دانلود مقاله بررسی وضعیت موجود و مطلوب مشاوره تحصیلی در مدارس و ارائه راهکارهایی جهت توانمندسازی مشاوران

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان

مقدمه:

هدف کلی آموزش وپرورش انتقال اطلاعات و معلومات بشری از یک نسل به نسل دیگـر و ایجـاد تغییـرات مطلـوب در رفتـار فـرد اسـت. راهنمایی و مشاوره تحصیلی که هدف آن کمک به پیشرفت تحصیلی است، نقشی تسهیل کننده در تحقق هدف های آموزش وپـرورش بـه عهده دارد. راهنمایی بخش عمده ای از فعالیت های آموزشی است و حتی عـده ای از متخصصـان، راهنمـایی و تعلـیم و تربیـت را متـرادف می دانند. در سال 1392 در الگوی راهنمایی به صورت جریانی همانند با تعلیم و تربیت که اساس آن را به بروئر نسبت داده اند این مطلـب که تعلیم و تربیت چیزی جز راهنمایی نیست عنوان شده است. در سال 1915 بلومفیلد خطاب بـه عـدهای از معلمـان اعـلام داشـت کـه مفهوم امروزی تعلیم و تربیت به معنای راهنمایی و راهنمایی به معنای تعلیم و تربیت است (حسینی، .(17 :1381

نمونه وظایف و مسئولیتهای مشاوره مدرسه:

- تدریس واحدهای درسی که بر اساس ضوابط بر عهده مشاور می باشد از جمله دروس برنامـه ریـزی تحصـیلی، شـغلی و آداب و مهارتهای زندگی.

- تنظیم پرونده مشاورهای برای دانشآموزان و هنرجویان.

- مطالعه و بررسی وضعیت دانش آموزان و هنرجویان با استفاده از عملکرد تحصیلی و پرونـده تحصـیلی آنـان و ارتبـاط بـا سـایر عوامل آموزشی و پرورشی واحد آموزشی مربوط.

- انجام مصاحبه مشاورهای با دانشآموزان و هنرجویان و خانواده آنها.

- راهنمایی و مشاوره تحصیلی دانش آموزان و هنرجویان بهمنظور رشد و ارتقای مهارتهای تحصیلی و راهنمایی آنان در انتخـاب رشتههای تحصیلی، متناسب با شرایط و امکانات فردی و محیطی.

- ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و اطلاع رسانی به دانش آموزان و هنرجویان به منظـور طـرح ریـزی شـغلی بـا استفاده از روشها و ابزارهای مناسب.

- اطلاعرسانی به دانشآموزان و هنرجویان و خانوادهها درزمینه منابع و امکانات تحصیلی و شغلی با استفاده از نشریات، بروشورها و ... .

- مطالعه وضعیت رفتاری دانش آموزان و هنرجویان از طریق مشاهده، ارتباط با والدین و سایر عوامل آموزشـی و پرورشـی واحـد آموزشی مربوط و سایر منابع و روشها.

- مطالعه پرونده مشاوره ای دانش آموزان و هنرجویان و استفاده از آن در ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره و اطلاع رسانی درزمینه استعدادها و توانمندیهای آنان و برنامهریزی درزمینه بهداشت روان دانشآموزان.

- اقدام پژوهشی درزمینه نیازها و مشکلات و اختلالات روانی - رفتاری و موضوعات طرحریزی تحصیلی - شغلی دانـشآمـوزان و هنرجویان و استفاده از نتایج آنها در امور بهداشت روان.

محقق در این پژوهش در پی بررسی وضعیت موجود و مطلوب مشاوره تحصیلی در مدارس راهنمایی شهرستان بیسـتون مـی باشـد و در خصوص توانمندسازی مشاوران راهکارهایی ارائه داده است.

×


2

بیان مسئله:

مشاوره بهره گیری از یک رابطه اصولی و ماهرانه برای تسهیل خودشناسی، قابلیت پذیرش و رشد عاطفی و رشد مطلوب تواناییهای فردی است. هدف همه جانبه آن فراهم نمودن فرصتی برای حرکت به سوی زندگی رضایت بخش و هدفمنـد اسـت (انجمـن مشـاوران انگلـیس، .(1991 مشاوره تحصیلی اختصاص به دانشآموزان مدارس و دانشجویان دارد که برای کمـک و راهنمـایی آنـان درزمینـه انتخـاب رشـته تحصیلی در دوره دبیرستان، انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی، اطلاع از مقررات و شرایط و قوانین مدرسه یـا دانشـگاه و یـا هـر مسـأله و مشکلی که در محیط تحصیل برای آن ها ممکن است پیش بیاید دارد، رفع این نوع مسائل و مشکلات به عهده مشـاوران تحصـیلی اسـت. مشاور تحصیلی خوب باید حتماً برای دانش آموزان خود وقت گذاشته و به آن ها راه های افزایش تمرکز و افزایش یادگیری و روش مطالعـه هر درس را توضیح دهد (سلطانیه، .(1392

برنامه تعلیم و تربیت فردی و اجتماعی که شامل تربیت اخلاقی و شغلی هم میگردد، بخش اساسی برنامـههـای هـدایتی در هـر مدرسـه می باشد. تدارک برنامه های هدایتی در مدرسه جزئی از تاثیراتی است که مدارس باید بر دانش آموزان داشته باشند. در این رابطـه، قبـل از همه باید از تدابیر مدرسه در مورد برنامه های هدایتی آگاه شد. ساختار فعالیت های راهنمایی چیست؟ تعلیم و تربیـت فـردی و اجتمـاعی چگونه سازمان می یابد؟ کارکنان باید دارای چه تخصص و کارآموزی باشند؟ آیا توجه بیشتر مدرسه به یک موضوع، مسائل دیگر موردنیـاز دانشآموزان را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ اگر خط مشی مدرسه در مورد برنامههای تحصیلی تأکید زیادی بر موضعات درسی داشته باشد برای برنامه هایتعلیم و تربیت فردی و اجتماعی جایی باقی خواهد ماند؟ اگر تدابیر مدیریتی مدرسه عمدتاً بر حفظ تعلیم و تربیت تأکیـد نماید و کودکان مشکل دار به عنوان موجوداتی که باید از دستشان رها شد و نه به عنوان افراد نیازمند به کمک در نظر گرفته شوند، آنگـاه کیفیت برنامههای هدایتی بهطور جدی کاهش مییابد (اصغری پور، .(28 :1392

در آموزشوپرورش محور کار آماده کردن فرد برای زندگی فردی و اجتماعی است لذا در باب ضرورت و اهمیت استفاده از این خـدمات در آموزشوپرورش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-1 تأمین و ارتقای بهداشت روان دانشآموزان و ضرورت شناخت و توجه به این تفاوت در امر تعلیم و تربیت. -2 وجود تفاوتهای فردی در دانشآموزان و ضرورت شناخت و توجه به این تفاوت در امر تعلیم و تربیت.

-3 شناخت استعدادهای عمومی و اختصاصی دانشآموزان با ابزارها و روشهای علمی و کمک به آنان در جهت هـدایت و پـرورش این استعدادها.

-4 تغییر روزافزون کمی و کیفی رشته های تحصیلی و لزوم اطلاع رسانی و راهنمایی دانش آموزان درزمینه انتخاب و ادامه تحصـیل در رشته تحصیلی مناسب با توجه به توانمندیها و علایق ایشان.

-5 ایجاد تنوع و پیچیدگی در مشاغل و ایجاد گرایش های مختلف شغلی در جامعه و ضرورت اطلاعرسانی و توجـه بـه اسـتعدادها، قابلیتها و علایق دانشآموزان.

-6 راهنمایی دانش آموزان درزمینه ویژگی ها و نیازهای دوره سنی بهویژه دوران بلوغ که خود یک نوع بحـران هویـت را بـرای فـرد ایجاد میکند.

-7 لزوم آموزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان و ایجاد توانایی و قدرت سازگاری در آنان.

-8 وجود انواع آسیبهای اجتماعی و مشکلات عاطفی، روانی، رفتاری و خانوادگی (دفتر مشاوره تربیتی، .(1391

ارزیابی کیفیت خدمات مشاوره و راهنمایی در مدارس در سطح راهنمایی به علت اینکه در این سن دانشآموزان دوران طغیان و سرکشـی نوجوانی را طی می نمایند، هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد و در این راستا مقاله حاضر کوشیده اسـت در جهـت ارائـه خـدمات مشاوره ای باکیفیت بالا راهکارهایی را ارائه نماید. برای دست یابی به هدف فوق با استفاده از روش کتابخانهای، بررسـی اسـناد و همچنـین مراجعه میدانی به مدارس جهت بررسی بیشتر. در پی پاسخگویی به سؤالات زیر است:

(1 مهمترین عواملی که سبب کاهش کیفیت مشاورهای میشود چیست؟ (2 چه عواملی در افزایش کیفیت خدمات مشاوره و راهنمایی مؤثرند؟
3

(3 میزان آشنایی معلمان و مدیران و والدین با ضرورت خدمات مشاورهای در چه حدی است؟ (4 در جهت توانمندسازی مشاوران مدرسه از چه راهکارهایی می توان استفاده کرد؟
×

مبانی نظری و پیشینه:

مشاوره تحصیلی: این نوع از مشاوره اختصاص به دانش آموزان مدارس و دانشجویان دارد کـه بـرای کمـک و راهنمـایی آن هـا در زمینـه انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی، اطلاع از مقررات و شرایط و قوانین مدرسه یا دانشگاه و یا هر مسئله و شـکلی کـه در محـیط تحصـیل برای آن ها پیش بیاید دارد. رفع این نوع مسائل یا مشکلات به عهده مشاوران تحصیلی است. مشاور تحصیلی خوب باید حتماً برای دانش آموزان خود وقت گذاشته و به آن ها راه های افزایش تمرکز و افزایش یادگیری و روش مطالعه هر درس را توضیح دهد (سلطانیه، .(1392

نظریه درمان رفتاری -شناختی را در سال 1955 آلبرت الیس، متخصص روانشناسی بالینی از دانشگاه کلمبیا معرفی کرد. الیس مشابه آدلر واکنش های عاطفی و رفتاری فرد را ناشی از نگرش ها و اعتقادات وی می داند. او معتقد است که منبع مشکلات شخص امـور خـارجی و رویدادها نیست، بلکه حاصل برداشت وی از آن امور و رویدادهاست (هاوتون: .(1993 براساس این نظریه وقتی تفکر و رفتار شخص عقلانی است وی امیدوار، کارآمد و توانمند است. روان درمانگری که اصول درمانی-رفتاری-شناختی را به کار مـی گیـرد، ضـمن برقـراری روابـط حسنه با فرد و پذیرش غیر مشروط وی با آموزش باورها و افکار جدید در جریان درمان مداخله می کند. فرض بر این اسـت کـه خـدمات یاورانه مشاوران می تواند در رفع یا تعدیل مشکلات دانش آموز مفید واقع شود.

یانک (2015) در مطالعه ای کیفی در دانشگاه اوهایو ویژگی های مشاوران مدرسه را مورد بررسی قرار داد. مشاوران مدرسـه بایـد مراقـب باشند که هنگام مشاوره تعصبات مثبت و منفی خود را دخالت نداده و تفاوت های فردی دانش آموزان را در نظر بگیرند. پیرسون ( 2015) مشاوران حرفه ای مدارس و کسانی که سابقه کاری طولانی دارند در پژوهش اسلوگتر (2015) اعلام داشـتند کـه رضـایت شـغلی بـالایی دارند. گلیمور (2015) تفاوتی میان ادراک مدیران از نقش مشاوران و ادراک مشاوران از نقش مشاور در مدرسه را مورد بررسی قـرار داد و نشان داد که این دو تفاوت معنی داری ندارند.

سپهریان (1394) در پژوهشی نشان داد که آموزش مهارت های زندگی و مشاوره گروهی رویکردهـای مناسـبی در زمینـه کـار بـا دانـش آموزان ناموفق تلقی می شوند. یافته های پژوهش امینی (1392) حاکی از آن است که راهنمایی تحصیلی منجر بـه اتصـال محکـم بـین دانشجو و استاد و در نتیجه کمک به حل مشکلات احتمالی موجود در برنامه های آموزشی و جلوگیری از اتلاف زمان و رفع نواقص موجود در برنامه ها خواهد شد. پیروی (1390) تقویت نقش حمایتی و هدایتی استادان و تسهیلاتی برای انجام برنامه های مشـاوره حمـایتی در جهت بهبود عملکرد تحصیلی را توصیه می نماید. شکورنیا (1390) در پژوهشی نشان داد که دانشجویان نسبت به اهمیت و نقش سازنده مشاوره و راهنمایی تحصیلی نگرش مثبتی دارند، اما از شرایط موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه رضایت ندارنـد. تحقیقـاتی درباره تأثیر مشاوره و روان درمانی در تعدیل مسائل و مشکلات افراد انجام شده است. سازمان ملی جوانان ( (1383 در مورد نقش مشاوره در حل مسائل جوانان، از جمله مسائل تحصیلی می نویسد که نتایج پژوهش این سازمان موید آن است که مشاوره نقشی پـر اهمیـت در زندگی جوانان امروزی داشته است و روز به روز بر میزان اهمیـت آن افـزوده مـی شـود. فاضـلی ( 1383) نقـش خـدمات مراکـز مشـاوره دانشجویی را بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مثبت ارزیابی کرده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی صنعت بیمه کشور ، از گذشته تا امروز صنعت بیمه ، وضعیت موجود ، وضعیت مطلوب گروه

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
اشاره از صنايع بسيار با ارزش هر جامعه مي توان از صنعت بيمه كه خود به نوعي باعث توسعه روزافزون آن جامعه مي شود، ياد كرد. امروز در تمامي جوامع توسعه گرا، بيمه را عاملي مهم در توسعه كشورها مي دانند زيرا معتقدند بيمه در رشد بخشهاي مختلف اقتصادي نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد و با پوشش خسارات ناشي از انجام فعاليته ...

دانلود مقاله کاربرد پذیری نظریة تصمیم‌گیری شغلی هالند در مدارس ، دانشگاهها و بازار کار ایران بررسی موانع و ارائه راهکارها

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
كاربرد پذيري نظرية تصميم‌گيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ارائه راهكارها چكيده:نظريه تصميم‌گيري شغلي هالند، نظرية همخواني شغل و شخصيت است كه حدود 50 سال توسط هالند و ديگران بكار رفته و هم‌اكنون نيز در مدارس، دانشگاهها، بازاركار و ديگر محيط‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچن ...

دانلود مقاله بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود

word قابل ویرایش
54 صفحه
23700 تومان
بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري تهران و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجوداجتماعات انساني از ديرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبيعي موجود بر روی كره زمين، قسمت‌هاي غيرقابل مصرف و زايد آن را دفع مي‌نمودند. اين موضوع مشكل حادي را براي آنها و محيط‌شان ايجاد نمي‌كرد. زيرا ...

مقاله در مورد بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

word قابل ویرایش
158 صفحه
34700 تومان
بررسي رابطه موجود امكانات آموزشي و همكاري مدير بر رضايت شغلي معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزانمقدمه شناسايي و ايجاد انگيزه در افراد جامعه و راهنمايي آنها براي آنكه بتوانند مشاغلي را انتخاب نمايند كه توانايي واستعداد انجام آن را دارند مي تواند گام بزرگي در راه رسيدن به رضايت شغلي باشد، فردي كه با تو ...

دانلود مقاله بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مولفه های مدیریت تغییر فرانوگرا ( مطالعه موردی : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدهازجمله نظریه های جدید که در پاسخ به کاستی های نظریه سنتی و مدرن مدیریت و درپاسخگویی به نیازهای فزاینده و درحال تغییر سازمانها و جامعه مطرح شده است، نظریه مدیریت تغییر فرانوگرا است. در این پژوهش میزان کاربست مولفه های مدیریت تغییر فرانوگرا در مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو وضعیت موجود و مطلو ...

دانلود مقاله بررسی چارچوبهای نظری موجود در ارتباط با مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری در جهان و مطالعه تطبیقی جهت ارائه الگوی بومی مدیریت ریسک

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
برخی از منابع : 1- PMBOK GUIDE, "A Guide to the Project Management Body of Knowledge", Project management Institute, Four campus Boulevand Square, PA 19073-3299 USA, 2004 (2) Parker, George, "Dimension of Risk Management: Definition and Implication for financial service: 1-16. in Risk Management Problems an ...

مقاله تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر انگیزش شغلی و خوش بینی تحصیلی معلمان مدارس متوسطه شهر سنندج : ارائه ی یک مدل

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثير سبک رهبري توزيعي مديران بر انگيزش شغلي و خوش بيني تحصيلي معلمان مدارس متوسطه شهر سنندج :ارائه ي يک مدل چکيده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بين سبک رهبري توزيعي مديران با انگيزش شغلي معلمان و خوش بيني تحصيلي آنان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردي؛ از لحاظ روش توصيفي و از نوع همبستگي ميباشد. به منظ ...

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان الکترونیکی در آموزش عالی : ارائه مدل موفقیت بر اساس دیدگاه یادگیرندگان

word قابل ویرایش
44 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان الکترونیکی در آموزش عالی: ارائه مدل موفقیت بر اساس دیدگاه یادگیرندگان چکیده هزینه هاي هنگفت صرف شده براي سامانههاي یادگیري الکترونیکی (به عنوان یک فن آوري) برگشتپذیر نمیباشند، مگر اینکه دانشجویان در این سامانهها به موفقیت دست یابند. بدین منظور پژوهش حاضر مدلی را ...