دانلود مقاله فضای مجازی و نقش آن در پیشرفت فعالیت گردشگری

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان.1مقدمه

امروزه توسعه ی فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر حوزه های مختلف کسب و کار و زندگی بشر امروزی اثر داشته است و باعث تحول سریع و تسهیل امور را با ایجادبستر های یکپارچه فراهم نموده است. فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین وپویا ترین فعالیت ها در جهان مطرح است)لطفی،)0:1996به عبارتی توسعه ی فعالیت گردشگری به ویژه برای کشور های در حال توسعه که با معضلات همچون میزان بیکاری با لامحدودیت های منابع ارضی واقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوان برخوردار است )کرمانی و امیریان،)11:1912امروزه در عرصه ی توریسم جهانی فضای مجازی و استفاده از شبکه های مختلف دیجیتالی به عنوان یکی از ارکان اساسی نقش تعیین کننده ای در امکان بهره گیری کشور ها از توان ظرفیتی خود را دارد. در این فعالیت محسوب میشود .فناوری با سرعت غیر قابل باوری در حال پیشرفت و گسترش است .به استدلال از آمار های منتشر شدهاز سازمان جهانی توریسم در اینده ی نه چندان دورکشورهای فاقد زیر ساخت های مناسب در زمینه ارتباطات و قضای مجازی عملا از چرخه ی رقابت های جهانی و منطقه ای گردشگری حذف خواهند شد )wTo,9559:15(با وجود آنکه پیش از چهل سال از راه اندازی شبکه ی جهانی اینترنت

میگذرد دنیا در عرصه ی مجازی تنها در دهه ی اخیر توانسته است بخش های مختلف زندگی مردم را تحت تاثیر واقعی قرار دهد.توسعه ی مداوم شبکه های مجازی ارتباطی در طول دهه ی گذشته تاثیر بسزایی بر کل فعالیت گردشگری بر جای گذاشته است. شبکه های ارتباط مجازی نه تنها سخت افزار وشبکه ی

اطلاعاتی را به هم مرتبط میکند بلکه سیستم های اطلاعاتی -مدیریتی و مخابراتی


را بکار گرفته و توزیع اطلاعات مربوط به توریسم را داخل وبین موسسات مربوط


به توریسم را امکان پذیر میکند وتمامی تجهیزات و کالا و امکانات را برای ارائه


خدمات بهتر برای تورسم به کار خواهد گرفت .فضای مجازی توانایی صنعت را در


امر توسعه-مدیریت و بازاریابی محصولات گردشگری مناسب به صورت جهانی


مشخص میکند.بنابراین استفاده بهینه از فضای مجازی برای رقابت و موفقیت


فعالیت گردشگری و زیر مجموعه آن ضروری می باشد.))Buhalis,1224:95وسئوال


اصلی که در رسیدن به این هدف میتوان مطرح نمود این است که فضای مجازی


چگونه میتواند باعث توسعه ی فعالیت گردشگری شود؟

.2روش تحقیق

ایننن تحقیننق بننا توجننه بننه هنندف و ماهیننت موضننوو از روش تحلیلننی وکتابخانننه ای استفاده شده است . برای گردآوری اطلاعات مورد نیناز از مبنانی نظنری تحقینق از روش کتابخانه ای استفاده گردید از مقالات، سایت ها و مجموعه مجلات مربوط به موضوو، جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید.

.3مبانی نظری

)هابسون و ویلیامز،)196:12201فضای مجازی را به عنوان یکی از تکنولوژی های پیشرفته در نظر میگیرند که همه ی فعالیت های صنایع به ویژه فعالیت گردشگری را تحت شعاو خود قرار داده است و با استفاده ازتکنولوژی های مختلف در پی ایجاد محیطی است که مردم بتوانند راحت تر با محیط رابطه برقرار کنند یا تصویر از محیط جغرافیایی سفر برای خودشان ایجاد کنند و طبق گفته ی ونگ باعث شکل گیری اجتماو گردشگری مجازی شوند و در علایق اهداف مشترک فعالیت هاوخوتسته های خود سهیم شوند واز درک وبرطرف کردن نیاز های یکدیگر

خوشنود وراضی باشند)ونگ،)611:95599 واقیت این است که در جامعه به جای کباب بوی آن به ما فروخته می شود پولی که میپردازیم برای تصویر است نه خود شئ چنین جامعه تماشاگری را میتوان در فضای مجازی مشاهده کرد)به نقل از

میزروئف،)91:95559پیدا شدن فضای مجازی با داشتنسخت افزار تکنولوژی اطلاعاتی وارتباطی در کنار جهان واقعی فارق از امتیازات و تعصبات نژادی قدرت اقتصادی رابه وسیله ی درآمد گردشگری برای تمامی انسان ها فراهم میکند. ویلسون و پترسون فضای مجازی را به عنوان واقعیت مجازی پیوسته در نظر میگیرند که در آن انسان ها رها از محدودیت های فیزیکی قادر به تعامل هستند .

)ویلسون و پترسون6،)605:9559در دنیای مجازی اینترنت جایگزین رسانه های سنتی شده وتمامی آن ها را تحت الشعاو قرار داده چراکه با اینترنت دنیای تجربه های

Hobson a williams1995:124-1351
Wang2002:4112
Mirzoeff2000:273

Wilson a peterson2002:4504

آدمی متکثر و متنوو تر شده رویارویی آدم ها با تجربه و مکان های دوردست


ممکن میشود .)داتن)1996.0 گردشگری بر پایه الکترونیک و فضای مجازی در کنار وبلاک ها اطلاعات گسترده و در عین حال کاملی برای مشتری هدف فراهم میکند که مصرف کنندگان میتوانند برنامه ریزی کنند و نیاز های سفر خود را با تعاملی

غیر مستقیم تر بر بازیگران صنعت تعمین کنند.)بوهالیس)95594


یافته های تحقیق:

آمار بالای گرایش کاربران اینترنتی به سمت گردشگری الکترونیک و فضای مجازی دلیل مستندی است برای پرداختن به موضوعی که ضرورت انکار ناپذیر هزاره سوم بوده و برای پیشرفت و ارائه خدمات بهتر نیازمند تغییرات اساسی است. گردشگری مجازی طی چند سال اخیر پیشرفت های چشمگیری را داشته به طوری که در بازخورد های بین المللی توانسته علاوه بر رضایت مندی استفاده کنندگان ،سود آوری خوبی را نیز به دنبال داشته باشد . نفوذ وب سایت های گردشگری نشان میدهد این روز ها افراد بسیاری به اینترنت دسترسی دارند و استفاده از خدمات فضای مجازی )وب( برای رزرو جا و خرید برخی از کالا های مرتبط امری کاملا طبیعی شده است.با نگاهی به تایید حضور ساخت های مناسب مجازی در تامین نیاز های اطلاعاتی کاربران در میابیم که نیمی از گردشگران از فناوری فضای

5Daten2005

6Buhalis2002

مجازی برای کسب اطلاعات مسافرتی و قیمت های منطقه مختلف استفاده می کنند.در این بین 00درصد از گردشگران تجاری اینترنت را بهترین گزینه برای کسب اطلاعات کاری عنوان کرده اند.))hamshahrionline.ir در فرآیند مسافرت و ارائه

خدمات الکترونیکی از نقشو اهمیت فراوانی بر خوردار می باشد.به وجود آوردن یک زیر ساخت مناسب جهت استفاده سریع و آسان برای اتصال به اینترنت و شبکه های گسترده اطلاعات برای گردشگران از مزایایی است که به روند رشد موضوو گردشگری کمک بسزایی می کند.امروزه گردشگری الکترونیک به دلیل همگام کردن گردشگری با تکنولوزی اطلاعات ، یکی از مولفه های اساسی در توسعه ی این فعالیت به شمار می آید و مدت چندانی از ظهور آن نمیگذرد و حاصل ترکیب دو حوزه گردشگری و فناوری اطلاعات است. که هر دو حوزه از متداول ترین انواو کسب و کار در آمد زا و مولد فرصت های شغلی در جهان امروز به شمار می روند))Buhalis:9559مفهوم گردشگری مجازی و الکترونیکی به کلیه

اجزای تجارت در حوزه گردشگری اشاره کرده و به مواردی همچون کسب وکار الکترونیک ،تحقیق و توسعه ی الکترونیک و ارائه خدمات می پردازد ) salavati and

)hashim,9511و در عین حال به مجموعه ای از پایگاه های اینترنتی و استاندارد ها و


پروتکل های خاص می پردازد که با تولید و بازنشر اطلاعات در ساختار های مختلف از قبیل متن ،عکس و تصویر ، کاتالوگ و بروشور ، پیام های تبلیغاتی وحتی خدمات معنا می یابد))Li a buhalis ,9554

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ارزیابی نقش دیپلماسی درتوسعه گردشگری ایران مبتنی بر سیستم استنتاج فازی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
مقدمهامروز گردشگری به یکی از بزرگ ترین و سریع ترین صنایع درحال رشد در دنیا تبدیل شده و مزایای آن در ابعاد مختلف شناخته شده است. از جمله نقش مهم آن در اشتغالزایی، فقرزدایی، تعاملات فرهنگی، حفظ و بهبود منابع طبیعی و میراث فرهنگی ، تولید ناخالص داخلی، مصرف و گردش پول، ایجاد سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها در سطح ...

دانلود مقاله نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی : دهستان دوزین ، شهرستان مینودشت )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
مقدمهگردشگری روستایی،گردشگری کشاورزی ، طبیعت گردی،گردشگری سبز از جمله تعابیر متعددی هستند کـه بـه فعالیـت های گردشگری واقع در خارج از شهر ها اطلاق می شود.شیوه هـای سـازماندهی و شـکل گیـری گردشـگری روسـتایی در کشورهای مختلف متفاوتند.در برخی کشورها منشاء اصلی سرمایه گذاری در این بخش،دولتها یا نهادهای تعاونی هست ...

مقاله نقش مجتمعهای تجاری نوین در ساختار معماری و شهرسازی معاصر ( با رویکردی به شاخصهای گردشگری و اقتصاد )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مجتمعهای تجاری نوین در ساختار معماری و شهرسازی معاصر( با رویکردی به شاخصهای گردشگری و اقتصاد) چکیده در شهرهای امروزی مجتمع های تجاری همسو با رشد و تراکم هر چه بیشتر شهری، دچار تغییر و تحول و ازدیاد خاصی شده اند. مجتمع های تجاری به عنوان بازوی توانمند اقتصادی و نمادی از قدرت مالی، نقش تعیین کننده ای در ...

مقاله فضای عمومی شهری و نقش آفرینی آن در تعاملات اجتماعی ( نمونه موردی : میدان شهدا اهواز )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
فضای عمومی شهری و نقش آفرینی آن در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی : میدان شهدا اهواز)   چکیده فضای عمومی شهری ، بستر ساز هویت های جمعی و حریمی است که همه ساکنین بتوانند در این محدوده به تعاملات اجتماعی بپردازند. همچنین مکان هایی برای گفت و گو و هم اندیشی و ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری فراهم می آورد ...

مقاله نقش مدیریت شهری در توسعه سازمان فضایی شهر نمونه موردی شهر کوهدشت

word قابل ویرایش
29 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مديريت شهري در توسعه سازمان فضايي شهر نمونه موردي شهر کوهدشت چکيده هدف از اين پژوهش ، درک عوامل مؤثر کالبدي شهر کوهدشت مي باشد که در قالب سه ويژگي فعاليت ، فضا و فرم مورد مطالعه قرار گرفت . لذا با توجه به موضوع تحقيق به بررسي ابعاد فعاليتهاي و فضاهاي شهري اشغال شده و همچنيين توجهي که مديران شهري در ام ...

مقاله نقش امنیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش امنیت در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعی چکیده فضاهاي مجازي محیط هاي تعاملی تحت شبکه اي هستند که امکان ارتباط کاربرانی در گروه هاي سنی مختلف را فراهم می کنند. این کاربران با اهداف مختلفی از قبیل آموزش، یادگیري، تجارت، امور خیریه و ... در فضاي مجازي حضور پیدا می کنند. یکی از این فضاهاي مجازي شبکه هاي اجت ...

مقاله بهبود مستمر در تولید و نگهداری و تعمیرات توسط فعالیتهای TPM و نقش آن در بهبود ضریب اثربخشی تجهیزات

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهبود مستمر در تولید و نگهداری و تعمیرات توسط فعالیتهای TPM و نقش آن در بهبود ضریب اثربخشی تجهیزات چکیده : دردنیای امروز رقابت بطور چشم گیری افزایش یافته است. مشتری ها بر کیفیت محصول, زمان تحویل و قیمت آن تاکید دارند. به همین علت تولید کن ...

مقاله نقش سیستم برنامه ریزی پیشرفته APS در مدیریت زنجیره تأمین

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش سیستم برنامه ریزی پیشرفته APS  در مدیریت زنجیره تأمین چکیده با توجه به اینکه نیاز مشتریان بطور فزاینده ای در حال افزایش می باشد، شرکت ها را با یک چالش اساسی برای رفع این نیازهـا روبـرو کـرده است. بنابراین نیاز به مدیریت صحیح در مواجه با تغییر نیازهای مشتری، به ویژه به دلیل تأثیر آن بر عملکرد زنجیره تأمی ...