دانلود مقاله گزینه های کاهش هزینه در ریزازدیادی تجاری

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

1مقدمه × کشت بافت گیاهی یا کشت این ویترو عبارت است از رشد و تکثیر سلول ها، بافت ها و اندام های گیاهی در محیط کشت (
مصنوعی) جامد و مایع معین، تحت شرایط استریل و کنترل شده است. فناوری کشت بافت های گیاهی بطور گسترده برای تکثیر گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد و فناوری تجاری سازی عمدتااً بر پایه ریزازدیادی است که تکثیر سریع از یک بخش کوچکی از ساقه، جوانه انتهایی، به میزان محدود از جنین های سوماتیکی، کپه های سلولی کشت سوسپانسیونی و از طریق بیوراکتور هاست.[2]

×

پتانسیل کشت بافت گیاهی در افزایش تولیدات کشاورزی و اشتغال مناطق روستایی توسط سرمایه گذاران و سیاست گزاران در کشور های در حال توسعه بخوبی مشخص شده است. با وجوداین،در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تامین مالی امکانات و هزینه واحد تولیدی گیاهان ریزازدیادی شده بالاست و اغلب به سرمایه ی بر می گردد که با مزیت های اقتصادی


1 هیات علمی گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

بالقوه فناوری متناسب نیست. علیرغم هزینه های بالای تولید، دادو ستد گیاهان زینتی پر رونق است و گیاهان زینتی بطور کلی ارزش بالایی در واحد گیاهی دارند، هر چند که محدودیت بازار دارند× .[4]
در حال حاضر صدها آزمایشگاه ریز ازدیادی تجاری در سرتاسر دنیا در حال تکثیر شمار زیادی از کلون ها، واریته هـای مطلوب و پوشش گیاهی محلی هستند. صرف نظر از امتیاز سرعت تکثیر، این فناوری برای تولید گیاهان عاری از بیماری،اصلاح نباتات در دامنه وسیعی از محصولات کشاورزی، درختان جنگلی و میوه بکار گرفته می شود. بـا ایـن وجـود، در بیشـتر مـوارد، هزینه تولید هر واحد گیاهی تولید شده از طریق کشت بافت مانعی در جهت سازگاری این فناوری در تولید تجـاری بـا مقیـاس وسیع می شود.گزینه های کاهش هزینه باید هزینه تولیـد را بـدون مصـالحه کیفیـت میکروپروپـاگول وگیاهـان حاصـل انجـام دهند.در فناوری های با هزینه پایین، کاهش هزینه با بهبود کارایی و کاربرد بهتر منابع انجام می گیرد. فناوری کشت بافـت بـا هزینه پایین باعث برتری در کشاورزی، باغبانی ، جنگل داری و گلکاری در بسیاری از کشـور هـای در حـال توسـعه اسـت، کـه هزینه معقول و کیفیت بالای مواد گیاهی را به همراه دارد.>3@

ریز ازدیادی بعنوان فناوری مناسب در پروژه های توسعهای یونسکو در افریقا و کارائیب شناخته شده است با وجود این، هزینه تولید باید کاهش یابد. در کشورهای در حال توسعه، صنایع خصوصی گروه مهمی هستند که نیازمند فناوری کارآمد از از نظر هزینه هستند. برای مثال در هند از 90 واحد ریزازدیادی تجاری که تاسیس شدند،32 واحد بسته شدند.این کمپانی ها که در تولید تجاری فعالیت می کنند،عمدتاً توجیه اقتصادی ندارند چرا که هزینه تولید بالاست و آزمون های کنترل کیفیت وجود ندارند. با وجود این، فناوری کشت بافت با هزینه پایین با مزیت بالا در کشاورزی، گلکاری، جنگل داری و باغبانی در بیشتر کشورهای در حال توسعه باقی خواهد ماند× .[1]

.2 مواد و روش ها

در این تحقیق ابتدا دو فاز امکان کاهش هزینه که اولی مربوطه به کاهش هزینه های مربوط به ساختمان و تاسیسات و در فاز دوم کاهش هزینه های مربوط به مواد مصرفی همانند ظروف، محیط های کشت و غیره... بر اساس تجربیات بکار رفته در تمام کشورهای در حال توسعه آسیایی و افریقایی( با تکیه به موفقیت های حاصـل در هند) و مورد تایید سازمان غذا و خواربار جهانی ( ( FAO مورد بررسی قرار گرفت و امکان بـومی سـازی آن برای کشور ایران مورد ارزیابی قرار گرفت . در مرحله بعد هزینـه هـای جـایگزین ( پیشـنهادی و تاییـد شـده در کشورهای توسعه یافته) با گزینه های فعلی مورد مقایسه قرار گرفت تا میزان بهره وری در واحـد هـای تولیـدی کشت بافت در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان موفقیت و سود آوری این صـنعت نوظهـور و بـا اهمیـت در ایران بهبود یابد. با توجه به مشخص بودن تمام هزینه های مرتبط بـا احـداث یـک واحـد تولیـدی کشـت بافـت گیاهی،این هزینه ها با هزینه های مربوط به روش های جایگزین پیشـنهادی مـورد مقایسـه قـرار مـی گیـرد تـا مشخص گردد که گزینه های پیشنهادی تا چه حدی در کاهش هزینه ها و در نهایت سود آوری این بنگـاه هـای تولیدی می توانند موثر باشند.در این بررسی منابع علمی معتبر بین المللـی مـورد تاییـد فـائو در کشـورهای در حال توسعه جنوب شرق آسیا و آفریقا با تجربیات فنی 5 ساله آزمایشگاه کشت بافت گیاهی،دانشـکده کشـاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر مورد مقایسـه قـرار گرفـت و مصـاحبه حضـوری بـا واحـدهای تولیـدی در جهـت

شناخت بیشترین هزینه ها، عملکرد فنی و مشکلات واحدهای تولید کشت بافـت گیـاهی و تولیدکننـدگان نهـال برای ارائه راهکاری مناسب در کنار هم مورد ارزیابی قرار گرفت.

.3 نتایج ×

نتایج این بررسی در چندین زیر بخش آورده می شود :

.1 .3 گزینه های کاهش هزینه مربوطه به ساختمان ، گلخانه و تاسیسات

در گزینه های کاهش هزینه مربوطه به ساختمان، گلخانه و تاسیسات، سه اسـتراتژی بـرای سـاختمان واحـدهای تولیدی کشت بافت با مقیاس متوسط و با میزان تولید 100 تا 500 هزار گیاه در سال (متراژ بنا برابر 220 متر مربع و در دو طبقـه مجزا و بصورت موردی برای شهرستان ابهر) هزینه های ساخت بنا، خرید بنا و اجاره بنا مورد مقایسه قرار گرفتنـد.پس از در نظـر گرفتن هر سه استراتژی، مقایسه ای بین این سه استراتژی انجام شد که خلاصه آن در جدول 1 آورده شده است.

با توجه به سرمایه مورد نیاز می توان این گونه نتیجه گیری نمود که در صورت وجود سرمایه کافی، احداث سـاختمان از خرید آن بهتر است و علاوه براین طراحی آن بهتر و هدفمند تری نسبت به خرید انجام می گیرد و بیش از 150 میلیـون تومـان صرفه جویی می شود. دارای دو عیب عمده است،هزینه اولیه بالا در احداث واحد تولیدی و زمان بر بودن احداث بنا و با توجه بـه ارزش افزوده ساختمان در ایران در صورتی که سرمایه اولیه موجود باشد، احداث بنا منطقی ترین روش است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله چگونه هزینه های شهری را کاهش دهیم

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چگونه هزینه های شهری را کاهش دهیممقدمهبا توجه به سياستهاي دولت و خودكفا اعلام كردن شهرداري ها و وابسته نبودن شهرداري ها به منابع مالي دولت، مديريت هزينه و ايجاد درآمد پايدار از اصلي ترين وظايف شهرداري ها در سال جهاد اقتصادي مي باشد. بر اساس اين رويكرد، اهميت و ضرورت پرداخت به كاهش هزينه و صرفه جويي در هزينه و ...

دانلود فایل پاورپوینت افزایش توان رقابت پذیری با کاهش هزینه

PowerPoint قابل ویرایش
68 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : زمینه های مورد بررسی 1-پتانسيل ها موجود در فرآيندهاي شناخته شده علمي براي كاهش هزينه فرآورده ها 2-روش هاي كاهش هزينه فرآورده ها با عنايت به چرخه ارزش افزايي تلاش ها 3-مقيد شدن به زمان و كنترل مميزه هاي افزاينده هزينه ها 4-بهبود كيفيت فرآورده و خدمات با هد ...

مقاله روشهای ساخت و نصب قطعات پیش ساخته پیش تنیده پل و اثر آن در افزایش راندمان و کاهش هزینهها با نگاهی به روش ساخت سرستونهای پروژه صدر

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روشهای ساخت و نصب قطعات پیش ساخته پیش تنیده پل و اثر آن در افزایش راندمان و کاهش هزینهها با نگاهی به روش ساخت سرستونهای پروژه صدر چکیده با توجه به رشد فزاینده ساخت تقاطع های غیر همسطح در کشور در این مقاله سعی شده است با اشاره به انواع روشهای تولید و اجرای پلهای پیش ساختهی پیشتنیـده (Precast Prestressed Br ...

مقاله کاربرد مهندسی ارزش در بهبود عملکرد و کاهش هزینه های اجرائی طرح موج شکن بندر انزلی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کاربرد مهندسی ارزش در بهبود عملکرد و کاهش هزینه هاي اجرائی طرح موج شکن بندر انزلی مقدمه طرح حاضر مهندسی ارزش بر طرح توسعه بندر انزلی شامل احداث دو موج شکن شرقی و غربی بطول کلی حدود 2410 متر میباشد که تامین کننده فضاي لازم براي فعالیتهاي ...

مقاله روش های مدیریت مصالح ساختمانی در کاهش هزینه های پروژه های عمرانی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روش های مدیریت مصالح ساختمانی در کاهش هزینه های پروژه های عمرانی چکیده در پروژه های عمرانی زمان بندی وهزینه نقش بسیار مهمی در مدیریت پروژه راایفا میکند که این مدیریت میتواند در کاهش هزینه های عمرانی وزمان بندی دقیق پروژه نقش داشته باشد از جمله محدودیت ها در پروژه های عمرانی میتوان به مصالح، ماشین آلات و ت ...

مقاله اجرای حسابداری هزینه جریان مواد و انرژی به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف انرژی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اجرای حسابداری هزینه جریان مواد و انرژی به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف انرژی   چکیده انرژی و میزان دسترسی به انرژی عامل اصلی در وقوع انقلاب صنعتی می باشـد. بـا گذشـت زمـان تقاضـای انـرژی در تمـامی کشورهای جهان یک روند صعودی را طی می نماید. افزایش تقاضای منابع طبیعی به ویژه انرژی به دلیل ایجاد مشکلات عدیده ...

مقاله مدل برنامه ریزی خطی جهت بهینه سازی تعداد ماشین آلات با هدف کاهش زمان و هزینه عملیات خاکی در پروژههای شهری

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مدل برنامه ریزی خطی جهت بهینه سازی تعداد ماشین آلات با هدف کاهش زمان و هزینه عملیات خاکی در پروژههای شهری   چکیده امروزه در پروژههای راهسازی و سدهای خاکی بخش عمده هزینه پروژه، مربوط به ماشین آلات و تجهیزات میباشد. از این رو یکی از عوامل ...

مقاله روشی برای کاهش هزینه تست نرم افزار با استفاده از روشهای دادهکاوی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روشی برای کاهش هزینه تست نرم افزار با استفاده از روشهای دادهکاوی چکیده: خطای نرمافزار، یک عیب در سیستم نرمافزاری است که ممکن است عاقبت منجر به شکست سیستم شود. سیستمهای تشخیصدهندهی خطا، با استفاده از معیارهای نرمافزار و روشهای دادهکاوی به پیشگویی خطای نرمافزار میپردازند و به این صورت هزینههای کشف خطا در نر ...