بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل دوم : لزوم وارد شدن نظريه احتمال در روشهاي آماري

فصل سوم : متغير تصادفي

فصل چهارم : برآورد واصول تخمين

فصل پنجم : آزمونهاي آماري

اسلاید 2 :

جايگاه درس

درس آمار در علوم اجتماعي  از دروس پايه دوره کارشناسي

 علوم اجتماعي است.  

 

اسلاید 3 :

 فضاي نمونه يا فضاي پيشامد ساده

 عريف احتمال

 تعريف احتمال بر مبناي فراواني نسبي

 قضاياي مربوط به احتمال

 احتمال هندسي

 احتمال شرطي

اسلاید 4 :

 تعريف پيشامدهاي مستقل و نامستقل

 قضاياي مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پيشامد مستقل

 قضاياي مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پيشامد وابسته

 قضيه بيس

 حل مسايل احتمالات بوسيله دياگرام درخت

 آزمايشهاي تكراري

 

اسلاید 5 :

فضاي نمونه يا فضاي حوادث ساده :  

  مجموعه‌اي كه عناصر‌آن ، نمايش تمام نتايج ممكنه در يك آزمايش باشد فضاي نمونه نام دارد و آن را با علامت U  ويا S نشان مي دهند . ( آزمايش عملي است كه نتيجه آن معلوم نباشد )

اسلاید 6 :

نكته :اگر K سكه را همزمان ويا يك سكه را K بار پرتاب كنيم تعداد حالات ممكنه برابر با همچنيناگرKتاسهمزمانويايكتاسراKبارپرتابكنيمتعداد حالات ممكنه برابر خواهد بود با

اسلاید 7 :

هر عضو از يك فضاي نمونه را يك پيشامد يا حادثه گويند (هر زيرمجموعه‌اي ازفضاي نمونه را يك‌حادثه‌گوييم و با حروف بزرگ A,B,… نمايش مي‌دهيم.

اسلاید 8 :

انواع پيشامد

يشامد حتمي يا يقيني

پيشامد غير ممكن

پيشامد تصادفي

اسلاید 9 :

پيشامد حتمي يا يقيني

پيشامدي كه تحت هر شرايط به طور اجتناب ناپذير رخ دهد ، پيشامد حتمي نام دارد و آنرا با علامت I نشان مي‌دهند.

مثلاً در ريختن يك تاس معمولي آمدن رويه كمتر از 7 يك پيشامد حتمي است.

اسلاید 10 :

پيشامد غير ممكن

پيشامدي كه رخ دادن آن تحت هيچ شرايطي هرگز ممكن نباشد ، پيشامد غير ممكن نام دارد وآنرا با O نمايش مي‌دهيم. مثلاً در ريختن يك تاس معمولي آمدن عدد بزرگتر از 6 غير ممكن است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید