بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

الگوی اساس دامن

اندازه های لازم برای ترسیم الگو

 • دور دامن
 • دور باسن
 • بلندی باسن
 • قد دامن

اسلاید 2 :

مرحله ی اول

 • ازسمت چپ کاغذ الگو،دو خط عمود بر هم رسم کنید.
 • ابتدای خط را نقطه ی 1 بنامید.
 • از نقطه ی 1 به اندازه ی باسن به سمت پایین آمده ،نقطه ی 2 بدست می آید.

بلندی باسن=2          1

 • از نقطه ی 1 به اندازه ی قد دامن به سمت پایین آمده،نقطه ی 3 بدست می آید.

بلندی باسن= 3         1

اسلاید 3 :

 • نقاط 1و2و3 را به سمت راست گونیا کنید.
 • خطوط گونیا شده از نقاط1و2و3 به ترتیب خط راهنمای کمر ،باسن و لبه دامن است.خط 1تا 3 مرکزی پشت است.(تصویر1)

اسلاید 4 :

 • مرحله ی دوم
 • از نقطه 2 به اندازه½ دور باسن به اضافه «0/5تا1/5سانتی متر» به سمت راست علامت بزنید.نقطه 4 بدست می آید.

           «cm1/5-0/5» + ½دور باسن=4           2

 • نقطه 4 را به سمت بالا و پایین گونیا کنید. در نقطه 5 و در خط لبه دامن نقطه 6 بدست می آید.
 • خط (5،4،6) خط مرکزی جلو است.
 • از نقطه 2 روی خط باسن به اندازه ½خط 2 تا4 به اضافه «0/5تا1/5سانتی متر» به سمت راست علامت بزنید.نقطه 7 بدست می آید.

اسلاید 5 :

      « cm1/5-0/5» + (4         2)½=7           2     

 • قابل ذکر است اندازه «0/5تا1/5سانتی متر»مطابق با آزادی دامن در خط 2 تا4 منظور می شود.
 • نقطه 7 را به سمت پایین گونیا کنید و نقطه 8 را علامت بزنید. (تصویر2)

اسلاید 6 :

    

 • اندازه خط 1 تا 10 را تقسیم بر 3 کنید،نقاط 13 و 14 بدست می آید.
 • از نقطه 13 به طول «14سانتی متر» به سمت پایین گونیا کنید ، نقطه 15 به دست می آید.

« cm 14» =15           13       

 • از نقطه 14 به طول «12سانتی متر» به سمت پایین گونیا کنید نقطه 16 به دست می آید.

« cm 12» =16           14

اسلاید 7 :

 • « cm 2» =' 17 17
 • « cm 2» =' 18 18

رسم پنس جلو

 • (12 5 )⅓ =19 12
 • « cm 10» =20 19
 • « cm 2» ='21 21
 • این نقاط را با خط کش به نقطه 20 وصل کنید.

(تصویر5)

اسلاید 8 :

 • بعد از رسم الگو، خطوط راستا را موازی با خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.
 • نقاط موازنه را در چند نقطه روی خط پهلوی دامن علامت بزنید.
 • الگوی جلو و پشت رااز خط پهلو مطابق علائم برش قیچی کنید.

اسلاید 9 :

 • برای خط اصلاح خط کمر ابتدا پنس ها را به سمت خط پهلو ببندید .
 • (هنگام بستن در انتهای پنس ها حجم ایجاد می شود .
 • برای مسطح کردن الگو کاغذ را از انتهای پنس ها «تا» کنید.)
 • حال با استفاده از خط کش منحنی یا پیستوله مطابق شکل از نقطه 10 تا «2 سانتی متر » مانده به نقطه 1 خط منحنی کمر را رسم کنید .
 • درالگوی جلو نیز مطابق پشت از نقطه 12 تا «2سانتیمتر » مانده به نقطه 5 خط منحنی کمر را رسم کنید.

اسلاید 10 :

باتوجه به اینکه اندازه دور کمر از دور باسن کوچکتر است و امکان پوشیدن (دامن) به خاطر  اختلاف کمر با باسن نمی باشد به این دلیل لازم است فاصله بین خط کمر تا باسن را بصورت شکاف باز بگذاریم وزیپ بدوزیم .

مکان زیپ نسبت به مدل می تواند در پهلو ، پشت یا جلوی دامن باشد .

نقاط 23و24 را به هم وصل کنید .الگو آماده برش است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید