بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف جلسه

در پايان اين جلسه شرکت کنندگان بايد قادر باشند:

کاربردهاي اين ابزار و چگونگي استفاده از آن را شرح دهند.

ويژگيهاي اين ابزار و مزايا و محدوديتهاي آن را نام ببرند.

توانايي خود را در استفاده از اين ابزار در ارزيابي فراگيران نشان دهند.

اسلاید 2 :

D PS يعني...

Direct

bservati

f

Pr cedural

Skills

اسلاید 3 :

D PS چيست؟

D PS

روشي براي ارزيابي مهارتهاي عملي و دادن باز خورد

ارزيابي بصورت عيني و ساخت يافته

مشاهده مستقيم فراگير در حين انجام پروسيجر در محيط کار واقعي

ثبت نتايج مشاهدات ارزيابي کننده بر طبق يک چک ليست ساخت يافته           

ارائه بازخورد عيني به فراگير

اسلاید 4 :

چرا D PS؟

مهارتهاي تکنيکي بايد در حين آموزش مورد ارزيابي قرار گيرند.

در مدل سنتي استاد مسئول ارزيابي توانمندي فراگير است و روش  ارزيابي اغلب subjective است.

اصلاح کاستي هاي موجود در آموزش مهارت يا ميزان چيره دستي فرد نيازمند ارائه بازخورد عيني ( bjective) است که اين امر خود ارزيابي عيني را ضروري مي سازد.

 

اسلاید 5 :

چرا D PS؟

توانمندي در انجام يک پروسيجر صرفاً محدود به مهارت تکنيکي نيست.

دانش، توانائي تصميم گيري، مهارتهاي برقراري ارتباط، و توانايي رهبري از ديگر اجزاء ضروري هستند.

روشهاي کنوني، با استفاده از مدلهاي بي جان، فقط جزء مهارت تکنيکي را ارزيابي مي کنند.

اسلاید 6 :

چرا D PS؟

l g b k :

تنها بيانگر انجام يک پروسيجر و کميت آن

توانمندي فراگير را در انجام آن نشان نمي دهد.

مشاهده مستقيم به روش سنتي:

بصورت گلوبال انجام مي شود

فاقد معيارهاي مشخص

روشهاي ديگر از جمله زمان انجام پروسيجر، موربيديته و مورتاليته بيماران : عوامل مخدوش کننده زياد

اسلاید 7 :

D PS چگونه؟

مهارتهاي اساسي در هر مقطع

دفعات ارزيابي در طي دوره مشخص

افراد ارزيابي کننده

نحوه ثبت و مستند سازي نتايج

نحوه اطلاع رساني

آموزش ارزيابي کنندگان

اسلاید 8 :

مشاهده مستقيم فراگير

ارزيابي بر اساس محورهاي از قبل تعيين شده

ثبت مشاهدات در فرم مخصوص

ارائه بازخورد به فراگير

نگهداري مستندات

اسلاید 9 :روش اجراي آزمون D PS

بصورت rigi al  روش D PS معمولاً 4 تا 6 بار در سال انجام مي گيرد.

فرآيند مشاهده و ارائه بازخورد به درخواست  فراگير صورت مي گيرد.

مهارتهاي مورد ارزيابي بايد از بين پروسيجرهاي اساسي و مهم رشته  تخصصي مربوطه باشد .

عضو هيات علمي ضمن مشاهده فراگير در حين انجام پروسيجر به نکات مورد ارزيابي در چک ليست از پيش طراحي شده اي دقت مي کند که اساس و پايه مهارت در انجام آن پروسيجر را تشکيل مي دهند .

اسلاید 10 :

پس از پايان کار ارزياب نتيجه مشاهدات خود را با علامت زدن گزينه هاي مناسب در چک ليست ثبت مي کند .

زمان لازم براي مرحله مشاهده حدود 15 دقيقه است .

ضروري است که فراگير و نيز بيماري که پروسيجر بر روي وي انجام مي شود از اينکه فراگير در حال bserve شدن است مطلع باشند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید