دانلود مقاله بن مایه های نمایش در منظومه منطق الطیر عطار نیشابوری

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان

ساخت مایه های نمایش ایرانی در منظومه منطق الطیر عطار


ســـخنوران ایرانی بـه حوزه ی نمـایش و ادبیات نمایشـــی به گونه ی پر بار و غنی توجه نکردند،و تنها به حوزه ی ادب حماســی،غنایی و تعلیمی می پرداختند.اما با این وجود آثاری در میان ادبیات فارســی به چشــم می خورد که به وضــوح از قابلیت ها و ظرفیت های نمایشـــی برخوردارند و می توان با نوعی بازنگیری و دگر دیســـی آنها را به آثار نمایشـــی تبدیل کرد.پس به این اعتبار منطق الطیر عطار نیشابوری را می توان در شمار این گونه آثار به شمار آورد.

ساختار روایتی،رمزی ، تمثیلی، کلی گرا و بخش بندی شده ی منظومه ،ظرفیتی در خود پدید آورده است که می توان آن را در زمره ی ادبیات نمایشی به شمار آورد.

مولفه ها و ساخت مایه هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

.1-1 نقالی


نقالی را می توان ویژه ترین نمایش ایرانی به شـمار آورد. نمایشـی تک نفره در ساختار اجرایی ،اما با شخصیت های متعدد محتوایی که همه را یک تن نقال بیان می کند.

نقالی به گونه ای برجسـته فرهنگ گفتاری ایران را به یاد می آورد،فرهنگی برآمده از جامعه ی تک صدایی که تفهیم را به جای مفاهمه وتکلم را به جای مکالمه بیشتر در خود پرورش داده است.

اگر این فرهنگ گفتمانی بخواهد در حیطه ی هنر های نمایشـــی خود را نشـــان دهد، بی تردید می توان نقالی را برترین تجلی آن به شـمار آورد. نقالی را می توان نوعی از نمایش دانسـت که فردی به نام نقال به نقل یک واقعه یا قصه،به شعر یا نثر،با حرکات و حالات و بیان مناســب دربرابر جمع مبادرت می ورزد(بیضــایی،.(60 :1344هدف از نقالی آموزش مســائل اخلاقی،مذهبی ، اجتماعی و سیاسی می باشد.


نقـالی را در کنار آیین ها و مناســـک مذهبی و نقش آفرینی های آدمی در فعالیت های اجتماعی روزانه اش یکی از ســـه عاملی دانسته اند که پیدایش نمایش را به آن ها مربوط می داند(ناظر زاده ی کرمانی،.(66 :1378

پیشینه ی این هنر را به دوران پارتیان نسبت می دهند،به نقالان این دوره »گوسان« می گفتند که نقل خود را به »ساز و آواز« روایت می کردند(بیضـایی،.(60 :1344 نقالی مانند بسیاری از هنر ها با آغاز دوره ی اسلامی دچار فراز و نشیب هایی شده اما پس از مدتی با درک شرایط زمانه، حیات نوین خود را از سر گرفته است و توانسته به چنین تحولی دست یابد که چنـد گونـه ی متنوع وابســـته به خود نیز مانند»شـــاهنامه خوانی،نقالی تاریخیBافســـانه ای و مذهبی« ، را پدیدار کند (ژیان،.(14 :1381

با رسـمی شدن مذهب شیعه »نقالی مذهبی« به شاخه های دیگری نیز تقسیم شد از جمله مناقب خوانی ،فضائل خوانی و سخنوری(بیضایی،.(75 :1344

.2-1 پرده خوانی


آن را باید نوعی دیگر از نقالی دانسـت که با نام»صـورت خوانی« هم از آن یاد شـده اسـت. داسـتان، نقاشی و نقالی را سه عنصـر اساسی پرده خوانی دانسته اند(غریب پور،.(56 :1378 تلفیق کلام و تصویرموجب شده »پرده خوانی« نمایشی ترین شکل نقالی به حساب آید و در میان اشکال عامیانه ی نمایشی پیش از تعزیه قرار گیرد(بیضایی،.(74 :1344

پرده خوان می کوشد با تکیه بر پرده ی نقاشی شده هنگام بیان وقایع و معرفی شخصیت ها احساس و عواطف مخاطبان را با خود همراه کند.


منظومه ی منطق الطیر از ظرفیت ها و قابلیت های برجسـته ای برای کاربرد این شگرد نمایشی برخوردار است.منظومه بر مبنای روایت و حضور برجسته راوی شکل می گیرد و پیش می رود. راوی از درون داستان سخن می گوید کسی که رخداد ها را بر می گزیند و با فشردن، گستردن و گزینش تداوم و گسست زمانی، به آنها شکل می بخشد(اخلاقی،.(1377:207

راوی منطق الطیر در آغاز منظومه از گرد آوری پرندگان ســخن می گوید و آنها را یکایک معرفی می کند. راوی را می توان خود عطار دانســت ، اگر چه با این فرض ســاختار روایی داســتان نادیده گرفته می شــود،زیرا راوی خود بخشــی از ســاختار روایت اســت و از طریق ارتباط زبانی خواننده با متن اســت که نخســت مدلول آن یعنی صــدای روایت گر او و به دنبالش مدلول سخن یعنی داستان در ذهن خواننده بازسازی می شود(اخلاقی،.(208 :1377

پس مطـابق این نظر در منظومه ی منطق الطیر ،عطار را می توان مؤلف واقعی،آغاز گر؛ وصـــف کننده ی روایت را راوی و شخصیت های مرغان را که در منظومه شنونده ی روایتند را می توان »مخاطب روایت« قلم داد کرد.

راوی اگر چـه در آغـاز منظومه، هنگام معرفی پرندگان با آنها تعاملی دارد اما در باقی بخش های دیگر،رخداد ها و کردار و گفتار شخصیت ها را از نگاه دانای کل و در بیرون از دنیای داستان روایت می کند.

رو یارویی راوی با پرندگان در فصـل شـروع روایت ، هنگامی که آمدن هر یک را خوش می دارد و اعلام می کند، فاصله ی زمانی و مکانی خود را با موضوع طی می کند و نوعی احساس نزدیکی میان خود و مرغان نیز پدید می آورند. همچنین این تمهید سـبب می شـود که زمان گذشـته ی روایت که در داسـتان از دیدگاه دانای کل ناشی می شود به زمان حال تبدیل گردد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله گزیده هایی از پند نامه فرید الدین عطار نیشابوری

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
نگاهی به زندگی عطار نیشابوری و آثار او:محمد ملقب به مزیر الدین و مشهور به عطار نیشابوری و شاعر و نویسنده مشهور ایرانی قرن ششم و هفتم قمری است. تاریخ تولد وی به درستی معلوم نیست ولی بر اساس شواهد حدود آن را می توان به سال 540 قمری دانست. در ( کدکن) از توابع نیشابور زاده شده است.پدرش پیشه عطاری داشت و عطار هم ش ...

مقاله در مورد منطق الطیر عطا

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
درمیان بزرگان شعر عرفانی فارسی ، زندگی هیچ شاعری به اندازۀ زندگی عطار دراَبرابهام نهفته نمانده است. اطلاعات ما در باب مولانا صد برابر چیزی است که در باب عطارمی دانیم . حتی آگاهی ما دربارۀ سنایی ،که یک قرن قبل از عطار می زیسته ، بسی بیشترازآن چیزی است که در باب عطار می دانیم . نه سال تولد ونه سال وفات او را به ...

فاصله بین انسان و شیطان از دیدگاه منطق الطیر عطار

فاصله بین انسان و شیطان، فاصله اندکی است، تنها یک «من»، انسان را به شیطان تبدیل میکند: چون بدید ابلیس را موسی به راه گشت از ابلیس موسی رمز خواه گفت دائم یاد دار این یک سخن من مگو تا تو نگردی همچو من خودبینی و خود برتر بینی هر دو تجلی نفس است که آدمی تا از آن دو دور نشود حقیقت را نمییابد: تا تو در عجب و ...

مقاله تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیرمایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیرمایه و دفعات آبیاري بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز چکیده به منظور ارزیابی تأثیر پساب شرکت ایرانمایه بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم پژوهشی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوكهاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول: دفع ...

مقاله مطالعه بریل های موجود در پگماتیت های منطقه ابراهیم عطار واقع در قروه کردستان

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مطالعه بريل هاي موجود در پگماتيت هاي منطقه ابراهيم عطار واقع در قروه کردستان چکيده منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ايران و در ٣٨ کيلومتري جنوب غربي شهرستان قروه واقع شده است و در تقسيمات زمين شناسي جزء کوچکي از زون سنندج - سيرجان به حساب مي آيد. ليتولوژي توده اغلب از سينو گرانيت تا گرانوديوريت پگماتيتي متغي ...

مقاله تحلیل گفتمان داستان شیخ صنعان در منطق الطیر عطار

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحلیل گفتمان داستان شیخ صنعان در منطق الطیر عطار   چکیده فن " تحلیل گفتمان" سعی دارد از روي آثار ظاهري گفتار، ساختار تولید و رابطه کلی آن را مطالعه کند. با این فن تحقیق بیشتر در قالب جامعهشناسی گفتار بررسی میشود. از اواسط دهه1960 تا 1970، در پی تغییرات گسترده علمی ـ معرفتی در رشتههایی چون انسانشناسی، ق ...

مقاله موانع سلوک از دیدگاه عطار با تاکید بر منطق الطیر

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده يکي از آموزه هاي مهم عرفاني طي منازل سالکان و ضرورت حضور راهنما در آگاهي از موانع سلوک طالبان مي باشد؛ نگارنده اين موانع را از ديدگاه عطار در منطق الطير با روش توصيفي -تحليلي برجسته نموده است . عطار اين موانع را درنمادهاي پرندگان بيان کرده است که دشواري حين عزم سلوک را در دو بخش موانع بيروني که شامل م ...

مقاله تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری مطلوب ؛ نمونه موردی : منطقه ١٠ شهر تبریز

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه سرمايه اجتماعي زمينه اي مناسب براي دستيابي به يک مديريت و حکمراني شهري مطلوب در راستاي رسيدن به يک زندگي اجتماعي يکپارچه و امن مي باشد. لذا در اين پژوهش با توجه به مطالب گفته شده به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و حکمراني مطلوب شهري در منطقه ده شهر تبريز پرداخته شده است . روش انجام تحقيق به صورت توصي ...