانکار می کنیم و اگر مالیات داشته باشیم مالیات را بستانکار می کنیم.

مراحل نوشتن سند حسابداری
ابتدا فرم دستور خرید را پر می کنیم و به امضای رئیس اداره می رسانیم و بعد از آن امضای حسابدار و بعدا تنخواه گردان با توجه به دستورات خرید، خریداری لازم را انجام می دهد و طی فاکتور خرید تحویل حسابدار می دهد و حسابدار برگه ای بنام دستور پرداخت که به اعضای رئیس اداره می رسد را با فاکتورها و دستور خرید و پرداخت به یکدیگر ضمیمه می کنیم و اصل ها و کپی های هر برگه را از یکدیگر جدا می کنیم و بعد از آن خریدها را به صورت شرح سند هزینه رسمی می زنیم بر روی سند هزینه های رسمی عدد هزینه – بودجه بخش – آرم هلال احمر – تاریخ – نام اداره و شخص تنخواه گردان نوشته می شود تنخواه گردان شخصی است که حسابدار مبلغی را در اختیارش در ابتدای دوره مالی قرار می دهد و برای هر خرید تنخواه موظف اقدام به خریدهای لازم کند و فاکتورها را نزد حسابدار بیارد تا حسابدار دوباره آن را شارژ کند و بعد از سند هزینه رسمی سند حسابداری می زنیم . اجزا سند حسابداری شامل : تاریخ – شماره برگه – شماره روزنامه – شماره چک
شکل سند حسابداری

کل معین شرح حساب بدهکار بستانکار
۱۵۲ برنامه امداد و نجات

برنامه آموزش امداد مستقیم
کسور وصولی
بانک جاری ۸۵۶۶۰۰
۶۲۷۰۰۰

۲۳۳۸۰
۰۰۰/۱۶۶۰۲۲

دفاتر معین درآمد های داخلی و دفتر معین اختصاصی
برای ثبت سرفصل ها در دفتر معین ابتدا اسناد را بررسی و هر یک را وارد دفتر معین می کنیم. در دفتر معین حسابهایی به اسم بدهکار بستانکار وجود ندارد بلکه آن سرفصل را بصورت روشنی باز می نمائیم و به صورت شرح رویداد مورد نظر در دفتر معین ثبت می کنیم و در انتهای صفحه از اعداد داخل صفحه از اعداد داخل صفحه یک جمع کلی می گیریم . فرق

سرفصل ها و شرح های دفتر معین درآمد داخلی با دفتر معین اختصاصی در این است که در دفتر معین درآمد داخلی درآمدهای خود اداره نوشته می شود و در دفتر معین اختصاصی درآمدهایی که از استان تهران وارد شده ثبت می گردد برای راحت تر و منظم شدن سرفصل ها در قسمت راهنمای صفحه تمامی سرفصل ها را وارد می کنیم با شماره صفحه مثال: بانک جاری پرداخت چکهای بین راهی – درآمد داخلی پیش بینی شده – علل حساب سنواتی درآمد داخلی وصولی – کنترل حساب اموال منقول و کنترل اموال غیر منقول و در دفتر

معین احتصاصی سرفصل هایی که وارد می شود شامل برنامه امداد و نجات – تهیه و تدارک حق الزحمه طرف حساب تظمینات حساب تظمینات سپرده نزد ذی حساب تفکیک دارایی – سرمایه ای – سپرده دریافتی – بستانکاران – تنخواه گردان دریافتی از استان تهران و … .

(فرم ورود کالا به انبار ورامین)
فرم کالا تحویل دهنده تحویل گیرنده مجوز خروج کالا
تاریخ ۲۷/۱/۸۸ اداره پشتیبانی عملیات اداره پشتیبانی جمعیت هلال احمر شماره ۱۲۴۹/۴۸/۲/۸۷
تاریخ ۱۷/۱۲/۸۷

ردیف شماره جنس شرح جنس واحد جنس مقدار/ تعداد ثبت کالا بهای جنس
فرعی اصلی برگ خط بهای کالا
۱ ۲۱۰ ۱۱ چادر امداد ایرانی دستگاه ۵۰

سمت شماره وسیله انباردار مدیر عامل تحویل گیرنده
نامه ۴۲۷۹۵ متصدی نجات
امضاء نام انباردار

دفتر روزنامه بودجه اختصاصی از دفتر روزنامه داخلی جدا می باشد. ابتدا از روی دفتر معین با توجه به شماره ردیف، و تاریخ و روز و ماه که در سند زده می شود سرفصل های بدهکار و بستانکاران را وارد می کنیم و با مبالغ درست و صحیح و با دقت تمام که مبادا مورد خط خوردگی و اشتباه نشود در دفتر روزنامه برای ثبت یک شرح واضح می نویسیم و زیر هر سر فصل را خط ترمز می کشیم تا بدهکار و بستانکار آن مشخص شود و برای سرفصل بانک پرداخت حتما شماره بانک را بزنیم و برای نقل به صفحه بعدی جمع گیری می نمائیم و جمع بدست آمده را به صفحه بعدی مقابل منقول از صفحه می نویسیم و شماره روزنامه قبلی را هم وارد می کنیم. سرفصل هایی که در یک دفتر روزنامه اداره هلال احمر وارد می شود عبارتند از : بانک جاری پرداخت، علل حساب هلال احمر، سایر وجوه دریافتی از استان تهران، سپرده نزد ذی حسابی، سپرده دریافتی، کسور وصولی، کسور ارسالی، و … حسابها بعد از دفتر روزنامه بودجه اختصاصی وارد دفتر کل اختصاصی می شود.

 

دفتر روزنامه بودجه درآ»د داخلی
فرق این دفتر با دفتر روزنامه بودجه اختصاصی در این است که در دفتر روزنامه داخلی تمامی درآمدهایی که در خود اداره بدست می آید را وارد دفتر می کنیم در دفتر روزنامه هم تمامی سرفصل ها را با توجه به دفتر معین وارد دفتر روزنامه می کنیم و بدهکار و بستانکار را مشخص می کنیم. حسابهایی که داخل دفتر روزنامه داخلی ثبت می شود از جمله درآمد هایی که بابت تزریق واکسن آنفولانزا و مننژیت که اداره برای افرادی که برای خارج از کشور تزریق می کنند بدست می آورد و حساب تظمینات و طرف حساب تظمینات و درآمدهای داخلی ارسالی شرح آن بابت ارسال و درآمدهای مربوط به فروردین ماه یا اردیبهشت ماه هزینه هایی که در دفتر روزنامه نوشته می شود شامل هزینه از محل درآمدهای خاص ، هزینه هایی که در طول سال مصرف شده در دفتر روزنامه داخلی احناس که از انبار وارد و خارج شده ثبت می گردد.

 

دفتر کل در آمد های داخلی و درآمدهای اختصاصی
دفتر کل مرحله آخر از دفتر می باشد. از دفتر روزنامه مربوطه خود وارد دفتر کل می باشد . در دفتر کل اسم و سرفصل ثبت نمی شود بلکه نامه حساب را منقول از صفحه را نیز بنویسیم و شماره دفتر روزنامه و تاریخ آن راه هم باید به صورت دقیق وارد کنیم. سرفصل ها را ابتدا در راهنمای دفتر وارد می کنیم. مثل کسور بازنشستگی ارسالی از صفحه ۴۵-۴۴ و

برای هریک صفحه یا صفحاتی را اختصاص می دهیماعداد را در بدهکار و بستانکار در جای خود قرار می دهیم و در آخر همه اعداد را با هم جمع می کنیم و بعد در برگه ای بنام تراز نامه حسابها را وارد می کنیم و همه اعداد را کنترل می نمائیم تا باه هم همخوانی داشته باشد و بعد باید به صورت ترازو یکسان در بیاید هم در طرف بدهکار و هم در طرف بستانکار و بعد از یک دوره که جمع آن را در وسط کادر می نویسیم ماه بعد شروع می شود و همه اعداد را به همان شیوه قبلی جمع می بندیم و برای وارد کردن آنها در ترازنامه با اعداد قبلی جمع گرفته می شود تا تراز مورد نظر درست شود. سرفصل ها را در دفتر کل اختصاصی می خورد نظر سپرده نزد ذی حساب سپرده دریافتی و … .

 

دفتر انبار
موجودی انبار
طرف حساب موجودی انبار
بابت ورود جنس به انبار

(ورود اقلام و اجناس مطابق با مدارک موجود نظیر قبض انبار و حواله خرید )
=>
به موجودی انبار اضافه می شود لازم به ذکر است که مبنای صدور سند توسط حسابدار ارزش ریالی دارد. برای ورود اجناس و انبار ثبت ذیل را خواهیم زد:
موجودی جنس انبار
کنترل موجودی جنسی انبار
خروج اقلام و اجناس از انبار منطبق بر صورد حواله به دستور رئیس اداره و دریافت رسید از تحویل گیرنده اجناس می باشد
کنترلی موجودی جنسی انبار

موجودی جنسی انبار
اموالی که خریداری می شود باید لیست برداری شود شماره خرید بخرد انگشت برداری شود که تحت عنوان اموال منقول شده به وجود آید یعنی قابل جابجایی و نقل و انتقال پیدا می شود اگر ما جنس را بخریم
موجودی اموال منقول شده

کنترل موجودی انبار
اگر اموال ما آسیب ببیند اموال ما بدهکار می شود.

اگر گزارش اموال گم شود کنترل موجودی اموال بستانکار می شود.
تحویل گیرنده جنس بدهکار و اموال در اختیار افرادی قرار می گیرد که تحت عنوان باید از آنها نگهداری شود.
هر انبار دار دارای یک فرد به نام انبار دار می باشد که باید به صورت دقیق ورود و خروج اجناس داخل انبار را کنترل نماید و در صورت مفقود شدن و خصارت دیدن فورا گزارش دهد اجناس داخل انبار به دلایل زیر کسر و اضافات دارند اگر جنس مرطوب باشد و بعد از مدتی از وزن آن کم می شود بدلیل شکستن و یا خراب شدن بدلیل فاسد شدن و مفقود شدن هر جنس.
فرم اقلام اسقاطی موجود در جمعیت هلال شهرستان ورامین تحویل نماینده پشتیبانی و عملیات استان تهران گردیده است:

شامل صندلی چرخدار ، صندلی پلاستیکی، صندلی چوبی دو نفره و… و هریک از آنها دارای شماره مخصوص به خود هستند و تحویل هریک از افراد اداره قرار داده شده نوشته می شود و بعد در یک لیست جدا تمام اشخاص را جدا می کنیم و هر یک از اقلام را که تحویل گرفته اند را مقابل آنها می نویسیم و به امضای سرپرست جمعیت هلال احمر مسئول امداد و نجات انبارداد خزانه داری و امور مالی می رسانیم. دفتر انبار = شامل راهنمایی دفتر، نام و شماره اجناس و شماره صفحه می باشد. هریک از اجناس درون دفتر دارای سرفصل جدا هستند و هرجنسی که وارد انبار می شود وارد شماره صفحه می شود شامل بدهکار و بستانکار نمی باشد.
مثال = بابت ورود جلیقه نجات ۳ عدد فی ۸۵۰۰۰ = ۲۵۵۰۰۰

شامل وارد و صادر موجودی می باشد و در پایان صفحه جمع از اقلام می گیریم و وارد صفحه بعدی می کنیم امکان دارد چند جنس مشترک در یک صفحه باشد. مثل کیسه زباله – کیسه نایلونی – کیسه حمل جسد بزرگ – کیسه نایلونی ۵ کیلوئی و شماره هر کد را در بالای آن می نویسیم و هر یک از آنها را وارد فرم دیگری می کنیم.

اموال
در حقیقت اموال ابتدا از دفتر انبار کد سرفصل را نگاه می کنیم و بعد سراغ حواله ها می رویم و کد باید با حواله مشترک باشد و این گوه مورد تائید است و در غیر این صورت مورد تایید نمی باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد