whatsapp call admin

تحقیق در مورد میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی

مقدمه
ابتدا از جناب آقای مهندس بهرنگ دبیر محترم درس آمار جهت همکاری و همیاری ما در تهیه و تکمیل این پروژه تشکر می کنیم و این پروژه که هم اکنون در اختیار شماست حاصل تلاش و زحمات عده ای از دانش آموزان است که امیدواریم مفید و سودمند واقع شود.
هدف از انجام این بررسی آماری، اینکه دریابیم:

«چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار تصمیم دارند در رشته ی ریاضی و فیزیک تحصیل کنند»
موضوع مورد مطالعه:
میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی
در این قسمت به توضیح درباره ی جدول های فراوانی و چگونگی جمع آوری اطلاعات می پردازیم.
برای جمع آوری اطلاعات درباره ی این موضوع از پرسشنامه استفاده کردیم به طوری که ۳۴ پرسشنامه به عنوان نمونه که شامل ۷ سؤال می‌باشد در اختیار دانش آموزان ۱۲ کلاس موجود در دبیرستان بردبار به صورت اتفاقی و بدون شناخت قبلی قرار گرفت. سپس تمام پرسشنامه ها جمع آوری گردید و با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها برای هر سؤال جدول فراوانی که شامل فراوانی مطلق ، فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی و زاویه ی مرکزی می‌باشد و با توجه به نوع داده برای آن در صورت امکان مرکز دسته تعیین گردید. سپس با توجه به نوع متغیر مورد مطالعه برای هر سؤال نمودار میله ای و دایره ای و یا نمودار مستطیلی و چند بر فراوانی کشیده شد. سپس به پیدا کردن شاخص های مرکزی (حد و میانه و میانگین) پرداختیم.

(هر داده که بیشترین فراوانی را دارد میانه مقداری است که نصف داده ها قبل از آن و نصف دیگر داده ها بعد از آن قرار دارد و میانگین مرکزیت داده ها را نشان می‌دهد.)

۱- میزان علاقه مندی شما به درس ریاضی چقدر است؟
الف)کم ب)متوسط ج)زیاد د)خیلی زیاد
برای نظم بخشیدن به اطلاعات و داده های داده شده از جدول فراوانی استفاده کنیم.

خیلی زیاد زیاد متوسط کم میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان به درس ریاضی
۳۴ ۸ ۱۱ ۸ ۷ فراوانی مطلق fi

خیلی زیاد زیاد متوسط کم میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان به درس ریاضی
۳۴ ۸ ۱۱ ۸ ۷ فراوانی مطلق fi
1

فراوانی نسبی
%۱۰۰ %۵/۲۳ %۵/۲۳ %۵/۲۳ %۵/۲۰ درصد فراوانی نسبی
۳۴ ۲۶ ۱۵ ۷ فراوانی تجمعی

زاویه ی مرکزی

متغیر کیفی اسمی نوع متغیر مورد مطالعه
تعداد دانش آموزانی که به درس ریاضی علاقه دارند زیاد می‌باشد (۱۱ نفر از ۳۴ نفر) پس (زیاد)
داده های کیفی اسمی میانه ندارند
داده های کیفی اسمی میانگین ندارند. مد Mod
میانه
میانگین
واریانس ندارد واریانس و انحراف معیار
نمودار دایره ای برای متغیرهای کیفی و کمی گسسته که چند حالتی باشد مناسب است.

نمودار دایره ای
نمودار میله ای برای متغیرهای کیفی و کمی گسسته مناسب است. در نمودار میله ای طول میله ها با هم مقایسه می شوند.

میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی
عنوان: توزیع میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه اهل البت به درس ریاضی
۲-دوست دارید کدام یک از رشته های تحصیلی را ادامه دهید.
الف: ریاضی و فیزیک ب)تجربی ج)انسانی د)فنی هـ) کاردانش

کاردانش فنی انسانی تجربی ریاضی فیزیک رشته های تحصیلی مورد علاقه دانش آموزان
۳۴ ۹ ۱۱ ۲ ۶ ۶ فراوانی مطلق fu

کاردانش فنی انسانی تجربی ریاضی فیزیک رشته های تحصیلی مورد علاقه دانش آموزان
۳۴
۱
%۱۰۰

۳۶۰ ۹

%۴۹/۲۶
۳۴
۲۹/۹۵ ۱۱

%۳۵/۳۲
۲۵
۴۷/۱۱۶ ۲

%۸۸/۵
۱۴
۱۸/۲۱ ۶

%۶۴/۱۷
۱۲
۵۳/۶۳ ۶

%۶۴/۱۷
۶
۵۳/۶۳ فراوانی مطلق fi
فراوانی نسبی
درصد فراوانی نسبی
فراوانی تجمعی
زاویه مرکزی

متغیر کیفی اسمی نوع متغیر مورد مطالعه
با بررسی آماری که انجام شد بیشتر دانش آموزان علاقه دارند در رشته های فنی تحصیل کنند.
داده های کیفی اسمی میانه ندارند.
داده های کیفی اسمی میانگین ندارند.
ــــــــــ
ــــــــــ مد Mod
میانه
میانگین
واریانس و انحراف معیار
واریانس و انحراف معیار ندارد
چون متغیر مورد مطالعه ما از نوع کیفی اسمی است.
نمودار دایره ای برای آن مناسب است.

برای متغیرهای کیفی و کمی گسسته نمودار میله ای مناسب است.

عنوان: توزیع علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه اهل البیت به رشته‌های تحصیلی
۳-آیا دبیر درس ریاضی در علاقه مندی شما به این درس اساسی دارد؟
الف)بله ب)خیر

خیر بله نقش دبیر ریاضی در علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی
۳۴ ۵ ۲۹ فراوانی مطلق fi

خیر بله نقش دبیر ریاضی در علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی
۳۱ ۵ ۲۹ فراوانی مطلق fi
1

فراوانی نسبی
%۱۰۰ %۷۰۵۸۹*/۱۴ ۲۹۴۱۱/۸۵ درصد فراوانی نسبی
۳۴ ۲۹ فراوانی تجمعی
۳۶۰ ۹۵/۵۲ ۰۵/۳۰۷ زاویه ی مرکزی

ندارد واریانس
ندارد انحراف معیار
متغیر کیفی اسمی نوع متغیر مورد مطالعه
از دیدگاه بیشتر دانش آموزان دبیر در علاقه مندی به این درس نقش دارد (بله) مد Mod
داده های کیفی اسمی میانه ندارد. میانه
داده های کیفی اسمی میانگین ندارند میانگین

نوع داده ای ما کیفی اسمی می‌باشد پس نمودار دایره ای برای آن مناسب است.

نمودار میله ای
عنوان: توزیع نقش دبیر ریاضی در علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی برای داده‌های کیفی اسمی نمودار میله مناسب است.

۴-نمره درس ریاضی شما در نیم سال اول دبیرستان چند است؟
الف)۲۰-۱۹ ب)۱۹-۱۸ ج)۱۸-۱۷ د)۱۷-۱۶

۲۰-۱۹ ۱۹-۱۸ ۱۸-۱۷ ۱۷-۱۶ نمره ی درس ریاضی دانش آموزان دبیرستان اول دبیرستان
۳۴ ۱۰ ۵ ۲ ۱۷ فراوانی مطلق fi

۲۰-۱۹ ۱۹-۱۸ ۱۸-۱۷ ۱۷-۱۶ نمره ی درس ریاضی دانش آموزان دبیرستان اول دبیرستان
۳۴ ۱۰ ۵ ۲ ۱۷ فراوانی مطلق fi
1

فراوانی نسبی
%۱۰۰ %۴۲/۲۹ %۷۰/۱۴ %۸۸/۵ %۵۰ درصد فراوانی نسبی
۳۴ ۲۴ ۱۹ ۱۷ فراوانی تجمعی
۳۶۰ ۸۸/۱۰۵ ۹۴/۵۲ ۱۸/۲۱ ۱۸۰ زاویه ی مرکزی
۵/۱۹ ۵/۱۸ ۵/۱۷ ۵/۱۶ مرکز دسته

متغیر کمی پیوسته
نمره ی ریاضی بیشتر دانش آموزان ۵/۱۶ بوده است.
۵/۱۶
۱۷
۷۳/۱۷
۳۲۲۹/۱ نوع متغیر مورد مطالعه
مد Mod
میانه
میانگین
واریانس
۱۵۰/۱ انحراف معیار

چون متغیر مورد مطالعه ما از انواع کمی پیوسته است نمودار مستطیلی برای آن مناسب است.

۵-شما برای یادگیری بهتر درس ریاضی از کدام یک از کتب زیر استفاده می کنید؟
الف)پیک گل واژه ب)گاج ج)کار و مطالعه د)هیچ کدام

هیچ کدام کار و مطالعه گاج پیک گل واژه کتاب های مورد استفاده دانش آموزان
۳۴ ۲۴ ۵ ۱ ۴ فراوانی مطلق fi

هیچ کدام کار و مطالعه گاج پیک گل واژه کتاب های مورد استفاده دانش آموزان
۳۴ ۲۴ ۵ ۱ ۴ فراوانی مطلق fi
1

فراوانی نسبی
%۱۰۰ %۵۸/۷۰ %۷۲/۱۴ %۹۴/۲ %۷۶/۱۱ درصد فراوانی نسبی
۳۴ ۱۰ ۵ ۴ فراوانی تجمعی
۳۶۰ ۱۱/۲۵۴ ۹/۵۲ ۵/۱۰ ۵/۴۲ زاویه مرکزی

داده کیفی نوع متغیر مورد مطالعه
بیشتر دانش آموزان از هیچ کتاب کمکی برای یادگیری درس ریاضی استفاده نمی کنند
داده های کیفی اسمی میانه ندارند.
داده های کیفی اسمی میانگین ندارند.
داده های کیفی اسمی واریانس ندارند. هیچ کدام

ـــ
ـــ
ـــ مد Mod
میانه
میانگین
واریانس
انحراف معیار
چون داده ی ما از نوع کیفی اسمی می باشد نمودار دایره ای برای آن مناسب است.

نمودارها برای به تصویر کشیدن جامعه و تجسم بهتر آن به کار می روند و نمودار میله‌ای هم برای متغیرهای کیفی و کمی گسسته مناسب است.

عنوان: توزیع کتاب های مورد استفاده ی دانش آموزان سال اول دبیرستان در یادگیری بهتر درس ریاضی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد