بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

«اهداف کلی درس»

هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثرفارسی،انواع نثرومختصات سبکی آن است، به 
نحوی که دانشجو بتواندپس ازآموختن کل مطالب کتاب،انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثارمعروف نثرهردوره را بشناسد.

اسلاید 2 :

مقدمه ای بر دوره های نثر1

ادوار سبکی از دیدگاه تاریخی(بر حسب توالی قرون):

-نثر مرسل (معادل سبک خراسانی): قرون سوم و چهارم

و نیمه اول قرن پنجم.

-نثر بینابین:اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم.

-نثر فنی: قرن ششم.

اسلاید 3 :

مقدمه ای بر دوره های نثر 2

-نثر مصنوع یا صنعتی: در قرن هفتم.

-نثر صنعتی و ساده: در قرن هشتم.

-نثر ساده: در قرن نهم تا اوایل قرن دهم.

-نثر ساده معیوب:از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم.

اسلاید 4 :

مقدمه ای بر دوره های نثر3

-نثر قائم مقام و تجدید حیات(نثر دوره قاجار):این نثر ساده و

خوب است.

-نثر مردمی دوره مشروطه (نثر روزنامه ای)

-نثر جدید(نثر رمان و نثر دانشگاهی)

اسلاید 5 :

ادوار سبکی از جنبه سبک شناسی:

-نثر مرسل        -نثر فنی      -نثر موزون

اقسام نثر موزون یا مسجع:

-نثر موزون مرسل (مناجات خواجه عبدالله انصاری)

-نثر موزون فنی (مقامات حمیدی)

اسلاید 6 :

تقسیم بندی «رنه ولک»و«اوستین وارن» از انواع

ادبی:-تقسیم بندی انواع براساس شکل بیرونی (outer form)(ناظربه
ساختمان بیرونی اثر برای مثال وزن و قافیه).

-تقسیم بندی انواع براساس شکل درونی اثرinner form))(ناظر
به مسائل معنوی از قبیل،لحن اثر،قصد گوینده، موضوع و........).
 

اسلاید 7 :

فصل اول (نثر مرسل)

مرسل:اسم مفعول از «ارسال» به معنی رها شده و آزاد، یعنی

نثر تکلف و غیرمقید به صنایع ادبی و فنون تزئینی کلام،به

معنی نثر مستقیم و آزاد است.

اسلاید 8 :

نام های دیگر نثر مرسل

-سبک خراسانی:به اعتبار حضورنخستین نویسندکان این

سبک در خراسان.

-نثر بلعمی:به اعتبار قرار گرفتن«بلعمی» جزو اولین و

شاخص ترین نویسندگان این سبک.

-نثر دوره اول:قرار گرفتن این نثر در دوره سامانیان و

غزنویان.

اسلاید 9 :

نثرهای بازمانده از دوره سامانی

مقدمه شاهنامه ابومنصوری:

تألیف و جمع آوری این کتاب به وسیله «ابومنصورالمعمری»

به فرمان «ابو منصورعبدالرزاق» صورت  گرفت،این کتاب

منبع اصلی«شاهنامه فردوسی»بود،که متن آن خالی ازموازنه

ترادف،سجع و دیگر صنایع است.

اسلاید 10 :

ترجمه تاریخ طبری

ترجمه«ابوعلی محمدبن ابولفضل محمد بلعمی»ازاصل عربی

آن موسوم به تاریخ الرسل والملوک نوشته طبری ازعربی به

فارسی دری است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید